• Lønn

  Lønnssatser 2020

  Pr 1. april 2020 Pr time
  Grunnlønn kr 215,50.
 • Arbeidstid

  ORDINÆR ARBEIDSTID

  Mandag til fredag: 07:00 til 15:00 Inkl. 30 minutters ubetalt spisepause. Sum ordinære timer per uke 37,5.

  Partene har i bilag 8 inngått rammeavtale for arbeid i 12/9-rotasjon. Bilagets bestemmelser benyttes når det foreligger lokal enighet i det enkelte tilfelle om slik arbeidstidsordning. Arbeidsplanen skal i tråd med arbeidsmiljøloven §10-3 drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

  ARBEIDSTIDENS BEGYNNELSE OG SLUTT

  Arbeidstiden begynner og slutter på stasjoneringsstedet. Stasjoneringsstedet skal for den enkelte påføres skiftplan. Dersom partene på den enkelte bedrift ikke blir enige om en annen ordning, regnes stasjoneringsstedet som det sted hvor vedkommende har sitt faste daglige frammøte, eventuelt bedriftens firmaadresse.

  Reise utenom alminnelig arbeidstid mellom arbeidssteder regnes som reisetid, jf. punkt 5.3.

  Bevegelige helligdager godtgjøres for det antall timer som ville vært ordinær arbeidstid på vedkommende dag dersom det etter arbeidstidsordningen ellers skulle vært arbeidsdag., jf. for øvrig bilag 4. Jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften avsluttes arbeidet kl. 12:00.

  DAGLIG OG UKENTLIG FRITID

  Arbeidstaker har krav på minst:
  11 timer sammenhengende fritid i løpet av 24 timer
  og 35 timer sammenhengende fritid i løpet av 7 dager.

  Ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte kan kortere arbeidsfri periode avtales jf. aml. § 10-8 (3). Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer daglig og 28 timer ukentlig.

  Arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet med tariffavtale kan avtale en kortere arbeidsfri periode, men ikke kortere enn: 8 timer daglig og 28 timer ukentlig

  Den ukentlige fritid er absolutt. Den daglige fritiden kan fravikes under spesielle vilkår. Avtale om kortere fritid forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder. Hvileperioden må følge umiddelbart etter arbeidsperioden og skal kompensere time for time for den forlengede arbeidstiden.

  AVVIK FRA ORDINÆR ARBEIDSTID

  Det kan ved spesielle prosjekter avtales avvikende arbeidstid. Slikt avvik skal så langt mulig være varslet i god tid, og være avtalt med tillitsmannsapparatet. Det kan ikke avtales arbeidstid i strid med AML eller Kjøre og hviletidsbestemmelsene uten at det foreligger en særskilt søknad om dispensasjon godkjent av tillitsmannsapparatet for det enkelte oppdrag.

  3

  3.5 SKIFTARBEID

  Kranoverenskomsten Virke-NTF 2018-2020

  Det er adgang til å benytte 2- og 3-skiftordninger.

  Skiftarbeid på 2 dagskift kan de 5 første virkedager i uken legges mellom kl. 06.00 og kl. 24.00, og på lørdag og dag før helligdag mellom kl. 06.00 og kl. 18.00, unntatt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, hvor arbeidet skal slutte senest kl. 12.00.3-skiftarbeid kan de 5 første virkedager i uken legges mellom kl. 00.00 og kl.

  24.00, og på lørdag og dag før helligdag mellom kl. 06.00 og kl. 18.00, unntatt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, hvor arbeidet skal slutte senest kl. 12.00.

  Skiftarbeid kan starte før kl. 06.00 eller etter kl. 22.00 hvis partene lokalt har gjort skriftlig avtale om det.

  SKIFTPLAN

  Ved igangsetting av skift skal det på forhånd konfereres med arbeidstakeres tillitsvalgte. Fra konferansen skal det settes opp referat.

  Skiftplanen fastsettes i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 10-2 og 10-3. Skiftene i en 2- skiftsordning forutsettes å veksle hver uke mellom formiddag og ettermiddag. Skiftene i en 3-skiftordning forutsettes å veksle hver uke i kombinasjon av formiddagsskift, ettermiddagsskift og nattskift. Når partene på bedriften er enige om det, kan det iverksettes andre ordninger.

  Arbeidsplanen skal i tråd med arbeidsmiljøloven §10-3 drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. Skiftarbeid som settes i gang skal ha en varighet på minst 14 dager.

  Merknad:

  Partene legger til grunn at best mulig arbeidstidsordning bør søkes etablert for foreldre med barn under skolepliktig alder og arbeidstakere over 60 år når driftsforholdene gjør det mulig.

  SPISE- OG HVILETID

  Spise-/hvilepauser fastsettes i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-8 og § 10-9, samt kjøre- og hviletidsbestemmelsene der disse gjelder. Pausen skal til sammen vare minst 1/2 time, hvis arbeidstiden er minst 8 timer pr. dag.

  TIMEBANK

  Timebank innføres med følgende forutsetninger:

  Kun i uker med 43 arbeidede timer eller mer, kan det gjøres innskudd i timebank. I uker som er forkortet grunnet hellig- eller høytidsdager reduseres timeantallet forholdsmessig.

  Det er et tak på to (2) uker avspasering (75 timer). Det kan søkes om uttak utover maksgrensen i perioden desember – mars.

  Timer utover de to ukene, kan utbetales i slutten av året (sparekonto).

  Enkeltdager og timer kan tas ut uavhengig av ferie.

  Det vil være felt for uttak og innskudd på nye timelister.

  Lengre avspasering må søkes om i forkant. Kortere avspasering kan avtales med kjøreleder.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet mellom Virke og Fellesforbundet

  Virke og Fellesforbundet ble i dag enige om revisjon av kranoverenskomsten. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:

  • Oppgjøret er innenfor frontfagets ramme på 1,7 %
  • Overenskomsten er omgjort til en minstelønnsoverenskomst med en ny bestemmelse om lokale forhandlinger.
  • Det er gitt et generelt tillegg til alle på kr. 1,20 per time pr 1. juni 2020.
  • Partene er enige om tekst til protokoll knyttet til bærekraft og miljø.

  Fellesforbundet har sendt resultatet til uravstemning med frist 16. oktober.
  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson