• Arbeidstid

 • Tariffavtale for forrige periode

Tidslinje for tariffoppgjør 2020

 1. Februar

  Teknisk beregningsutvalg TBU kom med sin rapport 17. februar

 2. Mars

  Forhandlingene i Frontfaget er avbrutt og planeres å fortsette i august. Virkes forhandlinger starter ikke før frontfaget er i havn. HUK-oppgjøret i juni vil også bli utsatt.

 3. Høsten 2020

  Oppstart av årets hovedtariffoppgjør

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Virke og Fagforbundet kom fredag 26. juni 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for legesentre

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør (frontfagsrammen) og med en innretning tilsvarende korresponderende områder (Virkes Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester og KS-området).

  Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av begge parter, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

  Her finner du nærmere informasjon om resultatene og effektueringen:

  1. Generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2019

  Alle ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2 får et generelt kronetillegg i størrelsesorden fra 8.000 til 20.000 kroner pr år avhengig av stillingstype og ansiennitet. Se nærmere detaljer i kap II pkt. 1 i protokollen.

  Tillegget gis på den enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet skal ha tillegget.

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for det generelle tillegget (dvs. 1. mai 2019), gis først generelt tillegg basert på ansiennitet pr. 30. april 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

  2. Særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019

  Med virkning fra 1. juli 2019 heves garantilønnen for enkelte arbeidstakere ut over det sentrale generelle tillegget for følgende:

  • Arbeidstakere som har 3- eller 4-årig universitets- eller høgskoleutdanning og som i tillegg er i stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» eller «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning, samt
  • Arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskolekompetanse».

  Dette innebærer at dersom arbeidstakeren pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn det nye garantilønnsnivået som skal gjelde fra 1. juli 2019, gis det et særskilt lønnstillegg opp til, men ikke over, det nye garantilønnsnivået. Dersom arbeidstakeren har en grunnlønn tilsvarende som eller høyere enn det nye garantilønnsnivået, gis det ikke noe særskilt lønnstillegg. Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 2 i protokollen.

  Grunnlønn

  Med grunnlønn menes arbeidstakerens faktiske lønn, inkludert lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle i garantilønnssystemet. Grunnlønn er også det som er grunnlaget for utbetaling av overtid. Lokale tillegg som personlig tillegg, kompetansetillegg, rekrutteringstillegg og lignende er alle tillegg som i utgangspunktet er en del av grunnlønnen, med mindre annet er avtalt lokalt. Variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.

  Det er ikke avtalt at eventuelle «lokale lønnsstiger» eller andre lokale ordninger skal reguleres opp med tilsvarende beløp som det særskilte tiltaket.

  Ansiennitetsopprykk

  Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunktet for særskilt lønnstiltak (dvs. 1. juli 2019), gis først særskilt lønnstiltak basert på ansiennitet pr. 30. juni 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

  3. Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet med virkning fra 1. juli 2019

  Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjøres gjeldende med virkning fra 1. juli 2019.

  Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 3 i protokollen.

  Merk at garantilønnstabellen pr. 1. mai 2018 fortsatt gjelder fram til 1. juli 2019, og at det er denne som brukes ved ansiennitetstillegg fram til 1. juli 2019.

  Arbeidstakere som har en lønn som utgjør en viss prosent av garantilønnstabellen (f.eks. unge arbeidstakere og lærlinger) vil få automatisk lønnsendring med virkning fra 1. juli 2019.

  4. Ingen avsetning til lokale forhandlinger

  Det er ikke avtalt noen avsetning av pott til lokale forhandlinger i 2019 for ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2.

  5. Lønnsregulering for ansatte i stilling med lokal lønnsplassering:

  Det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse i henhold til overenskomstens kap. 3 pkt. 3.3.

  6. Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (dvs. 3. juli 2019) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  7. Nytt bilag om Sliterordningen

  Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

  Vil du lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen 

 • : Godkjenning og iverksettelse av forhandlingsresultatet 2018 for Landsoverenskomst for legesentre

  Forhandlingsresultatet har vært på uravstemning med svarfrist 6. november og er nå vedtatt av både Virke og Fagforbundet.

  De avtalte lønnstillegg og andre endringer i overenskomsten skal nå iverksettes fra de avtalte virkningsdatoene i medlemsvirksomhetene som er bundet av denne overenskomsten.

  Økonomi / Lønnstillegg

  Generelt tillegg

  Med virkning fra 1.5.2018 gis det generelle lønnstillegg slik de fremgår av tabellen her Dette gjelder ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2.

  Nye satser for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet

  Med virkning fra 1.5.2018 endres tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet i overenskomstens kap. 2 pkt.2.1.2.

  Merk at ved ansiennitetsopprykk skal ansiennitetstillegget i sin helhet legges til den enkeltes årslønn, uavhengig av om årslønnen før ansiennitetsopprykket var tilsvarende som eller høyere enn den tidligere garantilønnen / utregnet laveste årslønnen.

  For eksempel skal en ansatt i en fagarbeiderstilling som rykker opp fra 2 års ansiennitet til 4 års ansiennitet ha et tillegg på årslønnen på 2.800 kroner både dersom den ansattes tidligere årslønn var 299.000 og 303.000 kroner. Tillegget utbetales fra og med den måneden ansiennitetsopprykket finner sted.

  Lokale forhandlinger innenfor sentralt avsatt økonomisk ramme

  Det er i 2018 ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i henhold til overenskomstens kap. 3 pkt. 3.2 for stillinger som er omfattet av sentralt fastsatt garantilønnslønnssystem.

  ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

  Fellesbestemmelser

  Lørdags- og søndagstillegg

  Med virkning fra 1.1.2019 endres denne bestemmelsen til følgende:

  «For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

  for timene pr. arbeidet time
  0-289* minst kr 53,-
  290 til 349* minst kr 100,-
  350* + minst kr 150,-

  *Antall timer pr kalenderår

  Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

  Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.»

  Virke påpeker at medlemsvirksomhetene må etablere rutiner slik at timer arbeidet på lørdag/søndag fra og med 1.1.2019 blir registrert og summert fortløpende. De forhøyede satsene gjelder fra og med time 290 og 350.

  Kvelds- og nattillegg for turnusarbeidere

  Med virkning fra 1.1.2019 endres denne bestemmelsen til følgende:

  «For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

  Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste.

  Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-.

  Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

  Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.»

  Kvelds- og nattillegg for andre arbeidstakere

  Med virkning fra 1.1.2019 endres denne bestemmelsen til følgende:

  «Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr. 28,- per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.»

  Erstatning av ferie

  Dette punktet slettes.

  Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser

  Sivil tjenesteplikt slettes.
  Siste setning slettes grunnet allmenn verneplikt.

  Varighet og regulering av 2. avtaleår

  Første ledd endres til følgende:

  «Landsoverenskomsten gjøres gjeldende fra 1. mai 2018 til 30. april 2020 og videre for 1 – ett – år av gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 3 – tre – måneders varsel.»

  Tredje ledd endres til følgende:

  «Dersom partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp overenskomsten innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel, med utløp tidligst 1.mai 2019.»

  Bilag 2 Sluttvederlagsavtalen

  Dette bilaget endres i henhold til enighet mellom NHO og LO.

  I det samordnede oppgjøret i 2018 mellom LO og NHO ble det enighet om å benytte Sluttvederlagsfondet til å finansiere en Sliterordning. Sluttvederlagsordningen vil ved etableringen av Sliterordningen opphøre. 

  Øvrige forhold avtalt i protokollen

  Kompetanse

  Følgende er avtalt i protokollen kap. III. Til protokollen, pkt. 1 Kompetanse:

  «Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, virksomheten og samfunnet. Dette kan erverves gjennom formell utdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning og realkompetanse.

  Basert på virksomhetens mål har arbeidsgiver et ansvar for å vurdere og kartlegge virksomhetens kompetansebehov og ansattes kompetanse. På bakgrunn av ovennevnte kartlegging skal det etableres en systematisk plan for kompetansehevende tiltak i virksomheten.

  Lønnsbestemmelsene i overenskomsten og lokal lønnspolitikk bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom virksomhetens kompetansebehov, den enkelte ansattes kompetanse og lønn.

  Kompetanseutvikling og arbeidsinnvandring

  Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal hvert år drøfte om det er et kompetansegap i virksomheten, herunder hvordan det kan legges til rette for at ansatte uten formell kompetanse får anledning til å ta fagbrev. Drøftingene skal ta utgangspunkt i virksomhetens behov for fagarbeidere og den enkelte arbeidstakers ønske om å ta fagbrev.

  Ved kartlegging av ansattes kompetanse og virksomhetens kompetansebehov, skal behovet for fagarbeidere og fagarbeidere med relevant fagskoleutdanning også vektlegges.

  Partene må legge til rette for at arbeidsinnvandrere i virksomheten får styrket grunnleggende ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.»

  Hele stillinger

  Følgende er avtalt i protokollen kap. III. Til protokollen, pkt. 2 Hele stillinger:

  «Overenskomstene legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i hel stilling og at det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. De sentrale parter er enige om
  at heltid er viktig for arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver virksomhet om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles gjennom forankring, involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, for ledelse og for tjenesten.»

  Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner

  Følgende er avtalt i protokollen kap. III. Til protokollen, pkt. 3 Lokale forhandlinger/ arbeidstakere i adopsjons, foreldre- og andre lønnede permisjoner:

  «Partene er enige om at arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.»

  Om effektuering av lønnstilleggene og virkningsdato

  Lønnstillegg i henhold til punktene 1 a) generelle tillegg og b) nye satser for garantilønn/lønnstillegg for ansiennitet ovenfor gis med virkning fra 1.5.2018. Ved effektuering av lønnsoppgjøret foretas det etterbetaling for perioden fram til effektueringsdatoen.

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdatoen (6.11.2018), med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.

  Det foretas ingen omregning og etterbetaling av tillegg/overtidstillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsesdatoen (6.11.2018).

  Der hvor det ikke er angitt annet i pkt. 2 ovenfor er virkningsdato for endringene 1.5.2018.

 • : Enighet på Landsoverenskomst for legesentre

  Virke og Fagforbundet kom tirsdag 23. oktober til enighet i tariffrevisjonen 2018.

  Herunder revisjon av avtalen for perioden 2018-2020, endring av tabell for garantilønn og ansiennitetsopprykk og lønnstillegg for 2018.

  Forhandlingsresultatet skal ut på uravstemning blant medlemmene i Fagforbundet. Partene har satt svarfrist / vedtakelsesfrist til tirsdag 6. november 2018 kl. 12:00.

  Lønnstillegg og endringer som partene er blitt enige om skal ikke effektueres før etter svarfristen og forhandlingsresultatet er endelig vedtatt. Virke vil etter svarfristen/vedtakelsen sende ut Tariffnytt med nærmere informasjon om forhandlingsresultatet og hvordan dette skal effektueres.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Enighet om forhøyet overtidssats ved koronarelatert arbeid

  Virke og de fleste av fagforeningene med partsforhold i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten har nå blitt enige om at ansatte får forhøyete satser for koronarelatert overtidsarbeid. Dette er den hittil siste av flere avtaler som er inngått med bakgrunn i koronasituasjonen. Vi håper dette bidrar og motiverer til å sikre tilstrekkelig og godt kvalifisert arbeidskraft i den krevende situasjonen spesialisthelsetjenesten nå står i.

  Avtalen er tilsvarende og likelydende med den som er inngått for de offentlige helseforetakene.

  Dette er en tilleggsavtale til avtalene om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronavirusepidemien, som ble inngått 27. mars. Denne tilleggsavtalen gjøres gjeldende fra samme dato, dvs. med tilbakevirkende kraft, og med samme varighet som disse.

  Følgende skal gjøres gjeldende:

  Ansatte som har fått/får endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 27. mars 2020 skal ha følgende forhøyede satser for overtidsarbeid:

  • Prosenttillegget endres fra 50 % til 100 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.1 (dvs. første 2 timer før og 4 timer etter ordinært skift).
  • Prosenttillegget endres fra 100 % til 150 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.2 (dvs. som sammenlagt overstiger 4 timer før eller etter og til andre tidspunkt enn nevnt i pkt. 6.6.1 og 6.6.3).
  • Prosenttillegget endres fra 133 1/3 % til 150 % for overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens kap. I § 6 pkt. 6.6.3 (dvs på helge- og høytidsdager, påskeaften og etter kl 12 pinseaften, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag) skal

  I tillegg kan følgende gjøres gjeldende:

  • I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 27. mars.
  • Den ekstraordinære situasjonen vil kunne innebære at også en del ledere får en unormalt høy overtidsbelastning. De forhøyede satsene eller en særskilt kompensasjon kan også etter nærmere vilkår og drøftinger lokalt gjøres gjeldende for disse.

  Partene er i tillegg enige om følgende avklaringer/presiseringer:

  • I avsnittet om ledere vises det til «ledere på nivå 4 og lavere». I helseforetakene innebærer nivå 4 seksjonsleder/enhetsleder, mens nivå 3 er avdelingsleder. Partene er enige om å legge samme ledernivå-forståelse til grunn som i helseforetakene. I Virkes sykehus/virksomheter vil tilsvarende ledernivå som helseforetakenes nivå 4 kunne ha andre nummer/benevnelser. Dette må derfor tilpasses de lokale forhold.
  • Partene er enige om at det legges tilsvarende forståelse til grunn i for avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronaepidemien, datert 27. mars 2020 som det som nå er omforent forståelse mellom partene i korresponderende avtale på Spekter/Helseforetak-området.

  Avtalen er inngått med fagforeningene i Unio, YS og LO, samt med NITO og Lederne. Dette er de samme fagforeningene som vi også har inngått avtale med om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden – Se informasjon om denne på Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «Siste oppdateringer for denne avtalen»- nyhetssak datert 30. mars. Den nye avtalen om overtidssatser er en tilleggsavtale til denne.

  Det er også inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid ifm koronasituasjonen. Se informasjon om denne på Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «Siste oppdateringer for denne avtalen» - nyhetssak datert 30. mars. I tillegg er det inngått egen avtale med Legeforeningen om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Denne gjelder for de virksomhetene som er bundet av Særavtale for leger i sykehus). Hvem dette er fremgår av vedlegget til avtalen.

  Alle avtalene som er inngått med bakgrunn i koronasituasjonen kan lastes ned fra Spesialisthelsetjenesteoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

  For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00, tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett. Eller send e-post til arbeidsrett@virke.no .

 • : Avklarte forhandlingsdatoer for tariffoppgjøret 2020

  Det er avtalt følgende datoer:

  25. - 28. august: Landsoverenskomsten med Handel og Kontor i Norge

  2. – 4. september: Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

 • : Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å få avkorting i den offentlig pensjonen

  Som følge av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaepidemien vil helsesektoren ha stort behov for ekstra personell. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

  Stortinget har behandlet og vedtatt midlertidige endringer i pensjonslovgivningene. Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt forskriftsendringer for AFP. De sentrale partene i offentlig sektor har avtalt endringer i de tariffavtalte pensjonsordningene for alderspensjon/tjenestepensjon og AFP. Og Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har inngått tilsvarende protokoll/avtale.

   

  Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Med offentlig helsetjeneste menes også private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b.

  Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

  Arbeidstakeren skal da meldes inn i pensjonsordningen og vil få pensjonsopptjening og de rettigheter som følger av medlemskapet. Departementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. Ta kontakt med Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal landspensjonskasse (KLP) for nærmere detaljer.

  For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

  Endringene i de tariffestede pensjonsordningene trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tidspunkt som endringene o lov og forskrift.

  Protokollen kan lastes ned fra landsoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».  

 • : Arbeidsgivers handlingsrom under koronapandemien

  I ekstraordinære situasjoner som koronapandemien utvides arbeidsgivers handlingsrom til å gjøre endringer i arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver. Handlingsrommet avhenger av situasjonen i den enkelte virksomheten, og beslutningene må være saklige og godt begrunnet. Les Virkes råd og anbefalinger om hvordan disse situasjonene bør håndteres på nettsidene til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester mv og Særavtale for leger i sykehus .

 • : Enighet om avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 for helse- og sosiale tjenester

  Virke og de fleste av arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 for helse og sosiale tjenester i forbindelse med koronaepidemien. Virke er tilfreds med å ha kommet til enighet om tilsvarende avtale som det som er inngått for offentlige sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner innenfor KS-området.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, og det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene innen LO, YS og Unio, samt med Lederne. Det er så langt ikke inngått tilsvarende avtale med Akademikerforeningene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  Tidligere overtidsavtaler med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta og Parat, som ble inngått 16. og 17. mars, erstattes av disse nye avtalene.

  Avtalene gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dette vil særlig bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte arbeidsplaner kan følges.

  I tillegg gir avtalene avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på 3 dager, og kan benyttes når bemanningssituasjonen tilsier at det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell for å sørge for forsvarlige tjenester og for forsvarlig drift av nødvendige tjenester under den pågående koronaepidemien.

  Avtalene gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalene kan lastes ned fra landsoverenskomstens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for leger i sykehus/spesialisthelsetjenesten

  Virke og Legeforeningen har blitt enige om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen. Virke er tilfreds med å ha kommet til enighet om en tilsvarende avtale som den som er inngått for de offentlige helseforetakene.

  Avtalen gjelder for virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og i tillegg Sentral særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. Oversikt over disse virksomhetene er vedlagt avtalen. Avtalen gjelder fra 25. mars 2020 og varer i 26 uker fra avtaleinngåelsen.

  Avtalen gjør det mulig å legge om legenes arbeidsplaner med kortere varslingsfrister enn i normalsituasjonen. Der dette er nødvendig for enhetens drift som følge av koronasituasjonen kan arbeidsplanene nå, etter drøftinger med tillitsvalgte, legges om med en varslingsfrist på tre dager. Det kan også gjøres unntak fra kravet om rullerende planer basert på antall leger i vaktsjiktet.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for spesialisthelsetjenesten

  Virke og de fleste av arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen. Avtalene gjør det mulig å endre turnusplanene med kortere frister enn i normalsituasjonen. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på tre dager når bemanningssituasjonen tilsier at dette er nødvendig for å ivareta forsvarlige tjenester. Avtalen gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og er tilsvarende de som er inngått for offentlige helseforetak. Det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene innen LO, YS og Unio, samt NITO og Lederne. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. For disse er det inngått egen avtale. Det er så langt ikke inngått tilsvarende avtale med de øvrige Akademikerforeningene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  I tillegg er det inngått avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Enighet om avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid for spesialisthelsetjenesten

  Virke og alle arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har nå blitt enige om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen. Avtalen gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

  Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og det er likelydende avtaler med alle arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. Tidligere overtidsavtaler med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Parat og NITO, som ble inngått 16. og 17. mars, erstattes av disse nye avtalene. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

  Hensikten med avtalene er å bidra til å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell og effektiv ressursbruk rundt arbeidstidsplanlegging i den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår. Særlig vil disse avtalene bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte turnusplaner kan følges.

  I tillegg er det inngått avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen.

  Vi minner også om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

  Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside under seksjonen «I forbindelse med koronasituasjonen».

 • : Nå blir det enklere å tilpasse arbeidstiden

  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen, og mange virksomheter har behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid.

  Både lov og avtaleverk har detaljerte regler for å etablere og endre arbeidstidsordninger. Disse kan for mange oppleves som utfordrende for å få til den fleksibiliteten som er nødvendig i den krisen vi nå står midt oppe i.

 • : Tariffoppgjøret 2020 utsettes til høsten grunnet koronakrisen

  I meldingen fra Riksmekleren fremgår følgende:

  «Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.»

  Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet.

  − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette. Både virksomheter og ansatte har helt andre ting å tenke på akkurat nå. Hvordan skal virksomheten overleve, hvordan skal ansatte få endene til å møtes? Det er det vi må fokusere på nå, sier direktør for politikk, tariff og forhandlinger i Virke, Stian Sigurdsen.

  Tariffoppgjøret 2020 utsettes til høsten grunnet koronakrisen

 • : YS forventer økt reallønn

  – Vi har en helt klar forventning om økt reallønn, sier YS-leder Erik Kollerud. I dag vedtok YS’ hovedstyre kravene til årets tariffoppgjør.

  Les saken på YS hjemmesider her.

 • : LOs prioriteringer i årets oppgjør

  LOs representantskap vedtok i dag enstemmig den tariffpolitiske uttalelsen for 2020. Her fremgår hovedprioriteringene for LO i årets oppgjør.

  Noen punkter fra uttalelsen er: 

  • forhandlingene i privat sektor gjennomføres som forbundsvise oppgjør
  • hovedkravet for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser
  • en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk skal sikres ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn
  • sekretariatet er gitt fullmakt til å utforme de endelige kravene

  Den tariffpolitiske uttalelsen vil bli gjennomgått i forhandlingsutvalgsmøtet den 27. februar, men uttalelsen kan leses i sin helhet HER.

 • : Tall fra TBU er presentert

  Den foreløpige rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) anslår en konsumprisvekst på om lag 1,5 prosent fra 2019 til 2020. Dette er lavere enn andre publisert anslag, og henger særlig sammen med utviklingen i strømpriser den senere tid. Lav prisvekst gjør det lettere å oppnå reallønnsvekst.

  De foreløpige beregningene av lønnsveksten i de store forhandlingsområdene er gitt i tabellen under. Som tabellen viser ser det ut til at privat sektor stort sett holdt seg innenfor rammen på 3,2 fra fjorårets oppgjør, mens offentlig sektor kom ut noe høyere.

  LOs hovedkrav for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Med en forventet prisstigning på 1,5 prosent og lønnsoverheng som vist i tabellen krever dette i seg selv ikke store tillegg. LO har videre vedtatt at det blir forbundsvise oppgjør.

  Foran oppgjøret i frontfaget uttrykker arbeidsgiversiden at de ønsker en lønnsvekst på under 3 prosent mens arbeidstakerne flagger et resultat på nærmere 4 prosent. Gjennomsnittet av anslag fra ulike prognosegiver er pr 3,4 prosent.

  TBUs anslag for konsumprisvekst er lavere enn andre publiserte anslag. Det har i første rekke med utviklingen i energipriser å gjøre (lavere strøm- og oljepris den senere tid). Lavere prisvekst trekker i retning av lavere lønnsvekst.

  Last ned rapporten på regjeringens hjemmeside her

 • : Enighet med LO- og YS-forbund

  Virke og forbundene i LO og YS kom onsdag 27. november 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

  Disse forhandlingene ble i juni utsatt til nå.

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør på 3,2 % (frontfagsrammen). Innretningen og fordelingen av tilleggene er forklart nærmere i dette tariffnytt.

  Oppgjøret er godkjent og vedtatt av alle parter, og resultatet skal nå effektueres for de berørte ansatte i virksomhetene. Det oppfordres til at effektueringen gjennomføres snarest mulig.

  1. Forhandlingsresultatet

  a) Generelle tillegg

  Alle medlemmer i stillingsgruppe A, B1 og B2 gis et generelt tillegg på kr. 7.000.

  Alle medlemmer i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 2,1 %.

  Alle medlemmer i stillingsgruppe D med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

  Medlemmer som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D gis et generelt tillegg på 2,1 %.

  Alle medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

  De generelle tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. august 2019.

  b) Nye minstelønnssatser

  Overenskomstens kapittel 2.1.2 Minstelønnssatser endres til følgende:

  Lønns-kategori Stillingsgruppe 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år
  A Stillinger uten særskilt krav om utdanning 322 000 327 000 338 000 383 000 410 000
  B1 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 358 000 363 000 376 000 430 000  
  B2 Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 358 000 363 000 376 000 430 000  
  C Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 410 000 425 000 450 000 500 000  
  D Stillinger hvor det kreves om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 450 000 475 000 510 000 538 000  

  Virkningsdato for de nye minstelønnssatsene er 1. august 2019.

  De generelle tilleggene (se pkt a) ovenfor) er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

  c) Lokale forhandlinger

  Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger som del av tariffoppgjøret 2019.

  2. Effektuering og utbetaling av oppgjøret

  a) Lønnstillegget avhenger av fagforeningstilhørighet

  Disse lønnstilleggene gjelder kun for medlemmer i en av følgende LO- eller YS-forbund: Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon), Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Parat.

  Lønnstillegg til øvrige ansatte som er omfattet av sentralt stillingssystem, herunder medlemmer i Unio-forbund, ble avtalt i juni og skal allerede være effektuert og utbetalt.

  Dette betyr at virksomheten – på tilsvarende vis som etter forhandlingene i juni – må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om de ansattes fagforeningstilhørighet før tilleggene kan utbetales.

  Det kan innhentes og behandles opplysning om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre tariffoppgjør. Dette følger av personopplysningsloven § 6, og begrunnes i dette tilfellet med at det er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med det forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å kunne tilhøre.

  b) Rekkefølge og beregning av tilleggene

  De avtalte lønnstilleggene gis i følgende rekkefølge:

  1. Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) beregnes og gis den enkelte arbeidstaker i henhold til den lønnskategori/stillingsgruppe de tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren i utgangspunktet har lønn tilsvarende det tidligere minstelønnsnivået eller høyere.
  2. Dersom arbeidstakerens nye lønn etter å ha fått det generelle tillegget er lavere enn det nye minstelønnsnivået, skal vedkommende gis ytterligere tillegg opp til det nye minstelønnsnivået. Dersom arbeidstakerens nye lønn etter å ha fått det generelle tillegget er likt eller høyere enn det nye minstelønnsnivået, skal vedkommende ikke gis ytterligere tillegg.

  Merk at økningen i minstelønnssatsene til de enkelte lønnskategorier/stillingsgrupper og ansiennitetstrinn ikke er identisk med størrelsen på de generelle tilleggene. Punkt 1 og 2 over må derfor beregnes for hver enkelt arbeidstaker.

  Den enkelte virksomhet må selv konkret vurdere hvilke arbeidstakere som er i lederstilling med både økonomi-, personal- og driftsansvar – og som da skal ha generelt tillegg på 2,6 %.

  c) Arbeidstakere som har sluttet og omregning av tillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdatoen, dvs. 27. november 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdatoen.

 • : Mellomoppgjøret 2019 for HUK-området er godkjent og resultatene kan effektueres

  Virke kom til enighet med arbeidstakerorganisasjonene i det sentrale mellomoppgjøret i HUK-området torsdag 20. juni 2019, og de berørte medlemmene ble informert gjennom tariffnytt.

  Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av alle arbeidstakerorganisasjonene og Virke, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

  Merk at mellomoppgjøret ikke er gjennomført med LO- og YS-forbundene. Forhandlingene med disse er inntil videre utsatt og vil gjennomføres på et nærmere avtalt tidspunkt.

  Her finner du nærmere informasjon om effektueringen og resultatene for Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten:

  Til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund

  Det gis et generelt tillegg på 2,1 % med virkning fra 1. august 2019.

  Spesialsykepleier/Jordmor med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

  Virkningstidspunktet for minstelønn for sykepleiere med 10 år eller lengre ansiennitet (kr. 500 000) som går av med pensjon i juli 2019 skal være 1. juli 2019 og ikke 1. august 2019.

  Til medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund

  Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

  Medlemmer i stilling som spesialsergoterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

  Til medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund:

  Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

  Spesialfysioterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

  Til medlemmer av Utdanningsforbundet:

  Det gis et generelt tillegg på 2,2 % med virkning fra 1. mai 2019.

  Pedagog med spesialkompetanse gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,7 %) med virkning fra 1. mai 2019.

  Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,7 %) med virkning fra 1. mai 2019.

  Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

  Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

  Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. mai 2019.

  Minstelønnstabell

  Minstelønnssatsene for stillingsgruppene C (Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning) og D (Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning), jf. overenskomstens kap. 2 pkt. 2.1.2, endres for alle arbeidstakerne som ikke er organisert i LO- og YS-forbund. Nye minstelønnssatser kan lastes ned fra vårt lønnssatsarkiv.

  Lokale forhandlinger

  For de medlemmer i UNIO-forbund som får generelt tillegg gjennomføres det ikke lokale forhandlinger som del av tariffoppgjøret 2019.

  Medlemmer i øvrige forbund i UNIO som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap 2.1.3 og 2.1.4) skal sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger. En heving i minstelønn er inkludert i tillegget. Virkningstidspunktet avklares mellom de lokale parter.

  Lønnsregulering for ansatte / stillinger med lokal lønns- og stillingsplassering:

  Det skal gjennomføres årlige lokale forhandlinger innen 31. oktober 2019, og ankefristen er fastsatt til 14. november 2019. Også ansatte i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av de lokale forhandlingene.

  Lønnstilleggene avhenger av fagforeningstilhørighet

  De avtalte lønnstilleggene er forskjellig avhengig av i hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er organisert. Dette gjelder også virkningstidspunktet for tilleggene. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilken fagforening de ansatte er medlemmer av – før årets tariffoppgjør iverksettes.

  Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger i dette tilfellet av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

  Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å tilhøre.

  Rekkefølgen på de sentralt avtalte lønnstilleggene

  De avtalte lønnstilleggene gis på følgende måte:

  1) Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) gis den enkelte arbeidstaker i henhold til den gruppen de tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivået eller høyere.

  2) Dersom arbeidstakeren etter å ha fått det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå, skal vedkommende gis lønn opp til det nye minstelønnsnivået.

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen, dvs. 28. juni 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Avlønning av alderspensjonister

  I KS-området er satsen for timelønnen økt til 207,- kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette gjelder alderspensjonister som mottar tjenestepensjon fra KLP, jf. overenskomstens kap 2 pkt. 2.8.

  Nytt bilag om Sliterordningen

  Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

  Hvis du vil lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen.

 • : Partene i Virkes HUK-område kom til enighet i årets mellomoppgjør

  Årets mellomoppgjør for virksomheter i HUK-området (helse, utdanning og kultur) ble gjennomført torsdag 20. juni 2019.

  I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatene ble som forventet i tråd med oppgjørene i de korresponderende (offentlige) tariffområdene, og innenfor den generelle rammen for lønnsoppgjørene i samfunnet (frontfaget).

  Bakgrunn – hvilke tariffavtaler var omfattet av disse forhandlingene?

  Virke har i HUK-området syv tariffavtaler. Gå til din tariffavtale og protokoll for å finne hvilke lønnstillegg som gjelder.

