Hva kreves av deg som sitter i styre?

Hvert styremedlem har et personlig og individuelt ansvar som er regulert i blant annet aksjeloven. Styreansvaret kan være både et erstatningsansvar og et straffeansvar. Alle som påtar seg et styreverv må sette seg inn i hva det innebærer av ansvar og plikter. Nå kan du enkelt få oversikt og svar på de spørsmål du har som styrerepresentant i guiden Styres.

Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar. Dette innebærer at uvitenhet, for eksempel om selskapets økonomiske situasjon, fortsatt kan føre til at styremedlemmene må stå til ansvar.

Dette får du vite mer om i Styres. Styres er et digitalt verktøy, som hjelper deg å få bedre oversikt over styrearbeid, hva som kreves av deg som daglig leder og det du må kunne om økonomi for å rapportere til styret i virksomheten.

Du kan både teste verktøyet gratis og bestille tilgang i dag.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er styrets ansvar, oppgaver og plikter?

  Styret er selskapets øverste ledelse, og skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften.

  Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar.  

  Abonnerer du på Virkes digitale verktøy Styres får du tilgang til mer informasjon om hva disse pliktene innebærer, samt praktiske verktøy man kan benytte seg av i arbeidet med styrets ansvar, oppgaver og plikter.  

  I tillegg tilbyr Virke kurs i styrearbeid, samt sertifisering i styrearbeid

 • Hvordan er rollefordelingen mellom daglig leder og styret?

  Mens styret er selskapets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, så har daglig leder ansvaret for at styret lykkes med sine oppgaver.

  Styret har ansvaret for at det det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften, mens daglig leder er ansvarlig for at selskapet ledes etter retningslinjer og vedtak i styret.  

  Styrets og daglig leders ansvar er nærmere definert i Aksjeloven og Stiftelsesloven.  

  I Virkes digitale verktøy Styres vil du finne mer informasjon om de ulike rollene. Vi tilbyr også kurs og sertifiseringer i styrearbeid.

 • Hvilke styreoppgaver er viktigst?

  De viktigste oppgavene til styret er det lovpålagte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret, som er definert gjennom aksjeloven og stiftelsesloven.

  Styret bør ha en årsplan for arbeidet sitt, selv om det ikke er lovpålagt. Det er likevel anbefalt fordi det sikrer at oppgavene blir fulgt opp.  

  I Virkes digitale verktøy Styres vil du finne praktiske verktøy som årsplan, som kan hjelpe deg å ivareta de nødvendige oppgavene.

 • Må jeg kunne økonomi og lese regnskap for å sitte i styret?

  Det korte svaret er ja. Styret har kontrollansvar for økonomi og regnskap, og skal sikre at egenkapitalen og likviditeten i selskapet er forsvarlig. Styret skal også ansvar for at selskapet utarbeider planer, budsjetter, økonomiske rapporter og eventuell revisjon.

  Styret skal sikre god forvaltning av selskapet, og det handler i stor grad om å ha kontroll på selskapets økonomiske stilling. Dette er nødvendig for å holde kontroll med verdiutviklingen i selskapet, og for å ha oversikt over selskapets økonomiske forpliktelser. Dette er også viktig for aksjonærene. Regnskapet er også et viktig beslutningsgrunnlag, og skal tilfredsstille myndighetenes krav ifølge lover og forskrifter.  

 • Hvilken rolle har generalforsamlingen?

  Generalforsamlingen er det øverste organet i selskapet, og består av aksjeeierne.  Styret rapporterer til aksjeeierne i den årlige generalforsamlingen.

   En gang i året avholdes ordinær generalforsamling. Det skal skje innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det vil i praksis si innen 30. juni for alle selskaper som har regnskapsavslutning 31. desember. Møtet har en fastlagt agenda og skal gjennomføres etter bestemte regler. 

  Abonnerer du på Virkes digitale verktøy Styres får tilgang til mer informasjon om gjennomføring av generalforsamling, samt praktiske maler og verktøy for innkalling og gjennomføring av møtet. 

Styrets forvaltningsplikt:  

 • Sikre forsvarlig organisering av selskapet 
 • Fastsette planer og budsjetter 
 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling 
 • Sørge for betryggende kontroll av selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning 

Styrets tilsynsplikt:  

 • Fastsette retningslinjer for selskapet og kontrollere at de blir overholdt    
 • Føre tilsyn med den daglige driften   
 • Iverksette undersøkelser hvis det er nødvendig   

Sjekk dette før du sier ja til et styreverv

Et styreverv innebærer et personlig ansvar og dermed en viss risiko. Det gjelder også for ansatterepresentanter i styret. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva et styreverv innebærer, og virksomheten til det aktuelle selskapet. Styreguiden Styres  anbefaler at man gjør egne undersøkelser av selskapet før man sier ja til et styreverv.

Du bør også be om denne dokumentasjonen fra styrets leder:

 • Styreplan for inneværende og neste år
 • Årsregnskap fra de siste tre årene med styre og revisors beretning
 • Brev fra revisor til styret og eventuelle brev fra regnskapsfører til styret
 • Styreprotokoll fra de siste tre årene
 • Selskapets budsjett og strategier
 • Periodiske regnskap
 • Balansen og prognoser for hele årets drift
 • Nøkkeltall som likviditet, betalingsevne, lager og fordringsmasse
 • Aktuelle planer som organisasjonsendringer og investeringer
 • Organisasjonsplaner og avtaler med selskapets ledelse
 • Viktige kunde- og leverandøravtaler
 • Eventuelle tvister eller rettssaker

Passer du i styret?

Har du undersøkt selskapet og ikke funnet noe bekymringsverdig, er det tid for å granske deg selv.

Still deg disse spørsmålene før du takker ja til styrevervet:

 • Har jeg nok tid til å gjøre en tilfredsstillende jobb som styremedlem?
 • Har selskapet potensial, og er det interessant for meg og min kunnskap i fremtiden?
 • Kan jeg identifisere meg med det selskapet står for?
 • Har jeg kompetanse og nettverk som selskapet kan ha bruk for?
 • Har jeg god kjemi med ledelsen og de andre styremedlem­mene?
 • Liker jeg å jobbe på den måten styret jobber på?
 • Har jeg tro på konseptene og ledelsen?
 • Brenner jeg virkelig for dette området, og har lyst til å tilføre selskapet noe?
 • Er kompensasjonen god nok til å yte det selskapet har behov for?

Få tilgang til Styres

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene