Lovendring fra 1. januar 2023: Barnehager omorganiseres til selvstendige rettssubjekt

En endring i barnehageloven krever at barnehager må skilles ut som et eget rettssubjekt med virkning fra 1. januar 2023. Barnehager med færre enn 30 barn er unntatt kravet.

 • Om lovendringen

  Fakta og praktisk informasjon for alle barnehager uavhengig av tariffavtalen Skjul Ny barnehagelov: Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt

 • Bakgrunn: Om Landsoverenskomsten for studentsamskipnader og unntak fra Landsoverenskomst for barnehager

  Mange private barnehager er i dag organisert som en avdeling i studentsamskipnader. Den vedtatte endringen i barnehageloven innebærer at barnehager må skilles ut som et eget rettssubjekt med virkning fra 1. januar 2023.

  Landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS) ble opprettet som følge av en avgjørelse fra den faste tvistenemnd Virke (tidligere HSH) og LO den 5. november 2006, der nemnden konkluderte med at det var tarifftomt rom for samskipnadene. I avgjørelsen ble det samtidig, etter enighet mellom partene, bestemt at Landsoverenskomst for barnehager (LOB) skulle gjøres gjeldende for barnehager.

  For barnehager «drevet i tilknytning til studentsamskipnader» ble imidlertid følgende unntak («unntaket») innført:

  • Pensjons- og gruppelivsforsikringer som pr. 30. april 2006 var avtalt, videreføres.
  • Ansatte i barnehagene omfattes fortsatt av Fellesordningene for avtalefestet pensjon (AFP).
  • OU-fondsmidler innkreves etter egne satser og fordeles i henhold til avtaler.

  Dette innebærer at LOBens vilkår for pensjons- og gruppelivsforsikringer, samt OU-fondsmidler, er unntatt for barnehager som drives i tilknytning til studentsamskipnader. Pensjons- og gruppelivsforsikringene videreføres slik de ble avtalt pr. 30. april 2006, og følger LOS sine vilkår såfremt partene lokalt ikke avtaler noe annet, jf. LOS § 11. I forbindelse med pensjonsordningene skal også Fellesordningene for avtalefestet pensjon (AFP) følge LOS sine bestemmelser. OU-fondsmidler innkreves etter reglene i LOS vedlegg 2.

 • Skal barnehager som før omorganiseringen til eget rettssubjekt var en del av studentsamskipnaden fremdeles falle inn under unntaket?

  Utgangspunkt: Omorganisering av barnehagene til egne rettssubjekter vil innebære at det skjer en virksomhetsoverdragelse. Reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer dermed til anvendelse, og hovedregelen i aml. § 16-2 (3) er at «opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon» videreføres. Eksisterende pensjonsordninger som følger LOS’en skal derfor som et utgangspunkt videreføres.

  Unntaket nevnt innledningsvis vedr. at barnehageansatte følger LOS’ pensjons- og gruppelivsforsikringer er vedtatt å gjelde for «barnehager drevet i tilknytning til studentsamskipnadene».

  Barnehagens tilknytning til studentsamskipnaden er trolig en forutsetning for å regnes av unntaket, ref. tariffhistorikken. Bakgrunnen for omorganisering til selvstendige rettssubjekt er ikke å løsrive seg fra studentsamskipnadene, men å følge et lovvedtak der formålet bl.a. er å gjøre kontroll av tilskudd og foreldrebidrag lettere. Det er derfor naturlig å anta at barnehager som tidligere har vært en del av studentsamskipnadene, men nå må omorganiseres til egne rettssubjekt, fortsatt har tilknytning til studentsamskipnadene og omfattes av unntaket.

  Dersom tilknytningen bortfaller som følge av at barnehagen f.eks. løsrives fra studentsamskipnaden, vil likevel hovedregelen om at eksisterende pensjonsordninger videreføres gjelde som et utgangspunkt. Det vil samtidig kunne oppstå en motstrid mellom lovens hovedregel om å videreføre eksisterende pensjonsordninger (fra LOS) og LOB’ens pensjonsordninger. I et slikt tilfelle vil Virke anføre at det skal sterke grunner til for å fravike lovens hovedregel om at eksisterende pensjonsordninger videreføres ved virksomhetsoverdragelse. Dette kan likevel stille seg annerledes dersom barnehagen selges til en annen aktør som ikke har noen tilknytning til studentsamskipnaden. Det må i så fall foretas en konkret vurdering.

 • Hvis unntaket ikke lenger gjelder for barnehagene, hvordan vil dette påvirke pensjonsordningene o.l. for de barnehageansatte?

  I LOB er bestemmelsene som omfattes av unntaket (ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer (inkl. forhøyet gruppeliv) og pensjonsbestemmelsene) vesentlig forskjellig fra LOSen (som gir mulighet for å avtale dette lokalt). Dersom unntaket eventuelt ikke kan videreføres for barnehagene må de endre disse ordningene til det som gjelder for LOB.

 • Kan barnehagene ved organisasjonsendringen gjøre endringer i eksisterende pensjonsordninger?

  Utgangspunkt: Pensjonsordningene videreføres, jf. aml. § 16-2 (3), med mindre ny arbeidsgiver gjør gjeldende «eksisterende pensjonsordninger». Ettersom barnehagene skal omorganiseres til nye selskap, finnes det ingen eksisterende pensjonsordninger.

  Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten rett til å avvikle eller endre pensjonsordninger som bedriften benytter seg av. For det første må endringer skje etter saksbehandlingsregler i tariffavtaler og henholdsvis foretakspensjonsloven (ytelsespensjon), innskuddspensjonsloven (innskuddspensjon) eller tjenestepensjonsloven (hybridordning) – avhengig av hvilken pensjonsordning bedriften har. Videre må endringen ligge innenfor de avtaler bedriften har inngått, både individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler. Her stiller f.eks. LOB spesifikke krav til hvilke pensjonsordninger barnehagene kan tegne for sine ansatte.

  Hvis barnehagen vil gjøre endringer i de eksisterende pensjonsordningene som følger LOS, må virksomheten over på LOB’en sin ordning for pensjon, dvs. enten en offentlig lik ytelsespensjonsordning eller tjenestepensjon/hybrid (Forsikret tjenestepensjon Virke), jf. LOB kapittel 2 om pensjonsforhold.

Lønnssatser

Nye minstelønnssatser pr. 1. april 2023

Stillingsgrupper

 

0 år

4 år

8 år

10 år

A. Stillinger uten særskilt krav til utdanning

309.366 314.843 330.728 361.730

B. Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning

337.629 343.107 353.514 378.162

C. Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning

378.929 385.502 394.156 420.776

D. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

413.124 418.790 426.156 453.807

E. Stillinger med krav om mastergrad

436.808 460.039 483.270 502.535

Unge arbeidstakere

Minstelønn

Yngre enn 16 år

240.798

Fra 16 år til 18 år

264.570

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Forhandlinger om Landsoverenskomst for Studentsamskipnader

  Onsdag 22. mai starter forhandlingene mellom Virke og Parat, Norsk Tjenestemannslag samt Utdanningsforbundet om Landsoverenskomst for Studentsamskipnader. Forhandlingsfristen er satt til torsdag 23. mai. 

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 med LO og YS kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  For mer informasjon om resultatet gå inn på avtalesidene, eller les protokollene her:

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene