Få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet, og er bundet av en tariffavtale i oversikten under kan du motta midler til utdanning og kurs.

Med en av disse avtalene kan du søke:

Midler til lederutvikling via søknad

Ønsker du å benytte deg av andre kompetansetjenester enn Virke leverer? Send inn en søknad der du beskriver hva du ønsker.

Hvilke tiltak kan du søke på?

Formålet skal være kompetanseheving av ledere/bedriftsledere med særlig vekt på:

 • Produktivitet
 • Bærekraftig arbeidsliv og mangfold
 • Miljø
 • Økt verdiskapning
 • Samarbeidsspørsmål

Hvor høyt beløp kan du søke på?

Maksimumsbeløp det kan søkes på er tre x innbetalt kontingentsum og 300 000 kroner pr søknad per kalenderår. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

Søk om midler

Virksomheter/bedrifter som er bundet av tariffavtale mellom Virke og LO/YS og som betaler inn til Felleskontoret er søknadsberettiget. 

Søknadsfrist: 1. april og 1. september

Frist for vårens søknader er over, søknadskjema er nå stengt.

Retningslinjer

Kostnadsplan

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Finansieringsplan

 Vi er innforstått med at det skal avleveres rapport om gjennomføringen av prosjektet og regnskap for anvendelsen av de tildelte midler innen fastsatt frist. Dette vil utgjøre grunnlaget for utbetaling av midlene fra fondet.

Frister og retningslinjer

 • Årlige søknadsfrister

   1. april og 1. september

 • Retningslinjer

  1.
  Alle virksomhetene som betaler inn til VIRKE/LO-fondet eller VIRKE/YS-fondet er søknadsberettigede. Retningslinjene er felles for de to fondene, men bedriftene kan bare søke om tilskudd fra det fondet de har betalt inn til.

  2.
  Kjeder kan søke om midler til tiltak sentralt, på vegne av søknadsberettigede enheter, eller ansatte, i kjeden.
  Tiltaket kan være fellestiltak mellom flere bedrifter innen en bransje eller verdikjede.
  Tiltakene skal fremme godt samarbeid og bidra til utvikling av ledere, og/eller medarbeidere. Det legges til grunn at tiltak bidrar til økt verdiskaping, økt produktivitet, bærekraftig arbeidsliv og mangfold. Tiltaket kan bidra til å understøtte partssamarbeidet. I dette inngår forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltaket.
  Følgende kan støttes:
  • Lederutviklingsprogram for en gruppe
  • Lederutviklingsprogram kan støttes selv om det bare er én fra virksomheten som deltar.
  • Ut over søknader med egne søknadsfrister 2 ganger pr år, så kan kurs, i regi av Virke støttes med 50 % av fondet. Midler tildeles fortløpende, og støttes med max 3 x årlig kontingentsum pr. kalenderår.

  3.
  Søknader skal angi hvilket formål midlene skal nyttes til, målgruppe og en tidsramme for gjennomføring av tiltaket. Tiltak det er bevilget midler til må være fullført innen den på forhånd fastsatte tidsramme, begrenset til maksimalt to år fra midlene ble bevilget, med mulighet for forlengelse. Søknaden kan også gjelde for allerede gjennomførte tiltak, med en frist på foregående kalenderår før søknad sendes. Det skal som vedlegg til søknaden innsendes utfyllende opplysninger om tiltaket.
  Innvilgede midler som ikke er benyttet innen den tid som er forutsatt tilbakeføres automatisk til fondet, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad om forlenget gjennomføringsfrist. Forlenget gjennomføringsfrist innvilges bare i helt spesielle tilfelle.
  Lønn til ansatte som deltar i prosjektet dekkes ikke. Derimot er honorar/lønn til engasjert prosjektleder/konsulent stønadsberettiget.

  4.
  Støtten gis som delfinansiering av tiltaket og i henhold til de vedtatte planer for prosjektet, med inntil 50 % av budsjetterte kostnader og maksimum kr 300.000 pr søknad. Det kan ikke utbetales en samlet støtte til samme virksomhet, pr kalenderår, som overstiger inntil 3 x årlig kontingentinnbetalingen til Hovedorganisasjonen Virke. Bedriften skal i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansieringen skal skje.
  Fullfinansiering eller støtte ut over maksimumsbeløpet, eller grensen for samlet støtte, kan innvilges dersom det foreligger særskilte grunner for dette.

  Søknad sendes VIRKEs Spesialutvalg på til enhver tid gjeldende skjema lagt ut på Virkes nettsider.
  Søknadsfristen settes til 1. april og 1. september hvert år. Informasjon om søknadsfrister sendes de tariffbundne medlemmene i form av nyhetsbrev og informasjon på VIRKEs nettsider.

  5.
  Mottakerne av midlene skal innen den fastsatte frist, sende Spesialutvalget bekreftet regnskap om anvendelse av midlene og en kortfattet rapport om tiltakets innhold, omfang og resultater.

 • Vedtekter

  § 1 Formål

  Spesialutvalg skal forestå fordelingen av den andel av fondets midler som tilfaller VIRKE i
  henhold til § 6, 1. ledd 2. setning i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond mellom
  VIRKE og LO og mellom VIRKE og YS.

  § 2 Sammensetning


  VIRKEs adm.direktør oppnevner spesialutvalg som består av 5 medlemmer:
  3 medlemmer som skal være bedriftsrepresentanter,
  2 medlemmer fra administrasjonen i VIRKE.
  Spesialutvalgets leder velges blant bedriftsmedlemmene.
  Funksjonstiden er 2 år med adgang til gjenoppnevning for 2 år i sammenheng.

  § 3 Fordeling av midler

  Midlene skal fordeles til gjennomføring eller støtte av tiltak av den art som er nevnt i §§ 1
  og 2, i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond.
  Spesialutvalg kan ved fordelingen ta hensyn til særlige behov som man finner det viktig å
  støtte.

  § 4 Kontroll

  Spesialutvalg skal påse at midlene fra Fondet anvendes til formål som ligger innenfor
  formålene i de avtaler det er henvist til i vedtektenes § 1.
  Mottakerne av midlene skal innen ett år etter tildeling av midlene sende spesialutvalget et
  revisorbekreftet regnskap om anvendelsen av midlene, samt gi en rapport om tiltakets innhold,
  omfang, framdrift og eventuelt sluttregnskap og sluttrapport. Blir slikt regnskap og rapport
  ikke innsendt vil videre utbetalinger fra fondets side ikke kunne finne sted.
  Spesialutvalg avgir årsberetning med regnskap om virksomheten til VIRKE.

Refusjon for Virkes kurs

Deltar du på Virkes åpne kurs og oppfyller kriterier for støtte får du refundert 50 % av betalt faktura.

Hvordan går du frem?

 1. Sjekk at du har riktig tariffavtale.
 2. Sjekk samlet beløp for din virksomhet opp mot kontingentsum.
 3. Meld deg på et kurs.
 4. Send inn refusjonsskjema, etter betalt faktura.
 5. Lovpålagte kurs eller bedriftsinterne kurs vil ikke bli dekket av fondsmidler.

  Søk om refusjon

  Henvendelser

  Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

  May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

  Medlemskap i Virke

  Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene