Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt: For barnehager med tilknytning til studentsamskipnader

Den vedtatte endringen i barnehageloven innebærer at barnehager må skilles ut som et eget rettssubjekt med virkning fra 1. januar 2023. På denne siden finner du viktig informasjon om lovendringen som konkret gjelder barnehager med tilknytning til studentsamskipnader.

Bakgrunn: Om Landsoverenskomsten for studentsamskipnader og unntak fra Landsoverenskomst for barnehager

Mange private barnehager er i dag organisert som en avdeling i studentsamskipnader. Den vedtatte endringen i barnehageloven innebærer at barnehager må skilles ut som et eget rettssubjekt med virkning fra 1. januar 2023. 

Her har vi samlet spørsmål og svar som konkret gjelder barnehager med tilknytning til studentsamskipnader. For generell informasjon om lovendringen, som omhandler alle barnehager, se denne siden.

Landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS) ble opprettet som følge av en avgjørelse fra den faste tvistenemnd Virke (tidligere HSH) og LO den 5. november 2006, der nemnden konkluderte med at det var tarifftomt rom for samskipnadene. I avgjørelsen ble det samtidig, etter enighet mellom partene, bestemt at Landsoverenskomst for barnehager (LOB) skulle gjøres gjeldende for barnehager.

For barnehager «drevet i tilknytning til studentsamskipnader» ble imidlertid følgende unntak («unntaket») innført:

 • Pensjons- og gruppelivsforsikringer som pr. 30. april 2006 var avtalt, videreføres.
 • Ansatte i barnehagene omfattes fortsatt av Fellesordningene for avtalefestet pensjon (AFP).
 • OU-fondsmidler innkreves etter egne satser og fordeles i henhold til avtaler.

Dette innebærer at LOBens vilkår for pensjons- og gruppelivsforsikringer, samt OU-fondsmidler, er unntatt for barnehager som drives i tilknytning til studentsamskipnader. Pensjons- og gruppelivsforsikringene videreføres slik de ble avtalt pr. 30. april 2006, og følger LOS sine vilkår såfremt partene lokalt ikke avtaler noe annet, jf. LOS § 11. I forbindelse med pensjonsordningene skal også Fellesordningene for avtalefestet pensjon (AFP) følge LOS sine bestemmelser. OU-fondsmidler innkreves etter reglene i LOS vedlegg 2.

Ofte stilte spørsmål

 • Skal barnehager som før omorganiseringen til eget rettssubjekt var en del av studentsamskipnaden fremdeles falle inn under unntaket?

  Utgangspunkt: Omorganisering av barnehagene til egne rettssubjekter vil innebære at det skjer en virksomhetsoverdragelse. Reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer dermed til anvendelse, og hovedregelen i aml. § 16-2 (3) er at «opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon» videreføres. Eksisterende pensjonsordninger som følger LOS’en skal derfor som et utgangspunkt videreføres.

  Unntaket nevnt innledningsvis vedr. at barnehageansatte følger LOS’ pensjons- og gruppelivsforsikringer er vedtatt å gjelde for «barnehager drevet i tilknytning til studentsamskipnadene».

  Barnehagens tilknytning til studentsamskipnaden er trolig en forutsetning for å regnes av unntaket, ref. tariffhistorikken. Bakgrunnen for omorganisering til selvstendige rettssubjekt er ikke å løsrive seg fra studentsamskipnadene, men å følge et lovvedtak der formålet bl.a. er å gjøre kontroll av tilskudd og foreldrebidrag lettere. Det er derfor naturlig å anta at barnehager som tidligere har vært en del av studentsamskipnadene, men nå må omorganiseres til egne rettssubjekt, fortsatt har tilknytning til studentsamskipnadene og omfattes av unntaket.

  Dersom tilknytningen bortfaller som følge av at barnehagen f.eks. løsrives fra studentsamskipnaden, vil likevel hovedregelen om at eksisterende pensjonsordninger videreføres gjelde som et utgangspunkt. Det vil samtidig kunne oppstå en motstrid mellom lovens hovedregel om å videreføre eksisterende pensjonsordninger (fra LOS) og LOB’ens pensjonsordninger. I et slikt tilfelle vil Virke anføre at det skal sterke grunner til for å fravike lovens hovedregel om at eksisterende pensjonsordninger videreføres ved virksomhetsoverdragelse. Dette kan likevel stille seg annerledes dersom barnehagen selges til en annen aktør som ikke har noen tilknytning til studentsamskipnaden. Det må i så fall foretas en konkret vurdering.

 • Hvis unntaket ikke lenger gjelder for barnehagene, hvordan vil dette påvirke pensjonsordningene o.l. for de barnehageansatte?

  I LOB er bestemmelsene som omfattes av unntaket (ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer (inkl. forhøyet gruppeliv) og pensjonsbestemmelsene) vesentlig forskjellig fra LOSen (som gir mulighet for å avtale dette lokalt). Dersom unntaket eventuelt ikke kan videreføres for barnehagene må de endre disse ordningene til det som gjelder for LOB.

 • Kan barnehagene ved organisasjonsendringen gjøre endringer i eksisterende pensjonsordninger?

  Utgangspunkt: Pensjonsordningene videreføres, jf. aml. § 16-2 (3), med mindre ny arbeidsgiver gjør gjeldende «eksisterende pensjonsordninger». Ettersom barnehagene skal omorganiseres til nye selskap, finnes det ingen eksisterende pensjonsordninger.

  Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten rett til å avvikle eller endre pensjonsordninger som bedriften benytter seg av. For det første må endringer skje etter saksbehandlingsregler i tariffavtaler og henholdsvis foretakspensjonsloven (ytelsespensjon), innskuddspensjonsloven (innskuddspensjon) eller tjenestepensjonsloven (hybridordning) – avhengig av hvilken pensjonsordning bedriften har. Videre må endringen ligge innenfor de avtaler bedriften har inngått, både individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler. Her stiller f.eks. LOB spesifikke krav til hvilke pensjonsordninger barnehagene kan tegne for sine ansatte.

  Hvis barnehagen vil gjøre endringer i de eksisterende pensjonsordningene som følger LOS, må virksomheten over på LOB’en sin ordning for pensjon, dvs. enten en offentlig lik ytelsespensjonsordning eller tjenestepensjon/hybrid (Forsikret tjenestepensjon Virke), jf. LOB kapittel 2 om pensjonsforhold.