• Arbeidstid

  ARBEIDSTIDENS LENGDE

  Den ukentlige arbeidstid for arbeidstakere angis i netto timer.

  Alminnelig arbeidstid skal ikke overstige 9 timer i døgnet og 36 timer i uken. Ved skriftlig avtale kan den alminnelige arbeidstid ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 1 år blir gjennomsnittlig 36 timer pr. uke og for øvrig innen de rammer som følger av lovverket.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  Den alminnelige arbeidstid kan plasseres mellom kl. 0800 og kl. 2200 på ukens fem første dager og mellom kl. 0800 og kl. 2000 på lørdager. For medarbeidere som arbeider med renhold kan den alminnelige arbeidstid plasseres mellom kl. 0600 og kl. 2200. Arbeidstiden kan avvikes før høytider og ved spesielle arrangement.

  Arbeidstiden ordnes slik at arbeidsperiodene som hovedregel fordeles mellom alle ansatte og at arbeidstiden etter kl. 1700 for den enkelte arbeidstaker begrenses til høyst 4 ganger pr. uke, likevel ikke mer enn 12 ganger i løpet av en måned, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om noe annet.

  Arbeidstakere som av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det, skal i den grad driften tillater det, fritas for sen arbeidstid.

  Midlertidige innskrenkninger i ekspedisjonstiden skal ikke innvirke på den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid.

  Merknad:

  Etter å ha konferert med personalet, kan arbeidsgiver bestemme en annen fordeling av arbeidstiden under sommerlukkingen. Ved sommerlukkingens slutt gjennomføres den "normale" arbeidsordning.

  Arbeidsgiver og personalet kan avtale (skriftlig) at arbeidstiden skal fordeles slik på årsbasis at den ukentlige arbeidstiden om sommeren blir kortere enn netto 36 timer og om vinteren lengre, men gjennomsnittlig netto 36 timer.

  Protokolltilførsel:

  Partene er innforstått med betydningen av økt tilgjengelighet. Parat/Farmasiforbundet vil fortsatt henstille til sine medlemmer om fleksibel bruk av bestemmelsene i § 5.2 annet ledd.

  Arbeidsgiver bestemmer arbeidstidens fordeling. Endringer i arbeidstidsordningen forelegges samarbeidsutvalget.

  ENDRINGER I AVTALT ARBEIDSTIDSORDNING

  Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter at personalet ved den tillitsvalgte har fått anledning til å uttale seg, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning kan ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker, med mindre partene er enige om noe annet.

  SPISEPAUSER

  Når den sammenhengende arbeidstid utgjør 5 timer eller mer, avbrytes arbeidet med en spisepause på 1/2 time. Når den sammenhengende arbeidstid utgjør fra og med 4 til 5 timer, avbrytes arbeidet med en spisepause på 15 minutter. Spisepausen er til arbeidstakerens fri disposisjon og medregnes ikke i arbeidstiden.

  FRIDAGER

  Under forutsetning av at fridagen kan innarbeides i apotekets ordinære åpningstid, skal arbeidstiden ordnes slik at arbeidstakeren får minst en fridag hver 14. dag. Fridagen skal fortrinnsvis gis på dager før eller etter søn- og helligdager.

  Om en arbeidstaker er fraværende på sin fridag på grunn av f.eks. sykdom, ferie, militærtjeneste eller fordi fridagen faller på en hellig- eller høytidsdag, har ikke arbeidstakeren krav på ny fridag. Om arbeidstakeren ikke har opparbeidet tid til fridag, f.eks. på grunn av fravær ved sykdom, ferie, militærtjeneste eller fordi det inntreffer hellig- eller høytidsdager i opparbeidelsestiden, skal arbeidstakeren likevel ha sin oppsatte fridag.

  Opparbeidede fridager som faller på mandag, tirsdag eller onsdag etter palmesøndag kan legges til påskeaften. Dette gjelder bare dersom apoteket holder åpent påskeaften.

  ULEMPETILLEGG

  For arbeidstid til andre tider enn mellom kl. 0800 og kl. 1700 mandag til fredag og mellom kl. 0800 og kl. 1300 på lørdager gis ulempetillegg etter følgende beregningsregler (reglene om ulempetillegg gjelder ikke medarbeidere som arbeider med renhold):

  HVERDAGER

  Fra kl. 1700 til kl. 2100 regnes hver arbeidet time som 1 1/2 time. Fra kl. 2100 regnes hver arbeidet time som 2 timer.

  På lørdager fra kl. 1300 til kl. 1500 regnes hver arbeidet time som 1 1/2 time og fra kl. 1500 til 2100 som 2 timer.

  ARBEIDSTID PÅ HELLIG- OG HØYTIDSDAGER

  For arbeidstid jul-, nyttårs- og pinseaften regnes hver arbeidet time etter kl. 1300 som 2 timer.

  For arbeidstid påskeaften regnes hver arbeidet time som 2 timer.

  MØTER MV.

  Ved informasjonsmøter, apotekgruppemøter og personalmøter i henhold til samarbeidsavtalen som ikke kan legges innenfor apotekenes vanlige åpningstid, kompenseres møtetiden med time for time.

  MERARBEID/OVERTID

  Dersom apotekets drift gjør det nødvendig, kan arbeidstakeren pålegges merarbeid/overtid.

  Merarbeid/overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende lov hjemler.

  Hva angår arbeidstakers rett til fritakelse for merarbeid og overtidsarbeid, og om fordelingen av slikt arbeid, se arbeidsmiljøloven § 10-6.

  Pålegges en ansatt overtid (ikke merarbeid) utover to timer etter ordinær arbeidstid, inkluderes 1⁄2 times spisepause i arbeidstiden.

  MERARBEID

  Merarbeid er pålagt arbeid utover den kontraktsmessige arbeidstid, opptil en samlet ukentlig arbeidstid på 36 timer.

  For merarbeid skal kompensasjon gis enten i form av fritid eller som lønn, idet hver overskytende arbeidet time regnes som 1 1⁄3 time hverdager mellom 0800 og 1700, lørdager 0800 og 1300. Utenom disse tidspunkt kompenseres som i § 5.6.

  OVERTID

  Overtid er pålagt arbeid utover en samlet ukentlig arbeidstid på 36 timer.

  For overtidsarbeid skal hver arbeidet time regnes som 1 1⁄2 time hverdager mellom 0800 og 2100, lørdager mellom 0800 og 1300. På hverdager etter kl. 2100, lørdager etter kl. 1300 og på søn-, hellig- og høytidsdager regnes hver overskytende arbeidet time som 2 timer.

  Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i hvert enkelt tilfelle avtale at arbeidet tid avspaseres. Overtidstillegget skal utbetales i tråd med arbeidsmiljøloven.

 • Tariffavtale for forrige periode

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Felles uttalelse om organisering av arbeidet i apotek under koronapandemien

  I forbindelse med korona-pandemien (COVID 19), er det i apotekene iverksatt prosesser for å håndtere den svært krevende situasjonen vi står i, bl.a ved at mange arbeidstakere blir syke under pandemien og at apotekene i tillegg får større kundestrømmer enn vanlig.

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene står samlet overfor myndighetene blant annet i arbeidet med at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn en lengre periode i forbindelse med permittering.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Apoteksektoren har en sentral rolle og ansvar i situasjonen vi befinner oss i. Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat/Farmasiforbundet vil spesielt understreke behovet for gode og konstruktive prosesser i apotekene – både på kjedenivå, regionsnivå og i det enkelte apotek, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet. Da smittesituasjonen endrer seg fra dag til dag, er det særlig viktig med løpende og tett dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på alle nivåer.

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger

  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke, Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær, omsorgsdager eller behov for skjerming av risikogrupper) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid mellom vaktene. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig.

  Også i denne spesielle situasjonen er det grunn til å tro at man kan finne løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner, ved at man bruker eksisterende virkemidler i arbeidsmiljøloven og overenskomsten når det gjelder overtid, mertid, evt. utvidet eller forskjøvet arbeidstid.

  Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det nødvendig, på kort varsel, å organisere arbeidet på en annen måte enn normalt. De sentrale partene er i løpende dialog om situasjonen – som endrer seg fra dag til dag. Sentrale parter kan også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig å inngå sentrale avtaler for eksempel om avvikende varslingsfrister for endring av arbeidsplaner.

  Det er viktig med god dialog på kjedenivå og i det enkelte apotek om hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov.

  Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat ønsker å understreke viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene i kjedene, i regionene og i det enkelte apotek, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene og i kjedene

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte

  Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

 • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

  I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

  − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

  − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

 • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

  HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

 • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

  HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

  – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

  Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

  Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

Kontaktperson