Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Godkjent meklingsresultat

  Virke kom på overtid onsdag 11. november 2020 til enighet i meklingen med Parat/Farmasiforbundet om revisjon av overenskomst for apotek (apotekteknikere, m.fl.).

  Svarfrist var satt til tirsdag 1. desember, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Endringene kan dermed effektueres, og de lokale forhandlingene kan gjennomføres ute på virksomhetene (kjedene/apotekene). 

  Kort om resultatet: 

  Partene er enige om at enkelte bestemmelser om arbeidstid og praksis knyttet til avspasering/utbetaling av ulempetillegg skal endres. Implementering av dette er avtalt effektuert senest ved hovedtariffoppgjøret 2022. Da skal partene sluttføre kostnads- og konsekvensanalyser, og også foreta andre nødvendige endringer som eventuelt er nødvendig for å balansere de totale endringene på en god måte. Vi har avtalt gode føringer for at endringene totalt sett skal beregnes slik at det kan gjennomføres som en forsvarlig og kostnadsnøytral totalpakke i hovedtariffoppgjøret 2022. Innsparinger i form av reduserte ulempesatser skal være en del av endringene man avtaler.

  Virke er fornøyd med at vi kom til enighet og unngikk konflikt i en mekling om vanskelige temaer. Vi mener resultatet utgjør en grei videreføring av et langvarig moderniseringsarbeid, innebærer endringer innenfor forsvarlige rammer – og utgjør et godt grunnlag for videre arbeid i de fremtidige oppgjørene.

  Virke fikk gjennomslag for en ny bestemmelse i overenskomsten som gir de lokale parter anledning til å inngå særavtaler som fraviker den sentrale tariffavtalens bestemmelser (ny § 2).

  Det økonomiske oppgjøret for 2020 innebærer generelt tillegg til alle på kr 3, med virkning fra 1.4.2020 – og at minstelønnssatsene heves tilsvarende. Oppgjøret er innenfor frontfagets rammer.

  Last ned riksmeklerens møtebok her

 • : Brudd i forhandlingene

  Det ble i dag brudd i forhandlingene om revisjon av Overenskomst Virke-Parat/Farmasiforbundet for apotek. Etter fellesmøter og særmøter ble det klart at partene trenger Riksmeklerens hjelp til å finne en løsning. 

  Partene hadde før forhandlingene startet kommet til enighet om svært mange forhold knyttet til hovedtariffoppgjøret i en rapport fra partssammensatt utvalg, men kom likevel ikke til enighet om verken økonomiske eller materielle krav. Se hele rapporten her. Virke mener vi strakk oss langt for å imøtekomme Parat/Farmasiforbundets krav, men på tross av dette sto partene fortsatt for langt fra hverandre.

  Virke kommer tilbake med mer informasjon i løpet av kort tid.

 • : Felles uttalelse om organisering av arbeidet i apotek under koronapandemien

  I forbindelse med korona-pandemien (COVID 19), er det i apotekene iverksatt prosesser for å håndtere den svært krevende situasjonen vi står i, bl.a ved at mange arbeidstakere blir syke under pandemien og at apotekene i tillegg får større kundestrømmer enn vanlig.

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene står samlet overfor myndighetene blant annet i arbeidet med at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn en lengre periode i forbindelse med permittering.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Apoteksektoren har en sentral rolle og ansvar i situasjonen vi befinner oss i. Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat/Farmasiforbundet vil spesielt understreke behovet for gode og konstruktive prosesser i apotekene – både på kjedenivå, regionsnivå og i det enkelte apotek, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet. Da smittesituasjonen endrer seg fra dag til dag, er det særlig viktig med løpende og tett dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på alle nivåer.

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger

  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke, Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær, omsorgsdager eller behov for skjerming av risikogrupper) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid mellom vaktene. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig.

  Også i denne spesielle situasjonen er det grunn til å tro at man kan finne løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner, ved at man bruker eksisterende virkemidler i arbeidsmiljøloven og overenskomsten når det gjelder overtid, mertid, evt. utvidet eller forskjøvet arbeidstid.

  Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det nødvendig, på kort varsel, å organisere arbeidet på en annen måte enn normalt. De sentrale partene er i løpende dialog om situasjonen – som endrer seg fra dag til dag. Sentrale parter kan også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig å inngå sentrale avtaler for eksempel om avvikende varslingsfrister for endring av arbeidsplaner.

  Det er viktig med god dialog på kjedenivå og i det enkelte apotek om hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov.

  Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat ønsker å understreke viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene i kjedene, i regionene og i det enkelte apotek, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene og i kjedene

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte

  Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson