Lønnsstatistikk og lønnsutvikling

For lønnstakere under ett viser nasjonalregnskapet en årslønnsvekst fra 2015 til 2016 på 1,7 prosent. Strukturendringer mellom næringer med ulikt lønnsnivå bidro til å trekke ned den samlede årslønnsveksten med 0,4 prosentpoeng. Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er på sin side beregnet til 2,5 prosent.

(Kilde: Teknisk beregningsutvalgs endelige hovedrapport, mars 2017, s. 7).