Pensjon og AFP i HUK-avtalene

HUK-området i Virke består av syv overenskomster innen helse, utdanning og kultur med likelydende bestemmelser om tjenestepensjon og AFP. Det er to alternative tjenestepensjonsordninger. I Landsoverenskomstene for høyskoler og for utdanning er det tatt inn en prioriteringsregel for valg av pensjonsordning, i de øvrige overenskomstene kan bedriften velge mellom hvilken av de to pensjonsordningene de vil tegne. Avtalefestet pensjon (AFP) skal også inngå i ordningen.

Siden pensjonsbestemmelsene er en del av overenskomsten, er det et tariffbrudd om virksomheten ikke har tjenestepensjon- og AFP-ordning i tråd med overenskomsten.  

HUK-overenskomstene og pensjonsbestemmelsens plassering i den enkelte avtale:

1. Tjenestepensjon

I HUK-overenskomstene er det to alternative tjenestepensjonsordninger:

i)Offentlig/ offentlig-lik tjenestepensjon

ii) Forsikret tjenestepensjon Virke.

Det er kun disse ordningene som oppfyller kravene i overenskomsten. Det innebærer at bedrifter som er tilsluttet en HUK-overenskomst ikke kan ha andre pensjonsordninger enn disse. For eksempel vil ikke en innskuddspensjon, som er den vanligste tjenestepensjonsordningen i privat sektor, oppfylle vilkårene i overenskomsten.

Bakgrunnen for at HUK-avtalene har krav om offentlig/offentlig-lik tjenestepensjon eller forsikret tjenestepensjon Virke, er at bedriftene i HUK-områdene i hovedsak er finansiert av det offentlige. Det er derfor naturlig at avtalene oppstiller krav til pensjonssparing med tilsvarende offentlige satser.

1.1 Offentlig/ offentlig-lik tjenestepensjon 

Offentlig/offentlig-lik tjenestepensjon kan tegnes i:
1. Statens Pensjonskasse (SPK)
2. Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
3. Privat forsikringsselskap, så lenge nivået og vilkårene tilsvarer offentlig tjenestepensjon (eksempelvis Storebrand)

Offentlig tjenestepensjon tegnet i SPK og KLP er i utgangspunktet forbeholdt offentlig virksomhet. Enkelte private virksomheter kan likevel, på visse vilkår, få tegnet pensjonsordning i SPK eller KLP, les mer om dette her. Det er også noen private forsikringsselskap som tilbyr offentlig-lik tjenestepensjon (for eksempel Storebrand).

Offentlig-lik tjenestepensjon har følgende innskuddsnivå:
• 5,7% av lønn mellom 0-12 G
• Tilleggssats på 18,1% av lønn mellom 7,1-12 G

1.2 Forsikret tjenestepensjon Virke

Forsikret tjenestepensjon Virke er en såkalt hybrid tjenestepensjon, og er et alternativ til offentlig/ offentlig-lik tjenestepensjon. Virksomheter som ikke er forpliktet til å ha offentlig/ offentlig-lik tjenestepensjon, eller ikke oppfyller vilkårene for å tegne slik tjenestepensjon, kan oppfylle tariffplikten ved å tegne tjenestepensjonsordning i tråd med vilkårene i Forsikret tjenestepensjon Virke.

Forsikret tjenestepensjon Virke har følgende innskuddsnivå:

  • 7% av lønn mellom 0-12 G (5% fra arbeidsgiver og 2% fra arbeidstaker)
  • Tilleggssats på 18,1% av lønn mellom 7,1-12 G

Før overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke, skal spørsmålet drøftes med de tillitsvalgte. Det er krav til hvordan denne prosessen skal gjennomføres. For mer informasjon om Forsikret tjenestepensjon Virke og kravene til prosessen ved endring av pensjonsordning, ta kontakt med: tom@virkeforsikring.no

Ved valg av Forsikret tjenestepensjon Virke skal virksomheten også meldes inn i Fellesordningen for Privat AFP. Slik innmelding gjøres via Virke. Det er derfor viktig at Virke får beskjed dersom virksomheten inngår Forsikret tjenestepensjon Virke. Slik beskjed sendes til tariff@virke.no.

1.3 Særregel for Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst for høyskoler

Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst for høyskoler har en særregel om prioritering mellom pensjonsordningene. Den innebærer at virksomheter som er bundet av en av disse overenskomstene først må søke opptak i SPK. Dersom SPK avslår opptak i ordningen, kan annen offentlig/offentlig-lik tjenestepensjon eller Forsikret tjenestepensjon Virke inngås.

2. Krav til AFP

I tillegg til tjenestepensjon, skal pensjonsordningen også omfatte AFP, enten offentlig eller privat AFP gjennom Fellesordningen for AFP. Ved valg av offentlig-lik pensjonsordning, må det som hovedregel også tegnes offentlig AFP. Slik AFP-ordning avklares med bedriftens pensjonsleverandør.

Det gjøres særskilt oppmerksomt på at ved valg av offentlig-lik pensjonsordning fra et privat forsikringsselskap som ikke er med i Overføringsavtalen med SPK, må virksomheten meldes inn i Fellesordningen for AFP (privat AFP). Innmelding gjøres via Virke, det er derfor viktig at virksomheten melder fra til Virke dersom det inngås offentlig-lik pensjonsordning som ikke er med i Overføringsavtalen med SPK. Slik beskjed sendes til .

Ved valg av Forsikret tjenestepensjon Virke, må virksomheten også meldes inn i Fellesordningen for AFP. Innmelding gjøres via Virke, det er derfor viktig at virksomheten melder fra til Virke dersom avtale Forsikret Tjenestepensjon Virke inngås. Slik beskjed sendes til .

Se her for nærmere beskrivelse av privat AFP

Dette er inkludert i medlemskapet

Våre erfarne advokater eller rådgivere svarer på juridiske spørsmål innen arbeidsrett.

Du får også inntil 30 minutter rådgivning innenfor forretningsjuss. Dersom du har behov for ytterligere bistand, kan du avtale dette mot en eventuell egenbetaling.

Dette får du rabattert pris på

  • Bistand i rettssaker
  • Forretningsjuridisk bistand (førstehåndsvurdering er inkludert i kontingenten)
  • Bistand i forhandlingsmøter, sluttavtaleforhandlinger og Forliksrådet
  • Åpne og bedriftsinterne kurs
  • Digitale tilleggstjenester som Arbeidsgiverguiden og Styres, digitale håndbøker og oppfølgingsverktøy