Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : HUK-oppgjøret 2021 er vedtatt og resultatet kan effektueres

  Årets mellomoppgjør har tatt noe tid, og hovedårsaken til dette er at våre forhandlinger er tett knyttet til resultatet av forhandlingene mellom andre organisasjoner med tilsvarende arbeidstakergrupper. I år har det vært konflikt på blant annet Spekter-området, som dermed har medført at vi og våre motparter har valgt å vente til det foreligger resultat i Spekteroppgjøret. 

  Onsdag 15. september 2021 kom Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området til enighet i mellomoppgjøret for Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. Svarfrist var satt til onsdag 29. september 2021 kl. 12.00 og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Resultatet kan nå gjennomføres i bedriften.

  Vi ser at det for våre medlemmer kan være en utfordrende protokoll, med både variable størrelser på tillegg samt forskjellige virkningstidspunkter for disse. Vi anbefaler derfor alle å se nøye gjennom informasjonen om resultatet, slik at dere får med dere riktige satser og virkningsdatoer. 

  Ved mellomoppgjør vil det normalt være justeringer av lønn som forhandles. Som en konsekvens av 2020-oppgjøret er det også avtalt noen endringer i selve overenskomsten. Dette fremgår av kursiv skrift i pkt 4 i informasjonen nedenfor. 

  1. GENERELLE TILLEGG

  Lønnstilleggene avhenger av fagforeningstilhørighet. De avtalte lønnstilleggene og virkningstidspunktet er forskjellig avhengig av hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er organisert i. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilken fagforening de ansatte er medlemmer av – før de avtalte lønnstilleggene gjennomføres.

  Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling er nærmest til å tilhøre.

  De avtalte lønnstilleggene gis på følgende måte;

  1. Det generelle tillegget (avtalt i prosent eller kroner) gis den enkelte ansatte i henhold til den gruppen vedkommende tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivået eller høyere.
  2. Dersom den ansatte etter å ha fått det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå skal vedkommende gis ytterligere lønnstillegg opp til det nye minstelønnsnivået.

  Det er avtalt følgende generelle tillegg:

  For medlemmer i LO- og YS-forbund

  Arbeidstakere som er innplassert i kap. 2, pkt. 2.1.2 i lønnskategori/stillingsgruppe A, B1 og B2 gis følgende generelle tillegg fra 1. juli 2021: 

  Arbeidstakere som er innplassert i kap. 2, pkt. 2.1.2 i lønnskategori/stillingsgruppe C og D gis følgende generelle tillegg fra 1. august 2021: 

  imagek02j.png

  Arbeidstakere som ikke er innplassert i lønnskategori/stillingsgruppe i kap. 2, pkt. 2.1.2 gis et generelt tillegg på 2,5 % fra 1. august 2021. 

  Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. 

  De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønnstabell, se pkt. 2 under. 

  For medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet:  

  Sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og barnehagelærer 

  Gis et generelt tillegg på 2,0 %, og ytterligere et tillegg på 0,5 % (samlet 2,5 %) for arbeidstakere med en ansiennitet på 16 år eller mer.  

  Tillegget gis fra følgende tidspunkt: 

  1. juni 2021: Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet
  1. juli 2021: Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund 

  Spesialsykepleier, spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut og pedagoger med spesialkompetanse 

  Gis et generelt tillegg på 2,0 %, og ytterligere et tillegg på 0,5 % (samlet 2,5 %) for arbeidstakere med en ansiennitet på 10 år eller mer.  

  Tillegget gis fra følgende tidspunkt: 

  1. juni 2021: Utdanningsforbundet
  1. juli 2021: Norsk Fysioterapeutforbund
  1. august 2021: Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund

  Øvrige arbeidstakere innplassert i overenskomstens kap. 2, pkt. 2.1.2 gis et generelt tillegg på 2,0 %. 

  Tillegget gis fra følgende tidspunkt: 

  1. juni 2021: Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet 
  1. august 2021: Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund  

  Ledere, jf. overenskomstens kap. 2, pkt. 2.1.4 Lederstillinger, gis et generelt tillegg på 2,5 %. 

  Tillegget gis fra følgende tidspunkt: 

  1. juni 2021: Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet 
  1. august 2021: Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund 

  Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.  

  De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønntabell, se pkt. 2 under. 

  2. NY MINSTELØNNSTABELL

  Minstelønnssatser endres til: 

  Nye minstelønnssatser gjøres gjeldende fra følgende tidspunkt: 

  De generelle tilleggene er inkludert i nye minstelønnssatser.  

  Nye minstelønnssatser gjelder for alle arbeidstakere med stilling i kap. 2, pkt. 2.1.3. 

  3. LOKALE FORHANDLINGER 

  For arbeidstakere som er omfattet av overenskomstens kap. 2, pkt. 2.1 sentralt stillingssystem skal det gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til overenskomstens kap. 3, pkt. 3.2.  

  Forhandlingene skal være gjennomført innen 30. november 2021. Ankefrist settes til 14. desember 2021. 

  Arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.  

  a) For medlemmer i LO- og YS-forbund gjelder følgende:

  Det avsettes en pott på 1,3 % av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2021 (årslønnseffekt 0,33). 

  I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av godtgjørelse for særskilt arbeidstid, jf. pkt. 4 nedenfor, og tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning som ble avtalt i 2020, jf. protokoll datert 1. desember 2020, kap. IV, pkt. 1.1, bokstav c).  

  b) For medlemmer i Norsk Sykepleierforbund gjelder følgende: 

  Det avsettes en pott på 1,20 % av lønnsmassen med virkning fra 1. mai 2021 (årslønnseffekt 0,80 %). 

  I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av godtgjørelse for særskilt arbeidstid som ble avtalt i 2020, jf. protokoll datert 1. desember 2020, kap. IV, pkt. 2, bokstav d) og e).  

  Potten kan utvides der økte kostnader for særskilt arbeidstid (se over) vil medføre at hele potten er brukt opp.  Det er arbeidsgiver som vurderer om potten skal økes, partene er enige om at det ikke er et forhandlingstema.

  Sentrale minstelønnshevinger skal ikke begrense lokale tillegg. Det vil si at tilleggene som blir gitt i lokale forhandlinger skal komme i tillegg til minstelønnshevingen.

  Eksempel:

  Arbeidstaker lønnskategori A - 10 års ansiennitet – lønn før minstelønnshevingen 389 000

  Minstelønnsheving (1. juli): 399 000
  Tillegg lokale forhandlinger (1. mai): 5 000
  Ny lønn: 404 000                               

  c) For medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund gjelder følgende: 

  Det avsettes en pott på 0,48 % av lønnsmassen med virkning fra 1. mai 2021 (årslønnseffekt 0,32 %). 

  I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av ubekvemstillegg som ble avtalt i 2020, jf. protokoll datert 1. desember 2020, kap. IV, pkt. 2, bokstav d) og e).  

  Potten kan utvides der økte kostnader for særskilt arbeidstid vil medføre at hele potten er brukt opp.

  Sentrale minstelønnshevinger skal ikke begrense lokale tillegg. Se eksempel i 3 b)

  d) For medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund gjelder følgende: 

  Det avsettes en pott på 0,44 % av lønnsmassen med virkning fra 1. mai 2021 (årslønnseffekt 0,29 %). 

  I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av ubekvemstillegg som ble avtalt i 2020, jf. protokoll datert 1. desember 2020, kap. IV, pkt. 2, bokstav d) og e).  

  Potten kan utvides der økte kostnader for særskilt arbeidstid vil medføre at hele potten er brukt opp. 

  Sentrale minstelønnshevinger skal ikke begrense lokale tillegg. Se eksempel i 3 b)

  e) For medlemmer i Utdanningsforbundet gjelder følgende: 

  Det avsettes en pott på 1,00 % av lønnsmassen med virkning fra 1. mai 2021 (årslønnseffekt 0,67). 

  I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av ubekvemstillegg som ble avtalt i 2020, jf. protokoll datert 1. desember 2020, kap. IV, pkt. 2, bokstav d) og e).  

  Potten kan utvides der økte kostnader for særskilt arbeidstid vil medføre at hele potten er brukt opp.

  Sentrale minstelønnshevinger skal ikke begrense lokale tillegg. Se eksempel i 3 b) 

  f) For medlemmer i øvrige Unio-forbund gjelder følgende:

  Arbeidstakere som er medlem i øvrige Unio-forbund og omfattet av overenskomstens kap. 2.1 sentralt stillingssystem sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger.  

  En heving i minstelønn, jf. pkt. 1.2 ovenfor, er inkludert i tilleggene.  

  Virkningstidspunkt for tilleggene avklares mellom de lokale parter.  

  1.4 Årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

  For arbeidstakere som er omfattet av overenskomstens kap. 2, pkt. 2.2 lokalt stillingssystem skal det gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til overenskomstens kap. 3, pkt. 3.3.  

  Virkningstidspunkt for tilleggene er 1. mai 2021 med mindre partene lokalt er enige om annen dato. 

  Forhandlingene skal være gjennomført innen 30. november 2021. Ankefrist settes til 14. desember 2021. 

  4. ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

  a) Det er avtalt følgende endringer i overenskomsten (endringer markert i kursiv).

  Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid, pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg 

  For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr. 50,- per arbeidet time. 

  Med virkning fra 1. mai 2021 gjelder følgende for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet: 
  For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et prosentvist tillegg med 20 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 50,- per time. 

  Med virkning fra 1. oktober 2021 gjelder følgende for LO- og YS-forbund: 
  For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et prosentvist tillegg med 20 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 50,- per time. 

  Gjeldende for LO- og YS-forbund: 

  Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til hele stillinger. 

  Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten. 

  Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid, pkt. 5.4 Kvelds- og nattillegg, 5.4.1 Turnusarbeidere  

  Det utbetales et tillegg til arbeidstakere som arbeider mellom kl. 17.00 og kl. 07.00. Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- eller nattjeneste.  

  Tillegget utbetales etter følgende tabell: 

  imageoxooo.png

  Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger. 

  Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.  

  Med virkning fra 1. mai 2021 gjelder følgende for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet:  
  Det utbetales et prosentvist tillegg med 28 % av timelønn for ordinært arbeid til arbeidstakere som arbeider mellom kl. 17.00 og kl. 07.00. Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- eller nattjeneste. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 70,- per time.  

  Med virkning fra 1. oktober 2021 gjelder følgende for LO- og YS-forbund:  
  Det utbetales et prosentvist tillegg med 28 % av timelønn for ordinært arbeid til arbeidstakere som arbeider mellom kl. 17.00 og kl. 07.00. Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- eller nattjeneste. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 70,- per time.  

  b) Kostnader knyttet til endring i tilleggene beregnes og hensyntas i lokale forhandlinger i 2021, jf. 3 ovenfor. 

  5. ARBEIDSTAKERE SOM HAR FRATRÅDT FØR VEDTAKELSEN

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering 

  6. TILLEGG/OVERTIDSTILLEGG FOR TIDEN FØR VEDTAKELSESDATO

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato. 

 • : Mellomoppgjøret 2021 - Enighet i forhandlinger om Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten

  Virke ble onsdag 15. september 2021 enig med arbeidstakerorganisasjonene om mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten. Tilleggene skal ikke effektueres før resultatet er vedtatt. Vedtakelsesfristen for arbeidstakerorganisasjonene er satt til 29. september 2021 kl. 12.00.

  Sentrale tillegg

  Det er gitt sentrale tillegg og endringer av minstelønnssatsene. For noen grupper er det også avtalt endringer i godtgjøring for særskilt arbeidstid. Nærmere detaljer og virkningstidspunktene fremgår av protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Rammen for forhandlingene og frister for gjennomføring og anke fremgår av protokollen.

  Etter vedtakelsen 29. september sendes et mer utfyllende tariffnytt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • Se flere oppdateringer

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Premie til Fellesordningen for AFP i 2022

  Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP i privat sektor fra 2,5 % til 2,6 %. Dette tilsvarer en økning i premien på fire prosent.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor har vært uendret siden 2016, og ligget på 2,5 % av innberettet lønn mellom 1 G og 7,1 G. Selv om avkastningen i pensjonsfondet har vært god, medfører renteforutsetningene at Fellesordningens beregnede fremtidige forpliktelser har økt.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

  Styret har i sin beslutning lagt vekt på ansvaret for at premienivået skal gi ordningen økonomisk bærekraft over tid. Med i vurderingen er også hensynet til forutsigbarhet for bedriftene. Det ligger videre til styrets vurdering at bedriftene er solidarisk forpliktet til å betale premie for å dekke gjenstående forpliktelser, selv etter et eventuelt opphør av AFP-avtalen (AFP-tilskottsloven §21).  


  Om premieberegningen for AFP i privat sektor

  Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte ansatte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for aldersgruppen 13 til og med 61 år.

  Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.


  Premie for Sliterordningen og OU-samordningen

  Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

  For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

  Fra og med 2021 skal OU-samordningen fakturere premie til OU-fondene. Faktureringen i 2021 er dessverre forsinket. Premien for OU er uendret de siste årene, og utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke. Den er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.