Hva med arbeidsgivers styringsrett? Ofte passer det dårlig for arbeidsgiver at arbeidstaker vil ta ut fedrekvoten når det erfaringsmessig er mye å gjøre på jobb.

Utdypende informasjon:

I utgangspunktet må man bli enige og begge parter bør tilstrebe å bli enige. Arbeidsgiver kan ikke ensidig benytte styringsretten her. Foreldrepermisjon er en rettighet arbeidstaker har. Dersom det likevel skulle "skjære" seg helt mellom partene, vises det til tvistebestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 12-14. Der fremgår at uenighet kan ankes til tvisteløsningsnemda, som avgjør tvisten.

Avslutningsvis nevnes at dersom foreldrene ønsker delvis/gradert foreldrepermisjon, må det også inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 12-6. Her fremgår bl. a. at "arbeidstakers ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlig ulempe for virksomheten." Dersom uenighet vil tvisteløsningsnemnda også her avgjøre tvisten.