Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Samarbeidstiltak er ment å brukes til å øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene i virksomheten. Søknaden skal planlegges og utarbeides av ledere og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal også være representert i prosjekter som gjelder deres områder. Med samarbeidstiltak menes fellestiltak i henhold til hovedavtalene.

Samarbeidstiltak - Fellessøknad fra arbeidsgiver og tillitsvalgte

Opplærings- og utviklingsfond for dere som er tariffbundet av en Virke/HUK-overenskomst.

Regler for samarbeidstiltak

Søknadsfristen var 1. april, søknadskjema er nå stengt.

Tiltaket det søkes støtte til

Kostnadsoversikt

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en rapport/evaluering og summarisk regnskap, jf. tiltaksreglene pkt. 11.

 • Regler for samarbeidstiltak

  1. Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende avsetter hvert år et beløp til støtte til samarbeidstiltak som planlegges og gjennomføres av ledere og tillitsvalgte i fellesskap lokalt hos medlemsvirksomhetene. Med samarbeidstiltak menes fellestiltak ihht hovedavtalen. Samarbeidstiltak er utpekt som ett av fondets satsningsområder. Tildeling foretas på grunnlag av fondets vedtatte handlingsprogram for året.
  2. Samarbeidstiltak skal ha som målsetning å bevisstgjøre partene, øke fokus, kunnskap og ferdigheter på samarbeid mellom partene (ledere og tillitsvalgte) i virksomhetene.
   Det er viktig at partene lokalt tar et felles ansvar for å bidra til økt verdiskaping i virksomhetene gjennom partssamarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.
  3. Planlegging og gjennomføring av tiltaket skal skje av ledelse og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal være representert i prosjekter som berører problemstillinger relatert til deres funksjonsområder. Partene i virksomheten kan selv bestemme i fellesskap hvilke utfordringer det skal fokuseres på gjennom samarbeidstiltak. Samarbeidstiltak kan favne vidt eller smalt alt etter virksomhetens fokus, ambisjoner og ressursbruk på utfordringene, kan være tverrfaglig, eller ha til hensikt å bidra til økt samarbeid på tvers av avdelinger, hele eller deler av virksomheten. Samarbeidstiltak kan legges opp som et pilotprosjekt, som knyttes til en bestemt resultatenhet eller avdeling, før eventuell implementering i flere enheter eller hele virksomheten.
  4. Virksomhetenes kurs- og opplæringsvirksomhet som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige drift, faller utenfor.
  5. Støtten gis som delfinansiering av samarbeidstiltaket. Virksomheten skal derfor i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering er ordnet. Lønnsutgifter til deltaker og/eller vikarer, egne lokaler eller egne forelesere regnes ikke med som øvrig finansiering og støttes heller ikke.
  6. Støtte til samarbeidstiltak innvilges som et engangstilskudd og kan kun benyttes til formålet det er søkt om midler til.
  7. Samarbeidstiltaket må gjennomføres det året søknaden gjelder for og/eller i løpet av det påfølgende år. Det kan ikke søkes om midler for tiltak som er gjennomført tidligere år.
   Ubenyttede midler skal virksomheten på eget initiativ tilbakeføre til Virke OU-fond Tjenesteytende. Virksomhetens revisor skal kontrollere at midler er brukt i samsvar med bevilgning.
  8. Søknaden skal gi opplysninger om samarbeidstiltakets formål, hva slags tiltak, målgruppe for tiltaket, hvem tiltaket skal gjennomføres sammen med, antall deltakere og nøyaktig utfylt kostnadsoversikt.
  9. Etter at samarbeidstiltaket er gjennomført fremlegges evaluering/rapport. Den skal kort angi hva samarbeidstiltaket bestod i, hva som var hensikten med tiltaket, om tiltaket har stått til forventningene og tiltakets nytteverdi.
  10. Styret kan i særlige tilfeller fravike disse regler

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene