Kompetanseutvikling for ansatte - Stipend

Ansatte i virksomheten kan søke om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling. Stipend gis med sikte på faglig utvikling og for å dekke et opplærings- og utviklingsformål som er relevant for virksomheten hvor søkeren er ansatt.

Dette kan det søkes stipendmidler til:

Frittstående kurs

 • Maksimum søknadsbeløp per person er 6 000 kroner.
 • Kurset må vare minimum to dager.
 • Hver enkelt søker sender sin egen søknad.
 • Du som søker må forplikte deg til videreformidling av det du har lært internt i virksomheten.

Studietur/Hospitering/Jobbrotasjon

 • Maksimum søknadsbeløp pr person er 12 000 kroner.
 • Du må kunne dokumentere faglig opplegg for hospitering og jobbrotasjon: For eksempel; se på andres rutiner, drift, ledelse, samarbeid eller effektivisering.
 • Studieturer omfatter dessverre ikke deltakelse i kongresser eller konferanser.
 • Hospitering bør vare minst en uke i tilsvarende eller annen virksomhet.
 • Hver enkelt søker sender sin egen søknad.
 • Du som søker må forplikte deg til videreformidling av det du har lært internt i virksomheten.

Virksomheten og/eller arbeidstakeren må dekke minimum 25 % av kostnaden. Fullfinansiering (inntil 25 000 kroner) skjer kun i helt spesielle tilfeller.

Søknad om stipend

Stipendregler

Søknadsfristen var 1. februar, og innsending av søknader er nå stengt. 

Du er velkommen til å søke igjen fra 1. september 2024.
Kun en søknad per år per person.

Hva slags kurs/formål søkes det midler til?
Opplegget skal gjennomføres

Kostnadsoversikt

Søknadssum

Frittstående kurs: Maks beløp 6 000 kroner
Studietur/hospitering/jobbrotasjon: Maks beløp 12 000

Husk å skriv hele tallet. 

Er det søkt om støtte fra andre?
Har du tidligere fått stipend fra fondet?

Send kopi av kvitteringen du mottar på e-post til din arbeidsgiver.

Søknader som er ufullstendig utfyllt, mangler beskrivelse av faglig program, eller det er søkt om flere tiltak, vil ikke bli vurdert i årets søknadsrunde.

 • Stipendregler

  1. Det fremgår av retningslinjer for søknad om stipend hvilke kategorier det kan søkes på. Stipendet skal gå til opplæring og/eller utvikling. Opplæring som er arbeidsgivers ansvar er ikke søknadsberettiget.

  2. Alle ansatte i virksomheter som omfattes av avtalene på HUK-området om opplærings- og utviklingsfond kan søke stipend. Styret skal i forbindelse med det årlige budsjettet behandle saksbehandlingsregler/kriterier for stipendsøknader og eventuelle prioriteringer.

  3. Hovedregelen er at stipend innvilges som delfinansiering med en ramme på inntil kr. 6.000 pr person for kategori 1 og inntil kr. 12.000,- pr person for kategori 2. Det kan i særlige tilfeller innvilges større beløp. Det skal i søknaden opplyses om annen støtte er søkt og/eller innvilget.

  4. Stipend gis som delfinansiering for å dekke et opplærings- og utviklingsformål som er relevant for den virksomhet søkeren er ansatt i med sikte på faglig utvikling. Stipend kan innvilges for utgifter som strekker seg over en to års periode. Opplæringstiltaket for innvilget stipend må være gjennomført i søkeåret eller året etter. Dersom opplærings- og/eller utviklingsformålet det er innvilget stipend til avbrytes, bortfaller stipendet.

  5. Stipendet kan dekke utgifter til f.eks. læremidler, opphold, reiseutgifter, kursavgifter m.v., men ikke lønn til stipendiaten. Stipendet er personlig og kan ikke overtas av andre og skal benyttes til det formålet vedtaket gjelder. Når tiltaket er sluttført, sendes en kort rapport til arbeidsgiver eventuelt opplæringsutvalget. Rapporten skal inneholde en vurdering av nytteverdi og en oversikt over bruk av stipendmidlene.

  6. Arbeidsgiver skal gjøre ansatte kjent med muligheten til å søke stipend. Det skal drøftes med de tillitsvalgte hvordan en hensiktsmessig skal gi informasjon om stipendreglene og søknadsskjema.

  Stipendsøkeren sender søknaden gjennom arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal før oversendelse påtegne søknaden om anbefaling, samt om søkeren dersom stipend blir tildelt, innvilges permisjon med eller uten lønn for å gjennomføre opplærings- og utviklingsformålet.

  Dersom det er opprettet opplæringsutvalg i virksomheten, skal utvalget uttale seg om søknaden.

  7. Søknadsfrist er 1. februar.

  Arbeidsgiver plikter å videresende stipendsøknad sammen med eventuell uttalelse fra opplæringsutvalget til fondets styre innen fristenes utløp etter at søknaden er mottatt fra arbeidstaker.

  8. Stipendmidler overføres i sin helhet til virksomheten etter at tildeling er vedtatt. Virksomheten overfører midlene til stipendiaten når stipendet skal iverksettes. (Stipendet er oppgavepliktig på ligningen).

  Det er en forutsetning at stipendiaten fortsatt er ansatt hos vedkommende arbeidsgiver når opplærings- og utviklingstiltaket gjennomføres.

  9. Eventuelt ubenyttede stipendmidler tilbakeføres fondet.

  10. Et innvilget stipend kan kalles tilbake dersom det på grunnlag av opplysninger som ikke fremgikk av søknaden er gitt på feil premisser.

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene