Få økonomisk støtte til kompetansetiltak

Søk om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling for deg og dine ansatte. Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell) er velkommen til å søke om midler.

Frister for gjennomføring

Tildelinger 2019: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått tildelt midler fra fondet i 2019 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2021. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

Tildelinger 2020: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått / får tildelt midler fra fondet i 2020 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2022. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

Stipend - Kompetansetiltak for ansatte

 • Frittstående kurs

  • Maksimum søknadsbeløp pr person er 6 000 kr
  • Kurset må vare minimum to dager.
  • Hver enkelt søker sender sin egen søknad.
  • Du som søker må forplikte deg til videreformidling av det du har lært internt i virksomheten.

  Virksomheten og/eller arbeidstakeren må dekke minimum 25% av kostnaden. Fullfinansiering (inntil 25 000 kr) skjer kun i helt spesielle tilfeller.

 • Studietur/Hospitering/Jobbrotasjon

  • Maksimum søknadsbeløp pr person er 12 000 kr
  • Du må kunne dokumentere faglig opplegg for hospitering og jobbrotasjon: For eksempel; se på andres rutiner, drift, ledelse, samarbeid eller effektivisering.
  • Studieturer omfatter dessverre ikke deltakelse i kongresser eller konferanser.
  • Hospitering bør vare minst en uke i tilsvarende eller annen virksomhet.
  • Hver enkelt søker sender sin egen søknad.
  • Du som søker må forplikte deg til videreformidling av det du har lært internt i virksomheten.

  Virksomheten og/eller arbeidstakeren må dekke minimum 25% av kostnaden. Fullfinansiering (inntil 25 000 kr) skjer kun i helt spesielle tilfeller.

 • Søknadsfrist 1. februar

  Fristen for 2020 er utløpt. Send inn det elektroniske søknadskjemaet innen 1. februar 2021.

 • Stipendregler

  1. Det fremgår av retningslinjer for søknad om stipend hvilke kategorier det kan søkes på. Stipendet skal gå til opplæring og/eller utvikling. Opplæring som er arbeidsgivers ansvar er ikke søknadsberettiget.

  2. Alle ansatte i virksomheter som omfattes av avtalene på HUK-området om opplærings- og utviklingsfond kan søke stipend. Styret skal i forbindelse med det årlige budsjettet behandle saksbehandlingsregler/kriterier for stipendsøknader og eventuelle prioriteringer.

  3. Hovedregelen er at stipend innvilges som delfinansiering med en ramme på inntil kr. 6.000 pr person for kategori 1 og inntil kr. 12.000,- pr person for kategori 2. Det kan i særlige tilfeller innvilges større beløp. Det skal i søknaden opplyses om annen støtte er søkt og/eller innvilget.

  4. Stipend gis som delfinansiering for å dekke et opplærings- og utviklingsformål som er relevant for den virksomhet søkeren er ansatt i med sikte på faglig utvikling. Stipend kan innvilges for utgifter som strekker seg over en to års periode. Opplæringstiltaket for innvilget stipend må være gjennomført i søkeåret eller året etter. Dersom opplærings- og/eller utviklingsformålet det er innvilget stipend til avbrytes, bortfaller stipendet.

  5. Stipendet kan dekke utgifter til f.eks. læremidler, opphold, reiseutgifter, kursavgifter m.v., men ikke lønn til stipendiaten. Stipendet er personlig og kan ikke overtas av andre og skal benyttes til det formålet vedtaket gjelder. Når tiltaket er sluttført, sendes en kort rapport til arbeidsgiver eventuelt opplæringsutvalget. Rapporten skal inneholde en vurdering av nytteverdi og en oversikt over bruk av stipendmidlene.

  6. Arbeidsgiver skal gjøre ansatte kjent med muligheten til å søke stipend. Det skal drøftes med de tillitsvalgte hvordan en hensiktsmessig skal gi informasjon om stipendreglene og søknadsskjema.

  Stipendsøkeren sender søknaden gjennom arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal før oversendelse påtegne søknaden om anbefaling, samt om søkeren dersom stipend blir tildelt, innvilges permisjon med eller uten lønn for å gjennomføre opplærings- og utviklingsformålet.

  Dersom det er opprettet opplæringsutvalg i virksomheten, skal utvalget uttale seg om søknaden.

  7. Søknadsfrist er 1. februar.

  Arbeidsgiver plikter å videresende stipendsøknad sammen med eventuell uttalelse fra opplæringsutvalget til fondets styre innen fristenes utløp etter at søknaden er mottatt fra arbeidstaker.

  8. Stipendmidler overføres i sin helhet til virksomheten etter at tildeling er vedtatt. Virksomheten overfører midlene til stipendiaten når stipendet skal iverksettes. (Stipendet er oppgavepliktig på ligningen).

  Det er en forutsetning at stipendiaten fortsatt er ansatt hos vedkommende arbeidsgiver når opplærings- og utviklingstiltaket gjennomføres.

  9. Eventuelt ubenyttede stipendmidler tilbakeføres fondet.

  10. Et innvilget stipend kan kalles tilbake dersom det på grunnlag av opplysninger som ikke fremgikk av søknaden er gitt på feil premisser.

Samarbeidstiltak

 • Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

  Samarbeidstiltak er ment å brukes til å øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomheten. Søknaden skal planlegges og utarbeides av ledere og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal også være representert i prosjekter som gjelder deres områder.

  Med samarbeidstiltak menes fellestiltak i henhold til hovedavtalene.

 • Søknadsfrist

  Med bakgrunn i koronasituasjon har styret for Virke OU-Fond Tjenesteytende vedtatt endringer i søknadsfrister og frister for gjennomføring/bruk av tildelte midler i 2019 og 2020.

  Søknadsfristen er forskjøvet

  Ny søknadsfrist er 1. september 2020. Søknadene vil bli behandlet i styremøte 03/2020 den 14. oktober 2020.

  Frister for gjennomføring

  Tildelinger 2019: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått tildelt midler fra fondet i 2019 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2021. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

  Tildelinger 2020: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått / får tildelt midler fra fondet i 2020 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2022. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

 • Regler for samarbeidstiltak

  1. Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende avsetter hvert år et beløp til støtte til samarbeidstiltak som planlegges og gjennomføres av ledere og tillitsvalgte i fellesskap lokalt hos medlemsvirksomhetene. Med samarbeidstiltak menes fellestiltak ihht hovedavtalen. Samarbeidstiltak er utpekt som ett av fondets satsningsområder. Tildeling foretas på grunnlag av fondets vedtatte handlingsprogram for året.
  2. Samarbeidstiltak skal ha som målsetning å bevisstgjøre partene, øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene (ledere og tillitsvalgte) i virksomhetene.
   Det er viktig at partene lokalt tar et felles ansvar for å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene gjennom partssamarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.
  3. Planlegging og gjennomføring av tiltaket skal skje av ledelse og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal være representert i prosjekter som berører problemstillinger relatert til deres funksjonsområder. Partene i virksomheten kan selv bestemme i fellesskap hvilke utfordringer det skal fokuseres på gjennom samarbeidstiltak. Samarbeidstiltak kan favne vidt eller smalt alt etter virksomhetens fokus, ambisjoner og ressursbruk på utfordringene, kan være tverrfaglig, eller ha til hensikt å bidra til økt samarbeid på tvers av avdelinger, hele eller deler av virksomheten. Samarbeidstiltak kan legges opp som et pilotprosjekt, som knyttes til en bestemt resultatenhet eller avdeling, før eventuell implementering i flere enheter eller hele virksomheten.
  4. Virksomhetenes kurs- og opplæringsvirksomhet som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige drift, faller utenfor.
  5. Støtten gis som delfinansiering av samarbeidstiltaket. Virksomheten skal derfor i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering er ordnet. Lønnsutgifter til deltaker og/eller vikarer, egne lokaler eller egne forelesere regnes ikke med som øvrig finansiering og støttes heller ikke.
  6. Støtte til samarbeidstiltak innvilges som et engangstilskudd og kan kun benyttes til formålet det er søkt om midler til.
  7. Samarbeidstiltaket må gjennomføres det året søknaden gjelder for og/eller i løpet av det påfølgende år. Det kan ikke søkes om midler for tiltak som er gjennomført tidligere år.
   Ubenyttede midler skal virksomheten på eget initiativ tilbakeføre til Virke OU-fond Tjenesteytende. Virksomhetens revisor skal kontrollere at midler er brukt i samsvar med bevilgning.
  8. Søknaden skal gi opplysninger om samarbeidstiltakets formål, hva slags tiltak, målgruppe for tiltaket, hvem tiltaket skal gjennomføres sammen med, antall deltakere og nøyaktig utfylt kostnadsoversikt.
  9. Etter at samarbeidstiltaket er gjennomført fremlegges evaluering/rapport. Den skal kort angi hva samarbeidstiltaket bestod i, hva som var hensikten med tiltaket, om tiltaket har stått til forventningene og tiltakets nytteverdi.
  10. Styret kan i særlige tilfeller fravike disse regler

Tiltak for virksomheten

 • Tiltaksmidler

  Her kan du søke midler som skal gå til opplærings- og utviklingstiltak utover ren støtte til drift, som gjør at dere kan møte utfordringer faglig og organisatorisk på en bedre måte.

  Dette bør favne og involvere så bredt som mulig.

 • Søknadsfrist

  Med bakgrunn i koronasituasjon har styret for Virke OU-Fond Tjenesteytende vedtatt endringer i søknadsfrister og frister for gjennomføring/bruk av tildelte midler i 2019 og 2020.

  Søknadsfrist opprettholdes

  Søknadsfristen for tiltak opprettholdes og er satt til 1. september 2020.

  Frister for gjennomføring

  Tildelinger 2019: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått tildelt midler fra fondet i 2019 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2021. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

  Tildelinger 2020: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått / får tildelt midler fra fondet i 2020 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2022. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

 • Tiltaksregler

  1. Styret for Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende avsetter hvert år et beløp til støtte til opplærings- og utviklingstiltak som gjennomføres av/for medlemsvirksomhetene. Det kan utpekes satsningsområde/r som det er særlig ønskelig å tilgodese. Tildeling foretas på grunnlag av fondets vedtatte handlingsprogram for året.
  2. Tiltak som det kan søkes støtte til skal sikre at virksomhetene og deres ansatte på en bedre måte settes i stand til å møte utfordringen så vel organisatorisk, faglig og personalpolitisk.
   Tiltaket bør derfor være innenfor ett eller flere av følgende områder:
   - Fellestiltak mellom to eller flere virksomheter
   - Være tverrfaglig
   - Ha et utviklingsaspekt ut over ren jobbopplæring
   - Være lagt opp som et pilot-/forsøksprosjekt
   - Være i overensstemmelse med en konkret handlingsplan for opplæring.
  3. Virksomhetenes kurs- og opplæringsvirksomhet som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige drift, faller utenfor fondets støtteordning.
  4. Innenfor de rammer som er nevnt i pkt. 2 og 3 ovenfor, skal opplærings- og utviklingstiltakene omfatte opplæring og videreutvikling innen feltene ledelse- og personalforvaltning, organisasjonsutvikling, økonomi, arbeidsmiljø, vernearbeid, samarbeid, likestilling, lov-, avtale- og regelverk, samt yrkes- og fagområder.
  5. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket. Virksomheten skal derfor i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering er ordnet. Lønnsutgifter til deltaker og/eller vikarer, egne lokaler eller egne forelesere regnes ikke med som øvrig finansiering og støttes heller ikke av Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende.
   Fullfinansiering kan innvilges dersom tiltaket uten slik støtte ikke lar seg gjennomføre, det foreligger særskilte grunner for at tiltaket bør gjennomføres og at fondets økonomi og fordeling gjør det forsvarlig.
  6. Støtte innvilges som et maksimert tilskudd. Noe av midlene kan etter søknad anvises når det forberedende arbeid med tiltaket starter opp. En del av midlene kan holdes tilbake og utbetales først når regnskap foreligger. Ubrukte midler trekkes tilbake.
  7. Forutsetningen for tildelingen er at tiltaket blir gjennomført det året søknaden gjelder eller året etter og i samsvar med søknaden. Midler til tiltak som ikke er gjennomført i samsvar med ovenstående, tilbakeføres automatisk Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad innen 1. november om overføring av midler til senere år. Slik søknad vil bare bli imøtekommet i helt spesielle tilfeller.
  8. Søknaden skal gi opplysninger om tiltakets formål, hva slags tiltak, målgruppe for tiltaket, hvem tiltaket skal gjennomføres sammen med, antall deltakere og nøyaktig utfylt kostnadsoversikt.
  9. Søknadene behandles ut fra en helhetsvurdering. Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende skal bl.a. vurdere søknadsmengde, tiltakenes art, omfang, nødvendighet og den aktuelle situasjon.
  10. Etter at tiltaket er gjennomført, fremlegges summarisk regnskap og en kortfattet evaluering/rapport. Rapporten skal bl.a. inneholde hva som var hensikten med tiltaket og om tiltaket har stått til forventningene, og om nytteverdien. Dessuten skal rapporten gi opplysninger om en eller flere deltakere har fått ansvar for å videreføre kunnskapen fra tiltaket. Rapportskjema som kan benyttes finnes på vår hjemmeside.

Kontaktperson

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til ou-fond@virke.no.

May Katrin Pedersen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.