Partene har blitt enige om følgende endringer:

  • § 4 Behandling av generelle lønnsspørsmål:
  • § 4 (6) ny tekst
    De tillitsvalgte skal på oppfordring gis nødvendig informasjon i forkant og etterkant av lønnsforhandlinger, herunder liste over individuelle lønninger for bedriftsgruppens medlemmer. Informasjon skal ligge til grunn for forberedelser til forhandlingene og for å kunne kontrollere resultatet.
  • § 4 (10) punktet strykes

Nytt punkt i overenskomsten om kompetanseutvikling

Ny § 7 Kompetanseutvikling

Partene erkjenner den store betydning økt opplæring og utdannelsen har for den enkelte, bedriften og samfunnet. Vedlikehold av kunnskap og styrking av kompetanse er verdifullt, og bedriftene bør derfor legge stor vekt på planmessig opplæring av medlemmer av Tekna.

De sentrale parter vil understreke viktigheten av en helhetlig personalpolitikk som blant annet legger til rette for å vedlikeholde og utvikle seniormedarbeidernes ressurser og kompetanse. Det er et mål at flest mulig skal kunne delta aktivt og være ettertraktet arbeidskraft helt frem til normal pensjonsalder.

Den enkelte bedrift skal legge frem mål for fremtidig utvikling som grunnlag for kartlegging av behov for kompetanse. Det er bedriftens ansvar, i samarbeid med de ansatte, å foreta kartleggingen og initiere tiltak for den enkelte. Kartleggingen oppdateres årlig. Der hvor det er gap mellom bedriftens nåværende kompetanse og framtidige behov, forutsettes dette dekket med aktuelle opplæringstiltak eller andre
virkemidler.

Kostnader til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar.

Tillitsvalgte og bedriften drøfter nærmere hvordan bedriftens kompetanseutvikling best kan ivaretas i tråd
med bestemmelsen.

I tillegg ble partene enige om at AFP blir en del av overenskomsten fra 1.6.2019. Tariffbundne virksomheter som pr 1.6.2019 ikke allerede er meldt inn i Fellesordningen for AFP og Sluttvederlag blir omfattet av AFP og meldt inn i ordningen fra denne dato. Videre ble partene enige om at Sluttvederlagsordningen i dagens avtale § 8 opphører når Sluttvederlagsordningen omdannes til en Sliterordning.

II Til protokollen

  1. AFP ordningen LO-NHO gjøres gjeldende pr 1.6.2019, under forutsetning av at styret i Fellesordningen for AFP og Sluttvederlag godkjenner Virke sin søknad om opptak av Overenskomst Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Virke sender søknad om opptak når overenskomsten 2018-2020 er godkjent av partene.
  2. Partene viser til at det i Riksmeklers møtebok i sak 2018-003 er fastsatt endringer i AFP-ordningen og omdanning av Sluttvederlagsordningen til Sliterordningen. Virke og LO/YS har sluttet seg til disse endringene i protokoller av 26. april 2018. Avtalens § 8 om Sluttvederlagsordning opphører på samme tidspunkt som Sluttvederlagsordningen omgjøres til Sliterordningen.