• Lønn

  Nye normallønnssatser 2020

  37,5 t. uke

  35,5 t. uke

  Grunnlønn

         144,00

         152,11

  1 års relevant praksis i samme bedrift

         146,37

         154,61

  2 års relevant praksis i samme bedrift

         151,58

         160,11

  4 års relevant praksis i samme bedrift

         157,82

         166,71

  Lønnssatser 2018 Fritids- og opplevelsesavtalen (Norsk Arbeidsmandsforbund).pdf

  Fritids- og opplevelsesavtalen - Lønnssatser pr 1.4.2017.pdf

  Fritids- og opplevelsesavtalen - Lønnssatser pr 1.5.2016.pdf

 • Arbeidstid

  For heltidsansatte gjelder følgende:

  Den ordinære arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

  A. Arbeidstakere som omfattes av 37,5 timer pr. uke er:

  • Dagtidsarbeidere.
  • Turnusarbeide og andre arbeidstidsordninger som ikke går under Pkt. B.

  B. Arbeidstakere som omfattes av 35,5, timer pr. uke er:

  • Arbeid som drives "hovedsakelig" om natten.

  • 2-skiftsarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og/eller helligdager.

  • Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- og/eller bevegelig helligdag.

  "For at arbeide skal regnes som arbeide på søn- og/eller helligdag etter arbeidsmiljø- loven § 10-10, må vedkommende arbeidstaker enten ha arbeidet minst 4 timer inn i det døgn hvor det etter loven skal være helligdagshvile (dvs. samtlige 4 timer mellom kl. 18.00 og kl. 22.00) eller etter kl. 22.00, og i sistnevnte tilfelle uten noe krav til minste lengde av tiden."

  For gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises til arbeidsmiljøloven § 10-5.

  Det skal settes opp skriftlig vaktliste i samarbeid med de tillitsvalgte.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste nytt for denne avtalen

 • : Revisjon av Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund

  Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbunder i dag revidert.

  Med virkning fra 1. mai 2020 gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 og et normallønnstillegg på kr. 1,50, som begge legges på satsene.

  Videre er partene blant annet enige om at det tas inn i overenskomsten at Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger, og at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle ansatte hva gjelder forskuttering.

  Last ned protokoll her

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skjer med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering.

 • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

  Virke kom den 4. april 2019 til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

  Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

  Merk:

  • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
  • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
  • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

  Resultat av mellomoppgjøret 2019

  Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

  • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
  • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
  • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
  • Begravelsesbyråavtalen – Parat
  • Verkstedoverenskomsten – Parat

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

  • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
  • Overenskomst for renhold - NAF
  • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
  • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
  • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
  • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
  • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

  Særskilte overenskomstområder

  Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

  Avtale for reiselivsbransjen:

  • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

  Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

  Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

  • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

  Oljeoverenskomsten (NTF):

  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

  Begravelsesbyråavtalen (Parat):

  • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

  Særskilt om studentsamskipnadene

  Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

  Effektuering av tillegg

  Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
  etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson