• Lønn

  Minstelønnssatser per 1. april 2019

  Minste timefortjeneste (§ 3.1): Satser
  § 3.1.1. Fagarbeider – nybegynner 178,55
  § 3.1.1 Fagarbeider – etter 1 år 180,16
  § 3.1.2 Spesialarbeider – nybegynner 170,53
  § 3.1.2 Spesialarbeider – etter 1 år 172,24
  § 3.1.3 Hjelpearbeider – nybegynner 162,60
  § 3.1.3 Hjelpearbeider – etter 1 år 164,20

  Lønnssatser 2018 Verkstedsoverenskomsten (Parat).pdf

  Verkstedoverenskomsten mellom Virke og Parat - Nye satser pr 1. april 2017.pdf

 • Arbeidstid

  Ved fastsettelse av arbeids- og hviletider skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsmenn.

   

  Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke. Den

  daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl. 06.00 og kl. 17.00 de første 5 virkedager i

  uken. Hvor saklige grunner gjør det nødvendig, kan ordinær arbeidstid legges til

  lørdager mellom kl. 06.00 og kl. 12.00.

   

  Innenfor rammen av denne overenskomst kan partene lokalt avtale fleksibel arbeidstid

  og godtgjørelser for dette for alle ansatte eller for grupper av ansatte i bedriften.

   

  Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i aml § 10-5.

  Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.

   

  Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker

  m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte, med bistand av de tillitsvalgte, eller med

  de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller

  timekontoordning.

   

  Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes

  bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt

  gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges Parat og

  Virke til godkjennelse, dersom ukentlig arbeidstid overstiger 48 timer, jf. aml § 10-5, 2.

  ledd.

   

  Merknad:

  Bestemmelsen setter ikke begrensninger i inngåtte avtaler. Godkjennelsesordningen i

  punkt 2.2.4 gjelder avtaler med virkning fra og med 01.04. 2013. Avtaler som ikke må

  forelegges til godkjennelse, skal sendes Parat og Virke til orientering før de kan

  iverksettes.

   

  DELTID

  Prinsippene for deltidsarbeid fastsettes i skriftlig avtale mellom partene på bedriften, jfr.

  Hovedavtalens Tilleggsavtale IX. Det samme gjelder permanente omlegginger i det

  etablerte mønster for deltidsarbeid.

  Ved deltidsarbeid utover 5 ½ time på den enkelte dag (jfr. Arbeidsmiljøloven § 10-9)

  skal det fastsettes en hvilepause.

  Ovenstående er ikke til hinder for tidvis endrete arbeidsordninger ved behov og etter

  avtale med den enkelte deltidsansatte.

   

  OVERTIDSARBEID

  Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning som gjeldende lov hjemler (jfr.

  Arbeidsmiljøloven § 10-6). Overtidsarbeid bør innskrenkes til det minst mulige, og i

  særdeleshet ikke overdrives av eller overfor den enkelte arbeidstaker.

  Partene er enige om at det er uheldig med bruk av overtid, når bedriften har permitterte

  ansatt, og at dette bør unngås. Er det nødvendig med overtid under permittering, skal

  dette om mulig drøftes med de tillitsvalgte.

   

  Tillitsmennene skal ha adgang til å se overtidslister for alle arbeidere inklusiv

  leiearbeidere som er underlagt bedriftens styring og ledelse.

   

  Som overtidsarbeid regnes alt arbeid utenfor den ordinære arbeidstid for vedkommende

  arbeidstaker ved den enkelte bedrift, med fradrag av den tid som er gått med til å spise

  og hvile.

   

  Arbeidstakerne skal også innenfor rammen av den i loven fastsatte begrensning av

  adgangen til overtidsarbeid enkeltvis være berettiget til fritakelse for overtidsarbeid ved

  særlige anledninger som møter m.v. samt også andre private grunner.

   

  SKIFTARBEIDSTID

  Det skal være adgang til å anvende 2- og 3-skiftarbeid (jfr. Arbeidsmiljølovens § 10-11)

  og bilag 10.

   

  Arbeidstiden på 2-skift skal ikke overstige gjennomsnittlig 36,5 timer pr. uke.

  Arbeidstiden på 3-skift skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer pr. uke (33,6 timer

  1. uke for helkontinuerlig 3-skift).

   

  Hvis en arbeidstaker ved overgang fra dagarbeid til skift får kortere arbeidstid regnet

  over en skiftsyklus, skal det gis kompensasjon for manglende timer. Det samme gjelder

  ved overgang fra skiftarbeid til dagarbeid.

   

  Ved midlertidig overgang fra dagarbeid til skift og fra 2- til 3-skift, gis kompensasjon for

  arbeidstidsnedsettelsen ved at skiftarbeidernes fortjeneste på skift inkl. eventuell overtid

  på skift for hver lønningsperiode påplusses kompensasjonen:

   

  Fra 37,5 timer til 36,5 timer: 2,74 %

  Fra 37,5 timer til 35,5 timer: 5,63 %

  Fra 37,5 timer til 33,6 timer: 11,61 %

  Fra 36,5 timer til 35,5 timer: 2,82 %

  Fra 36,5 timer til 33,6 timer: 8,63 %

   

  Eventuelt den prosentsats som forekommer hvor arbeidstidsnedsettelsen skjer fra andre timetall.

   

  Ved fastsettelse av skiftplan skal det forhandles med arbeidstakernes tillitsvalgte.

   

  Ved igangsetting av skift skal det på forhånd konfereres med arbeidstakernes

  tillitsvalgte.

   

  Fra konferansen skal det settes opp referat.

   

  Skiftene i en 2-skiftordning forutsettes å veksle hver uke mellom formiddag og

  ettermiddag. Skiftene i en 3-skiftordning forutsettes å veksle hver uke i kombinasjoner

  av formiddagsskift, ettermiddagsskift og nattskift.

   

  Hvor produksjonsmessige forhold tilsier det kan bedriften iverksette andre ordninger.

  Det samme gjelder når partene på bedriften er enige om det.

   

  Varsel om endring av arbeidstiden skal gis i så god tid som mulig, og senest 14 dager

  før iverksetningsdato for å være bindende for arbeidstakeren.

   

  FERIE

  Ferie gis i samsvar med Ferieloven, og eventuell særavtale, samt bilag om avtalefestet

  ferie.

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet mellom Virke og Parat om verkstedoverenskomsten

  Virke og Parat ble i dag enige om revisjon av verkstedsoverenskomsten. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Det gis et tillegg på 0,50 kroner per time til alle fra 1. april 2020.
  • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget.
  • Øvrige satser i overenskomsten er justert på lik linje med frontfaget.
  • Overenskomsten har et nytt kapittel med fokus på likestilling mellom kvinner og menn. 

  Svarfrist er 25. september. 

  Last ned protokoll og les mer om resultatet her. 

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

 • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

  I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

  − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

  − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

 • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

  HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

 • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

  HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

  – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

  Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

  Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

Kontaktperson