• Lønn

  Minstelønnssatser per 1. april 2020:

  Månedslønn Timelønn
  Butikkpersonell 0 år 25 687 158,07
  Butikkpersonell 2 år 26 174 161,07
  Butikkpersonell 3 år 26 662 164,07
  Butikkpersonell 4 år 27 149 167,07
  Butikkpersonell 5 år 28 124 173,07
  Butikkpersonell 6 år 32 024 197,07
  Under 18 år 20 367 125,34

  Lønnssatser 2018 Bensinstasjonsoverenskomsten (Handel og Kontor).pdf

  Lønnssatser per 1. april 2016 Bensinsstasjonsoverenskomsten Virke-HK.pdf

 • Arbeidstid

  Døgn

  Med døgn menes tiden fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Et annet klokkeslett kan brukes som utgangspunkt for døgnet og uken når ordningen bygger på tariffavtale eller på annet grunnlag som ikke ensidig kan endres av den ene part i arbeidsforholdet.

  Den daglige effektive arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer. (Se dog pkt. 2.4). Den daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl. 06.00 – kl. 18.00 de seks første virkedagene i uken.

  Daglig fritid

  • I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-8 (1) skal det være 11 timers arbeidsfri periode mellom to arbeidsperioder.
  • Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.
  • Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn en halv time der den effektive arbeidstid er kortere enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 ½ time eller kortere.

  UKE

  Med uke menes tiden fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. Et annet klokkeslett kan brukes som utgangspunkt for uken når ordningen bygger på tariffavtale eller på annet grunnlag som ikke ensidig kan endres av den ene part i arbeidsforholdet.

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke, jf. dog punkt 2.4. I virksomheter hvor driften krever at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal ordinær effektiv arbeidstid ikke overstige 9 timer i døgnet og 35,5 timer i uken. Se for øvrig arbeidsmiljøloven § 10-4 (4) og Bensinstasjonsoverenskomstens § 2.7. Arbeidstakere som arbeider i 100 % stilling har rett til å arbeide 37,5 timer pr. uke i gjennomsnitt. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre innenfor den avtalte arbeidstidsrammen, har arbeidstaker rett til å kreve at arbeidstidsordningen skal gi mulighet for innarbeidelse av den resterende tid, jf. § 2.4.

  Ukentlig fritid

  Partene anbefaler at arbeidstiden fordeles på 5 dager i uken så fremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning. Den alminnelige arbeidstid for arbeidstakeren skal fordeles slik at det hver uke er en sammenhengende fritid på minst 36 timer og slik at det alltid inngår et helt døgn i friperioden. Fritida skal så vidt mulig legges til en søn- eller helgedag og gis samtidig for alle arbeidstakere ved virksomheten. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte kan avtale at denne fritida gjennomsnittlig skal være 36 timer, men aldri kortere enn 28 timer i noen enkelt uke. Perioden for gjennomsnittsberegningen av fritida skal tilsvare den perioden arbeidstida er gjennomsnittsberegnet etter arbeidsmiljøloven § 10-5. Ordningen fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved deres tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger.

  Øvrige fridager

  Hvis den gjennomsnittlige arbeidstid pr. uke etter fradrag av fridagene ovenfor er over 37,5 timer pr. uke, skal overskytende tid avvikles som hele fridager og fortrinnsvis legges til mandag i sammenheng med frilørdagen så fremt dette er forenlig med rasjonell arbeidstidsordning. Fridager som nevnt ovenfor avvikles etter bruttosystemet. Det samme gjelder øvrige fridager som avvikles etter et fast system. Fridager ut over dette avvikles etter nettosystemet.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven gjelder følgende: Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger

  Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal fremlegges senest 3 uker før varslingsfristens utløp. Dersom fremleggelsen skjer senere, skal iverksettelsestidspunktet forskyves tilsvarende.

  Merknad til foregående avsnitt: Partene er enige om at man ikke skal bruke 4-ukersvarselet for jevnlige endringer.

  Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet. Den deltidsansatte skal ha anledning til å konferere med de tillitsvalgte på forhånd. Den avtalte faste arbeidstid som skal ligge innenfor rammen av arbeidstidsordningen for heltidsansatte, kan bare endres etter forutgående avtale med vedkommende deltidsansatte og etter en varselfrist på 4 uker, med mindre det avtales en kortere frist. Har en bedrift planer om forandring av drift/arbeidstiden og disse vil få innvirkning på arbeidstidsordningen, skal saken først behandles i overensstemmelse med reglene i Hovedavtalens kap. IV. Som alminnelig retningslinje for fastsettelsen av arbeidstiden gjelder at inndelingen mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift.

  GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTIDEN

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om en arbeidstidsordning over en nærmere fastsatt periode på høyst 52 uker, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5. Den gjennomsnittlige arbeidstid for perioden kan høyst være 37,5 effektive timer pr. uke samtidig som ingen enkelt arbeidsdag må overskride 10 effektive timer. Det henvises for øvrig til den adgang bedriften og de tillitsvalgte etter arbeidsmiljølovens § 10-5 (2), har til å avtale skriftlig en arbeidstid utover de grenser som er nevnt ovenfor.

  For en arbeidstaker som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for en sesong, må arbeidstiden ikke beregnes gjennomsnittlig over et tidsrom som er lengre enn arbeidsforholdets varighet.

  En arbeidstaker som tiltrer eller fratrer sin stilling før utløpet av den periode en arbeidstidsordning er avtalt for, og som har hatt en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 37,5 timer pr. uke, har ikke rett til betaling for det overskytende antall timer. Det kan heller ikke gjøres fradrag i lønnen hvis en arbeidstaker under samme betingelser har hatt en kortere arbeidstid i beregningsperioden enn gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke.

  SPESIELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER

  Arbeidstid før og etter bedriftens åpningstid skal regnes som ordinær arbeidstid.

  For hver arbeidet time på nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt etter kl. 15.00 jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften betales en tilleggsgodtgjørelse lik den ordinære timelønn. Det kan ikke ytes tillegg etter § 2.5.2 og § 2.6.1 samtidig.

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  a) gir lønnsansiennitet etter § 12. og

  b) har tilknytning til vedkommendes arbeid, og

  c) begynner kl. 16.00 eller senere,

  skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst to timer.

  Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon med lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  Kurs og konferanser

  Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

  Ved innføring av ordninger med faste regelmessige personalmøter, kan bedriften legge disse som ordinær arbeidstid enten før eller etter den vanlige arbeidstid etter konferanse med de tillitsvalgte.

  For øvrig kan personalmøter ved behov legges etter ordinær arbeidstid. Det skal treffes avtale med den tillitsvalgte på forhånd, så sant det er mulig. Slike møter skal godtgjøres som overtid dersom betingelsene for overtid etter bensinstasjonsoverenskomsten for øvrig er tilstede. Det skal betales minimum 2 timer ved nytt oppmøte.

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid).

  TILLEGG FOR KVELDS-, NATT- OG HELGEARBEID

  Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid utbetales:

  Mandag til fredag:

  Kl. 18.00 til 21.00: kr 12,- pr. time

  Kl. 21.00 til 24.00: kr 22,- pr. time

  Kl. 00.00 til 06.00: kr 24,- pr. time

  Lørdag:

  Kl. 18.00 til 24.00: kr 27,50 pr. time

  Søndag:

  Kl. 00.00 til 06.00: kr 30,- pr. time

  Kl. 06.00 til 18.00: kr 24,50 pr time

  Kl. 18.00 til 24.00: kr 27,50 pr time

  Ekstrahjelp omfattes ikke av denne bestemmelsen med unntak av ekstrahjelp med 12 timer eller mer den enkelte uke.

  Ordningen gjelder også deltidsansatte med en gjennomsnittlig arbeidstid på 12 timer eller mer pr. uke.

  Ferievikarer omfattes ikke av ordningen.

  Merknad: Partene er enige om at arbeidstakere som har hatt et sammenhengende ansettelsesforhold forut for ferievikariatet hos samme arbeidsgiver ikke omfattes av dette unntaket.

  Det skal ikke betales tillegg for timer som det betales overtidsgodtgjøring eller skift-tillegg for.

  SKIFTARBEID

  For øvrig er det adgang til å innføre skiftordning etter arbeidsmiljøloven regler, uten at dette skal medføre noen forlengelse av den daglige arbeidstid. Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig, og skiftplan settes opp minst 4 uker i forveien.

  Merknad: I tilfelle særlige uforutsette hendelser kan det etter enighet med de tillitsvalgte gjøres endringer i eksisterende skiftplan.

  Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dag skift som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstiden være 36,5 t/uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5, 35,5 og 33,5 t/uke, hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 t/uke. For hel- og deltidsansatte på skift i ordninger som fremgår av ovennevnte ledd gjelder følgende beregning:

  Grunnlønn §18.2 x 37,5 t = Omregnet grunnlønn

  35,5 t eller 33,5 t

  Avtalen mellom de lokale parter om betingelsene med hensyn til skiftplan og lønnsvilkår sendes etter forespørsel til organisasjonene til orientering.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Bensinstasjonsoverenskomsten – oppgjøret er godkjent

  Virke og HK ble i forhandlinger 29. oktober enige om revisjon av bensinstasjonsoverenskomsten. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter: 

  • Partene ble enige om å endre navnet på overenskomsten til Energistasjonsoverenskomsten. Det ble også tatt inn et nytt bilag om bærekraft og utvikling (klima og miljø). Partene forsterket dette med en felles uttalelse i protokollen om å samarbeide om grønn omstilling.
  • Bestemmelsen om forskuttering av sykepenger ble formulert likt frontfaget.
  • Matpengesatsen ble justert i tråd med frontfaget til kr. 90,-.
  • Videre ble det gjort justeringer av bestemmelsen om kompetanse, og justeringer i bilaget om ran, ransforsøk med mer.
  • Reglene om kvelds- helg – og nattillegg har blitt justert.
  • Stillingskategorien «kiosk og kassepersonell» er fjernet. Dette siste vil forhåpentligvis gjøre det lettere å få tall og statistikk for bransjen fra SSB i framtiden.

    Ny minstelønnstabell fra 1. april 2020 ser slik ut:

    Butikkpersonell

    Månedslønn

    Timelønnn

    Ungdom

    20 367

    125,34

    Butikkpersonell 0 år

    25 687

    158,07

    Butikkpersonell 2 år

    26 174

    161,07

    Butikkpersonell 3 år

    26 662

    164,07

    Butikkpersonell 4 år

    27 149

    167,07

    Butikkpersonell 5 år

    28 124

     173,07

    Butikkpersonell 6 år

    32 024

       197,07

    Det skal ikke foretas omregning eller endring av de ansattes lønn i tråd med ny lønnstabell før resultatet er godkjent av HKs medlemmer. 

    Last ned protokoll her.

   • : Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

    Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

    Virke og HK står samlet overfor myndighetene og krever blant annet at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden.

    Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

    Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
    I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

    Tilbud om barnehage og skole for å sikre samfunnskritiske funksjoner
    Myndighetene har definert blant annet butikk- og bensinstasjonsansatte, og lagerarbeidere som kritiske samfunnsfunksjoner som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. Hver enkelt virksomhet må gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og de det gjelder oppfordres til å ta kontakt med sin kommune for avklaringer. Oversikten over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner finnes på nfd.dep.no

    Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
    Bensinstasjonsoverenskomsten mellom HK og Virke har en rekke detaljerte regler som regulerer etablering og endringer av arbeidstidsordninger:

    • Arbeidstidsordninger skal drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
    • Endringer av arbeidstidsordninger krever normalt fire ukers varsel
    • Hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige, står de fritt til å endre arbeidstidsordningene uten fire ukers varsel

    Virke og HK oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.  

     

    Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

    1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
    2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
    3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
    4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
    5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

     

   • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

    Resultatet effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

    For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen sendes i eget Tariffnytt.

   Siste oppdateringer innen tariff og lønn

   Kontaktperson