  Dette er landsoverenskomstene for:

  • Barnehager
  • Helse- og sosiale tjenester
  • Høyskoler
  • Museer og andre kulturinstitusjoner
  • Utdanning
  • Virksomheter
  • Spesialisthelsetjenesten

  Protokollen fra forhandlingene sees øverst på denne siden.

  Merk: Mellomoppgjøret som nå ble gjennomført omfattet alle våre syv tariffavtaler i HUK-området, men oppgjøret med forbund i LO og YS for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten er utsatt pga streik i det korresponderende området (helseforetakene i Spekter).

  Dette innebærer at regulering av de sentrale lønnssatsene for disse forbundene i virksomheter i spesialisthelsetjenesten forhandles senere.

 • : Tariffoppgjøret med LO og YS ble godkjent 23. april

  Forslaget er nå vedtatt og godkjent av LO og YS.

  Resultatet skal effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  Hvilke tillegg som skal gis for virksomheter omfattet av de ulike overenskomstene er beskrevet i utsendt Tariffnytt 5/2019.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen
  sendes i eget Tariffnytt.

 • : Torsdag 4. mars kl. 12:20 kom partene til enighet i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer

  Partene landet på et resultat som er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent.

  Ved åpningen av forhandlingene var Virke tydelige på at handels- og tjenestenæringen står midt i krevende omstillinger og at oppgjøret må speile det. Dette innebærer for eksempel at det ikke er gitt generelt tillegg i Virke-oppgjøret, og at lavlønnstillegget er tilpasset våre områder. For studentsamskipnadene er en vesentlig del av rammen forutsatt forhandlet lokalt, noe som er viktig for Virke på dette området. Nærmere informasjon om oppgjørets innretning for de ulike tariffavtalene sendes medlemsvirksomhetene, og protokollene legges ut her på denne siden.

 • : Virke åpnet de sentrale forhandlingene med LO og YS kl 12 onsdag 3. april

  Forhandlingene skal etter planen avsluttes torsdag 4. april. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om økonomi og lønnstillegg. 

  Den samlede økonomiske rammen i frontfaget danner grunnlag for forhandlingene i Virke. Partene i frontfaget har anslått at deres mellomoppgjør samlet innebærer en økonomisk ramme på 3.2 prosent. Rammen inkluderer beregnet lønnsvekst som følge av overheng og sentrale lønnstillegg i 2019, samt anslag på glidning for 2019. Glidning inkluderer anslått lønnsvekst i årets lokale forhandlinger, som kommer senere i år.

 • : Frontfaget: Partene enige om mellomoppgjøret etter mekling

  Partene i mellomoppgjøret kom mandag til enighet om lønnsoppgjøret for overenskomstene i LO/NHO- og YS/NHO-områdene.

  Dette markerer på vanlig måte startskuddet for mellomoppgjøret 2019 for alle øvrige tariffområder. Partene i frontfaget anslår selv rammen for mellomoppgjøret til 3,2 % (årslønnsvekst). Denne rammen vil danne grunnlag for Virkes samordnede mellomoppgjør, som gjennomføres med forbundene i LO og YS onsdag 3. og torsdag 4. april. 

 • : Brudd i forhandlingene i frontfaget NHO/LO – hva betyr dette for årets forhandlinger i Virke?

  Den økonomisk rammen for alle forhandlinger i Norge bestemmes i stor grad av resultatet i det såkalte frontfaget, det vil si forhandlingene mellom NHO og LO for konkurranseutsatt industri. Virke forhandler derfor ikke med LO og YS før dette resultatet er klart. Partene i frontfaget kom ikke til enighet i årets forhandlinger, og oppgjøret går derfor til mekling. 

 • : Virke og Fagforbundet opprettet en egen overenskomst for frisører

  For Virkes medlemmer som driver frisørsalong med ansatte organisert i Fagforbundet tilbyr partene nå en overenskomst tilpasset denne bransjen. Overenskomsten er tilgjengelig på virkes hjemmesider fra 1.3.2019.

 • : Fra 2018 (Oppdatert 1. februar 2019)

  Reviderte hovedavtaler godkjent. Virke reforhandlet hovedavtalene med henholdsvis LO og YS i januar 2018, Parallellavtalen og hovedavtalen med NITO i juni 2018. De endringene partene ble enige om, er nå formelt godkjent. Hovedavtalene for perioden 2018 til 2021 er nå tilgjengelige på Virkes nettsider. En av de viktigste endringene ved årets forhandlinger er at partssamarbeidet også skal være med på å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling.

Kontaktperson