Få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet, og er bundet av en av tariffavtalene i oversikten under? Da kan du motta midler til utdanning og kurs.

 • Hvilke tariffavtaler kan søke?

  Her finner du tariffavtalene som gir deg mulighet til å søke:

  Avtale for Boligbyggelag Virke/Fagforbundet
  Avtale for reiselivsbransjen Virke/HK
  Begravelsesavtalen Virke/PARAT
  Bok og Papiravtalen Virke/HK
  Energistasjonsoverenskomsten Virke/HK
  Forlagsavtalen Virke/HK
  Fritids-og opplevelsesavtalen Virke/Norsk arbeidsmandsforbund
  Funksjonæravtalen Virke/Finansforbundet
  Funksjonæravtalen Virke/Negotia
  Funksjonæravtalen Virke/PARAT
  Grossistoverenskomst Virke/Yrkestrafikkforbundet
  Grossistoverenskomsten Virke/Fellesforbundet
  Grossistoverenskomsten Virke/PARAT
  Kontoroverenskomsten Virke/HK
  Kranoverenskomsten Virke/Fellesforbundet
  Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Virke/Negotia
  Landsoverenskomst for BPA Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for Frisører Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for hotell- og restaurantvirksomheter Virke/Fellesforbundet
  Landsoverenskomst for kinoer Virke/Delta
  Landsoverenskomst for kinoer Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for legesentre Virke/Fagforbundet
  Landsoverenskomst for studentsamskipnader
  Landsoverenskomsten Virke/HK
  Lederavtalen Virke/Lederne
  Lederoverenskomsten Virke/HK
  Overenskomst for IKT og Servicelektronikk Virke/EL&IT forbundet
  Reiselivsavtalen Virke/PARAT
  Renholdsoverenskomst Virke/Norsk Arbeidsmandsforbund
  Vaktmesteravtalen Virke/Norsk Arbeidsmandsforbund
  Verkstedsoverenskomst Virke/PARAT
  Kontoroverenskomsten YTF
  Kranoverenskomsten YTF
  Lederoverenskomsten Virke/HK
  Overenskomst for IKT og Servicelektronikk Virke/Parat
  Bilutleieoverenskomsten FF
  Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK
  Bransjeavtale for bilselgere HK
  Bransjeavtale for informasjonsteknologi HK
  Fritids- og opplevelsesavtalen Virke/Parat
  Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Parat
  Overenskomst boligbyggelag Virke/Delta

Kompetansetjenester fra Virke, dekkes fortløpende

Kurs, nettverk og lederutvikling dekkes 100 % av fondsmidler

Fondet (ved Spesialutvalget) dekker kostnader for  kurs, nettverk og lederutvikling i regi av Virke.
Gjelder kun for medlemmer med en av tariffavtalene listet opp ovenfor.

Hvordan får du utgiftene dekket?

Skriv inn følgende rabattkode ved påmelding: Spesialutvalget + gjeldende tariffavtale. Kostnaden dekkes fortløpende. Påmelding er bindende.
Maksbeløp er 150 000 kroner i året per virksomhet.

Midler til utdanning/opplæring og kurs via søknad

Hvilke tiltak kan søkes på?

Formålet skal være kompetanseheving av ledere/bedriftsledere med særlig vekt på:

 • Produktivitet
 • Miljø
 • Økt verdiskapning
 • Samarbeidsspørsmål

Hvor høyt beløp kan du søke på?

Maksimumsbeløp det kan søkes på er 150 000 kroner. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

Hvem fordeler midlene?

Spesialutvalget for Virke OU-FOND LO/YS.

 • Årlige søknadsfrister

  • 1. juni
  • 1. november
 • Retningslinjer for tildeling av midler

  1.
  Alle virksomhetene som betaler inn til VIRKE/LO-fondet eller VIRKE/YS-fondet er søknadsberettigede. Retningslinjene er felles for de to fondene, men bedriftene kan bare søke om tilskudd fra det fondet de har betalt inn til.

  2.
  Kjeder kan søke om midler til tiltak sentralt, men kan også søke om midler på vegne av søknadsberettigede enheter, eller ansatte, i kjeden.
  Tiltakene skal fremme godt samarbeid og bl.a. ta sikte på utviklingsprogram for ledere/bedriftsledere, og/eller program for ansatte med særlig vekt på produktivitet, miljø og økonomi som bidrar til økt verdiskaping. I dette inngår forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltaket.
  Tiltaket kan være fellestiltak mellom flere bedrifter innen en bransje eller verdikjede.
  Tiltaket skal bidra til å understøtte partssamarbeidet.
  Følgende kan støttes som kostnadsrefusjon til virksomheten:
  - Lederutviklingsprogram for en gruppe
  - Lederutviklingsprogram kan støttes selv om det bare er én fra virksomheten som deltar.
  - Kurs, nettverk og lederprogram i regi av Virke støttes med 100% av fondet, og tildeles fortløpende.

  3.
  Søknaden skal angi hvilket formål midlene skal nyttes til, målgruppe og en tidsramme for gjennomføring av tiltaket. Tiltak det er bevilget midler til må være fullført innen den på forhånd fastsatte tidsramme, begrenset til maksimalt to år fra midlene ble bevilget, med mulighet for forlengelse. Søknaden kan også gjelde for allerede gjennomførte tiltak, med en frist på foregående kalenderår før søknad sendes. Det skal som vedlegg til søknaden innsendes utfyllende opplysninger om tiltaket.
  Innvilgede midler som ikke er benyttet innen den tid som er forutsatt tilbakeføres automatisk til fondet, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad om forlenget gjennomføringsfrist. Forlenget gjennomføringsfrist innvilges bare i helt spesielle tilfelle.
  Lønn til ansatte som deltar i prosjektet dekkes ikke. Derimot er honorar/lønn til engasjert prosjektleder/konsulent stønadsberettiget.

  4.
  Støtten gis som delfinansiering av tiltaket og i henhold til de vedtatte planer for prosjektet, med inntil 50 % av budsjetterte kostnader og maksimum kr 150.000 pr søknad. Det kan ikke utbetales en samlet støtte til samme virksomhet som overstiger inntil 3 x årlig kontingentinnbetalingen til Hovedorganisasjonen Virke. Bedriften skal i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering skal skje.
  Fullfinansiering eller støtte ut over maksimumsbeløpet eller grensen for samlet støtte kan skje dersom det foreligger særskilte grunner for dette.

  Mottakerne av midlene skal innen den fastsatte frist, sende Spesialutvalget bekreftet regnskap om anvendelse av midlene og en kortfattet rapport om tiltakets innhold, omfang og resultater. VIRKE har rett til å offentliggjøre rapportens innhold og bruke eksempler fra tiltaket i sitt informasjonsarbeid.

  5.
  Søknad sendes VIRKEs Spesialutvalg på til enhver tid gjeldende skjema lagt ut på Virkes nettsider.
  Søknadsfristen settes til 1. juni og 1. november hvert år.

 • Vedtekter

  § 1 Formål

  Spesialutvalg skal forestå fordelingen av den andel av fondets midler som tilfaller VIRKE i
  henhold til § 6, 1. ledd 2. setning i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond mellom
  VIRKE og LO og mellom VIRKE og YS.

  § 2 Sammensetning


  VIRKEs adm.direktør oppnevner spesialutvalg som består av 5 medlemmer:
  3 medlemmer som skal være bedriftsrepresentanter,
  2 medlemmer fra administrasjonen i VIRKE.
  Spesialutvalgets leder velges blant bedriftsmedlemmene.
  Funksjonstiden er 2 år med adgang til gjenoppnevning for 2 år i sammenheng.

  § 3 Fordeling av midler

  Midlene skal fordeles til gjennomføring eller støtte av tiltak av den art som er nevnt i §§ 1
  og 2, i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond.
  Spesialutvalg kan ved fordelingen ta hensyn til særlige behov som man finner det viktig å
  støtte.

  § 4 Kontroll

  Spesialutvalg skal påse at midlene fra Fondet anvendes til formål som ligger innenfor
  formålene i de avtaler det er henvist til i vedtektenes § 1.
  Mottakerne av midlene skal innen ett år etter tildeling av midlene sende spesialutvalget et
  revisorbekreftet regnskap om anvendelsen av midlene, samt gi en rapport om tiltakets innhold,
  omfang, framdrift og eventuelt sluttregnskap og sluttrapport. Blir slikt regnskap og rapport
  ikke innsendt vil videre utbetalinger fra fondets side ikke kunne finne sted.
  Spesialutvalg avgir årsberetning med regnskap om virksomheten til VIRKE.

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til ou-fond@virke.no.

May Katrin Johnsen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.