• Arbeidstid

 • Tariffavtale for forrige periode

Tidslinje for tariffoppgjør 2020

 1. Februar

  Teknisk beregningsutvalg TBU kom med sin rapport 17. februar

 2. Mars

  Forhandlingene i Frontfaget er avbrutt og planeres å fortsette i august. Virkes forhandlinger starter ikke før frontfaget er i havn. HUK-oppgjøret i juni vil også bli utsatt.

 3. Høsten 2020

  Oppstart av årets hovedtariffoppgjør

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet om forhøyet overtidssats ved koronarelatert arbeid

  Virke og de fleste av fagforeningene med partsforhold i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten har nå blitt enige om at ansatte får forhøyete satser for koronarelatert overtidsarbeid. Dette er den hittil siste av flere avtaler som er inngått med bakgrunn i koronasituasjonen. Vi håper dette bidrar og motiverer til å sikre tilstrekkelig og godt kvalifisert arbeidskraft i den krevende situasjonen spesialisthelsetjenesten nå står i.

  Avtalen er tilsvarende og likelydende med den som er inngått for de offentlige helseforetakene.

  Dette er en tilleggsavtale til avtalene om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronavirusepidemien, som ble inngått 27. mars. Denne tilleggsavtalen gjøres gjeldende fra samme dato, dvs. med tilbakevirkende kraft, og med samme varighet som disse.

  Følgende skal gjøres gjeldende:

  Ansatte som har fått/får endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 27. mars 2020 skal ha følgende forhøyede satser for overtidsarbeid:

  • Prosenttillegget endres fra 50 % til 100 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.1 (dvs. første 2 timer før og 4 timer etter ordinært skift).
  • Prosenttillegget endres fra 100 % til 150 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.2 (dvs. som sammenlagt overstiger 4 timer før eller etter og til andre tidspunkt enn nevnt i pkt. 6.6.1 og 6.6.3).
  • Prosenttillegget endres fra 133 1/3 % til 150 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.3 (dvs på helge- og høytidsdager, påskeaften og etter kl 12 pinseaften, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag) skal

  I tillegg kan følgende gjøres gjeldende:

  • I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 27. mars.
  • Den ekstraordinære situasjonen vil kunne innebære at også en del ledere får en unormalt høy overtidsbelastning. De forhøyede satsene eller en særskilt kompensasjon kan også etter nærmere vilkår og drøftinger lokalt gjøres gjeldende for disse.

  Partene er i tillegg enige om følgende avklaringer/presiseringer:

  • I avsnittet om ledere vises det til «ledere på nivå 4 og lavere». I helseforetakene innebærer nivå 4 seksjonsleder/enhetsleder, mens nivå 3 er avdelingsleder. Partene er enige om å legge samme ledernivå-forståelse til grunn som i helseforetakene. I Virkes sykehus/virksomheter vil tilsvarende ledernivå som helseforetakenes nivå 4 kunne ha andre nummer/benevnelser. Dette må derfor tilpasses de lokale forhold.
  • Partene er enige om at det legges tilsvarende forståelse til grunn i for avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronaepidemien, datert 27. mars 2020 som det som nå er omforent forståelse mellom partene i korresponderende avtale på Spekter/Helseforetak-området.

  Avtalen er inngått med fagforeningene i Unio, YS og LO, samt med NITO og Lederne. Dette er de samme fagforeningene som vi også har inngått avtale med om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden – Se informasjon om denne på Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «Siste oppdateringer for denne avtalen»- nyhetssak datert 30. mars. Den nye avtalen om overtidssatser er en tilleggsavtale til denne.

  Det er også inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid ifm koronasituasjonen. Se informasjon om denne på Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «Siste oppdateringer for denne avtalen» - nyhetssak datert 30. mars. I tillegg er det inngått egen avtale med Legeforeningen om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Denne gjelder for de virksomhetene som er bundet av Særavtale for leger i sykehus). Hvem dette er fremgår av vedlegget til avtalen.

  Alle avtalene som er inngått med bakgrunn i koronasituasjonen kan lastes ned fra Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

  For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00, tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett. Eller send e-post til arbeidsrett@virke.no .

 • : Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å få avkorting i den offentlig pensjonen

  Som følge av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaepidemien vil helsesektoren ha stort behov for ekstra personell. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

  Stortinget har behandlet og vedtatt midlertidige endringer i pensjonslovgivningene. Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt forskriftsendringer for AFP. De sentrale partene i offentlig sektor har avtalt endringer i de tariffavtalte pensjonsordningene for alderspensjon/tjenestepensjon og AFP. Og Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har inngått tilsvarende protokoll/avtale.

   

  Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Med offentlig helsetjeneste menes også private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b.

  Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

  Arbeidstakeren skal da meldes inn i pensjonsordningen og vil få pensjonsopptjening og de rettigheter som følger av medlemskapet. Departementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. Ta kontakt med Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal landspensjonskasse (KLP) for nærmere detaljer.

  For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

  Endringene i de tariffestede pensjonsordningene trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tidspunkt som endringene o lov og forskrift.

  Protokollen kan lastes ned fra landsoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».  

 • : Enighet om avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for spesialisthelsetjenesten

  Virke og de fleste av arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen. Avtalene gjør det mulig å endre turnusplanene med kortere frister enn i normalsituasjonen. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på tre dager når bemanningssituasjonen tilsier at dette er nødvendig for å ivareta forsvarlige tjenester. Avtalen gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og er tilsvarende de som er inngått for offentlige helseforetak. Det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene innen LO, YS og Unio, samt NITO og Lederne. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. For disse er det inngått egen avtale. Det er så langt ikke inngått tilsvarende avtale med de øvrige Akademikerforeningene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  I tillegg er det inngått avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid for spesialisthelsetjenesten

  Virke og alle arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen. Avtalen gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. Tidligere overtidsavtaler med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Parat og NITO, som ble inngått 16. og 17. mars, erstattes av disse nye avtalene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  Hensikten med avtalene er å bidra til å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell og effektiv ressursbruk rundt arbeidstidsplanlegging i den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår. Særlig vil disse avtalene bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte turnusplaner kan følges.

  I tillegg er det inngått avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Felles uttalelse om organiseringen av arbeidet under korona-pandemien – Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området og BPA

  Virke kom torsdag kveld til enighet med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området og innenfor BPA-tjenesten om en felles uttalelse om organisering av arbeidet under korona-pandemien.

  Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, øvrige helse- og sosiale tjenester, barne- og familieverntjenester og øvrige deler av HUK-området, samt for BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse).

  Hovedinnholdet i erklæringene er at vi erkjenner at vi nå står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. De sentrale partene har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Det handler blant annet om å bruke den muligheten de fleste tariffavtalene gir partene på arbeidsplassen til å bli enige om endringer i arbeidstidsordningene og iverksette dem uavhengig av de varslingsfristene som normalt gjelder.

