• Lønn

  Nye minstelønnssatser pr 1. april 2019

  Stillingsgruppper 0  år 4  år 8  år 10  år
  A. Stillinger uten særskilt krav til utdanning 269 052 274 052 288 552 316 852
  B. Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 294 852 299 852 309 352 331 852 
  C. Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 332 552 338 552 346 452 370 752
  D. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 351 652 356 652  363 152 387 552
  E. Stillinger med krav om mastergrad 372 552 393 052 413 552 430 552
  Unge arbeidstakere Ny minstelønn fra 1.4. 2019
  Yngre enn 16 år 206 460
  Fra 16 år til 18 år 228 160

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomst for studentsamskipnader (NTL, Parat, Utdanning).pdf

 • Arbeidstid

  HOVEDREGEL DAGARBEIDENDE

  Med mindre de lokale parter avtaler noe annet, gjelder følgende bestemmelser for dag- arbeidende arbeidstakere:

  Bestemmelser for alle ansatte som arbeider innen virksomhetsområdene butikk/ bokhandel/kiosk og hotell-/restaurantdrift

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer per uke. Det vises til arbeidsmiljøloven § 10-9 (1).

  Arbeidstiden skal om mulig legges i tidsrommet mellom kl. 0700 – kl. 1700 på mandag til og med fredag og kl. 0900 – kl. 1300 på lørdag.

  Ordinær arbeidstid kan etter drøfting med tillitsvalgte, i den enkelte bedrift, gå ut over kl. 1700 og fordeles på 6 dager i uken. Behovet for å fastsette arbeidstid før kl. 0700 eller etter kl. 1700 drøftes med de tillitsvalgte.

  Ordningen med 6 dagers uke skal i tilfelle begrenses til hver 4. uke.

  Øvrige ansatte
  Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer per uke inklusiv spisepause.

  Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 0700 og kl. 1700 og fordeles på 5 dager per uke.

  35,5 TIMER - NATT/SØNDAG/DØGNKONTINUERLIG SKIFT

  Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle:

  1. Turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 2000 og kl. 0600 og/eller minst hver 3. søndag

  2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid

  33,6 TIMER - HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG SAMMENLIGNBARE TURNUSORDNINGER

  Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33,6 timer ved helkontinuerlig skift- arbeid eller i sammenlignbare turnusordninger.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING

  Når arbeidet utføres til forskjellige tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeidstid og fritid, jfr for øvrig arbeidsmiljøloven § 10-3. Ved oppsetting av arbeidsplaner/turnusplaner skal det tas hensyn til at arbeidstiden for- deles mest mulig likt på arbeidstakerne.

  Inndeling av arbeidstiden avtales i den enkelte bedrift etter forutgående drøfting med de tillitsvalgte.

  HELGEAFTENER OG LIGNENDE

  Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 13.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften.

  GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om en arbeidstidsordning over en nærmere fastsatt periode på høyst 1 år, jfr arbeidsmiljøloven § 10-5.

  Det henvises for øvrig til den adgang bedriften og de tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-5 (2) har til å avtale skriftlig en arbeidstid utover de grenser som er nevnt ovenfor.

  FORKORTET ARBEIDSÅR

  Arbeidstakerne kan ansettes på forkortet år, slik at de ansettes i stillingsprosent som del- tidsansatt. Det forutsettes at lønnen utlignes på hele året.

  Beregning av forkortet år gjøres på følgende måte:
  Helt arbeidsår inklusiv ferie og 9 bevegelige helligdager

  - Friperioder (inkl. ferie)
  + beregnede feriedager
  = Grunnlag for stillingsprosent på året

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Det sentrale forhandlingsresultatet for Landsoverenskomst for studentsamskipnader er vedtatt

  Virke kom onsdag 4. november 2020 til enighet med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om revisjon av Landsoverenskomst for studentsamskipnader i hovedtariffoppgjøret 2020. Svarfrist var satt til onsdag 18. november, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent.

  Dermed kan resultatet effektueres. Det sentrale forhandlingsresultatet i år ble at hele lønnsoppgjøret skal forhandles lokalt (frie lokale forhandlinger). Disse lokale forhandlingene kan etter godkjenningen nå iverksettes ute på virksomhetene (studentsamskipnadene).

  Virke vil publisere informasjon og tips i en veileder for lokale forhandlinger om kort tid. Veilederen legges ut på denne nettsiden.

 • : Enighet i forhandlingene med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om Landsoverenskomst for studentsamskipnader

  Virke kom onsdag 4. november 2020 til enighet med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om revisjon av Landsoverenskomst for studentsamskipnader i hovedtariffoppgjøret 2020.

  Forhandlinger_studentsamskipnadene_rotert.jpg

  Fra venstre: Hans Petter Kvaal – Norges arktiske studentsamskipnad, Audhild Kvam – SIT (Trondheim, Gjøvik, Ålesund), Pål Harv (Agder), Jan Henning Egset (Volda).

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene var i forhandlingene enige om at situasjonen for studentsamskipnadene er vanskelig i år, og at endringer i tariffavtalen og sentrale tillegg derfor ville være svært krevende i årets oppgjør. Resultatet ble derfor en enighet som innebærer blant annet at:

  • Tariffavtalens bestemmelser videreføres uendret for perioden 2020-2022
  • Alle lønnstillegg i hovedtariffoppgjøret 2020 skal forhandles lokalt
  • Minstelønnssatsene i overenskomsten økes med 2 %

  For de forestående lokale forhandlingene – som i år vil være frie forhandlinger, uten avtalt ramme – er det presisert enkelte føringer for hva grunnlaget for forhandlingene skal være. Sentrale parter skal evaluere de lokale forhandlingene i ettertid med tanke på å vurdere blant annet endringer i forhandlingsbestemmelsene i tariffavtalen.

  Det er også avtalt partssammensatte utvalg, både en videreføring av arbeidet med lokale forhandlinger og et nytt utvalgsarbeid som skal gå gjennom tariffavtalens bestemmelser med sikte på modernisering i tråd med den reelle utviklingen i bransjen.

  Forhandlingene var krevende, men konstruktive. Virke er svært godt fornøyd med at partene i fellesskap har erkjent den krevende situasjonen vi står i, og at vi også setter i gang et lenge etterlengtet arbeid med å utvikle tariffavtalen.

  Last ned protokoll her

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson