• Lønn

  Minstelønnssatser fra 1. april 2020:

  Arbeidstid/Årslønn

  Timelønn 37,5 timer pr uke

  Timelønn 35,5 timer pr uke

  Timelønn

  174,05

  183,86

  Månedslønn

  28 283,33

  28 283,33

  Årslønn

  339 400

  339 400

 • Arbeidstid

  GENERELT

  Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gjelder fullt ut, med mindre noe annet er avtalt i eller med hjemmel i denne overenskomsten.

  DEFINISJON

  Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver.

  ARBEIDSTIDENS LENGDE

  1) Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer i gjennomsnitt pr. uke, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4.

  2) Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 35,5 timer i gjennomsnitt pr. uke i turnusordninger som innebærer at det må arbeides mellom kl. 20 og 06, eller minst hver 3. søndag.

  3) Den alminnelig arbeidstid skal ikke overstige 33,6 i gjennomsnitt pr uke ved helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenliknbare turnusordninger.

  4) Eventuelle avtaler om gjennomsnittsberegning kan skje etter arbeidsmiljølovens bestemmelser

  ARBEIDSPLAN

  Når arbeidet utføres til forskjellig tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeidstid. Arbeidsplanen skal drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest 14 dager før iverksettelse, jf arbeidsmiljøloven § 10-3.

  PASSIVT ARBEID

  Passivt arbeid ved tilstedeværelse på arbeidsstedet lønnes med 20 minutter pr. time. Hver inntreden i aktivt arbeid kommer i tillegg til disse 20 minuttene, og utløser 30 minutters lønn. Aktiv tid utover 30 minutter, utløser nye 30 minutters lønn. Dersom assistenten ved arbeidstidens slutt har vært aktiv i 1/3 eller mer av arbeidstiden, skal hele arbeidstiden lønnes som aktiv. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helgedagstillegg betales for det omregnede timetall.

  Ved hyppige avbrudd i den passive perioden må arbeidstiden endres til alminnelig arbeidstid.

  BEREDSKAPSVAKT UTENFOR ARBEIDSSTEDET

  1) Med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet menes en ordning hvor arbeidstaker er tilgjengelig og kan varsles på den måten arbeidsgiver finner formålstjenlig.

  2) Beredskapsvakt utenfor arbeidstedet skal medregnes i den alminnelige arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

  3) Godtgjøring betales for det beregnede timetallet av vakten, med mindre annet er avtalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste nytt for denne avtalen

 • : Enighet om revisjon av Landsoverenskomsten for BPA

  Virke og Fagforbundet ble i forhandlinger 15. oktober enige om revisjon av Landsoverenskomsten for BPA (Brukerstyrt personlig assistanse).

  Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på kroner 2.400, - per år, som legges på minstelønnssatsen. Tillegget for arbeid mellom klokken 17.00 og klokken 06.00 økes til minst kroner 30,- per time.

  Partene er også enige om at det i bransjen er spesielle utfordringer med å ansette i heltidsstillinger, og at det derfor nedsettes et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal innhente og gjennomgå statistikk som viser andelen heltids-/deltidsansatte, og drøfte hva som kan være hensiktsmessige og forsvarlige løsninger som ivaretar både brukerstyringen (BPA-ordningen) og den ansatte. Partene er også enige om halvårlige møter i kommende tariffperiode for å vurdere konkrete behov for utvikling av tariffavtalen.

  Resultatet skal på uravstemning blant Fagforbundets medlemmer med frist 26. oktober. 

  Last ned protokoll her.

 • : Felles uttalelse om organiseringen av arbeidet under korona-pandemien – Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området og BPA

  Virke kom torsdag kveld til enighet med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området og innenfor BPA-tjenesten om en felles uttalelse om organisering av arbeidet under korona-pandemien.

  Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, øvrige helse- og sosiale tjenester, barne- og familieverntjenester og øvrige deler av HUK-området, samt for BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse).

  Hovedinnholdet i erklæringene er at vi erkjenner at vi nå står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. De sentrale partene har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Det handler blant annet om å bruke den muligheten de fleste tariffavtalene gir partene på arbeidsplassen til å bli enige om endringer i arbeidstidsordningene og iverksette dem uavhengig av de varslingsfristene som normalt gjelder.

  Det handler også om at gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning lokalt er nå særdeles viktig for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organiseringen av arbeidet. I tillegg er det viktig å løpende informere de ansatte om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon, og de må sikres en arbeidshverdag med så trygge og gode rammer som mulig for å ivareta deres helse og velferd.

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skjer med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson