Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Særavtale for Leger DNLF

  Fortsettelse på hovedoppgjøret 2022. Forhandlingene foregår 13.-14. april.

 • : Fellesinformasjon om nytt lønnssystem for leger i spesialisering

  Virke og Legeforeningen ble under særavtaleforhandlingene enige om å sende ut en felles utfyllende informasjon om det nye lønnssystemet for leger i spesialisering. Det nye lønnssystemet skal innarbeides i de lokale særavtalene og implementeres i de lokale forhandlingene i 2021.

  Nedenfor følger den informasjonen vi har utarbeidet i fellesskap og som både Virke og Legeforeningen nå sender ut:

  Virke og Legeforeningen har avtalt et nytt lønnssystem for leger i spesialisering, slik at dette er tilpasset den nye spesialistutdanningen. Dette representerer en relativt stor omlegging. Partene ser derfor behov for å bidra med avklaringer og presiseringer for å lette virksomhetenes implementering av det som er avtalt.

  Det vises for øvrig til protokollen fra forhandlingene for informasjon om andre elementer av relevans for årets lokale forhandlinger, se særlig protokollens pkt. 3 nr. 1, 2, 3 og 6, samt avtalte endringer i særavtalens § 5.3.4.

  1. Nytt lønnssystem for leger i spesialisering

  For leger i spesialisering er det avtalt en endring i lønnssystemet, slik at dette er tilpasset ny spesialistutdanning. Det nye lønnssystemet er en kompetansestige basert på hvor langt i spesialiseringsløpet den enkelte lege har kommet, altså gjennomført tid i spesialisering. Antall år beregnes nå av den tiden legen faktisk er ansatt i stilling som lege i spesialisering (og ikke hva som er tellende tjeneste etter tidligere spesialistutdanning). Det betyr at innplassering i kompetansestigen baseres på ansettelsestid i stilling som LIS.

  Lokale parter skal gjøre nødvendige endringer i lokal særavtale for å tilpasse denne til endringene i den sentrale særavtalen. De lokale parter skal videre drøfte hvordan implementeringen av nytt lønnssystem praktisk skal gjennomføres.

  Arbeidsgiver lager en plan for implementeringen av den nye kompetansestigen, herunder hvordan sikre korrekt innplassering i nivå for den enkelte lege. Det tas utgangspunkt i de opplysningene arbeidsgiver har registrert. Ingen lege skal innplasseres i lavere kategori enn den de var i før omleggingen. Opplysningene forelegges den enkelte lege, som kan utfylle opplysningene ved behov. Oversikt over opplysningene forelegges også tillitsvalgte for eventuelle innspill.

  Virke og Legeforening anmoder i fellesskap om at dette gjennomføres i god tid før de lokale forhandlingene 2021, eksempelvis innen 1. september 2021.

  2. Implementering av nytt lønnssystem og lønnsregulering

  Implementeringen av nytt lønnssystem for leger i spesialisering og lønnsregulering for 2021 gjennomføres som følger:

  Ny stillingskategori: 0-1 år av gjennomført tid i spesialisering

  • Dette er tidligere turnuslege, nå LIS 1, som utgjør første trinn av tid i spesialisering i sykehus.
  • Lokal minstelønn i utgangspunktet tilsvarende tidligere minstelønn for Turnuslege. Eventuelle endringer/tillegg avtales i lokale forhandlinger 2021.

  Ny stillingskategori: 1-2 år av gjennomført tid i spesialisering

  • Her innplasseres de som i det tidligere systemet var i første året av LIS A.
  • Det er en forutsetning at legen har gjennomført LIS 1- utdanning for å innplasseres på dette trinnet. Unntak fra dette gjelder LIS1 som har vært i foreldrepermisjon, og leger som kan starte i spesialisering uten krav til gjennomføring av LIS1.
  • Lokal minstelønn i utgangspunktet tilsvarende tidligere minstelønn for LIS-A. Eventuelle endringer/tillegg avtales i lokale forhandlinger 2021.

  Ny stillingskategori: 2-4 år av gjennomført tid i spesialisering

  • Her innplasseres de som tidligere var i andre året av LIS A og første året av LIS B.
  • Lokal minstelønn i utgangspunktet tilsvarende tidligere minstelønn for LIS-B. Eventuelle endringer/tillegg avtales i lokale forhandlinger 2021.

  Ny stillingskategori: > 4 år av gjennomført tid i spesialisering

  • Her innplasseres de som tidligere var i andre/siste året av LIS B og de som tidligere var i LIS C.
  • Lokal minstelønn i utgangspunktet tilsvarende tidligere minstelønn for LIS-C. Eventuelle endringer/tillegg avtales i lokale forhandlinger 2021.

  3. Nærmere om forståelsen av øvrige elementer som er avtalt om leger i spesialisering i særavtalen § 5.3.4


  3.1         «Med tid i spesialisering forstås tid i stilling som lege i spesialisering i sykehus.»

  Intensjonen med denne bestemmelsen er at tiden som LIS 1 i kommunen ikke inngår i kompetansestigen.

  Når det gjelder leger som spesialiserer seg i spesialitetene utenfor sykehus legges praksisen basert på avklaring mellom Spekter og Legeforeningen i protokoll av 16.09.08 til grunn. Her fremkommer det at: 

  Leger under spesialisering i allmennmedisin og som har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning. 

  Merknad: Overenskomstens del A2 § 5.4.4 (nå 3.4.4) tilsvarer særavtalens § 5.3.4.

  Forskning kan også inngå i spesialistutdanningen, innenfor de rammene spesialistforskriften angir som godkjent tid i spesialiseringen. 

  3.2         «Leger som etter søknad ansettes i en annen spesialisering, plasseres lønnsmessig minimum basert på relevant tid i tidligere spesialisering, jf. spesialistforskriften § 31 siste ledd.»

  Ansettelsestid i tidligere spesialisering før oppnådd spesialitet teller med i samsvar med spesialistforskriften § 31 siste ledd, som pr vedtakelsesdato for sentral særavtale den 29. april 2021 er inntil 3 år og 3 måneder.

  3.3         «Leger som er ferdig spesialist, beholder legespesialistlønnen ved ansettelse i stilling som lege i spesialisering i tilgrensende spesialitet.»

  Partenes intensjon er å sikre legespesialistlønn for leger som starter en ny spesialisering innenfor slike spesialiteter etter at de tidligere grenspesialiseringene er omgjort til hovedspesialiteter. I tillegg til dette har partene ment å dekke andre spesialiteter som oppfattes som tilgrensende. Dette må vurderes konkret, men eksempler på slike spesialiteter vil kunne være overgang fra indremedisin til akutt- og mottaksmedisin, eller overgang fra psykiatri til barne- og ungdomspsykiatri og vice versa.

  Dersom en godkjent spesialist tilsettes i stilling som lege i spesialisering i tilgrensende spesialitet, gis vedkommende legespesialistlønn.

  Dersom en godkjent spesialist tilsettes i stilling som lege i spesialisering i en spesialitet som ikke er tilgrensende, gjelder særavtalens § 5.3.4 første og fjerde ledd, og ny lønn gjøres gjeldende i tråd med denne.

  I begge tilfeller følger disse øvrige regler for leger i spesialisering, herunder faglig fordypning og permisjoner, jf. særavtalens §§ 4.1 og 6.5. Det opparbeides ikke rett til utdanningspermisjon i henhold til særavtalens § 4.2.

  3.4         «Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, opprettholder lønn som om de var i arbeid i perioden.»

  Det gjøres ikke fradrag for fravær som følge av foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger. Endringen medfører at leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med en av disse ytelsene, stiger i nivå som om vedkommende var i arbeid i stillingen under permisjonen. Denne bestemmelsen erstatter tidligere bestemmelse om at disse gis et individuelt/personlig tillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var i jobb.

  Se også nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen fra særavtaleforhandlingene og i forordet til særavtalen for perioden 1.1.2021-31.12.2022. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.