• Lønn

  Minstelønn/ garantilønn fra 1. april 2021

  Timelønn i kroner
  Voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) 239,14
  Arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) 242,50
  Unge arbeidere mellom 16 og 17 år (§ 8-1.4) 167,40
  Unge arbeidere mellom 17 og 18 år (8-1.4) 191,31
  Midlertidig ansatte (§ 8-1.5) 239,14

  Lønnssatser 2018 Grossistoverenskomsten (NTF, YTF, Parat).pdf

Vi informerer

 1. Tariffoppgjøret 2022: Informasjonsmøte

  Bli med på webinar for forhandlingsutvalgene ved tariffrevisjonen 2022.

Se alle arrangementer

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Kompetansefond: Avsetning

  I forbindelse med tariffoppgjøret 2020 ble det vedtatt å etablere et kompetansefond for bedrifter som er omfattet av grossistoverenskomsten. Partene er nå kommet til enighet om vedtekter for fondet og jobber med å få på plass retningslinjene for finansiering og bruk av fondet. 

  Ved mellomoppgjøret i år ble det satt av kr 0,60 pr arbeidet time som arbeidsgiver skal betale inn til fondet. Dette skulle starte opp pr 1. juli 2021. Som nevnt er ikkje retnignslinjene for innbetaling og bruk ferdige. Det medfører at Virkes medlemsbedrifter som er bundet av grossistoverenskomsten bør foreta en avsetning inntil videre. Det forventes at faktureringssystemet knyttet til dette kommer på plass i løpet av siste kvartal 2021. 

 • : Mellomoppgjøret er vedtatt – Informasjon om resultatet for denne avtalen

  Resultatet innebærer at alle ansatte som omfattes av overenskomsten skal ha et generelt tillegg på kr 2,25 pr time.

  Tillegget legges på satsene (lønnsgaranti fra 1.4. løftet minstelønnssatsen med kr. 2,30 pr time)

  Her finner du oppdaterte lønnssatser:
  Grossistoverenskomsten Fellesforbundet
  Grossistoverenskomsten Parat
  Grossistoverenskomsten YTF

  Kompetansefond

  Det er enighet om at tariffbundne bedrifter fra 1. juli 2021 skal innbetale kr. 0,60 per avtalt, arbeidet time for alle arbeidstakere omfattet av overenskomsten. Innen denne dato skal det utarbeides vedtekter og nærmere retningslinjer for innbetaling mv.

  Lokale forhandlinger

  I forbindelse med oppgjøret i 2020 ble det avtalt å avsett 0,5% til lokale forhandlinger. Virke og Fellesforbundet har inngått en protokoll hvor vi har kommet til enighet om beregning av hvor stor «Pott» det blir ved 0,5%. Av protokollen fremgår følgende:

  «Potten på 0,5 prosent til lokale forhandlinger foreslås å operasjonaliseres ved:
   

  • Produktet av kr 1,34 ganget med gjennomsnittlig antall avtalte arbeidede timer for arbeidere på overenskomsten pr måned foregående år (eks: 162,5 t/mnd* 1,34 kr/t).
  • Ved enighet kan de lokale parter fravike ovennevnte.»

  Virke går i dialog med Parat og YTF, med sikte på enighet om den samme beregningsmåten som med Fellesforbundet.

 • : Mellomoppgjøret er vedtatt – informasjon om resultatet og effektuering

  Virke kom 14. april 2021 til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

  I dag, 6. mai 2021, har LO og YS bekreftet at resultatet er vedtatt av organisasjonene.

   Dette innebærer at Virkes medlemsvirksomheter nå kan effektuere resultatene.

  Merk:

  • Lønnsregulering skal ikke foretas for ansatte som har sluttet (fratrådt) på vedtakelsesdagen eller tidligere
  • Godtgjøring for overtids- og skiftarbeid eller andre uregelmessige tillegg for arbeid som er utført til og med vedtakelsesdagen skal ikke etterbetales
 • Se flere oppdateringer

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Premie til Fellesordningen for AFP i 2022

  Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP i privat sektor fra 2,5 % til 2,6 %. Dette tilsvarer en økning i premien på fire prosent.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor har vært uendret siden 2016, og ligget på 2,5 % av innberettet lønn mellom 1 G og 7,1 G. Selv om avkastningen i pensjonsfondet har vært god, medfører renteforutsetningene at Fellesordningens beregnede fremtidige forpliktelser har økt.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

  Styret har i sin beslutning lagt vekt på ansvaret for at premienivået skal gi ordningen økonomisk bærekraft over tid. Med i vurderingen er også hensynet til forutsigbarhet for bedriftene. Det ligger videre til styrets vurdering at bedriftene er solidarisk forpliktet til å betale premie for å dekke gjenstående forpliktelser, selv etter et eventuelt opphør av AFP-avtalen (AFP-tilskottsloven §21).  


  Om premieberegningen for AFP i privat sektor

  Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte ansatte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for aldersgruppen 13 til og med 61 år.

  Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.


  Premie for Sliterordningen og OU-samordningen

  Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

  For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

  Fra og med 2021 skal OU-samordningen fakturere premie til OU-fondene. Faktureringen i 2021 er dessverre forsinket. Premien for OU er uendret de siste årene, og utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke. Den er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

  Se alle medlemsfordelene