Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon?

Svar:

I folketrygdloven § 14-10 fremgår at foreldrepengene må tas ut innen tre år etter fødsel eller omsorgsovertakelse. Det betyr at også fedrekvoten må tas innen 3 år. Vilkåret er at far er i inntektsgivende arbeid på heltid, jf. folketrygdloven § 14-11.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø