Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Bensinstasjonsoverenskomsten – oppgjøret er godkjent

  Virke og HK ble i forhandlinger 29. oktober enige om revisjon av bensinstasjonsoverenskomsten. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter: 

  • Partene ble enige om å endre navnet på overenskomsten til Energistasjonsoverenskomsten. Det ble også tatt inn et nytt bilag om bærekraft og utvikling (klima og miljø). Partene forsterket dette med en felles uttalelse i protokollen om å samarbeide om grønn omstilling.
  • Bestemmelsen om forskuttering av sykepenger ble formulert likt frontfaget.
  • Matpengesatsen ble justert i tråd med frontfaget til kr. 90,-.
  • Videre ble det gjort justeringer av bestemmelsen om kompetanse, og justeringer i bilaget om ran, ransforsøk med mer.
  • Reglene om kvelds- helg – og nattillegg har blitt justert.
  • Stillingskategorien «kiosk og kassepersonell» er fjernet. Dette siste vil forhåpentligvis gjøre det lettere å få tall og statistikk for bransjen fra SSB i framtiden.

    Ny minstelønnstabell fra 1. april 2020 ser slik ut:

    Butikkpersonell

    Månedslønn

    Timelønnn

    Ungdom

    20 367

    125,34

    Butikkpersonell 0 år

    25 687

    158,07

    Butikkpersonell 2 år

    26 174

    161,07

    Butikkpersonell 3 år

    26 662

    164,07

    Butikkpersonell 4 år

    27 149

    167,07

    Butikkpersonell 5 år

    28 124

     173,07

    Butikkpersonell 6 år

    32 024

       197,07

    Det skal ikke foretas omregning eller endring av de ansattes lønn i tråd med ny lønnstabell før resultatet er godkjent av HKs medlemmer. 

    Last ned protokoll her.

   • : Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

    Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

    Virke og HK står samlet overfor myndighetene og krever blant annet at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden.

    Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

    Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
    I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

    Tilbud om barnehage og skole for å sikre samfunnskritiske funksjoner
    Myndighetene har definert blant annet butikk- og bensinstasjonsansatte, og lagerarbeidere som kritiske samfunnsfunksjoner som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. Hver enkelt virksomhet må gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og de det gjelder oppfordres til å ta kontakt med sin kommune for avklaringer. Oversikten over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner finnes på nfd.dep.no

    Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
    Bensinstasjonsoverenskomsten mellom HK og Virke har en rekke detaljerte regler som regulerer etablering og endringer av arbeidstidsordninger:

    • Arbeidstidsordninger skal drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
    • Endringer av arbeidstidsordninger krever normalt fire ukers varsel
    • Hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige, står de fritt til å endre arbeidstidsordningene uten fire ukers varsel

    Virke og HK oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.  

     

    Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

    1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
    2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
    3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
    4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
    5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

     

   • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

    Resultatet effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

    For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen sendes i eget Tariffnytt.

   Siste oppdateringer innen tariff og lønn

   • : Garantitillegg per 1. april 2021 Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet, Parat og YTF

    Virke viser til § 8-2 (5) i Grossistoverenskomsten, som sier at overenskomstens minstelønn pr. 1. april 2021 skal utgjøre 90 % av gjennomsnittet for overenskomstområdet.

    I henhold til omforent statistikkgrunnlag vil minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr. 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

    Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 240,25, for unge arbeidstakere fra 16 – 17 år (§ 8-1.4) til kr 165,82 per time og for unge arbeidere fra 17 – 18 år til kr 189,51 per time.

    Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. april 2021.

    Gå til din avtale

   • : Torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

    Torsdag ettermiddag ble det brudd i tarifforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Det medfører at de møtes til møtes mekling 9. april med meklingsfrist 10. april kl. 24.00.

    Virke vil derfor gjennomføre forhandlinger med LO og YS den 13. og 14. april.

    Bruddet i forhandlingene mellom LO/YS og NHO har foreløpig liten innvirkning på våre medlemsbedrifter. Ved en eventuell streik fra den 11. april vil det derimot kunne påvirke medlemmer som er avhengig av tjenester/leveranser fra bedrifter som blir «tatt ut» i streik.

    Vi ønsker å gi våre medlemmer informasjon om resultatet av frontfaget og Virkes ståsted før vi starter tariffoppgjøret. Vi inviterer derfor til webinar 12. april kl. 1500: «Alt du bør vite før tariffoppgjøret i Virke».

   • : Garantitillegg pr 1. februar 2021 for Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene

    Virke og motpartene knyttet til Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene er kommet til enighet om garantireguleringen for 2021. Enigheten innebærer følgende: 

    1. Det gis et tillegg på trinn 6 (trinn 4 på reiselivsavtalen) med kroner 3,10 per time – kroner 504 per måned – med virkning fra 1. februar 2021.
    2. Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62 pr time / 34.875 pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med 3,11 kr men det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn).

    Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021. 

    For ansatte i engrosvirksomheter er garantiordningen endret og tillegget gis fra 1. april 2021. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.  

    Gå til din avtale

   • Se flere oppdateringer