Lovbestemte aldersgrenser

Publisert:

Det er en lang rekke lovbestemte aldersgrenser som gir rettigheter og plikter for både arbeidsgivere og arbeidstakere i et arbeidsforhold. I denne artikkelen presenteres et utvalg av disse bestemmelsene.

Senior arbeidstager

Forbudet mot aldersdiskriminering

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt. Det klare utgangspunktet er derfor at virksomheter ikke kan forskjellsbehandle på grunn av alder ved utlysning av stilling, ansettelse, omplassering, forfremmelse, opplæring og annen kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår, opphør mv. jf. arbeidsmiljøloven §§ 13-1 og 13-2. Fra dette er det gjort en rekke unntak, både i arbeidsmiljøloven og andre lover. 

Arbeidsmiljølovens 72-årsgrense

Etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a første ledd kan arbeidsgiver bringe et arbeidsforhold til opphør (uten krav til saklig grunn) når arbeidstaker fyller 72 år. Denne aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år med virkning fra 1. juli 2015. Bestemmelsen innebærer ikke i seg selv noen plikt for arbeidstaker til å fratre, men en rett for arbeidsgiver til ensidig å bringe arbeidsforholdet til opphør. Selv om arbeidsgiver ikke har benyttet adgangen til å avslutte arbeidsforholdet og arbeidstaker fortsetter, vil arbeidstaker ikke lengre ha stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Det innebærer blant annet at de ordinære reglene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven kapittel 15 ikke gjelder.  

Bedriftsintern aldersgrense på 70 år

Arbeidsgiver har også mulighet til å fastsette lavere aldersgrense enn 72 år. Dette forutsetter at grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 a tredje ledd. Slike aldersgrenser omtales gjerne som bedriftsinterne aldersgrenser. Det er et vilkår at aldersgrensen ikke settes lavere enn 70 år (nytt fra 1. juli 2015). Det er videre et vilkår at arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte. 

I følge en undersøkelse fra Fafo har 38 prosent av virksomhetene i privat sektor med 10 eller flere ansatte en bedriftsintern aldersgrense som er lavere enn 72 år.  Nær halvparten av disse innførte bedriftsinterne aldersgrenser i tiden rundt endringene i aldersgrensene i 2015 (17 prosent). 

Lavere aldersgrenser begrunnet i helse eller sikkerhet

Fra 1. juli 2015 ble det også innført et annet snevert unntak fra den alminnelige 72-årsgrensen i tilfeller hvor det er "nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet", jf. § 15-13 a annet ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er at det i noen yrker stilles større krav til fysiske eller psykiske egenskaper, og at loven derfor ikke bør sette hindringer for bedriftsinterne aldersgrenser som er godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Det er ikke fastsatt noen nedre aldersgrense etter denne bestemmelsen. 

Retten til en ekstra ferieuke etter 60 år

Det følger av ferieloven § 5 (2) at arbeidstakere over 60 år har krav på ekstraferie på seks virkedager. Dette tilsvarer én uke, jf. definisjonen av virkedager i § 5 (1). Arbeidstaker bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt, jf. § 6 (1) andre ledd. Dette skiller seg fra hovedregelen som ellers er at arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for ferie hvis det ikke oppnås enighet. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Arbeidstaker skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferie, jf. § 6 (2) andre ledd. Av ferieloven § 10 (3) følger det at feriepengesatsen forhøyes med 2,3 prosentpoeng for arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie. 

Retten til redusert arbeidstid fra 62 år

Arbeidstaker som har fylt 62 år har rett til å få redusert sin arbeidstid.  Det stilles ikke krav om at arbeidstakeren må vise til et særskilt behov for å ha rett til redusert arbeidstid, men det er et vilkår at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd

Retten til redusert arbeidstid etter denne bestemmelsen innebærer ikke at arbeidstakeren går over til redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres. Det er videre kun tale om en arbeidstidsreduksjon og bestemmelsen gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Lønnen vil bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen. Om det foreligger en "vesentlig ulempe" for virksomheten eller ikke, må baseres på en konkret skjønnsvurdering. I følge forarbeidene vil et relevant moment være hvordan den reduserte arbeidstiden skal tas ut. Bestemmelsen fastsetter ingen grenser for hvor mye arbeidstiden kan reduseres, eller hvordan arbeidstidsreduksjonen kan organiseres. En arbeidstidsreduksjon kan for eksempel tas ut i form av kortere daglig arbeidstid eller færre arbeidsdager per uke, eller samles opp til lengre arbeidsfrie perioder

Oppsigelsesfrister knyttet til alder

Etter arbeidsmiljøloven er oppsigelsesfristen i utgangspunktet én måned hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, jf. § 15-3 første ledd. Oppsigelsesfristen øker med lengden på ansettelsesforholdet. For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder, jf. § 15-3 andre ledd. 

For arbeidstakere som har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i samme virksomhet, øker oppsigelsestiden ytterligere med arbeidstakerens alder, jf. § 15-3 tredje ledd. Blir arbeidstaker sagt opp etter minst ti års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. I følge forarbeidene er reglene ment å sikre eldre arbeidstakere med lang tilsettingstid et særlig vern. 

Seniorers rett til sykepenger

Hovedregelen er at sykepenger fra trygden ytes i opptil 248 dager, og at minste inntektsgrunnlag (etter utløpet av arbeidsgiverperioden) er på 50 prosent av grunnbeløpet (om lag 46 000 kroner), jf. folketrygdloven §§ 8-12 og 8-3. Personer mellom 67 og 70 år har en begrenset sykepengerett. Det ytes sykepenger fra trygden i opptil 60 sykepengedager, forutsatt et inntektsgrunnlag høyere enn 2 G (om lag 185 000 kroner i 2016), jf. folketrygdloven § 8-51. Arbeidstakere som er fylt 70 år har i dag ingen rett til sykepenger etter folketrygdloven, jf. § 8-3 første ledd. 

Dagens regler innebærer altså at arbeidstakere over 70 år – og i noen grad de mellom 67 og 70 – blir stående uten sykepenger som erstatning for arbeidsinntekten ved sykdom. 

Aldersgrenseutvalget overleverer sin rapport 1. desember 2016

Et partssammensatt utvalg har vurdert reglene som er presentert ovenfor sett opp mot spørsmålet om 72-årsgrensen bør heves eller fjernes. Utvalget overleverer sin rapport "Seniorar i arbeidslivet" til arbeids- og sosialministeren 1. desember 2016. Virkes representant i utvalget har vært Stian Sigurdsen, leder av Arbeidslivspolitikk.

For nærmere spørsmål kan medlemmer ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon på 22541700 og taste 1 for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .