• Arbeidstid

  Folkehøgskolen legger avgjørende vekt på hele mennesket. Dialog mellom lærer og elev er

  sentralt, og det er derfor viktig at mest mulig av lærernes arbeidstid brukes sammen med elevene.

   

  Innenfor denne ramme skal avtalen bidra til profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse – og

  legge til rette for varierte arbeidsformer som gir folkehøgskolens elever størst mulig nytte av

  arbeidstiden.

   

  Lærernes arbeid består i hovedsak av undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, andre

  oppgaver sammen med elevene, kollegialt samarbeid, individuelt arbeid og

  kompetanseutvikling og samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen. Avtalen skal

  sikre den enkelte lærer tilstrekkelig og rimelig tid til de oppgaver som følger direkte eller

  indirekte av undervisningsoppgavene.

   

  Avtalen skal gjøre det mulig å vurdere forholdet mellom tid til undervisning og tid til andre

  oppgaver.

   

  Avtalen skal i seg selv ikke medføre redusert ressursbruk i skolen.

   

  Til grunn for denne avtalens oppbygning og bestemmelser ligger blant annet dagens lov om

  folkehøyskoler med tilhørende forskrifter.

   

   

  Lokal prosess

   

  Det skal inngås en lokal avtale om bruken av lærernes arbeidstid. Avtalen skal inngås mellom

  skolen og de lokale tillitsvalgte på skolen fra de arbeidstakerorganisasjoner som er part i

  særavtalen og som har lærere som medlemmer på skolen. (For det følgende referert til som

  ”arbeidstakerorganisasjoner”).

   

  Før forhandlingene om ny lokal avtale gjennomføres bør skolen og

  arbeidstakerorganisasjonene bli enige om utviklingsmål, prosesser og tiltak som kan sikre at

  skolen når de mål som er fastsatt for den enkelte skole og de mål avtalepartene er enige om

  – se kapittel 2.1 særavtalen. Hele undervisningspersonalet bør engasjeres i prosessen.

   

  På dette grunnlag skal de lokale parter utarbeide en lokal arbeidstidsavtale.

   

  Dersom partene ikke blir enige, må de hver for seg utarbeide utviklingsmål, prosesser og

  tiltak som de vil legge til grunn i sitt videre arbeid med en lokal arbeidstidsavtale.

   

   

  Den lokale avtale

   

  De lokale parter avgjør selv hvilke bestemmelser de vil ta inn i en lokal avtale. Dette kan

  blant annet være bestemmelser om:

   

  - antall uker arbeidstiden skal fordeles på ut over 33 uker innenfor årsverket på 1687.5

  timer

  - hvordan arbeidstiden skal plasseres innenfor denne tiden

  - fordeling av tid til undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, annet arbeid med

  elever, kollegialt samarbeid, individuelt arbeid, kompetanseutvikling og samarbeid

  med foresatte og andre instanser utenfor skolen.

  - hvilke prinsipp som skal legges til grunn for fordeling av arbeidsoppgaver/ansvar til

  den enkelte lærer.

  - tid til utførelse av funksjoner

  - seniorpolitiske tiltak og hvordan de skal praktiseres

  - eventuelle avvik fra sentralt fastsatte regler som utløser overtid.

   

  De lokale arbeidstidsavtaler kan ha ulike løsninger tilpasset behovene på den enkelte skole.

  Avtalene kan helt eller delvis være sammenfallende med den sentrale avtalen, – eller de kan

  være bygget opp på helt selvstendig grunnlag og med andre løsninger enn den sentrale

  avtale.

   

  De avtalte løsninger skal uansett være innenfor den sentrale avtales mål og de fastsatte

  utviklingsmål for skolen.

   

   

  Lokal uenighet

   

  Dersom partene på skolen ikke blir enige, skal uenigheten nedfelles i en protokoll. Partene

  må i protokollen

   

  • beskrive hva de er enige og hva de er uenige om
  • begrunne sine standpunkter der de er uenige

   

  Uenigheten behandles slik:

   

  1. Det gjennomføres bistandsforhandlinger
  2. Ved fortsatt uenighet fastsetter de sentrale parter løsningen.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson