Få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet, og er bundet av en tariffavtale i oversikten under kan du motta midler til utdanning og kurs.

 • Med en av disse tariffavtalene kan du søke:

  Avtale for Boligbyggelag Virke/Fagforbundet
  Avtale for reiselivsbransjen Virke/HK
  Begravelsesavtalen Virke/PARAT
  Biloverenskomsten Virke/ Fellesforbundet
  Biloverenskomsten Virke/Parat
  Bilutleieoverenskomsten Virke/Fellesforbundet
  Bok og Papiravtalen Virke/HK
  Bransjeavtale advokatvirksomhet Virke/HK
  Bransjeavtale Bilselgere Virke/HK
  Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Virke/HK
  Energistasjonsoverenskomsten Virke/HK
  Energistasjonsoverenskomsten Virke/Parat
  Fellesoverenskomsten for byggfag Virke - Fellesforbundet
  Forlagsavtalen Virke/HK
  Fritids- og opplevelsesavtalen Virke/Parat
  Fritids-og opplevelsesavtalen Virke/Norsk arbeidsmandsforbund
  Funksjonæravtalen Virke/Finansforbundet
  Funksjonæravtalen Virke/Negotia
  Funksjonæravtalen Virke/PARAT
  Grossistoverenskomst Virke/Yrkestrafikkforbundet
  Grossistoverenskomsten Virke/Fellesforbundet
  Grossistoverenskomsten Virke/PARAT
  Industrioverenskomsten (Teko) Virke - Fellesforbundet
  Industrioverenskomsten Virke - Fellesforbundet
  Kontoroverenskomsten Virke/HK
  Kontoroverenskomsten Virke/Yrkestrafikkforbundet
  Kranoverenskomsten Virke/Fellesforbundet
  Kranoverenskomsten Virke/Yrkestrafikkforbundet
  Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Virke/Negotia
  Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Virke/Parat
  Landsoverenskomst for BPA Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for Frisører Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for hotell- og restaurantvirksomheter Virke/Fellesforbundet
  Landsoverenskomst for kinoer Virke/Delta
  Landsoverenskomst for kinoer Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for legesentre Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomsten Virke/HK
  Landsoverenskomsten Virke/HK med bilag for kiosker
  Landsoverenskomsten Virke/HK med bransjebestemmelser bingo
  Landsoverenskomsten Virke/HK med bransjebestemmelser Fotolab.
  Lederoverenskomsten Virke/HK
  Oljeavtalen Virke/Fellesforbundet
  Overenskomst baker- og konditorfag Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund/VIRKE
  Overenskomst boligbyggelag Virke/Delta
  Overenskomst for IKT og Servicelektronikk Virke/EL&IT forbundet
  Overenskomst for Mat- og Drikkevarer Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund/Virke
  Overenskomst for parkeringsselskaper Virke/Norsk Arbeidsmandsforbund
  Overenskomsten for Studentsamskipnader Parat/Norsk Tjenestemanslag
  Overenskomst for transportselskaper i Norge Virke - Fellesforbundet
  Overenskomsten for Arbeidsledere Virke/ Forbundet for Ledelse og Teknikk
  Parkeringsselskapsoverenskomsten Virke/Yrkestrafikkforbundet
  Reiselivsavtalen Virke/PARAT
  Renholdsoverenskomst Virke/Norsk Arbeidsmandsforbund
  Service- og vedlikeholdsoverenskomsten Virke/Parat
  Vaktmesteravtalen Virke/Norsk Arbeidsmandsforbund
  Vekteroverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund/NHO
  Verkstedsoverenskomst Virke/PARAT

Kurs i regi av Virke

Fra 1. januar 2023: Deltar du på Virkes åpne kurs og oppfyller kriterier for støtte får du refundert 50 % av betalt faktura.

OU-Fond LO/YS, ved Spesialutvalget, ønsker å bidra til økt kompetanseheving for ledere og ansatte i medlemsvirksomheter. 

Hvordan går du frem?

 1. Sjekk at du har riktig tariffavtale.
 2. Sjekk samlet beløp for din virksomhet opp mot kontingentsum.
 3. Meld deg på et kurs.
 4. Send inn refusjonsskjema, etter betalt faktura.

  Send inn refusjonsskjema (gjelder kun Virkes kurs)

  Midler til utdanning/opplæring og kurs via søknad

  Ønsker du å benytte deg av andre kompetansetjenester enn Virke leverer? Send inn en søknad der du beskriver hva du ønsker.

  Hvilke tiltak kan du søke på?

  Formålet skal være kompetanseheving av ledere/bedriftsledere med særlig vekt på:

  • Produktivitet
  • Bærekraftig arbeidsliv og mangfold
  • Miljø
  • Økt verdiskapning
  • Samarbeidsspørsmål

  Hvor høyt beløp kan du søke på?

  Maksimumsbeløp det kan søkes på er 3 x innbetalt kontingentsum og 300 000 kroner pr søknad per kalenderår. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

  Hvem fordeler midlene?

  Spesialutvalget for Virke OU-FOND LO/YS

  Frister og retningslinjer

  • Årlige søknadsfrister

   • 1. juni
   • 1. november
  • Retningslinjer for tildeling av midler

   1.
   Alle virksomhetene som betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet er søknadsberettigede. Retningslinjene er felles for de to fondene, men bedriftene kan bare søke om tilskudd fra det fondet de har betalt inn til.

