Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen i en retning som bidrar til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene. Vi er fornøyd med at vi denne gang har lykkes med å komme til enighet på viktige områder i forhold til dette.

Rammen utvidet frem til kl. 18.00

Virke fikk gjennomslag for utvidelse av rammen for plassering av alminnelig dagarbeidstid. Tidligere skulle arbeidstid som ikke er vaktarbeid som hovedregel legges i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00. Nå er rammen utvidet frem til kl. 18.00. I tillegg kan leger som ikke går i vakt pålegges kveldsarbeid frem til kl. 19.00 i ukens fem første dager inntil en gang per måned i gjennomsnitt. Dette er tilsvarende bestemmelse som for de offentlige helseforetakene, og er noe som har vært svært viktig å få på plass også i særavtalen.

I tillegg er vi enige om å implementere faste stillinger for leger i spesialisering. Også dette har vært viktig å få på plass i særavtalen, og er tilsvarende bestemmelser som for de offentlige helseforetakene.

Rullerende arbeidsplaner og permisjon

Videre er det avtalt bestemmelser om rullerende arbeidsplaner og prosedyrebestemmelser for etablering, endring og oppsigelse av arbeidsplaner, samt vaktfritak for gravide i siste trimester og livsfasepolitikk. Det er også avtalt permisjon til kurs, kongresser og møter og i forbindelse med doktorgradsdisputas.

Det vil så snart som mulig bli arrangert en tariffkonferanse om legesalæravtalen hvor vi vil gå nærmere gjennom de konkrete resultatene. Invitasjon til denne vil bli sendt ut så snart vi har avklart tidspunktet.