Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Hovedoppgjøret 2020 er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og Fagforbundet kom fredag 19. mars til enighet om hovedoppgjøret 2020 for Landsoverenskomst for legesentre. Se også informasjon datert 26. mars.

  Svarfrist var satt til torsdag 8. april kl. 12.00, og Fagforbundet har meddelt at resultatet er godkjent. Resultatet kan dermed effektueres.

  Se nærmere detaljer om resultatene nedenfor og i protokollen

  Avtalte lønnstillegg
  Ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.1 gis følgende sentrale lønnstillegg med virkning fra 1. september 2020 (samme beløp for alle ansiennitetstrinn):

  • Stillinger uten særskilt krav til utdanning: 1 400 kroner pr år
  • Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger: 1 400 kroner pr år
  • Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning: 1 400 kroner pr år
  • Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning: 1 400 kroner pr år
  • Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning: 1 600 kroner pr år
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: 1 700 kroner pr år
  • Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: 1 800 kroner pr år
  • Lektor med tilleggsutdanning: 1 900 kroner pr år

  Tabellen for garantilønn og ansiennitetstillegg er med virkning fra 1. september 2020 endret med tilsvarende beløp som de sentrale lønnstilleggene. Dette gjelder tabellen i kap. 2, pkt. 2.1.2.

  Se oversikt over sentrale tillegg og ny tabell for garantilønn og ansiennitetstillegg

  Effektuering av avtalte tillegg
  Alle ansatte med stilling i kap. 2, pkt. 2.1 skal ha de sentralt avtalte tilleggene fullt ut uavhengig av om de er plassert på garantilønn/laveste årslønn eller høyere.

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (9. april 2021) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas heller ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Lokale forhandlinger
  Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem. Dette gjelder ansatte i stillinger i kap. 2, pkt. 2.1.

  Endringer i overenskomsten

      a) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 2 Ansettelse, pkt. 2.2 Kvalifikasjoner,  andre ledd endres til:

  «Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i virksomheten.»

      b) Kap. 1 Fellesbestemmelser, § 2 Ansettelse, pkt. 2.3 Heltid/deltid/fortrinnsrett/midlertidig ansatte, første ledd endres til:

  «Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.»

      c) Kap.1 Fellesbestemmelser, § 6 Overtid – Forskjøvet arbeidstid, pkt.  6.8 Forskjøvet arbeidstid, pkt. 6.8.2 Unntak endres slik:

  Setningen i siste ledd: «Det utbetales heller ikke tillegg etter denne bestemmelsen når varselet skjer mer enn 2 uker før forskyvningen.» strykes.

      d) Kap.3 Forhandlingsbestemmelser, pkt. 3.1 Lønnspolitikk, tredje ledd endres til:

  «Lokal lønnspolitikk utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurderingen av lønn og avansement for arbeid av lik verdi.»

      e) Kap. 5 Lærlinger, pkt. 5.2.14 Bruttolønn endres med virkning fra 1. januar 2021 til:

  «Lærlingen og lærekandidaten omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning for verdiskapningstiden.

  Disse må da meldes inn i pensjonsordningen for denne verdiskapingstiden.

  Andre resultater
  Virke og Fagforbundet er enige om å følge med på og holde hverandre gjensidig orientert om partssammensatte utvalgsarbeid som er avtalt på sammenlignbare områder, blant annet om temaene heltid/heltidskultur og kompetanse/kompetanseutvikling. Se nærmere i protokollens del III Til protokollen, pkt. 4.

  Se protokollen for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet

 • : Enighet i hovedoppgjøret 2020 på Landsoverenskomst for legesentre

  Virke og Fagforbundet kom fredag 19. mars 2021 til enighet i hovedoppgjøret 2020 på Landsoverenskomst for legesentre, herunder revisjon av avtalen for perioden 1.5.2020-30.4.2022.

  Oppgjøret er i tråd med økonomien i frontfaget i 2020 og resultatene i andre relevante tariffområder, deriblant Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester.

  Forhandlingsresultatet skal behandles i Fagforbundets organer, og svarfrist er satt til 8. april 2021 kl. 12:00.

  Oppgjøret er ikke endelig vedtatt før Fagforbundet har godkjent resultatet. De avtalte lønnstilleggene og øvrige endringer skal derfor ikke effektueres før godkjenningen foreligger.

  Vi vil etter svarfristen sende ut eget tariffnytt med nærmere informasjon om forhandlingsresultatet og hvordan dette skal effektueres.

  Se protokollen for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet.

 • : Virke og Fagforbundet kom fredag 26. juni 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for legesentre

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør (frontfagsrammen) og med en innretning tilsvarende korresponderende områder (Virkes Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester og KS-området).

  Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av begge parter, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

  Her finner du nærmere informasjon om resultatene og effektueringen:

  1. Generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2019

  Alle ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2 får et generelt kronetillegg i størrelsesorden fra 8.000 til 20.000 kroner pr år avhengig av stillingstype og ansiennitet. Se nærmere detaljer i kap II pkt. 1 i protokollen.

  Tillegget gis på den enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet skal ha tillegget.

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for det generelle tillegget (dvs. 1. mai 2019), gis først generelt tillegg basert på ansiennitet pr. 30. april 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

  2. Særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019

  Med virkning fra 1. juli 2019 heves garantilønnen for enkelte arbeidstakere ut over det sentrale generelle tillegget for følgende:

  • Arbeidstakere som har 3- eller 4-årig universitets- eller høgskoleutdanning og som i tillegg er i stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» eller «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning, samt
  • Arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskolekompetanse».

  Dette innebærer at dersom arbeidstakeren pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn det nye garantilønnsnivået som skal gjelde fra 1. juli 2019, gis det et særskilt lønnstillegg opp til, men ikke over, det nye garantilønnsnivået. Dersom arbeidstakeren har en grunnlønn tilsvarende som eller høyere enn det nye garantilønnsnivået, gis det ikke noe særskilt lønnstillegg. Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 2 i protokollen.

  Grunnlønn

  Med grunnlønn menes arbeidstakerens faktiske lønn, inkludert lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle i garantilønnssystemet. Grunnlønn er også det som er grunnlaget for utbetaling av overtid. Lokale tillegg som personlig tillegg, kompetansetillegg, rekrutteringstillegg og lignende er alle tillegg som i utgangspunktet er en del av grunnlønnen, med mindre annet er avtalt lokalt. Variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.

  Det er ikke avtalt at eventuelle «lokale lønnsstiger» eller andre lokale ordninger skal reguleres opp med tilsvarende beløp som det særskilte tiltaket.

  Ansiennitetsopprykk

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunktet for særskilt lønnstiltak (dvs. 1. juli 2019), gis først særskilt lønnstiltak basert på ansiennitet pr. 30. juni 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

  3. Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet med virkning fra 1. juli 2019

  Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjøres gjeldende med virkning fra 1. juli 2019.

  Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 3 i protokollen.

  Merk at garantilønnstabellen pr. 1. mai 2018 fortsatt gjelder fram til 1. juli 2019, og at det er denne som brukes ved ansiennitetstillegg fram til 1. juli 2019.

  Arbeidstakere som har en lønn som utgjør en viss prosent av garantilønnstabellen (f.eks. unge arbeidstakere og lærlinger) vil få automatisk lønnsendring med virkning fra 1. juli 2019.

  4. Ingen avsetning til lokale forhandlinger

  Det er ikke avtalt noen avsetning av pott til lokale forhandlinger i 2019 for ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2.

  5. Lønnsregulering for ansatte i stilling med lokal lønnsplassering:

  Det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse i henhold til overenskomstens kap. 3 pkt. 3.3.

  6. Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (dvs. 3. juli 2019) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  7. Nytt bilag om Sliterordningen

  Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

  Vil du lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale forrenholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • : HUK-forhandlingene 2021

   Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

   Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

   • Landsoverenskomst for høyskoler
   • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

   Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

   • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
   • Landsoverenskomst for barnehager
   • Landsoverenskomst for utdanning
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
   • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

   Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

  • : Enighet i forhandlingene om revisjon av Legesæravtalen

   Virke og Legeforeningen kom torsdag 29. april 2021 til enighet i forhandlingene om revisjon av særavtalen for leger i private, ideelle sykehus for perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.

   Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen for å bidra til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene våre på denne avtalen – de private, ideelle sykehusene i Virke. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet på viktige områder.

   Vi har avtalt nytt lønnssystem for leger i spesialisering (LIS), tilpasset dagens spesialistutdanning. Endringene skal implementeres i de lokale forhandlingene i 2021, og kostnadene knyttet til endringene skal være en del av kostnadsberegningen for disse forhandlingene. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om innføring og praktisering av det nye lønnssystemet for LIS. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 15. oktober 2021. Se nærmere detaljer i pkt. 3 i protokollen.

   Vi har også avtalt endringer for permisjoner til faglig utvikling (kurs mv for overleger og legespesialister), kostnadsdekning ved spesialistutdanning for LIS, doktorgradstillegg og utlysning av stillinger for medisinstudenter med lisens. Se nærmere detaljer i vedlegg 2 til protokollen.

   I tillegg er vi enige om at midlertidig ansatte legespesialister skal lønnes likt som fast ansatte legespesialister for den gjenværende delen av ansettelsen. Se nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen og i forordet til særavtalen. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om dette.

   Det er også gjort redaksjonelle endringer i særavtalen som følge av at faste stillinger for LIS nå er ferdig implementert og at turnuslege-stillingen er erstattet med LIS1 som følge av den nye spesialistutdanningen.

   Veien videre blir også viktig. Vi har avtalt et partssammensatt utvalg som i perioden skal se nærmere på sommerferieavvikling og på parallellitet i avtalebestemmelsene mellom Virke-sykehusene og de offentlige helseforetakene. Vi skal også følge med på et pågående partsarbeid om avtaleutvikling innen helseforetak-området. Senest når rapporten fra dette foreligge, skal vi så ta opp relevante spørsmål og vurdere mulige konsekvenser for vår særavtale, som et ledd i forberedelsene til neste særavtalerevisjon. Se nærmere detaljer i pkt. 8 og 9 i protokollen.

   Forhandlingsresultatet ble vedtatt ved signering av protokollen.

   Se protokollen og vedlegg 2 for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet og de avtalte endringene i særavtalen.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

  Se alle medlemsfordelene