Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : HUK-oppgjøret er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember til enighet om hovedoppgjøret på HUK-området, herunder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.

  Svarfrist var satt til onsdag 9. desember kl. 12.00, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent.

  Resultatet kan dermed effektueres.

  Se nærmere detaljer om resultatene nedenfor og i protokollen.

  Avtalte lønnstillegg
  Det er avtalt følgende generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. oktober 2020:

  • 0,44 % på lønnstrinn 19 – 46
  • 0,54 % på lønnstrinn 47 – 63
  • 0,44 % på lønnstrinn 64 – 101

  Det er ikke avtalt endringer i lønnsrammene eller lønnsplanene.

  Se ny hovedlønnstabell og gjeldende lønnsrammer/lønnsplaner her

  Lokale forhandlinger
  Det er i år ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. Kap. 10, pkt. 10.4 Årlige forhandlinger, bokstav a). Det anbefales da at det heller ikke forhandles etter bokstavene b) eller c).

  Dersom det er behov for å gi lokale lønnstillegg i 2020 ut over de sentrale generelle tilleggene kan alternativt hjemmelen om forhandlinger på særlig grunnlag, herunder begrunnelsen om ekstraordinær innsats eller særlige vansker med å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft benyttes.

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og etterbetaling av tillegg
  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Endring i overenskomsten
  Det er avtalt endring/justering i overenskomstens kap. 10 Lokale bestemmelser under pkt. 10.4 Årlige forhandlinger når det gjelder hvem som skal omfattes og vurderes lønnsmessig i de årlige lokale forhandlingene. Dette er nå følgende:

  a) Arbeidstakere som har permisjon med lønn
  b) Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon uten lønn, jf. Arbeidsmiljøloven § 12-5
  c) Arbeidstakere som er i omsorgspermisjon uten lønn, jf. kap. 3, pkt. 3.17 nr. 7
  d) Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil en måneds varighet.

  Enkelte andre resultater
  For Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner fikk Virke aksept for at partene sammen skal vurdere hvordan de to ulike lønnsalternativene i overenskomsten (A og B) fungerer. Virke har vært tydelige på at vi ønsker endringer som gjør lønnsalternativ B reelt tilgjengelig som et likeverdig alternativ for flere virksomheter. Mandatet vi fikk aksept for i oppgjøret nå gir oss gode muligheter til å begrunne og dokumentere et slikt endringskrav inn mot mellomoppgjøret 2021.

  For alle landsoverenskomstene på HUK-området er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå bestemmelsene om lokale forhandlinger i de ulike overenskomstene og vedlegget om lokale forhandlinger. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 11.

  For Landsoverenskomstene for høyskoler, virksomheter og museer og andre kulturinstitusjoner er det også avtalt et partssammensatt arbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 14.

  I tillegg er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå og vurdere OU-ordningen på HUK-området (OU-fond Tjenesteytende). Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 10.

  Det er også avtalt å videreføre det partssammensatte arbeidet på pensjon. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 7.

  Bestemmelsene om Forsikret tjenestepensjon, herunder prosedyrereglene ved vurdering av overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke, er videreført uendret. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 1.

  Se protokollen for alle avtalte resultater

 • : Enighet i hovedoppgjøret for HUK-området

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember 2020 til enighet om revisjon av landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler og museer og andre kulturinstitusjoner.

  Oppgjøret er i tråd med økonomien i frontfaget og resultatene i andre relevante tariffområder.

  Oppgjøret er ikke endelig og de avtalte tilleggene skal ikke effektueres før arbeidstakerorganisasjonene har godkjent resultatet. Svarfrist er satt til 9. desember, kl 12. Merk også at det for enkelte organisasjoner på enkelte overenskomster er avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene – se under.

  Viktige resultater:

  • For Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter § 27 er det avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene etter at det foreligger et resultat i den planlagte meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene
  • For Landsoverenskomst for virksomheter fikk Virke aksept for et viktig partssammensatt utvalg som skal gjennomgå grunnlaget og behovet for en egen tariffavtale tilpasset frivilligheten
  • For Landsoverenskomstene for høyskoler, virksomheter og museer og andre kulturinstitusjoner er det avtalt et partssammensatt arbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper
  • For Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner fikk Virke aksept for at partene sammen skal vurdere hvordan de to ulike lønnsalternativene i overenskomsten (A og B) fungerer. Virke har vært tydelige på at vi ønsker endringer som gjør lønnsalternativ B reelt tilgjengelig som et likeverdig alternativ for flere virksomheter. Mandatet vi fikk aksept for i oppgjøret nå gir oss gode muligheter til å begrunne og dokumentere et slikt endringskrav inn mot mellomoppgjøret 2021.
 • : HUK-oppgjøret er utsatt til 30.november/1.desember

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 26. oktober enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området til 30. november og 1. desember, med svarfrist for vedtakelse av oppgjøret den 9. desember.

  Utsettelsen av forhandlingene om HUK-oppgjøret var nødvendig med bakgrunn i at flere av resultatene fra andre tariffområder som har betydning for HUK-området, ikke vil være tilstrekkelig avklart i midten av november. Bakgrunnen for det igjen er koronakrisen som medførte at alle tariffoppgjørene i 2020 ble utsatt til høsten og at mange av forhandlingene har vært krevende.

 • Forhandlingene på HUK-området er utsatt til 30. november og 1. desember

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson