Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : HUK-forhandlingene 2021

  Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

  Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

  Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

 • : HUK-oppgjøret er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember til enighet om hovedoppgjøret på HUK-området, herunder Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

  Svarfrist var satt til onsdag 9. desember kl. 12.00, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent.

  Resultatet kan dermed effektueres.

  Se nærmere detaljer om resultatene nedenfor og i protokollen. 

  Avtalte lønnstillegg
  1) For medlemmer i LO- og YS-forbund er det avtalt følgende:

  a) Generelle tillegg med virkning fra 1. oktober 2020:

  • Arbeidstakere i stillingsgruppe A gis et generelt tillegg på kr. 6 000.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt tillegg på kr. 8 000.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt tillegg på 1,9 %.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 0,8 %.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe D med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D gis et generelt tillegg på 1,4 %.

  De generelle tilleggene er bruttotillegg og inkludert i ny minstelønn. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  b) Lønn til ledere

  Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået for dem de er satt til å lede.

  c) Fagarbeidere med tilleggsutdanning

  Med virkning fra 1. mai 2021 skal det fastsettes tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole. Utdanningen skal være av relevans for stillingen. Tilleggene inngår i den enkeltes grunnlønn, og skal ikke reduseres ved endringer i minstelønnen for stillingen. Tillegget skal minimum utgjøre kr. 20 000 for 60 fagskole- eller studiepoeng og minimum kr. 10 000 for 30 fagskole- eller studiepoeng. Kostnader knyttet til tilleggene beregnes og hensyntas i forhandlingene i 2021. Dette kommer vi nærmere tilbake til på et senere tidspunkt.

  2) For medlemmer i UNIO-forbund gjelder følgende:

  a) Til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund

  • Det gis et generelt tillegg på 0,8 % med virkning fra 1. oktober 2020.
  • Arbeidstakere i stilling som spesialsykepleier/jordmor med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %) med virkning fra 1. oktober 2020.

  De generelle tilleggene er bruttotillegg og inkludert i ny minstelønn. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  b) Til medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund

  • Det gis et generelt tillegg på 0,8 % med virkning fra 1. oktober 2020.
  • Arbeidstakere i stilling som spesialergoterapeut med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %) med virkning fra 1. oktober 2020.

  De generelle tilleggene er bruttotillegg og inkludert i ny minstelønn. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  c) Til medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Det gis et generelt tillegg på 0,8 % med virkning fra 1. oktober 2020.
  • Arbeidstakere i stilling som spesialfysioterapeut med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %) med virkning fra 1. oktober 2020.

  De generelle tilleggene er bruttotillegg og inkludert i ny minstelønn. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  d) Til medlemmer av Utdanningsforbundet:

  • Det gis et generelt tillegg på 1,4 % med virkning fra 1. juni 2020.
  • Styrer i barnehage gis ytterligere et generelt tillegg på 0,9 % (samlet 2,3 %) med virkning fra 1. juni 2020.
  • Faggruppene spesialspedagog, klinisk pedagog og logoped med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,6 % (samlet 2,0 %) med virkning fra 1. juni 2020.

  De generelle tilleggene er bruttotillegg og inkludert i ny minstelønn. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Ny minstelønnstabell
  Ny minstelønnstabell i overenskomstens kap. 2 pkt. 2.1.2 gjøres gjeldende med virkning fra 1. oktober 2020. De generelle tilleggene, jf. over, er inkludert i de nye minstelønnssatsene. De nye minstelønnssatsene gjelder for alle arbeidstakere med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.3.

  Se ny minstelønnstabell her

  Her er det også lagt inn et ark med oversikt over endringene i minstelønnssatsene fra 2019.

  Lønnstilleggene avhenger av fagforeningstilhørighet
  De avtalte lønnstillegg og virkningstidspunkt er forskjellig avhengig av hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er organisert i. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilken fagforening de ansatte er medlemmer av – før de avtalte lønnstilleggene effektueres.

  Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger i dette tilfellet av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å tilhøre.

  Rekkefølgen på de sentralt avtalte lønnstilleggene
  De avtalte lønnstilleggene gis på følgende måte:

  1) Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) gis den enkelte ansatte i henhold til den gruppen vedkommende tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivået eller høyere.

  2) Dersom den ansatte etter å ha fått det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå, skal vedkommende gis ytterligere lønnstillegg opp til det nye minstelønnsnivået.

  Lokale forhandlinger
  Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem. Dette gjelder ansatte i stillinger i kap. 2, pkt. 2.1.

  Medlemmer i øvrige forbund i UNIO som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap. 2.1.3 og 2.1.4) skal sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger. En heving i minstelønn er inkludert i tilleggene og virkningstidspunktet avklares mellom de lokale parter.

  Lokale forhandlinger om årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt gjennomføres på vanlig vis. Dette gjelder ansatte i stillinger i kap. 2, pkt. 2.2. For disse forhandlingene vises det også til protokollen av 4. november 2020.

  Se protokollen av 4. november 2020 her

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og etterbetaling av tillegg
  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Endringer i overenskomsten

  a) Kap. 1 Fellesbestemmelser, pkt. 2.2 Kvalifikasjoner, andre ledd endres til:

  «Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i virksomheten.»

  b) Kap. 1 Fellesbestemmelser, pkt. 2.3.1 Heltid/deltid/fortrinnsrett/midlertidig ansatte, første ledd endres til:

  «Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.»

  c) Kap.3 Forhandlingsbestemmelser, pkt. 3.1 Lønnspolitikk, tredje ledd endres til:

  «Lokal lønnspolitikk endres slik at kvinner og menn likebehandles i vurderingen av lønn og avansement for arbeid av lik verdi.»

  d) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid, pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg får nytt siste avsnitt:

  «Med virkning fra 1. mai 2021 gjelder følgende for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet:
  For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et prosentvist tillegg med 20 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 50,- per time.»

  Kostnader knyttet til tilleggene beregnes og hensyntas i forhandlingene i 2021. Dette kommer vi nærmere tilbake til på et senere tidspunkt.

  e) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid, pkt. 5.4 Kvelds- og nattillegg, 5.4.1 Turnusarbeidere får nytt siste avsnitt:

  «Med virkning fra 1. mai 2021 gjelder følgende for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet:
  Det utbetales et prosentvist tillegg med 28 % av timelønn for ordinært arbeid til arbeidstakere som arbeider mellom kl. 17.00 og kl. 07.00. Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- eller nattjeneste. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 70,- per time. «

  Kostnader knyttet til tilleggene beregnes og hensyntas i forhandlingene i 2021. Dette kommer vi nærmere tilbake til på et senere tidspunkt.

  f) Kap.1 Fellesbestemmelser, § 6.8.2, forskjøvet arbeidstid endres slik:

  «Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke hvor det på grunn av forholdene etter drøftinger, jf. pkt. 4.5, er fastsatt en særskilt inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-5 og 10-3.»

  Det utbetales ikke tillegg etter denne bestemmelse hvis de ansatte er enige om bytte av vakter seg imellom.

  Avsnittet om at det ikke utbetales tillegg etter denne bestemmelsen når varselet skjer mer enn 2 uker før forskyvningen strykes.

  g) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 9.1 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser endres slik:

  «Ansatte arbeidstakere med minst 6 måneders sammenhengende tjeneste i virksomheten har rett til slik lønn som nevnt i pkt. 9.2 i en måned ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og tvungen tjeneste i heimevernet. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret.»

  h) Kap. 5 Lærlinger, pkt. 5.2.14 Bruttolønn endres med virkning fra 1. januar 2021 til:

  «Lærlingen og lærekandidaten omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning for verdiskapningstiden.

  i) I Kap. 2 Lønnsbestemmelser er det avtalt et nytt pkt. 2.9 Videreutdanning av sykepleiere :

  «Når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning (Hovedavtalen Del B pkt. 1) og inngått avtale med sykepleier/spesialsykepleier/jordmor om permisjon til slik utdanning, skal sykepleieren sikres 90 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet (Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, kap. 1, § 12).

  Det skal inngås avtale med arbeidsgiver og arbeidstaker hvor også øvrige vilkår; herunder bindingstid, arbeid i virksomheten under utdanning, konsekvenser av avbrudd i utdanningen skal reguleres. Bindingstid skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i virksomheten.

  Merknad: Endret sats gjøres første gang gjeldende for de sykepleiere som påbegynner videreutdanning høsten 2021.»

  Denne bestemmelsen er ikke ny, men har tidligere stått i protokollen under «Til protokollen». Materiell endring i år er at lønn i permisjonstiden økes fra 80 % til 90 % av minstelønn som sykepleier.

  Enkelte andre resultater
  For alle landsoverenskomstene på HUK-området er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå bestemmelsene om lokale forhandlinger i de ulike overenskomstene og vedlegget om lokale forhandlinger. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 11.

  I tillegg er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå og vurdere OU-ordningen på HUK-området (OU-fond Tjenesteytende). Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 10.

  Det er også avtalt å videreføre det partssammensatte arbeidet på pensjon. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 7.

  Partene på sentralt nivå er videre enige om å følge med på og holder gjensidig orientert om partssammensatt utvalgsarbeid som er avtalt på sammenlignbare områder, blant annet om temaene heltid/heltidskultur og kompetanse/kompetanseutvikling. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 16.

  Bestemmelsene om Forsikret tjenestepensjon, herunder prosedyrereglene ved vurdering av overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke, er videreført uendret. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 1.

  Se HUK-protokollen for alle avtalte resultater

 • : Enighet i hovedoppgjøret for HUK-området

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember 2020 til enighet om revisjon av landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler og museer og andre kulturinstitusjoner.

  Oppgjøret er i tråd med økonomien i frontfaget og resultatene i andre relevante tariffområder.

  Oppgjøret er ikke endelig og de avtalte tilleggene skal ikke effektueres før arbeidstakerorganisasjonene har godkjent resultatet. Svarfrist er satt til 9. desember, kl 12. Merk også at det for enkelte organisasjoner på enkelte overenskomster er avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene – se under.

  Viktige resultater:

  • For Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter § 27 er det avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene etter at det foreligger et resultat i den planlagte meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene
  • For Landsoverenskomst for virksomheter fikk Virke aksept for et viktig partssammensatt utvalg som skal gjennomgå grunnlaget og behovet for en egen tariffavtale tilpasset frivilligheten
  • For Landsoverenskomstene for høyskoler, virksomheter og museer og andre kulturinstitusjoner er det avtalt et partssammensatt arbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper
  • For Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner fikk Virke aksept for at partene sammen skal vurdere hvordan de to ulike lønnsalternativene i overenskomsten (A og B) fungerer. Virke har vært tydelige på at vi ønsker endringer som gjør lønnsalternativ B reelt tilgjengelig som et likeverdig alternativ for flere virksomheter. Mandatet vi fikk aksept for i oppgjøret nå gir oss gode muligheter til å begrunne og dokumentere et slikt endringskrav inn mot mellomoppgjøret 2021.
 • Se flere oppdateringer

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale forrenholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • : HUK-forhandlingene 2021

   Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

   Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

   • Landsoverenskomst for høyskoler
   • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

   Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

   • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
   • Landsoverenskomst for barnehager
   • Landsoverenskomst for utdanning
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
   • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

   Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

  • : Enighet i forhandlingene om revisjon av Legesæravtalen

   Virke og Legeforeningen kom torsdag 29. april 2021 til enighet i forhandlingene om revisjon av særavtalen for leger i private, ideelle sykehus for perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.

   Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen for å bidra til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene våre på denne avtalen – de private, ideelle sykehusene i Virke. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet på viktige områder.

   Vi har avtalt nytt lønnssystem for leger i spesialisering (LIS), tilpasset dagens spesialistutdanning. Endringene skal implementeres i de lokale forhandlingene i 2021, og kostnadene knyttet til endringene skal være en del av kostnadsberegningen for disse forhandlingene. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om innføring og praktisering av det nye lønnssystemet for LIS. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 15. oktober 2021. Se nærmere detaljer i pkt. 3 i protokollen.

   Vi har også avtalt endringer for permisjoner til faglig utvikling (kurs mv for overleger og legespesialister), kostnadsdekning ved spesialistutdanning for LIS, doktorgradstillegg og utlysning av stillinger for medisinstudenter med lisens. Se nærmere detaljer i vedlegg 2 til protokollen.

   I tillegg er vi enige om at midlertidig ansatte legespesialister skal lønnes likt som fast ansatte legespesialister for den gjenværende delen av ansettelsen. Se nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen og i forordet til særavtalen. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om dette.

   Det er også gjort redaksjonelle endringer i særavtalen som følge av at faste stillinger for LIS nå er ferdig implementert og at turnuslege-stillingen er erstattet med LIS1 som følge av den nye spesialistutdanningen.

   Veien videre blir også viktig. Vi har avtalt et partssammensatt utvalg som i perioden skal se nærmere på sommerferieavvikling og på parallellitet i avtalebestemmelsene mellom Virke-sykehusene og de offentlige helseforetakene. Vi skal også følge med på et pågående partsarbeid om avtaleutvikling innen helseforetak-området. Senest når rapporten fra dette foreligge, skal vi så ta opp relevante spørsmål og vurdere mulige konsekvenser for vår særavtale, som et ledd i forberedelsene til neste særavtalerevisjon. Se nærmere detaljer i pkt. 8 og 9 i protokollen.

   Forhandlingsresultatet ble vedtatt ved signering av protokollen.

   Se protokollen og vedlegg 2 for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet og de avtalte endringene i særavtalen.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

  Se alle medlemsfordelene