   2.
   Kjeder kan søke om midler til tiltak sentralt, på vegne av søknadsberettigede enheter, eller ansatte, i kjeden.
   Tiltaket kan være fellestiltak mellom flere bedrifter innen en bransje eller verdikjede.


   Tiltakene skal fremme godt samarbeid og bidra til utvikling av ledere, og/eller medarbeidere. Det legges til grunn at tiltak bidrar til økt verdiskaping, økt produktivitet, bærekraftig arbeidsliv og mangfold. Tiltaket kan bidra til å understøtte partssamarbeidet. I dette inngår forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltaket.


   Følgende kan støttes:
   • Lederutviklingsprogram for en gruppe
   • Lederutviklingsprogram kan støttes selv om det bare er én fra virksomheten som deltar.
   • Ut over søknader med egne søknadsfrister to ganger per år, så kan kurs i regi av Virke støttes med 50 % av fondet. Midler tildeles fortløpende etter tilsendt kvittering av betalt faktura, og støttes med maks 3 x årlig kontingentsum per kalenderår.

   3.
   Søknader skal angi hvilket formål midlene skal nyttes til, målgruppe og en tidsramme for gjennomføring av tiltaket. Tiltak det er bevilget midler til må være fullført innen den på forhånd fastsatte tidsramme, begrenset til maksimalt to år fra midlene ble bevilget, med mulighet for forlengelse. Søknaden kan også gjelde for allerede gjennomførte tiltak, med en frist på foregående kalenderår før søknad sendes. Det skal som vedlegg til søknaden innsendes utfyllende opplysninger om tiltaket.
   Innvilgede midler som ikke er benyttet innen den tid som er forutsatt tilbakeføres automatisk til fondet, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad om forlenget gjennomføringsfrist. Forlenget gjennomføringsfrist innvilges bare i helt spesielle tilfelle.
   Lønn til ansatte som deltar i prosjektet dekkes ikke. Derimot er honorar/lønn til engasjert prosjektleder/konsulent stønadsberettiget.

   4.
   Støtten gis som delfinansiering av tiltaket og i henhold til de vedtatte planer for prosjektet, med inntil 50 % av budsjetterte kostnader og maksimum 300 000 kroner per søknad. Det kan ikke utbetales en samlet støtte til samme virksomhet, per kalenderår, som overstiger inntil 3 x årlig kontingentinnbetalingen til Hovedorganisasjonen Virke. Bedriften skal i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansieringen skal skje.
   Fullfinansiering eller støtte ut over maksimumsbeløpet, eller grensen for samlet støtte, kan innvilges dersom det foreligger særskilte grunner for dette.

   Søknad sendes Virkes Spesialutvalg på til enhver tid gjeldende skjema lagt ut på Virkes nettsider.
   Søknadsfristen settes til 1. juni og 1. november hvert år. Informasjon om søknadsfrister sendes de tariffbundne medlemmene i form av nyhetsbrev og informasjon på Virkes nettsider.

   5.
   Mottakerne av midlene skal innen den fastsatte frist, sende Spesialutvalget bekreftet regnskap om anvendelse av midlene og en kortfattet rapport om tiltakets innhold, omfang og resultater. 
   Virke har rett til å offentliggjøre rapportens innhold og bruke eksempler fra tiltaket i sitt informasjonsarbeid.

  • Vedtekter

   § 1 Formål

   Spesialutvalg skal forestå fordelingen av den andel av fondets midler som tilfaller VIRKE i
   henhold til § 6, 1. ledd 2. setning i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond mellom
   VIRKE og LO og mellom VIRKE og YS.

   § 2 Sammensetning


   VIRKEs adm.direktør oppnevner spesialutvalg som består av 5 medlemmer:
   3 medlemmer som skal være bedriftsrepresentanter,
   2 medlemmer fra administrasjonen i VIRKE.
   Spesialutvalgets leder velges blant bedriftsmedlemmene.
   Funksjonstiden er 2 år med adgang til gjenoppnevning for 2 år i sammenheng.

   § 3 Fordeling av midler

   Midlene skal fordeles til gjennomføring eller støtte av tiltak av den art som er nevnt i §§ 1
   og 2, i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond.
   Spesialutvalg kan ved fordelingen ta hensyn til særlige behov som man finner det viktig å
   støtte.

   § 4 Kontroll

   Spesialutvalg skal påse at midlene fra Fondet anvendes til formål som ligger innenfor
   formålene i de avtaler det er henvist til i vedtektenes § 1.
   Mottakerne av midlene skal innen ett år etter tildeling av midlene sende spesialutvalget et
   revisorbekreftet regnskap om anvendelsen av midlene, samt gi en rapport om tiltakets innhold,
   omfang, framdrift og eventuelt sluttregnskap og sluttrapport. Blir slikt regnskap og rapport
   ikke innsendt vil videre utbetalinger fra fondets side ikke kunne finne sted.
   Spesialutvalg avgir årsberetning med regnskap om virksomheten til VIRKE.

  Henvendelser

  Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til .

  May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.