Ny tariffavtale blir publisert så snart den foreligger

Se protokoll lengre ned på siden for endringer gjort i årets tariffoppgjør.

Lovendring fra 1. januar 2023: Barnehager omorganiseres til selvstendige rettssubjekt

En endring i barnehageloven krever at barnehager må skilles ut som et eget rettssubjekt med virkning fra 1. januar 2023. Barnehager med færre enn 30 barn er unntatt kravet.

 • Om lovendringen

  Fakta og praktisk informasjon for alle barnehager uavhengig av tariffavtalen

 • Vil omorganiseringen medføre endring i medlemskap og kontingentbetaling hos Virke?

  • Barnehagene som egne rettssubjekt skal opprettes som egne medlemmer hos Virke.
  • Så lenge barnehagene inngår i et konsern, der samskipnaden/stiftelsen e.l. fungerer som morselskap, skal medlemskontingent for hele konsernet betales av morselskapet. En virksomhet anses som morselskap dersom virksomheten “på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse” over datterselskapet (aksjeloven § 1-3 og Virkes vedtekter). Dersom samskipnaden/stiftelsen e.l. har mer enn 50% av aksjene eller ved hjelp av avtale kan velge styret/ha flertallet i datterselskapets styre, er vilkåret innfridd. Dette medfører i så tilfelle at samskipnaden/stiftelsen e.l. faktureres, der barnehagene inngår i grunnlaget for fakturaberegningen, og betaler medlemskontingent samlet for konsernet.
  • For det tilfellet at samskipnaden/stiftelsen e.l. ikke lenger eier barnehagen etter omorganiseringen, vil barnehagen behandles som et selvstendig medlem og betale kontingent iht. Virkes vedtekter.
 • Barnehagen som avdeling/underenhet er allerede bundet av LOB, vil denne videreføres automatisk ved omorganisering til eget rettssubjekt?

  • Ja, ifølge arbeidsmiljøloven kapittel 16, herunder § 16-2 andre ledd, blir ny arbeidsgiver bundet av eksisterende tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse.
  • Dette gjelder så lenge ny arbeidsgiver ikke innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. Ettersom LOB’en konkret gjelder for barnehager, kan ikke Virke se at bruk av denne reservasjonsretten vil bli aktuell.
 • Kan tillitsvalgte i samskipnaden/stiftelsen e.l. fungere som tillitsvalgt for de nye barnehageselskapene?

  • Utgangspunktet er at de organiserte ansatte velger sin(e) tillitsvalgte blant arbeidstakere ved bedriften. Se for eksempel Hovedavtalen Virke-LO § 4-2.2. Det skal derfor som en hovedregel velges ny(e) tillitsvalgt(e) for de nye barnehageselskapene, blant ansatte i barnehagene.
  • Merk at hvis barnehageavdelingen som del av samskipnaden/stiftelsen hadde egen tillitsvalgt, vil vedkommende videreføres som tillitsvalgt ved omorganisering av barnehagen til eget rettssubjekt. Dette følger av regelen om fortsatt representasjon i arbeidsmiljøloven § 16-7 første ledd. Dette er likevel avhengig av at virksomheten “bevarer sin uavhengighet”, hvilket må avgjøres ut ifra en konkret vurdering.
  • I en overgangsperiode på 6 måneder kan arbeidstakere innen samme forbundsområde kreve at det opprettes et felles arbeidsutvalg av tillitsvalgte, dersom en bedrift splittes i mindre enigheter, jf. HA § 4-2.4.
  • For større bedrifter kan det være behov med en såkalt konserntillitsvalgt, som ivaretar alle de ansatte i konsernet. En konserntillitsvalgt kan velges dersom de lokale partene er enige om en slik løsning. Se regler for dette i HA § 4-8.3, hvor vilkåret er at det gjelder et konsern med “flere enn 200 ansatte”. Det er likevel viktig at det velges tillitsvalgte på lavere nivåer også, dersom partene ønsker det.
  • Konklusjon: Tillitsvalgte i studentsamskipnaden kan ikke fungere som tillitsvalgt for de nye barnehageselskapene, med mindre det er i en overgangsperiode på 6 måneder eller det er snakk om en konserntillitsvalgt og de enkelte enhetene har andre tillitsvalgte i tillegg.
 • Vil krav til antall tillitsvalgte endres ved omorganisering av barnehagene til egne rettssubjekt?

  • Hovedavtalene angir hvor mange tillitsvalgte det bør velges i virksomheten:
   • Hovedavtalen Virke-LO og Virke-YS § 4-2.1: Antall tillitsvalgte (fra LO) velges ut ifra antall arbeidstakere i virksomheten, med unntak av arbeidstakere som er organisert i organisasjoner utenfor LO.
    • Se også § 4-2 femte ledd: “når en virksomhet omorganiserer eller endrer antall arbeidstakere, skal antallet tillitsvalgte drøftes. Antallet tillitsvalgte skal til enhver tid stå i forhold til bemanningen”.
   • Hovedavtalen Parallellavtalen § 6-1: Antall tillitsvalgte (fra det enkelte forbund) velges ut ifra antall organiserte arbeidstakere i virksomheten.
  • Virke anbefaler at arbeidsgiver (både hos mor- og datterselskap) foretar en vurdering av hvor mange tillitsvalgte det burde være i virksomheten etter at omorganiseringen av barnehagene har blitt utført, avhengig av hvilken Hovedavtale virksomheten er bundet av.
  • Hvis det etter omorganiseringen for eksempel er flere tillitsvalgte enn antall (organiserte) ansatte skulle tilsi i morselskapet, kan arbeidsgiver ta dette opp i møte med de tillitsvalgte og drøfte muligheten for å kutte ett eller flere verv.
  • Hvis ansatte i barnehagen som avdeling var tillitsvalgt, vil vedkommende videreføres som tillitsvalgt ved omorganisering av barnehagen til eget rettssubjekt. Dette følger av regelen om fortsatt representasjon i arbeidsmiljøloven § 16-7 første ledd. Dette er likevel avhengig av at virksomheten “bevarer sin uavhengighet”, hvilket må avgjøres ut ifra en konkret vurdering.
 • Hva må gjøres med særavtaler samskipnaden/stiftelsen e.l. har hatt som gjelder alle ansatte, som også vil følge med til barnehagene som egne rettssubjekt etter hovedregelen i aml. § 16-2?

  • Hovedavtalene LO/YS og Virke og Parallellavtalen har alle bestemmelser om særavtaler i kapittel V. En særavtale gjelder så lenge bedriftens tariffavtale består eller til særavtalen sies opp, alt ettersom hva de lokale partene har avtalt ved inngåelse av særavtalen.
  • Så lenge særavtalene har fungert uten problem i samskipnaden/stiftelsen som helhet, herunder også for de barnehageansatte, er det ikke noe pressende behov for få endret avtalene på lokalt nivå hos barnehageselskapene. Dette kan eventuelt gjøres når de formelle forholdene er ordentlig på plass.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Tariffoppgjøret 2022 for Landsoverenskomst for barnehager er godkjent – Resultatet kan effektueres

  Virke har nå fått svar fra alle fagforeningene med partsforhold i overenskomsten. Tariffoppgjøret er dermed godkjent av alle parter. Resultatet kan iverksettes og effektueres.

  Se protokollen for flere detaljer

  Tariffnytt med nærmere informasjon om resultatet sendes til virksomhetene som er bundet av avtalene.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.