Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Tariffnytt 3/2021 - Hovedoppgjøret 2020 er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og Fagforbundet kom fredag 19. mars til enighet om hovedoppgjøret 2020 for Landsoverenskomst for legesentre. Se også informasjon datert 26. mars.

  Svarfrist var satt til torsdag 8. april kl. 12.00, og Fagforbundet har meddelt at resultatet er godkjent. Resultatet kan dermed effektueres.

  Se nærmere detaljer om resultatene nedenfor og i protokollen

  Avtalte lønnstillegg
  Ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.1 gis følgende sentrale lønnstillegg med virkning fra 1. september 2020 (samme beløp for alle ansiennitetstrinn):

  • Stillinger uten særskilt krav til utdanning: 1 400 kroner pr år
  • Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger: 1 400 kroner pr år
  • Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning: 1 400 kroner pr år
  • Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning: 1 400 kroner pr år
  • Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning: 1 600 kroner pr år
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: 1 700 kroner pr år
  • Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: 1 800 kroner pr år
  • Lektor med tilleggsutdanning: 1 900 kroner pr år

  Tabellen for garantilønn og ansiennitetstillegg er med virkning fra 1. september 2020 endret med tilsvarende beløp som de sentrale lønnstilleggene. Dette gjelder tabellen i kap. 2, pkt. 2.1.2.

  Se oversikt over sentrale tillegg og ny tabell for garantilønn og ansiennitetstillegg

  Effektuering av avtalte tillegg
  Alle ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.1 skal ha de sentralt avtalte tilleggene fullt ut uavhengig av om de er plassert på garantilønn/laveste årslønn eller høyere.

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (9. april 2021) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas heller ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Lokale forhandlinger
  Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem. Dette gjelder ansatte i stillinger i kap. 2, pkt. 2.1.

  Endringer i overenskomsten

      a) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 2 Ansettelse, pkt. 2.2 Kvalifikasjoner,  andre ledd endres til:

  «Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i virksomheten.»

      b) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 2 Ansettelse, pkt. 2.3 Heltid/deltid/fortrinnsrett/midlertidig ansatte, første ledd endres til:

  «Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.»

      c) Kap.1 Fellesbestemmelser, § 6 Overtid – Forskjøvet arbeidstid, pkt.  6.8 Forskjøvet arbeidstid, pkt. 6.8.2 Unntak endres slik:

  Setningen i siste ledd: «Det utbetales heller ikke tillegg etter denne bestemmelsen når varselet skjer mer enn 2 uker før forskyvningen.» strykes.

      d) Kap.3 Forhandlingsbestemmelser, pkt. 3.1 Lønnspolitikk, tredje ledd endres til:

  «Lokal lønnspolitikk utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurderingen av lønn og avansement for arbeid av lik verdi.»

      e) Kap. 5 Lærlinger, pkt. 5.2.14 Bruttolønn endres med virkning fra 1. januar 2021 til:

  «Lærlingen og lærekandidaten omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning for verdiskapningstiden.

  Disse må da meldes inn i pensjonsordningen for denne verdiskapingstiden.

  Andre resultater
  Virke og Fagforbundet er enige om å følge med på og holde hverandre gjensidig orientert om partssammensatte utvalgsarbeid som er avtalt på sammenlignbare områder, blant annet om temaene heltid/heltidskultur og kompetanse/kompetanseutvikling. Se nærmere i protokollens del III Til protokollen, pkt. 4.

  Se protokollen for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet

 • : Enighet i hovedoppgjøret 2020 på Landsoverenskomst for legesentre

  Virke og Fagforbundet kom fredag 19. mars 2021 til enighet i hovedoppgjøret 2020 på Landsoverenskomst for legesentre, herunder revisjon av avtalen for perioden 1.5.2020-30.4.2022.

  Oppgjøret er i tråd med økonomien i frontfaget i 2020 og resultatene i andre relevante tariffområder, deriblant Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester.

  Forhandlingsresultatet skal behandles i Fagforbundets organer, og svarfrist er satt til 8. april 2021 kl. 12:00.

  Oppgjøret er ikke endelig vedtatt før Fagforbundet har godkjent resultatet. De avtalte lønnstilleggene og øvrige endringer skal derfor ikke effektueres før godkjenningen foreligger.

  Vi vil etter svarfristen sende ut eget tariffnytt med nærmere informasjon om forhandlingsresultatet og hvordan dette skal effektueres.

  Se protokollen for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet.

 • : Virke og Fagforbundet kom fredag 26. juni 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for legesentre

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør (frontfagsrammen) og med en innretning tilsvarende korresponderende områder (Virkes Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester og KS-området).

  Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av begge parter, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

  Her finner du nærmere informasjon om resultatene og effektueringen:

  1. Generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2019

  Alle ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2 får et generelt kronetillegg i størrelsesorden fra 8.000 til 20.000 kroner pr år avhengig av stillingstype og ansiennitet. Se nærmere detaljer i kap II pkt. 1 i protokollen.

  Tillegget gis på den enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet skal ha tillegget.

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for det generelle tillegget (dvs. 1. mai 2019), gis først generelt tillegg basert på ansiennitet pr. 30. april 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

  2. Særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019

  Med virkning fra 1. juli 2019 heves garantilønnen for enkelte arbeidstakere ut over det sentrale generelle tillegget for følgende:

  • Arbeidstakere som har 3- eller 4-årig universitets- eller høgskoleutdanning og som i tillegg er i stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» eller «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning, samt
  • Arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskolekompetanse».

  Dette innebærer at dersom arbeidstakeren pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn det nye garantilønnsnivået som skal gjelde fra 1. juli 2019, gis det et særskilt lønnstillegg opp til, men ikke over, det nye garantilønnsnivået. Dersom arbeidstakeren har en grunnlønn tilsvarende som eller høyere enn det nye garantilønnsnivået, gis det ikke noe særskilt lønnstillegg. Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 2 i protokollen.

  Grunnlønn

  Med grunnlønn menes arbeidstakerens faktiske lønn, inkludert lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle i garantilønnssystemet. Grunnlønn er også det som er grunnlaget for utbetaling av overtid. Lokale tillegg som personlig tillegg, kompetansetillegg, rekrutteringstillegg og lignende er alle tillegg som i utgangspunktet er en del av grunnlønnen, med mindre annet er avtalt lokalt. Variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.

  Det er ikke avtalt at eventuelle «lokale lønnsstiger» eller andre lokale ordninger skal reguleres opp med tilsvarende beløp som det særskilte tiltaket.

  Ansiennitetsopprykk

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunktet for særskilt lønnstiltak (dvs. 1. juli 2019), gis først særskilt lønnstiltak basert på ansiennitet pr. 30. juni 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

  3. Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet med virkning fra 1. juli 2019

  Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjøres gjeldende med virkning fra 1. juli 2019.

  Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 3 i protokollen.

  Merk at garantilønnstabellen pr. 1. mai 2018 fortsatt gjelder fram til 1. juli 2019, og at det er denne som brukes ved ansiennitetstillegg fram til 1. juli 2019.

  Arbeidstakere som har en lønn som utgjør en viss prosent av garantilønnstabellen (f.eks. unge arbeidstakere og lærlinger) vil få automatisk lønnsendring med virkning fra 1. juli 2019.

  4. Ingen avsetning til lokale forhandlinger

  Det er ikke avtalt noen avsetning av pott til lokale forhandlinger i 2019 for ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2.

  5. Lønnsregulering for ansatte i stilling med lokal lønnsplassering:

  Det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse i henhold til overenskomstens kap. 3 pkt. 3.3.

  6. Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (dvs. 3. juli 2019) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  7. Nytt bilag om Sliterordningen

  Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

  Vil du lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Garantitillegg per 1. april 2021 Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet, Parat og YTF

  Virke viser til § 8-2 (5) i Grossistoverenskomsten, som sier at overenskomstens minstelønn pr. 1. april 2021 skal utgjøre 90 % av gjennomsnittet for overenskomstområdet.

  I henhold til omforent statistikkgrunnlag vil minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr. 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

  Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 240,25, for unge arbeidstakere fra 16 – 17 år (§ 8-1.4) til kr 165,82 per time og for unge arbeidere fra 17 – 18 år til kr 189,51 per time.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. april 2021.

  Gå til din avtale

 • : Torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

  Torsdag ettermiddag ble det brudd i tarifforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Det medfører at de møtes til møtes mekling 9. april med meklingsfrist 10. april kl. 24.00.

  Virke vil derfor gjennomføre forhandlinger med LO og YS den 13. og 14. april.

  Bruddet i forhandlingene mellom LO/YS og NHO har foreløpig liten innvirkning på våre medlemsbedrifter. Ved en eventuell streik fra den 11. april vil det derimot kunne påvirke medlemmer som er avhengig av tjenester/leveranser fra bedrifter som blir «tatt ut» i streik.

  Vi ønsker å gi våre medlemmer informasjon om resultatet av frontfaget og Virkes ståsted før vi starter tariffoppgjøret. Vi inviterer derfor til webinar 12. april kl. 1500: «Alt du bør vite før tariffoppgjøret i Virke».

 • : Garantitillegg pr 1. februar 2021 for Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene

  Virke og motpartene knyttet til Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene er kommet til enighet om garantireguleringen for 2021. Enigheten innebærer følgende: 

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 (trinn 4 på reiselivsavtalen) med kroner 3,10 per time – kroner 504 per måned – med virkning fra 1. februar 2021.
  2. Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62 pr time / 34.875 pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med 3,11 kr men det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn).

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021. 

  For ansatte i engrosvirksomheter er garantiordningen endret og tillegget gis fra 1. april 2021. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.  

  Gå til din avtale

 • Se flere oppdateringer