Tiltak for virksomheten

Her kan du søke midler som skal gå til opplærings- og utviklingstiltak utover ren støtte til drift, som gjør at dere kan møte utfordringer faglig og organisatorisk på en bedre måte. Tiltaket bør favne og involvere så bredt som mulig.

Søknad om tiltaksmidler

Opplærings- og utviklingsfond for dere som er tariffbundet av en Virke/HUK-overenskomst.

Tiltaksregler

Søknadsfrist 1. september.

Tiltaket det søkes støtte til

Kostnadsoversikt

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Tiltaket er informert om og drøftet med tillitsvalgte i hht hovedavtalens bestemmelser

Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en rapport/evaluering og summarisk regnskap, jf. tiltaksreglene pkt. 11

 • Tiltaksregler

  1. Styret for Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende avsetter hvert år et beløp til støtte til opplærings- og utviklingstiltak som gjennomføres av/for medlemsvirksomhetene. Det kan utpekes satsningsområde/r som det er særlig ønskelig å tilgodese. Tildeling foretas på grunnlag av fondets vedtatte handlingsprogram for året.
  2. Tiltak som det kan søkes støtte til skal sikre at virksomhetene og deres ansatte på en bedre måte settes i stand til å møte utfordringen så vel organisatorisk, faglig og personalpolitisk.
   Tiltaket bør derfor være innenfor ett eller flere av følgende områder:
   - Fellestiltak mellom to eller flere virksomheter
   - Være tverrfaglig
   - Ha et utviklingsaspekt ut over ren jobbopplæring
   - Være lagt opp som et pilot-/forsøksprosjekt
   - Være i overensstemmelse med en konkret handlingsplan for opplæring.
  3. Virksomhetenes kurs- og opplæringsvirksomhet som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige drift, faller utenfor fondets støtteordning.
  4. Innenfor de rammer som er nevnt i pkt. 2 og 3 ovenfor, skal opplærings- og utviklingstiltakene omfatte opplæring og videreutvikling innen feltene ledelse- og personalforvaltning, organisasjonsutvikling, økonomi, arbeidsmiljø, vernearbeid, samarbeid, likestilling, lov-, avtale- og regelverk, samt yrkes- og fagområder.
  5. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket og forutsetter en egenfinansiering på minst halvparten av tiltakets kostnader.
   Virksomheten skal derfor i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering er ordnet. Lønnsutgifter til deltaker og/eller vikarer, egne lokaler eller egne forelesere regnes ikke med som øvrig finansiering og støttes heller ikke av Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende.
   Fullfinansiering kan innvilges dersom tiltaket uten slik støtte ikke lar seg gjennomføre, det foreligger særskilte grunner for at tiltaket bør gjennomføres og at fondets økonomi og fordeling gjør det forsvarlig.
  6. Støtte innvilges som et maksimert tilskudd. Noe av midlene kan etter søknad anvises når det forberedende arbeid med tiltaket starter opp. En del av midlene kan holdes tilbake og utbetales først når regnskap foreligger. Ubrukte midler trekkes tilbake.
  7. Forutsetningen for tildelingen er at tiltaket blir gjennomført det året søknaden gjelder eller året etter og i samsvar med søknaden. Midler til tiltak som ikke er gjennomført i samsvar med ovenstående, tilbakeføres automatisk Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad innen 1. november om overføring av midler til senere år. Slik søknad vil bare bli imøtekommet i helt spesielle tilfeller.
  8. Søknaden skal gi opplysninger om tiltakets formål, hva slags tiltak, målgruppe for tiltaket, hvem tiltaket skal gjennomføres sammen med, antall deltakere og nøyaktig utfylt kostnadsoversikt.
  9. Søknadene behandles ut fra en helhetsvurdering. Styret for Virke OU-fond Tjenesteytende skal bl.a. vurdere søknadsmengde, tiltakenes art, omfang, nødvendighet og den aktuelle situasjon.
  10. Etter at tiltaket er gjennomført, fremlegges summarisk regnskap og en kortfattet evaluering/rapport. Rapporten skal bl.a. inneholde hva som var hensikten med tiltaket og om tiltaket har stått til forventningene, og om nytteverdien. Dessuten skal rapporten gi opplysninger om en eller flere deltakere har fått ansvar for å videreføre kunnskapen fra tiltaket. Rapportskjema som kan benyttes finnes på vår hjemmeside.

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene