Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Samarbeidstiltak er ment å brukes til å øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomheten. Søknaden skal planlegges og utarbeides av ledere og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal også være representert i prosjekter som gjelder deres områder. Med samarbeidstiltak menes fellestiltak i henhold til hovedavtalene.

 • Søknadsfrist 1. april

  Send inn det elektroniske søknadskjemaet innen 1. april.

  Frister for gjennomføring

  Tildelinger 2019: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått tildelt midler fra fondet i 2019 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2021. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

  Tildelinger 2020: Frister for gjennomføring av stipend, tiltak og samarbeidstiltak som har fått / får tildelt midler fra fondet i 2020 forlenges med ett år, til innen utgangen av 2022. Etter dette må fortsatt ubenyttede midler tilbakeføres til fondet.

 • Regler for samarbeidstiltak

  1. Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende avsetter hvert år et beløp til støtte til samarbeidstiltak som planlegges og gjennomføres av ledere og tillitsvalgte i fellesskap lokalt hos medlemsvirksomhetene. Med samarbeidstiltak menes fellestiltak ihht hovedavtalen. Samarbeidstiltak er utpekt som ett av fondets satsningsområder. Tildeling foretas på grunnlag av fondets vedtatte handlingsprogram for året.
  2. Samarbeidstiltak skal ha som målsetning å bevisstgjøre partene, øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene (ledere og tillitsvalgte) i virksomhetene.
   Det er viktig at partene lokalt tar et felles ansvar for å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene gjennom partssamarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.
  3. Planlegging og gjennomføring av tiltaket skal skje av ledelse og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal være representert i prosjekter som berører problemstillinger relatert til deres funksjonsområder. Partene i virksomheten kan selv bestemme i fellesskap hvilke utfordringer det skal fokuseres på gjennom samarbeidstiltak. Samarbeidstiltak kan favne vidt eller smalt alt etter virksomhetens fokus, ambisjoner og ressursbruk på utfordringene, kan være tverrfaglig, eller ha til hensikt å bidra til økt samarbeid på tvers av avdelinger, hele eller deler av virksomheten. Samarbeidstiltak kan legges opp som et pilotprosjekt, som knyttes til en bestemt resultatenhet eller avdeling, før eventuell implementering i flere enheter eller hele virksomheten.
  4. Virksomhetenes kurs- og opplæringsvirksomhet som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige drift, faller utenfor.
  5. Støtten gis som delfinansiering av samarbeidstiltaket. Virksomheten skal derfor i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering er ordnet. Lønnsutgifter til deltaker og/eller vikarer, egne lokaler eller egne forelesere regnes ikke med som øvrig finansiering og støttes heller ikke.
  6. Støtte til samarbeidstiltak innvilges som et engangstilskudd og kan kun benyttes til formålet det er søkt om midler til.
  7. Samarbeidstiltaket må gjennomføres det året søknaden gjelder for og/eller i løpet av det påfølgende år. Det kan ikke søkes om midler for tiltak som er gjennomført tidligere år.
   Ubenyttede midler skal virksomheten på eget initiativ tilbakeføre til Virke OU-fond Tjenesteytende. Virksomhetens revisor skal kontrollere at midler er brukt i samsvar med bevilgning.
  8. Søknaden skal gi opplysninger om samarbeidstiltakets formål, hva slags tiltak, målgruppe for tiltaket, hvem tiltaket skal gjennomføres sammen med, antall deltakere og nøyaktig utfylt kostnadsoversikt.
  9. Etter at samarbeidstiltaket er gjennomført fremlegges evaluering/rapport. Den skal kort angi hva samarbeidstiltaket bestod i, hva som var hensikten med tiltaket, om tiltaket har stått til forventningene og tiltakets nytteverdi.
  10. Styret kan i særlige tilfeller fravike disse regler

Samarbeidstiltak - Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Tiltaket det søkes støtte til

Kostnadsoversikt

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en rapport/evaluering og summarisk regnskap, jf. tiltaksreglene pkt. 11.

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.