  Det handler også om at gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning lokalt er nå særdeles viktig for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organiseringen av arbeidet. I tillegg er det viktig å løpende informere de ansatte om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon, og de må sikres en arbeidshverdag med så trygge og gode rammer som mulig for å ivareta deres helse og velferd.

 • : Virke og Norsk Sykepleierforbund inngår en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid

  Virke og Norsk Sykepleierforbund har i dag inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset. Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Avtalen gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet. Hensikten med avtalen er å bidra til å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell og effektiv ressursbruk rundt arbeidstidsplanlegging i den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår.

  Forutsetninger for bruk av avtalen

  1. Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 1. ledd er til stede.
  2. Det skal søkes å uttømme muligheten for merarbeid fra aktuelt personell før bruk av overtidsarbeid etter denne avtalen.
  3. Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.
  4. Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.
  5. Erfaringene med bruk av overtidsarbeid skal også drøftes i AMU etter avtaleperiodens utløp eller etter krav fra de ansatte.
  6. Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig for å sikre at virksomheten er innrettet på en forsvarlig måte i tråd med den til enhver tid gjeldende helselovgivning.

  Rammene for overtidsarbeid

  1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
  2. Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.
  3. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
  4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.
  5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker
  6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.
  7. Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.
  8. Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

  Ettervirkning

  Avtalen har ikke ettervirkning. Det innebærer at overtid ikke kan pålegges i medhold av avtalen når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger.

  Varighet

  Denne avtale gjelder i 26 uker fra avtaleinngåelsen, og kan i avtaleperioden sies opp med to måneders varsel fra hver av partene.

 • : Enighet med LO- og YS-forbund

  Virke og forbundene i LO og YS kom onsdag 27. november 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

  Disse forhandlingene ble i juni utsatt til nå.

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør på 3,2 % (frontfagsrammen). Innretningen og fordelingen av tilleggene er forklart nærmere i dette tariffnytt.

  Oppgjøret er godkjent og vedtatt av alle parter, og resultatet skal nå effektueres for de berørte ansatte i virksomhetene. Det oppfordres til at effektueringen gjennomføres snarest mulig.

  1. Forhandlingsresultatet

  a) Generelle tillegg

  Alle medlemmer i stillingsgruppe A, B1 og B2 gis et generelt tillegg på kr. 7.000.

  Alle medlemmer i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 2,1 %.

  Alle medlemmer i stillingsgruppe D med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

  Medlemmer som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D gis et generelt tillegg på 2,1 %.

  Alle medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

  De generelle tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. august 2019.

  b) Nye minstelønnssatser

  Overenskomstens kapittel 2.1.2 Minstelønnssatser endres til følgende:

  Lønns-kategori Stillingsgruppe 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
  A Stillinger uten særskilt krav om utdanning 322 000 327 000 338 000 383 000 410 000
  B1 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 358 000 363 000 376 000 430 000  
  B2 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 358 000 363 000 376 000 430 000  
  C Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 410 000 425 000 450 000 500 000  
  D Stillinger hvor det kreves om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 450 000 475 000 510 000 538 000  

  Virkningsdato for de nye minstelønnssatsene er 1. august 2019.

  De generelle tilleggene (se pkt a) ovenfor) er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

  c) Lokale forhandlinger

  Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger som del av tariffoppgjøret 2019.

  2. Effektuering og utbetaling av oppgjøret

  a) Lønnstillegget avhenger av fagforeningstilhørighet

  Disse lønnstilleggene gjelder kun for medlemmer i en av følgende LO- eller YS-forbund: Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon), Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Parat.

  Lønnstillegg til øvrige ansatte som er omfattet av sentralt stillingssystem, herunder medlemmer i Unio-forbund, ble avtalt i juni og skal allerede være effektuert og utbetalt.

  Dette betyr at virksomheten – på tilsvarende vis som etter forhandlingene i juni – må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om de ansattes fagforeningstilhørighet før tilleggene kan utbetales.

  Det kan innhentes og behandles opplysning om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre tariffoppgjør. Dette følger av personopplysningsloven § 6, og begrunnes i dette tilfellet med at det er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med det forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å kunne tilhøre.

  b) Rekkefølge og beregning av tilleggene

  De avtalte lønnstilleggene gis i følgende rekkefølge:

  1. Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) beregnes og gis den enkelte arbeidstaker i henhold til den lønnskategori/stillingsgruppe de tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren i utgangspunktet har lønn tilsvarende det tidligere minstelønnsnivået eller høyere.
  2. Dersom arbeidstakerens nye lønn etter å ha fått det generelle tillegget er lavere enn det nye minstelønnsnivået, skal vedkommende gis ytterligere tillegg opp til det nye minstelønnsnivået. Dersom arbeidstakerens nye lønn etter å ha fått det generelle tillegget er likt eller høyere enn det nye minstelønnsnivået, skal vedkommende ikke gis ytterligere tillegg.

  Merk at økningen i minstelønnssatsene til de enkelte lønnskategorier/stillingsgrupper og ansiennitetstrinn ikke er identisk med størrelsen på de generelle tilleggene. Punkt 1 og 2 over må derfor beregnes for hver enkelt arbeidstaker.

  Den enkelte virksomhet må selv konkret vurdere hvilke arbeidstakere som er i lederstilling med både økonomi-, personal- og driftsansvar – og som da skal ha generelt tillegg på 2,6 %.

  c) Arbeidstakere som har sluttet og omregning av tillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdatoen, dvs. 27. november 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdatoen.

 • : Mellomoppgjøret 2019 for HUK-området er godkjent og resultatene kan effektueres

  Virke kom til enighet med arbeidstakerorganisasjonene i det sentrale mellomoppgjøret i HUK-området torsdag 20. juni 2019, og de berørte medlemmene ble informert gjennom tariffnytt.

  Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av alle arbeidstakerorganisasjonene og Virke, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

  Her finner du nærmere informasjon om effektueringen og resultatene for Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester: 

  Lønnsregulering for ansatte / stillinger med sentralt fastsatt lønnssystem

  1. Sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2019

  Alle ansatte med stilling som er plassert i garantilønnstabellen i kap. 2 pkt. 2.1. får et generelt kronetillegg i størrelsesorden fra 8.000 til 20.000 kroner pr år avhengig av stillingstype og ansiennitet. Se nærmere detaljer i Vedlegg 1 i protokollen og i vårt lønnssatsarkiv.

  Tillegget gis på den enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet skal ha tillegget.

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for det sentrale tillegget, dvs. 1. mai 2019, gis først sentralt tillegg basert på ansiennitet pr. 30. april 2019 og deretter gis tillegg for ansiennitet.

  Ledere med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.4 får et generelt tillegg på 3,0 %. Disse er ikke innplassert i stillingsgruppe i garantilønnstabellen og skal derfor ikke ha sentrale tillegg i henhold til denne.

  2. Særskilte lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019

  Med virkning fra 1. juli 2019 heves garantilønnen for enkelte arbeidstakere ut over det sentrale generelle tillegget. Dette gjelder:

  • Arbeidstakere som har 3- eller 4-årig universitets- eller høgskoleutdanning og som i tillegg er i stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» eller «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning.
  • Arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskolekompetanse».

  Se vedlegg 2 til protokollen for uttømmende liste over stillinger som er omfattet av dette særskilte lønnstiltaket. Enkelte av stillingene åpner for ulik innplassering i stillingsgruppe avhengig av utdanning. Hvilket nytt garantilønnsnivå som skal gjelde for ansatte i disse stillingene vurderes lokalt ut fra den enkeltes faktiske utdanning og derigjennom innplassering i stillingsgruppe.

  Dette særskilte lønnstiltaket innebærer at arbeidstakerne som pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn det nye garantilønnsnivået pr. 1. juli 2019, gis et særskilt lønnstillegg opp til, men ikke over, de nye garantilønnsnivåene som fremgår av tabellene i Vedlegg 2 og Vedlegg 3 i protokollen og i vårt lønnssatsarkiv. De arbeidstakerne som har en grunnlønn tilsvarende eller høyere enn de nye garantilønnsnivåene, gis ikke særskilt lønnstillegg.

  Det er ikke avtalt at eventuelle «lokale lønnsstiger» eller andre lokale ordninger skal reguleres opp med tilsvarende beløp som det særskilte tiltaket.

  Med grunnlønn menes arbeidstakerens faktiske lønn, og inkluderer lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle i garantilønnssystemet. Grunnlønn er også det som er grunnlaget for utbetaling av overtid. Lokale tillegg, kompetansetillegg, rekrutteringstillegg og lignende er alle tillegg som i utgangspunktet er en del av grunnlønnen. Funksjonstillegg for undervisningspersonalet og variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunktet for særskilt lønnstiltak, dvs. 1. juli 2019, gis først særskilt lønnstiltak basert på ansiennitet pr. 30. juni 2019 og deretter gis tillegg for ansiennitet

  3. Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet med virkning fra 1. juli 2019

  Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjøres gjeldende med virkning fra 1. juli 2019. Se nærmere detaljer i Vedlegg 3 i protokollen og i vårt lønnssatsarkiv. Det gjøres oppmerksom på at garantilønnstabellen pr. 1. mai 2018 gjelder fram til 1. juli 2019, og at det er denne som brukes ved tillegg for ansiennitet fram til 1. juli 2019. Arbeidstakere som har en lønn som utgjør en viss prosent av garantilønnstabellen (f.eks. unge arbeidstakere og lærlinger) vil få automatisk lønnsendring med virkning fra 1. juli 2019

  4. Ingen avsetning til lokale forhandlinger

  Det er ikke avtalt noen avsetning av pott til lokale forhandlinger i 2019 for ansatte / stillinger i sentralt fastsatt lønnssystem.

  Lønnsregulering for ansatte / stillinger med lokal lønns- og stillingsplassering

  Det skal gjennomføres årlige lokale forhandlinger innen 31. oktober 2019, og ankefristen er fastsatt til 14. november 2019. Også ansatte i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av de lokale forhandlingene.

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen, dvs. 28. juni 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Avlønning av alderspensjonister

  I KS-området er satsen for timelønnen økt til 207,- kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette gjelder alderspensjonister som mottar tjenestepensjon fra KLP, jf. overenskomstens kap 2 pkt. 2.8.

  Nytt bilag om Sliterordningen

  Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

  Hvis du vil lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen.

 • : Partene i Virkes HUK-område kom til enighet i årets mellomoppgjør

  Årets mellomoppgjør for virksomheter i HUK-området (helse, utdanning og kultur) ble gjennomført torsdag 20. juni 2019.

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatene ble som forventet i tråd med oppgjørene i de korresponderende (offentlige) tariffområdene, og innenfor den generelle rammen for lønnsoppgjørene i samfunnet (frontfaget).

  Bakgrunn – hvilke tariffavtaler var omfattet av disse forhandlingene?

  Virke har i HUK-området syv tariffavtaler. Gå til din tariffavtale og protokoll for å finne hvilke lønnstillegg som gjelder.

  Dette er landsoverenskomstene for:

  Protokollen finnes øverst på denne siden.

  Merk: Mellomoppgjøret som nå ble gjennomført omfattet alle våre syv tariffavtaler i HUK-området, men oppgjøret med forbund i LO og YS for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten er utsatt pga streik i det korresponderende området (helseforetakene i Spekter).

  Dette innebærer at regulering av de sentrale lønnssatsene for disse forbundene i virksomheter i spesialisthelsetjenesten forhandles senere.

 • : Godkjenning av forhandlingsresultatet på HUK-området 2018 landsoverenskomst for spesialhelsetjenesten

  Det vises til tidligere informasjon om forhandlingsresultatet mellom partene under årets tariffoppgjør. I pressemelding etter forhandlingene 6.sept. 2018 gjorde vi oppmerksom på at ingen av tilleggene eller endringene skulle effektueres før oppgjøret var vedtatt.

  Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av både Virke og arbeidstakerorganisasjonene og kan iverksettes for medlemmer bundet av Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

  ØKONOMI 2018

  Tilleggene i årets oppgjør er forskjellige avhengig av hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er medlem av. Det er også avtalt ulike virkningstidspunkter for de ulike arbeidstakerorganisasjonene. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilke forbund de ansatte er medlemmer av, før årets tariffoppgjør iverksettes.

  Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger i dette tilfellet av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å tilhøre.

  Minstelønnstabellen fra tariffoppgjøret 2018, kan sees øverst på denne siden.

  Lønnstilleggene i denne overenskomsten gis på følgende måte:

  1) Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) skal gis den enkelte for den gruppen de tilhører, tillegget gis uavkortet om en tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivå eller høyere.

  2) Hvis det enkelte ansatte etter å ha mottatt det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå så skal vedkommende gis lønn tilsvarende nytt minstelønnsnivå.

  For medlemmer i LO- og YS-forbund gjelder følgende:

  Et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe A, B1 og B2 på kr 16 000.

  Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 3,5 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med mer enn 16 års ansiennitet gis et ytterligere generelt tillegg på 1 % (samlet 4,5 %).

  Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar gis et generelt tillegg på 5 %. Dette gjelder ledere omfattet av kap.
  2.1.3 og 2.1.4

  Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A – D gis et generelt tillegg på 3,5 %.

