• Arbeidstid

  Arbeidstid

  Den ordinære effektive arbeidstiden skal normalt ikke overstige 37.5 timer pr. uke.

  De som omfattes av denne overenskomst er som hovedregel selv ansvarlig for å tilpasse og tilrettelegge sin arbeidstid.

  Partene er enige om at arbeidstakere som har oppgaver og ansvar knyttet til ledelse og som omfattes av denne overenskomsten, har et arbeid som omfattes av AMLs § 10-12, 1. og 2. ledd.

  Dette medfører nødvendigvis arbeid ut over bedriftens ordinære åpningstider.

  Bedriften bør vise varsomhet med å pålegge ledere av denne art i å delta i aktiviteter som medfører arbeid utover det som ligger til stillingen. Partene er enige om at aktiviteter utover dette bør begrenses, og avtales i rimelig tid. Eventuell godtgjørelse og eventuell avspasering for pålagt deltagelse i slike aktiviteter avtales lokalt.

  Spesielle arbeidstidsbestemmelser, for arbeidstakere som omfattes av aml kap. 10

  På julaften er den ordinære arbeidstiden til kl. 13.15. Når arbeidet slutter på ovennevnte tidspunkt regnes dette som hel dag og betales med ordinær lønn.

  På nyttårsaften og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 16.00.

  Hvis det av hensyn til virksomheten er nødvendig eller hensiktsmessig, f.eks. i butikksentra, kan bedriften etter forutgående drøftelser med de tillitsvalgte, fastsette senere avslutning av arbeidet. Arbeidet etter ovennevnte tidspunkt godtgjøres som overtid og betales med 100 % overtidstillegg.

  Skiftarbeid

  Der den ansatte deltar i skiftarbeid uten at det for dette er gitt noen godtgjørelse enten i form av skift- tillegg, forhøyet lønn eller forkortet arbeidstid, skal det forhandles på bedriften om en skiftgodtgjørelse som står i forhold til skiftgodtgjørelsen for skiftansatte. Oppnås ikke enighet på bedriften, er det adgang til å ta spørsmålet opp mellom hovedorganisasjonene.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet mellom Virke og Lederne

  Den 6. oktober ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Lederne om revisjon av Lederavtalen. Lederne varslet Riksmekleren om plassoppsigelser og meklingsdato ble avtalt.

  Kort tid etter bruddet gikk partene imidlertid sammen i nye forhandlinger uten bistand fra Riksmekler, og kom til enighet om revisjon av avtalen.

  Dette ble partene enige om:

  • En tydeliggjøring av bestemmelsene om lønnsfastsettelse
  • En ny bestemmelse om vikariater i høyere stilling
  • Endring i bestemmelsen om seniorpolitikk

  Både Virke og Lederne godkjente oppgjøret ved signering.
  Last ned protokoll her.

 • : Brudd i forhandlingene om revisjon av Lederavtalen mellom Virke og Lederne

  Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Virke og Lederne om revisjon av Lederavtalen. Partene kom ikke til enighet om verken økonomiske eller materielle krav. Virke mener at vi strakk oss langt for å imøtekomme Ledernes krav, men på tross av dette sto partene fortsatt for langt fra hverandre.

  Partene vil møtes hos Riksmeklerens for å få hjelp til å finne en løsning. Det er for tiden mange oppgjør som har gått til mekling, og det er derfor noe uvisst når meklingen vil finne sted. Lederne har meldt at de vil varsle om plassoppsigelse til Riksmekleren.

  Virke kommer tilbake med mer informasjon så snart dato for videre mekling er satt og vi har mer informasjon. 

  Les bruddprotokollen her. 

 • : Virke og Lederne kom til enighet i forhandlingene om årets tariffrevisjon fredag 25. mai 2018

  Resultatet er godkjent, og oppdatert overenskomst vil bli lagt ut her så snart den er klar.

  ENDRINGER I LEDERAVTALEN

  Rett til omsorgspermisjon med lønn

  Lederavtalen har fått en ny § 8 som gir rett til lønn når far/medforelder avvikler permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-3. Arbeidsmiljølovens § 12-3 gir far/medforelder rett til 2 ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Bestemmelsen er identisk med bestemmelser i andre overenskomster i privat sektor i Virke, bl.a. Funksjonæravtalene.

  Vilkårene for å få lønnet permisjon etter Lederavtalen er at arbeidstakeren må ha vært ansatt i minst 1 år. I tillegg er det et krav om at faren/medforelderen enten

  • overtar omsorgen for andre barn under 10 år eller
  • tar hånd om moren og barnet etter fødselen

  Retten til lønnet permisjon er begrenset til 2 uker, og gjelder for inntil 10 eller 12 dager innen kalenderåret, avhengig av om arbeidstaker har henholdsvis 5 eller 6 dagers arbeidsuke.

  Lønnsplikten er begrenset til 6 G som for tiden er kroner 581 298,-.

  Dersom foreldrene ikke bor sammen, har annen omsorgsperson som bor sammen med moren rett til lønnet permisjon etter bestemmelsen.

  Endringer i bestemmelsene om korte velferdspermisjoner

  Bestemmelsene om korte velferdspermisjoner i bilag 3 har blitt omredigert ved at generelle bestemmelser er samlet avslutningsvis. Rammen er fortsatt 10 eller 12 dager i kalenderåret, avhengig av om arbeidstaker har 5 eller 6 dagers arbeidsuke. Med mindre annet er fastsatt i bestemmelsene i bilag 3, gis velferdspermisjon med ordinær
  lønn for nødvendig tid, inntil en dags varighet.

  Bestemmelsen om velferdspermisjon i forbindelse med begravelse/bisettelse som gjelder nærmeste familie, er endret slik at den ansatte har krav på inntil 3 dagers velferdspermisjon med ordinær lønn.

  Bestemmelsen om velferdspermisjon ved flytting fordi den ansatte har fått ny stilling i virksomheten er avviklet, og erstattet med rett til permisjon med lønn ved flytting til nytt bosted registrert i folkeregisteret.

  Det er innført rett til permisjon med lønn for inntil to timer når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Permisjonen skal varsles to uker før konferansetimen.

  Videre er det innført rett til ulønnet permisjon ved planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole. Permisjonen innvilges bare dersom det ikke medfører vesentlig ulempe for driften.

  Det er også innført rett til permisjon med lønn for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet.

  Endelig er det fastsatt at kvinner som ammer barn har rett til permisjon i den tid hun trenger av den grunn, og minst en halv time to ganger daglig. Alternativt kan hun kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time per dag. Det gis lønnet permisjon for maksimalt 1 time om dagen. Ordningen opphører når barnet fyller 1 år.

  Pensjon

  Endringene i avtalefestet pensjon som ble avtalt i frontfaget LO-NHO vil bli gjort gjeldende for Lederavtalen når de trer i kraft.

  I frontfaget ble det avtalt en prosess mellom LO og NHO om mulige endringer i avtalefestet pensjon gjennom et utredningsarbeid som er planlagt ferdigstilt innen utløpet av 2018.

  Hensikten med arbeidet er at det skal bli større sammenheng mellom det man tjener opp og det man får i AFP-ytelse. Det gir større forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og vil gjøre det mulig for tariffbundne bedrifter å bruke AFP-ordningen som en integrert del av bedriftens pensjonsordninger.

  Videre er det også enighet om en sliterordning for dem mellom 62 og 64 som ikke kan stå i arbeid, finansiert via eksisterende midler i Sluttvederlagsfondet. I tillegg har det kommet på plass noen forbedringer for dem som blir syke eller nedbemannet rett før de skal gå av med AFP.

  Det er ikke avtalt noen endringer knyttet til obligatorisk tjenestepensjon.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson