Barnehager

Vi har som mål å samle ideelle barnehager i Norge hos oss. Vi jobber for at ideelle barnehagers egenart og interesser blir ivaretatt gjennom politisk påvirkning på alle plan. For oss er det viktig å ivareta det reelle mangfoldet av barnehager. 

Kjemp sammen for felles verdier

Virke er den eneste hovedorganisasjonen på arbeidsgiversiden som kun organiserer ideelle barnehager. Vi slipper å stå i spagat mellom ideelle og kommersielle interesser, som ofte ikke er sammenfallende.

Vi får gradvis større gjennomslag for påvirkningsarbeidet vårt. Stadig flere politiske partier på Stortinget ønsker å verne om ideelle barnehagers verdier i sektoren.

Ideelle barnehager tilhører bransjeområdet Virke ideell og frivillighet, som organiserer nesten 1200 ideelle og frivillige virksomheter. 

Dette jobber vi for

 • Ny finansieringsmodell for gode rammer og forutsigbarhet i drift for ideelle og frittstående barnehager, og som fjerner insentiver for å spare eller tjene penger
 • Det må være samtidig og likeverdig- finansiering som kommunale barnehager
 • Pensjonspåslag etter en prosentsats må erstattes med kostnadsdekning av reelle pensjonsutgifter
 • Et bedre lovverk og krav som sikrer at tilskudd og foreldrebetaling kommer alle barn til gode
 • Lavere styringskostnader ved bruk av ideelle aktører må veie tungt for framtidig utvikling av sektoren
 • Innføring av et lovmessig skille mellom ideell og kommersiell drift, samtidig som det opprettes et register for ideelle aktører/virksomheter, inkludert barnehager
 • Kommunene må gis mulighet til å prioritere ideelle barnehager
 • Kommunene må få et mer helhetlig ansvar, der de får større mulighet til å kunne stille vilkår ved tildeling av tilskudd til private barnehager utover nasjonale minimumskrav
 • Grunnbemanningen må styrkes, slik at bemanningsnormen faktisk fungerer i hele barnas oppholdstid. Ikke at det forbli en “papirnorm” som i dag.   Barnehagene må settes i stand ressursmessig til å følge opp, støtte, veilede, skjerme og hjelpe barn med særskilte behov / nedsatt funksjonsevne

Fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Dette får du som medlem i Virke

 • Sparring på viktige vurderinger og beslutninger. For eksempel sjekke om tilskudd fra kommunen er riktig.
 • Nettverk for barnehageledere
 • Virkes Barnehagedag
 • Gratis rådgivning innen personal og arbeidsrett
 • Digitale håndbøker innen ledelse og styrearbeid
 • Fordelsavtaler som kan gi opptil 40 % besparelser for virksomheten
 • Rabatt på kurs og konferanser

Les mer om hva som er inkludert i medlemskapet

Bli medlem i Virke

Dette må du vite ved inngåelse av medlemskap og for å kunne opprette tariffavtale i Virke:

 1. Plasstillitsvalgte/ansatte som er organisert i virksomheten (eksempelvis UDF, Fagforbundet, Delta, Fellesforbundet) må ta kontakt med sin lokale fagforening, slik at de får fagforeningen sentralt til å sende krav til Hovedorganisasjonen Virke om opprettelse av tariffavtale. Dette må de tillitsvalgte i virksomheten informeres om.
 2. Tariffavtalen i Virke forutsetter at det opprettes en pensjonsordning. Pensjonsordningen kan tegnes i Statens Pensjonskasse, KLP eller et privat forsikringsselskap. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

Virke Forsikring hjelper dere med utregninger og tilbud innenfor pensjon og forsikringer:

 • Pensjon og AFP - Tom Wedvik, fagsjef: 
 • Forsikringer - Susanne Græe, fagsjef:  

Pensjon: Tilskudd, kostnader og fordeler for de ansatte

 • Har dere krav på tilskudd?

  Bruk Virkes mal for beregning av tilskudd til høye pensjonsutgifter

  Med Virkes mal for beregning av tilskudd til høye pensjonsutgifter kan dere sjekke om dere har krav på tilskudd, og enkelt søke om dette med hjelp fra regnskapsfører eller revisor.

 • Tjenestepensjon

  Som medlem i Virke vil barnehagene ha pensjonsløsningen vil kaller forsikret tjenestepensjon Virke. Dette er en pensjonsordning som sikter mot å gi de ansatte en trygg og god pensjon samtidig som arbeidsgiver får forutsigbare utgifter. Ordningen sikter mot å gi de ansatte en pensjon hvor ytelsene er på nivå med offentlig tjenestepensjon.

  Alderspensjonen er livsvarig og kjønnsnøytral. Pensjonskapitalen er garantert, det vil si at de ansatte aldri vil tape en pensjonskrone. Samtidig sikrer ordningen en uførepensjon på linje med offentlig tjenestepensjon.

  Totalkostnaden for en slik pensjonsordning er rundt regnet 9,5 % av lønn. Ansatte trekkes 2% av lønn slik at totalkostnaden for arbeidsgiver blir ca. 7,5 % av lønn.

 • AFP i Fellesordningen

  Dersom barnehagen velger Virke, vil de også bli meldt inn i fellesordningen for AFP. Dette er en stor fellesordning hvor de aller fleste arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner deltar. Staten bidrar med cirka 1/3 av utgiftene til fellesordningen. AFP-premien utgjør 2,6% av lønn mellom 1 og 6 G.  Som et gjennomsnitt vil da barnehagene ende opp med en kostnad på ca. 2,15% av all lønn.

 • AFP i Fellesordningen - fordeler for de ansatte

  Dette er den absolutt mest utbredte AFP-ordningen og den som oppleves å være den foretrukne blant arbeidstakerne. Det er også uproblematisk for ansatte å bytte mellom arbeidsgivere siden opptjeningen regnes samlet for alle arbeidsforhold innenfor fellesordningen. Pensjonen er garantert av fellesordningen, gir livsvarig utbetaling og utbetalingen avhenger ikke av tidligpensjonering 

  Gjennomsnittlig utbetaling til pensjonistene fra Fellesordningen for AFP i 2022, er ca. kr. 67.000,- årlig. Utbetalingen er livsvarig. Utbetalingen vil variere fra person til person avhengig av forhold som antall arbeidsår, lønn, uttaksalder etc. 

  For eksakte tall kan den enkelte logge in på nav.no og få oppgitt sin fremtidige AFP-ytelse.  

 • Totale årlige utgifter

  Oppsummert får vi da følgende årlige utgifter:

  • Forsikret tjenestepensjon Virke: 7,5 %
  • AFP gjennom fellesordningen: 2,15 %
  • Utgift for arbeidsgiver i % av lønn: 9,65
 • Forbehold

  Beregningene over gir en god tilnærming, men for eksakte tall kan vi regne på den enkelte barnehage. Barnehagene er først pliktige til å etablere løsningene over når det foreligger en tariffavtale med Virke.

  Beregningene over gir et bilde av de årlige kostnadene. Fellesordningen har krav til 7 års medlemskap før fylte 62 år. Dersom barnehagen ikke har vært tilmeldt fellesordningen tidligere vil det kunne komme en overgangskostnad for å kompensere de ansatte som faller utenfor. Dette vil gjelde ansatte som er fylt 55 år.

  Beregningene viser kun premie. Både pensjon og AFP-premie vil inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

  Reguleringspremie er ikke medtatt ettersom avkastningen på pensjonsmidlene er forventet å dekke reguleringen.

Vil du redusere sykefravær og frafall? Bli en IA-barnehage

IA-bransjeprogram barnehage er en del av IA-avtalen, og er partene i arbeidslivet sitt virkemiddel for å få ned sykefraværet og hindre frafall fra barnehagesektoren.

Gjennom tre år har bransjeprogrammet kartlagt, utviklet og jobbet tett i dialog med barnehager.

Bransjeprogrammet har gitt gode resultater
Gjennom hele 2022 har barnehagene i bransjeprogrammet hatt lavere legemeldt sykefravær enn resten av bransjen.

75 barnehager hadde spesielt høyt sykefravær. Et IA-prosjekt fikk fraværet ned under gjennomsnittet. Etter to år sank sykefraværet med 6,5 prosent og ble lavere enn landssnittet for barnehager.

Ønsker du å bli en del av bransjeprogrammet?
Registrer deg her

Programmet tilbyr tre verktøy og en metode

Alt ligger åpent og kan benyttes av alle:

 • En bra dag på jobb
  En bra dag på jobb fokuserer på fem områder som forskning viser er spesielt relevante for barnehager, og tilbyr både kunnskap og temaet og hjelp til å finne løsninger. Mer om dette finner du her
 • BarnehageHMS
  BarnehageHMS er et verktøy for systematisk og jevnlig arbeid med arbeidsmiljø, HMS og helsefremming, tilpasset arbeidshverdagen akkurat din barnehage har. Mer om dette finner du her
 • Tidlig inn
  Tidlig inn legger særlig vekt på forebygging, og er en kontinuerlig prosess for å fange opp den enkeltes avdelings utfordringer tidlig. Mer om dette finner du her
 • Kurs
  Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid, for tillitsvalgt, verneombud og leder. Les mer om kurset og meld deg på

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Lansering av rapport om arbeids- og inkluderingsbransjens samfunnsverdi

  Menon Economics har på oppdrag av Virke sett nærmere på inkluderingsbransjens samfunnsverdi.

 3. Lansering av rapport: «Arbeidsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse»

  Norge har et stort forbedringspotensial når det gjelder å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. PROBA samfunnsanalyse har derfor på oppdrag fra Virke samlet kunnskap om barrierer og muligheter for deltakelse.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.