  De generelle tilleggene inkluderes i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018

  Lønn til ledere

  Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået for dem de er satt til å lede, dette gjelder for ledere omfattet av kap. 2.1.3 og 2.1.4

  Lokale forhandlinger

  Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger i virksomhetene i 2018.

  For medlemmer i Unio-forbund gjelder følgende:

  Til medlemmer i Norsk Sykepleieforbund

  Generelt tillegg
  Det gis et generelt tillegg på 3,5 %. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

  Spesialsykepleier/jordmor med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 1,0 % (samlet 4,5 %)

  Lederstillinger gis ytterligere et generelt tillegg på 1,5 % (samlet 5,0 %). Dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

  Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018

  Partene er enige om at minstelønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet skal heves til kr 500 000 senest fra 1. juli 2019

  Til medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund

  Generelt tillegg
  Det gis et generelt tillegg på 2,8 %. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

  Lederstillinger gis et generelt tillegg på 5,0 %, dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

  Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. august 2018.

  Til medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund

  Generelt tillegg
  Det gis et generelt tillegg på 2 %. Det generelle er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

  Lederstillinger gis et generelt tillegg på 5,0 % dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

  Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. august 2018

  Til medlemmer i Utdanningsforbundet

  Generelt tillegg
  Det gis et generelt tillegg på 3,1 %. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

  Pedagog med spesialkompetanse med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere ett tillegg på 1,0 % (samlet 4,1 %)

  Lederstillinger gis ytterligere et generelt tillegg på 1,9 % (samlet 5,0 %) dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

  Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018

  Lokale forhandlinger

  For de som får generelt tillegg gjennomføres det ikke lokale forhandlinger som en del av tariffoppgjøret 2018.

  Medlemmer i øvrige forbund i UNIO som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap 2.1.3 og 2.1.4) skal sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger. En heving i minstelønn er inkludert i tillegget. Virkningstidspunkt avklares mellom de lokale parter. Dette kan være følgende forbund: Akademikerforbundet, Forskerforbundet, Den norske kirke presteforening, den norske diakonforbund, det norske maskinistforbund

  Øvrige endringer i overenskomsten

  Kapittel 1 Fellesbestemmelser

  7.1 Erstatning av ferie

  Punktet slettes

  9 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser

  Sivil tjenesteplikt slettes.

  Siste setning slettes grunnet allmenn verneplikt

  Øvrige forhold hentet fra Protokollen

  Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner

  Partene er enige om at arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.

  Pasientrettede tiltak

  Partene ser viktigheten av at partene fokuserer på hva virksomhetenes fremtidige behov representerer av kompetansebehov for de ulike ansattegrupper. I denne forbindelse er partene enige om å sette fokus på hvordan hjelpepleiers/helsefagarbeiders kvalifikasjoner kan videreutvikles og styrkes for å sikre kvalitet og god pleie av pasienter. Dette sees i forhold til endringer og videreutvikling mht. pasientbehandling, helsepolitiske mål, teknologiutvikling og samarbeid mellom profesjonsgrupper i oppgaveløsningen.

  Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

  Forhandlinger gjennomføres innen 31. oktober 2018. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2018, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato.

  Videreutdanning av sykepleiere

  Når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning (Hovedavtalen Del B pkt. 1) og inngått avtale med sykepleier/spesialsykepleier/jordmor om permisjon til slik utdanning, skal sykepleieren sikres 80 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet (Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, kap. 1, § 12).

  Det skal inngås avtale med arbeidsgiver og arbeidstaker hvor også øvrige vilkår; herunder bindingstid, arbeid i virksomheten under utdanning, konsekvenser av avbrudd i utdanningen skal reguleres. Bindingstid skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i virksomheten

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

 • : Virke og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet i tariffrevisjonen for HUK-området torsdag kveld 6. september 2018

  Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet i tariffrevisjonen for HUK-området torsdag kveld 6. september 2018.

  Protokollen fra forhandlingene sees øverst på denne siden.

  Svarfrist er satt til 21. september 2018.

  I forbindelse med svarfristen vil vi sende ut et Tariffnytt per overenskomst med en nærmere beskrivelse av oppgjøret innenfor hvert område.

  For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til arbeidsrett@virke.no

 • : Arbeidsretten har i dom av 12. mars 2018 avgjort uenigheten mellom Norsk Sykepleierforbund m.fl. og Virke om rett til antall tillitsvalgte etter parallellhovedavtalen

  Bakgrunnen for uenigheten er en protokoll til parallellhovedavtalen som gjelder situasjonen der virksomheten både er bundet av hovedavtalen med LO eller YS, og hovedavtale med enkeltforbund (parallellavtalen).

  Uenigheten gjaldt om det er avtalt en begrensning på hvor mange tillitsvalgte enkeltforbund som er parter i parallellavtalen har rett til å velge, i virksomheter som også er omfattet av hovedavtalene med LO og/eller YS.

  Virkes synspunkt var at det er avtalt at enkeltforbund ikke kan få bedre tillitsvalgtrepresentasjon enn om de hadde opptrådt som hovedsammenslutninger, når virksomheten også er bundet av hovedavtalene med LO og/eller YS. NSF har hevdet at protokollen ikke begrenser antall tillitsvalgte etter parallellavtalen, men bare gjelder i saker der antall tillitsvalgte er begrenset, f.eks. dersom en etablerer ulike utvalg eller arbeidsgrupper der tillitsvalgte skal delta.

  Den aktuelle protokollen lyder som følger:

  Flere hovedavtaler i samme virksomhet I virksomheter hvor det er inngått hovedavtale med sammenslutninger, er det enighet om at enkeltorganisasjoner som har inngått hovedavtaler samlet ikke kan ha større tillitsvalgtrepresentasjon i saker hvor den ellers er begrenset.

  Arbeidsretten har i dom av 12. mars i år konkludert med at protokollbestemmelsen ikke begrenser antall tillitsvalgte som kan velges etter parallellavtalen.

  Konsekvensen av Arbeidsrettens dom er at hvert enkelt forbund som er part i parallellavtalen, har rett til å velge tillitsvalgte etter tabellen i parallellavtalen § 6-1. I saker der det er avtalt eller bestemt at tillitsvalgte skal delta, men der antallet er begrenset, f.eks. i arbeidsgrupper eller utvalg, skal enkeltforbundene samlet ikke ha bedre representasjon enn LO eller YS.

  Dommen endrer ikke adgangen til å inngå lokale avtaler om flere tillitsvalgte enn det som følger av parallellavtalens regler, og har heller ingen betydning for adgangen til å inngå lokale avtaler om å tilpasse representasjonen til virksomhetens organisering eller oppbygning. Dommen har heller ingen betydning for adgangen til å avtale at flere forbund lar seg representere av en felles tillitsvalgt.

  For våre medlemsvirksomheter på HUK-området kan dommen bety at de må anerkjenne et større antall tillitsvalgte enn
  det som har vært tilfellet så langt, med de rettigheter og plikter tillitsvalgte har etter parallellavtalen.

  En av årsakene til at Virke valgte å la denne uenigheten gå til Arbeidsretten, var at NSFs syn ville kunne gi den enkelte virksomhet økt belastning som følge av parallellavtalens regler om tillitsvalgtes rettigheter, særlig rett til nødvendig tid til tillitsvalgtsarbeid og tjenestefri med lønn.

  Retten til nødvendig tid til tillitsvalgtsarbeid følger av parallellavtalen § 7-5. Det er i den forbindelse viktig å være oppmerksom på følgende:

  • Bestemmelsen gir rett til nødvendig tid til å utføre oppgaver etter parallellavtalen.
  • Med hjemmel i parallellavtalen kan det inngås avtale lokalt om hva som anses som nødvendig tid, og når denne tiden skal avvikles. Det er også legitimt av arbeidsgiver å ta opp tidsbruk og disponering av tid til tillitsvalgtsarbeid med den tillitsvalgte, og ved behov be om en nærmere oversikt.
  • Arbeidsgiver må samtidig være oppmerksom på at et godt fungerende tillitsvalgtsapparat er en viktig forutsetning for det samarbeid og den samhandling som hovedavtalen forplikter til.

  Retten til tjenestefri følger av parallellavtalen § 7-7 og kapittel 3 i HUK-tillegget (som er inntatt som bilag til
  overenskomstene på HUK-området)

  • Bestemmelsene gir rett til inntil 12 dager tjenestefri per tillitsvalgt ved deltakelse i møter, forhandlinger mv., og tillitsvalgtopplæring dersom dette er nødvendig for den ansattes virke som tillitsvalgt. Retten til tjenestefri er imidlertid ikke absolutt – arbeidsgiver kan nekte tjenestefri dersom det foreligger tvingende grunn.
  • Tvingende grunn angir at det skal utøves et skjønn. Det skal mye til for å nekte tjenestefri på grunn av tvingende grunn. Dersom tjenestefri vil føre til at virksomheten ikke kan yte/levere tjenester forsvarlig vil vilkåret kunne være oppfylt, f.eks. fordi det ikke er mulig for arbeidsgiver å fylle den/de vaktene som blir vakante, og vakten ikke kan være ubemannet. Det samme gjelder dersom fraværet vanskeliggjør fornuftig drift i betydelig grad. Søknader om tjenestefri på kort varsel vil lettere kunne avslås enn søknader som kommer i god tid, fordi arbeidsgivers mulighet til å unngå vanskelighetene blir mindre.

  Dommen og konsekvensene av den vil også være tema på tariffkonferansen for HUK-området 8. juni i 2019.

  For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en epost til arbeidsrett@virke.no

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Enighet om forhøyet overtidssats ved koronarelatert arbeid

  Virke og de fleste av fagforeningene med partsforhold i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten har nå blitt enige om at ansatte får forhøyete satser for koronarelatert overtidsarbeid. Dette er den hittil siste av flere avtaler som er inngått med bakgrunn i koronasituasjonen. Vi håper dette bidrar og motiverer til å sikre tilstrekkelig og godt kvalifisert arbeidskraft i den krevende situasjonen spesialisthelsetjenesten nå står i.

  Avtalen er tilsvarende og likelydende med den som er inngått for de offentlige helseforetakene.

  Dette er en tilleggsavtale til avtalene om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronavirusepidemien, som ble inngått 27. mars. Denne tilleggsavtalen gjøres gjeldende fra samme dato, dvs. med tilbakevirkende kraft, og med samme varighet som disse.

  Følgende skal gjøres gjeldende:

  Ansatte som har fått/får endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 27. mars 2020 skal ha følgende forhøyede satser for overtidsarbeid:

  • Prosenttillegget endres fra 50 % til 100 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.1 (dvs. første 2 timer før og 4 timer etter ordinært skift).
  • Prosenttillegget endres fra 100 % til 150 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.2 (dvs. som sammenlagt overstiger 4 timer før eller etter og til andre tidspunkt enn nevnt i pkt. 6.6.1 og 6.6.3).
  • Prosenttillegget endres fra 133 1/3 % til 150 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.3 (dvs på helge- og høytidsdager, påskeaften og etter kl 12 pinseaften, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag) skal

  I tillegg kan følgende gjøres gjeldende:

  • I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 27. mars.
  • Den ekstraordinære situasjonen vil kunne innebære at også en del ledere får en unormalt høy overtidsbelastning. De forhøyede satsene eller en særskilt kompensasjon kan også etter nærmere vilkår og drøftinger lokalt gjøres gjeldende for disse.

  Partene er i tillegg enige om følgende avklaringer/presiseringer:

  • I avsnittet om ledere vises det til «ledere på nivå 4 og lavere». I helseforetakene innebærer nivå 4 seksjonsleder/enhetsleder, mens nivå 3 er avdelingsleder. Partene er enige om å legge samme ledernivå-forståelse til grunn som i helseforetakene. I Virkes sykehus/virksomheter vil tilsvarende ledernivå som helseforetakenes nivå 4 kunne ha andre nummer/benevnelser. Dette må derfor tilpasses de lokale forhold.
  • Partene er enige om at det legges tilsvarende forståelse til grunn i for avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronaepidemien, datert 27. mars 2020 som det som nå er omforent forståelse mellom partene i korresponderende avtale på Spekter/Helseforetak-området.

  Avtalen er inngått med fagforeningene i Unio, YS og LO, samt med NITO og Lederne. Dette er de samme fagforeningene som vi også har inngått avtale med om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden – Se informasjon om denne på Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «Siste oppdateringer for denne avtalen»- nyhetssak datert 30. mars. Den nye avtalen om overtidssatser er en tilleggsavtale til denne.

  Det er også inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid ifm koronasituasjonen. Se informasjon om denne på Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «Siste oppdateringer for denne avtalen» - nyhetssak datert 30. mars. I tillegg er det inngått egen avtale med Legeforeningen om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Denne gjelder for de virksomhetene som er bundet av Særavtale for leger i sykehus). Hvem dette er fremgår av vedlegget til avtalen.

  Alle avtalene som er inngått med bakgrunn i koronasituasjonen kan lastes ned fra Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

  For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00, tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett. Eller send e-post til arbeidsrett@virke.no .

 • : Avklarte forhandlingsdatoer for tariffoppgjøret 2020

  Det er avtalt følgende datoer:

  25. - 28. august: Landsoverenskomsten med Handel og Kontor i Norge

  2. – 4. september: Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

 • : Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å få avkorting i den offentlig pensjonen

  Som følge av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaepidemien vil helsesektoren ha stort behov for ekstra personell. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

  Stortinget har behandlet og vedtatt midlertidige endringer i pensjonslovgivningene. Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt forskriftsendringer for AFP. De sentrale partene i offentlig sektor har avtalt endringer i de tariffavtalte pensjonsordningene for alderspensjon/tjenestepensjon og AFP. Og Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har inngått tilsvarende protokoll/avtale.

   

  Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Med offentlig helsetjeneste menes også private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b.

  Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

  Arbeidstakeren skal da meldes inn i pensjonsordningen og vil få pensjonsopptjening og de rettigheter som følger av medlemskapet. Departementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. Ta kontakt med Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal landspensjonskasse (KLP) for nærmere detaljer.

  For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

  Endringene i de tariffestede pensjonsordningene trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tidspunkt som endringene o lov og forskrift.

  Protokollen kan lastes ned fra landsoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».  

 • : Arbeidsgivers handlingsrom under koronapandemien

  I ekstraordinære situasjoner som koronapandemien utvides arbeidsgivers handlingsrom til å gjøre endringer i arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver. Handlingsrommet avhenger av situasjonen i den enkelte virksomheten, og beslutningene må være saklige og godt begrunnet. Les Virkes råd og anbefalinger om hvordan disse situasjonene bør håndteres på nettsidene til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester mv og Særavtale for leger i sykehus .

 • : Enighet om avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 for helse- og sosiale tjenester

  Virke og de fleste av arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 for helse og sosiale tjenester i forbindelse med koronaepidemien. Virke er tilfreds med å ha kommet til enighet om tilsvarende avtale som det som er inngått for offentlige sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner innenfor KS-området.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, og det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene innen LO, YS og Unio, samt med Lederne. Det er så langt ikke inngått tilsvarende avtale med Akademikerforeningene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  Tidligere overtidsavtaler med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta og Parat, som ble inngått 16. og 17. mars, erstattes av disse nye avtalene.

  Avtalene gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dette vil særlig bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte arbeidsplaner kan følges.

  I tillegg gir avtalene avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på 3 dager, og kan benyttes når bemanningssituasjonen tilsier at det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell for å sørge for forsvarlige tjenester og for forsvarlig drift av nødvendige tjenester under den pågående koronaepidemien.

  Avtalene gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalene kan lastes ned fra landsoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for leger i sykehus/spesialisthelsetjenesten

  Virke og Legeforeningen har blitt enige om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen. Virke er tilfreds med å ha kommet til enighet om en tilsvarende avtale som den som er inngått for de offentlige helseforetakene.

  Avtalen gjelder for virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og i tillegg Sentral særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. Oversikt over disse virksomhetene er vedlagt avtalen. Avtalen gjelder fra 25. mars 2020 og varer i 26 uker fra avtaleinngåelsen.

  Avtalen gjør det mulig å legge om legenes arbeidsplaner med kortere varslingsfrister enn i normalsituasjonen. Der dette er nødvendig for enhetens drift som følge av koronasituasjonen kan arbeidsplanene nå, etter drøftinger med tillitsvalgte, legges om med en varslingsfrist på tre dager. Det kan også gjøres unntak fra kravet om rullerende planer basert på antall leger i vaktsjiktet.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for spesialisthelsetjenesten

  Virke og de fleste av arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen. Avtalene gjør det mulig å endre turnusplanene med kortere frister enn i normalsituasjonen. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på tre dager når bemanningssituasjonen tilsier at dette er nødvendig for å ivareta forsvarlige tjenester. Avtalen gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og er tilsvarende de som er inngått for offentlige helseforetak. Det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene innen LO, YS og Unio, samt NITO og Lederne. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. For disse er det inngått egen avtale. Det er så langt ikke inngått tilsvarende avtale med de øvrige Akademikerforeningene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  I tillegg er det inngått avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid for spesialisthelsetjenesten

  Virke og alle arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen. Avtalen gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. Tidligere overtidsavtaler med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Parat og NITO, som ble inngått 16. og 17. mars, erstattes av disse nye avtalene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  Hensikten med avtalene er å bidra til å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell og effektiv ressursbruk rundt arbeidstidsplanlegging i den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår. Særlig vil disse avtalene bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte turnusplaner kan følges.

  I tillegg er det inngått avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Nå blir det enklere å tilpasse arbeidstiden

  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen, og mange virksomheter har behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid.

  Både lov og avtaleverk har detaljerte regler for å etablere og endre arbeidstidsordninger. Disse kan for mange oppleves som utfordrende for å få til den fleksibiliteten som er nødvendig i den krisen vi nå står midt oppe i.

 • : Tariffoppgjøret 2020 utsettes til høsten grunnet koronakrisen

  I meldingen fra Riksmekleren fremgår følgende:

  «Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.»

  Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet.

  − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette. Både virksomheter og ansatte har helt andre ting å tenke på akkurat nå. Hvordan skal virksomheten overleve, hvordan skal ansatte få endene til å møtes? Det er det vi må fokusere på nå, sier direktør for politikk, tariff og forhandlinger i Virke, Stian Sigurdsen.

  Tariffoppgjøret 2020 utsettes til høsten grunnet koronakrisen

 • : YS forventer økt reallønn

  – Vi har en helt klar forventning om økt reallønn, sier YS-leder Erik Kollerud. I dag vedtok YS’ hovedstyre kravene til årets tariffoppgjør.

  Les saken på YS hjemmesider her.

 • : LOs prioriteringer i årets oppgjør

  LOs representantskap vedtok i dag enstemmig den tariffpolitiske uttalelsen for 2020. Her fremgår hovedprioriteringene for LO i årets oppgjør.

  Noen punkter fra uttalelsen er: 

  • forhandlingene i privat sektor gjennomføres som forbundsvise oppgjør
  • hovedkravet for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser
  • en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk skal sikres ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn
  • sekretariatet er gitt fullmakt til å utforme de endelige kravene

  Den tariffpolitiske uttalelsen vil bli gjennomgått i forhandlingsutvalgsmøtet den 27. februar, men uttalelsen kan leses i sin helhet HER.

 • : Tall fra TBU er presentert

  Den foreløpige rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) anslår en konsumprisvekst på om lag 1,5 prosent fra 2019 til 2020. Dette er lavere enn andre publisert anslag, og henger særlig sammen med utviklingen i strømpriser den senere tid. Lav prisvekst gjør det lettere å oppnå reallønnsvekst.

  De foreløpige beregningene av lønnsveksten i de store forhandlingsområdene er gitt i tabellen under. Som tabellen viser ser det ut til at privat sektor stort sett holdt seg innenfor rammen på 3,2 fra fjorårets oppgjør, mens offentlig sektor kom ut noe høyere.

  LOs hovedkrav for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Med en forventet prisstigning på 1,5 prosent og lønnsoverheng som vist i tabellen krever dette i seg selv ikke store tillegg. LO har videre vedtatt at det blir forbundsvise oppgjør.

  Foran oppgjøret i frontfaget uttrykker arbeidsgiversiden at de ønsker en lønnsvekst på under 3 prosent mens arbeidstakerne flagger et resultat på nærmere 4 prosent. Gjennomsnittet av anslag fra ulike prognosegiver er pr 3,4 prosent.

  TBUs anslag for konsumprisvekst er lavere enn andre publiserte anslag. Det har i første rekke med utviklingen i energipriser å gjøre (lavere strøm- og oljepris den senere tid). Lavere prisvekst trekker i retning av lavere lønnsvekst.

  Last ned rapporten på regjeringens hjemmeside her

 • : Enighet med LO- og YS-forbund

  Virke og forbundene i LO og YS kom onsdag 27. november 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

  Disse forhandlingene ble i juni utsatt til nå.

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør på 3,2 % (frontfagsrammen). Innretningen og fordelingen av tilleggene er forklart nærmere i dette tariffnytt.

  Oppgjøret er godkjent og vedtatt av alle parter, og resultatet skal nå effektueres for de berørte ansatte i virksomhetene. Det oppfordres til at effektueringen gjennomføres snarest mulig.

  1. Forhandlingsresultatet

  a) Generelle tillegg

  Alle medlemmer i stillingsgruppe A, B1 og B2 gis et generelt tillegg på kr. 7.000.

  Alle medlemmer i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 2,1 %.

  Alle medlemmer i stillingsgruppe D med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

  Medlemmer som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D gis et generelt tillegg på 2,1 %.

  Alle medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

  De generelle tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. august 2019.

  b) Nye minstelønnssatser

  Overenskomstens kapittel 2.1.2 Minstelønnssatser endres til følgende:

  Lønns-kategori Stillingsgruppe 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
  A Stillinger uten særskilt krav om utdanning 322 000 327 000 338 000 383 000 410 000
  B1 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 358 000 363 000 376 000 430 000  
  B2 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 358 000 363 000 376 000 430 000  
  C Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 410 000 425 000 450 000 500 000  
  D Stillinger hvor det kreves om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 450 000 475 000 510 000 538 000  

  Virkningsdato for de nye minstelønnssatsene er 1. august 2019.

  De generelle tilleggene (se pkt a) ovenfor) er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

  c) Lokale forhandlinger

  Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger som del av tariffoppgjøret 2019.

  2. Effektuering og utbetaling av oppgjøret

  a) Lønnstillegget avhenger av fagforeningstilhørighet

  Disse lønnstilleggene gjelder kun for medlemmer i en av følgende LO- eller YS-forbund: Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon), Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Parat.

  Lønnstillegg til øvrige ansatte som er omfattet av sentralt stillingssystem, herunder medlemmer i Unio-forbund, ble avtalt i juni og skal allerede være effektuert og utbetalt.

  Dette betyr at virksomheten – på tilsvarende vis som etter forhandlingene i juni – må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om de ansattes fagforeningstilhørighet før tilleggene kan utbetales.

  Det kan innhentes og behandles opplysning om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre tariffoppgjør. Dette følger av personopplysningsloven § 6, og begrunnes i dette tilfellet med at det er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med det forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å kunne tilhøre.

  b) Rekkefølge og beregning av tilleggene

  De avtalte lønnstilleggene gis i følgende rekkefølge:

  1. Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) beregnes og gis den enkelte arbeidstaker i henhold til den lønnskategori/stillingsgruppe de tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren i utgangspunktet har lønn tilsvarende det tidligere minstelønnsnivået eller høyere.
  2. Dersom arbeidstakerens nye lønn etter å ha fått det generelle tillegget er lavere enn det nye minstelønnsnivået, skal vedkommende gis ytterligere tillegg opp til det nye minstelønnsnivået. Dersom arbeidstakerens nye lønn etter å ha fått det generelle tillegget er likt eller høyere enn det nye minstelønnsnivået, skal vedkommende ikke gis ytterligere tillegg.

  Merk at økningen i minstelønnssatsene til de enkelte lønnskategorier/stillingsgrupper og ansiennitetstrinn ikke er identisk med størrelsen på de generelle tilleggene. Punkt 1 og 2 over må derfor beregnes for hver enkelt arbeidstaker.

  Den enkelte virksomhet må selv konkret vurdere hvilke arbeidstakere som er i lederstilling med både økonomi-, personal- og driftsansvar – og som da skal ha generelt tillegg på 2,6 %.

  c) Arbeidstakere som har sluttet og omregning av tillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdatoen, dvs. 27. november 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdatoen.

 • : Mellomoppgjøret 2019 for HUK-området er godkjent og resultatene kan effektueres

  Virke kom til enighet med arbeidstakerorganisasjonene i det sentrale mellomoppgjøret i HUK-området torsdag 20. juni 2019, og de berørte medlemmene ble informert gjennom tariffnytt.

  Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av alle arbeidstakerorganisasjonene og Virke, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

  Merk at mellomoppgjøret ikke er gjennomført med LO- og YS-forbundene. Forhandlingene med disse er inntil videre utsatt og vil gjennomføres på et nærmere avtalt tidspunkt.

  Her finner du nærmere informasjon om effektueringen og resultatene for Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten:

  Til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund

  Det gis et generelt tillegg på 2,1 % med virkning fra 1. august 2019.

  Spesialsykepleier/Jordmor med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

  Virkningstidspunktet for minstelønn for sykepleiere med 10 år eller lengre ansiennitet (kr. 500 000) som går av med pensjon i juli 2019 skal være 1. juli 2019 og ikke 1. august 2019.

  Til medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund

  Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

  Medlemmer i stilling som spesialsergoterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

  Til medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund:

  Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

  Spesialfysioterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

  Til medlemmer av Utdanningsforbundet:

  Det gis et generelt tillegg på 2,2 % med virkning fra 1. mai 2019.

  Pedagog med spesialkompetanse gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,7 %) med virkning fra 1. mai 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,7 %) med virkning fra 1. mai 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. mai 2019.

  Minstelønnstabell

  Minstelønnssatsene for stillingsgruppene C (Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning) og D (Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning), jf. overenskomstens kap. 2 pkt. 2.1.2, endres for alle arbeidstakerne som ikke er organisert i LO- og YS-forbund. Nye minstelønnssatser kan lastes ned fra vårt lønnssatsarkiv.

  Lokale forhandlinger

  For de medlemmer i UNIO-forbund som får generelt tillegg gjennomføres det ikke lokale forhandlinger som del av tariffoppgjøret 2019.

  Medlemmer i øvrige forbund i UNIO som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap 2.1.3 og 2.1.4) skal sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger. En heving i minstelønn er inkludert i tillegget. Virkningstidspunktet avklares mellom de lokale parter.

  Lønnsregulering for ansatte / stillinger med lokal lønns- og stillingsplassering:

  Det skal gjennomføres årlige lokale forhandlinger innen 31. oktober 2019, og ankefristen er fastsatt til 14. november 2019. Også ansatte i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av de lokale forhandlingene.

  Lønnstilleggene avhenger av fagforeningstilhørighet

  De avtalte lønnstilleggene er forskjellig avhengig av i hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er organisert. Dette gjelder også virkningstidspunktet for tilleggene. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilken fagforening de ansatte er medlemmer av – før årets tariffoppgjør iverksettes.

  Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger i dette tilfellet av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å tilhøre.

  Rekkefølgen på de sentralt avtalte lønnstilleggene

  De avtalte lønnstilleggene gis på følgende måte:

  1) Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) gis den enkelte arbeidstaker i henhold til den gruppen de tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivået eller høyere.

  2) Dersom arbeidstakeren etter å ha fått det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå, skal vedkommende gis lønn opp til det nye minstelønnsnivået.

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen, dvs. 28. juni 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Avlønning av alderspensjonister

  I KS-området er satsen for timelønnen økt til 207,- kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette gjelder alderspensjonister som mottar tjenestepensjon fra KLP, jf. overenskomstens kap 2 pkt. 2.8.

  Nytt bilag om Sliterordningen

  Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

  Hvis du vil lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen.

 • : Partene i Virkes HUK-område kom til enighet i årets mellomoppgjør

  Årets mellomoppgjør for virksomheter i HUK-området (helse, utdanning og kultur) ble gjennomført torsdag 20. juni 2019.

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatene ble som forventet i tråd med oppgjørene i de korresponderende (offentlige) tariffområdene, og innenfor den generelle rammen for lønnsoppgjørene i samfunnet (frontfaget).

  Bakgrunn – hvilke tariffavtaler var omfattet av disse forhandlingene?

  Virke har i HUK-området syv tariffavtaler. Gå til din tariffavtale og protokoll for å finne hvilke lønnstillegg som gjelder.

  Dette er landsoverenskomstene for:

  • Barnehager
  • Helse- og sosiale tjenester
  • Høyskoler
  • Museer og andre kulturinstitusjoner
  • Utdanning
  • Virksomheter
  • Spesialisthelsetjenesten

  Protokollen fra forhandlingene sees øverst på denne siden.

  Merk: Mellomoppgjøret som nå ble gjennomført omfattet alle våre syv tariffavtaler i HUK-området, men oppgjøret med forbund i LO og YS for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten er utsatt pga streik i det korresponderende området (helseforetakene i Spekter).

  Dette innebærer at regulering av de sentrale lønnssatsene for disse forbundene i virksomheter i spesialisthelsetjenesten forhandles senere.

 • : Tariffoppgjøret med LO og YS ble godkjent 23. april

  Forslaget er nå vedtatt og godkjent av LO og YS.

  Resultatet skal effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  Hvilke tillegg som skal gis for virksomheter omfattet av de ulike overenskomstene er beskrevet i utsendt Tariffnytt 5/2019.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen
  sendes i eget Tariffnytt.

 • : Torsdag 4. mars kl. 12:20 kom partene til enighet i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer

  Partene landet på et resultat som er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent.

  Ved åpningen av forhandlingene var Virke tydelige på at handels- og tjenestenæringen står midt i krevende omstillinger og at oppgjøret må speile det. Dette innebærer for eksempel at det ikke er gitt generelt tillegg i Virke-oppgjøret, og at lavlønnstillegget er tilpasset våre områder. For studentsamskipnadene er en vesentlig del av rammen forutsatt forhandlet lokalt, noe som er viktig for Virke på dette området. Nærmere informasjon om oppgjørets innretning for de ulike tariffavtalene sendes medlemsvirksomhetene, og protokollene legges ut her på denne siden.

 • : Virke åpnet de sentrale forhandlingene med LO og YS kl 12 onsdag 3. april

  Forhandlingene skal etter planen avsluttes torsdag 4. april. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om økonomi og lønnstillegg. 

  Den samlede økonomiske rammen i frontfaget danner grunnlag for forhandlingene i Virke. Partene i frontfaget har anslått at deres mellomoppgjør samlet innebærer en økonomisk ramme på 3.2 prosent. Rammen inkluderer beregnet lønnsvekst som følge av overheng og sentrale lønnstillegg i 2019, samt anslag på glidning for 2019. Glidning inkluderer anslått lønnsvekst i årets lokale forhandlinger, som kommer senere i år.

 • : Frontfaget: Partene enige om mellomoppgjøret etter mekling

  Partene i mellomoppgjøret kom mandag til enighet om lønnsoppgjøret for overenskomstene i LO/NHO- og YS/NHO-områdene.

  Dette markerer på vanlig måte startskuddet for mellomoppgjøret 2019 for alle øvrige tariffområder. Partene i frontfaget anslår selv rammen for mellomoppgjøret til 3,2 % (årslønnsvekst). Denne rammen vil danne grunnlag for Virkes samordnede mellomoppgjør, som gjennomføres med forbundene i LO og YS onsdag 3. og torsdag 4. april. 

 • : Brudd i forhandlingene i frontfaget NHO/LO – hva betyr dette for årets forhandlinger i Virke?

  Den økonomisk rammen for alle forhandlinger i Norge bestemmes i stor grad av resultatet i det såkalte frontfaget, det vil si forhandlingene mellom NHO og LO for konkurranseutsatt industri. Virke forhandler derfor ikke med LO og YS før dette resultatet er klart. Partene i frontfaget kom ikke til enighet i årets forhandlinger, og oppgjøret går derfor til mekling. 

 • : Virke og Fagforbundet opprettet en egen overenskomst for frisører

  For Virkes medlemmer som driver frisørsalong med ansatte organisert i Fagforbundet tilbyr partene nå en overenskomst tilpasset denne bransjen. Overenskomsten er tilgjengelig på virkes hjemmesider fra 1.3.2019.

 • : Fra 2018 (Oppdatert 1. februar 2019)

  Reviderte hovedavtaler godkjent. Virke reforhandlet hovedavtalene med henholdsvis LO og YS i januar 2018, Parallellavtalen og hovedavtalen med NITO i juni 2018. De endringene partene ble enige om, er nå formelt godkjent. Hovedavtalene for perioden 2018 til 2021 er nå tilgjengelige på Virkes nettsider. En av de viktigste endringene ved årets forhandlinger er at partssamarbeidet også skal være med på å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling.

Kontaktperson