Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Tariffkonferanse 2022

  Virke inviterer til en gjennongang i forkant av vårens hovedoppgjør. Webinaret er relevant for alle med tariffavtale i privat sektor (ikke HUK-området).

Siste nytt for denne avtalen

 • : Hovedavtaleforhandlinger 2021/2022

  Enighet om ny hovedavtale mellom Virke og forbund i Unio og Akademikerne, samt frittstående forbund. 

  Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og revideres hvert fjerde år. Tirsdag 11. januar kom Virke til enighet med forbund i Unio og Akademikerne, samt frittstående forbund - om mindre endringer Hovedavtalen-Parallellavtalen. 
   
  Som en del av en ny hovedavtale er partene blant annet enige om ny rammeavtale om likestilling og diskriminering. Avtalen vil forsterke arbeidet både mellom de sentrale og lokale parter for et likestilt og inkluderende arbeidsliv.   

  Bærekraft har også vært et sentralt tema under forhandlingene. Det er enighet om at det i partssamarbeidet lokalt fremmes forståelse for, og innsikt i, virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima.

 • : Drøftinger før oppsigelse av tillitsvalgt

  Arbeidsretten har avgjort en tvist som gjelder plikten etter hovedavtalen Virke-LO § 4-4.7, 6. ledd til å drøfte spørsmålet om oppsigelse med de andre tillitsvalgte (arbeidsutvalget). Arbeidsretten fant at oppsigelsen var ugyldig på grunn av manglende drøftinger.

  I den konkrete saken hadde bedriften gjennomført drøftinger etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Hovedtillitsvalgte var med i disse drøftingene. Bedriften hadde ikke gjennomført egne drøftinger etter hovedavtalen før de gikk til oppsigelse av tillitsvalgte.

  Det sentrale spørsmålet i saken for Arbeidsretten har vært hva som er konsekvensen av at slike drøftelser etter hovedavtalen ikke er holdt. LO anførte at bestemmelsen er ufravikelig og at brudd på bestemmelsen medfører automatisk ugyldighet. Virke argumenterte for at drøftinger etter arbeidsmiljøloven reparerer manglende drøfting etter hovedavtalen, og videre at bestemmelsen i hovedavtalen er en saksbehandlingsregel. Virke mente manglende drøfting ikke har en automatisk ugyldighetsvirkning, men skal inngå i vurderingen av om oppsigelsen er saklig eller ikke.  Virke fikk ikke medhold i sitt syn.

  Arbeidsretten oppsummerer sin vurdering slik: 

  • Det følger klart av HA § 4-4.7 sjette ledd at det skal avholdes møte med de øvrige tillitsvalgte før arbeidsgiveren går til oppsigelse.
  • Oppsigelsen ble effektuert i strid med hva som følger av tarifforpliktelsen.
  • Bestemmelsen er ikke å anse som en ordensforskrift/saksbehandlingsregel
  • En oppsigelse som er gitt uten at det er avholdt drøftelsesmøte etter hovedavtalens regler skal kjennes ugyldig.

  Dersom dere vurderer å gå til oppsigelse av tillitsvalgt gjør vi oppmerksom på at hovedavtalen har flere egne regler for dette. Vi anbefaler å sjekke dette, og gjerne også diskutere hvordan dere bør gå frem – og hva som kreves av begrunnelse - med våre rådgivere. Virke Rådgivningstelefon 22 54 17 00.

  Dommen vil også ha betydning for bedrifter som følger hovedavtalen Virke-YS som er lik som hovedavtalen Virke-LO, og bedrifter som følger Parallellavtalen som har en lignende bestemmelse i § 7-8, femte ledd.

  Hovedavtalen Virke – LO/YS § 4-4.7 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte

  6. ledd: Før arbeidsgiveren går til oppsigelse eller avskjed av slike ansatte, skal spørsmålet drøftes med de andre tillitsvalgte (arbeidsutvalget) hvis ikke vedkommende ansatte motsetter seg dette eller dette vil virke krenkende overfor andre.

  Parallellavtalen § 7-8 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte

  5. ledd: Før oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt foretas skal spørsmålet drøftes med forbundet hvis ikke vedkommende motsetter seg det, eller dette vil virke krenkende overfor andre.

  Spørsmål om dommen kan rettes til Anette Brinchmann Pollen eller Torstein K. Goyer.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Premie til Fellesordningen for AFP i 2022

  Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP i privat sektor fra 2,5 % til 2,6 %. Dette tilsvarer en økning i premien på fire prosent.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor har vært uendret siden 2016, og ligget på 2,5 % av innberettet lønn mellom 1 G og 7,1 G. Selv om avkastningen i pensjonsfondet har vært god, medfører renteforutsetningene at Fellesordningens beregnede fremtidige forpliktelser har økt.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

  Styret har i sin beslutning lagt vekt på ansvaret for at premienivået skal gi ordningen økonomisk bærekraft over tid. Med i vurderingen er også hensynet til forutsigbarhet for bedriftene. Det ligger videre til styrets vurdering at bedriftene er solidarisk forpliktet til å betale premie for å dekke gjenstående forpliktelser, selv etter et eventuelt opphør av AFP-avtalen (AFP-tilskottsloven §21).  


  Om premieberegningen for AFP i privat sektor

  Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte ansatte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for aldersgruppen 13 til og med 61 år.

  Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.


  Premie for Sliterordningen og OU-samordningen

  Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

  For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

  Fra og med 2021 skal OU-samordningen fakturere premie til OU-fondene. Faktureringen i 2021 er dessverre forsinket. Premien for OU er uendret de siste årene, og utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke. Den er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.