Permittering ved fare for streik i egen virksomhet

Når det er mekling på en overenskomst som virksomheten er bundet av, må behovet for permitteringer vurderes. Det er tillatt å permittere når virksomheten ikke kan sysselsette de øvrige medarbeiderne på grunn av en streik. Er det fare for at hele eller deler av driften vil bli lammet av en streik, bør det gis betinget permitteringsvarsel. Et betinget permitteringsvarsel må gis minst 14 dager før det er aktuelt å permittere. Det betingede permitteringsvarselet bør derfor gis raskt etter at de sentrale forhandlingene er brutt. Prosessen med betinget permitteringsvarsel er todelt:  

    1. Drøft sysselsettingssituasjonen ved en eventuell streik med tillitsvalgte i alle arbeidstakerorganisasjoner ved virksomheten, både tillitsvalgte for den arbeidstakerorganisasjonen som er i mekling og eventuelt alle andre tillitsvalgte. Se mal her. 
    2. Gi det betingede permitteringsvarselet til de ansatte ved oppslag, for eksempel på oppslagstavle eller på intranett. Ansatte som er fraværende varsles på hensiktsmessig måte. Forslag til tekst ligger her.

Når virksomheten blir varslet om et streikeuttak, kan det vurderes hvilke konsekvenser en streik i virksomheten får. Se mer om arbeidsplikt og streikebryteri her. Hvis streiken fører til at noen eller alle ansatte ikke kan sysselsettes på en forsvarlig måte, må lederne i virksomheten forberedes på å iverksette permitteringer fra streikens første dag.

NAV skal varsles dersom minst 10 ansatte blir permittert. De skal varsles så snart en ser at permittering vil kunne bli en realitet. Meldingen gis til NAV i det distriktet virksomheten ligger. 

Hvis ikke alle ansatte skal permitteres, må man velge ut hvem som skal permitteres. Ansiennitetsprinsippet skal brukes, hvis det ikke er saklig grunn til å fravike det. De enkelte arbeidstakerne som står i fare for å bli permittert skal få beskjed om dette så tidlig som mulig.

De fleste permitterte medarbeidere har rett til dagpenger fra NAV etter noen karensdager. Som et alternativ til permittering bør arbeidsgiver tillate at de som skulle vært permittert tar ut ferie eller avspaserer.

Arbeidstakere skal få et skriftlig bevis på at de blir permittert. Der skal det stå både hvorfor de er permittert og hvor lenge man tror permitteringen vil vare. Dette er dokumentasjon som arbeidstaker trenger for å søke om dagpenger av NAV.

Når en virksomhet må permittere på grunn av streik, har arbeidsgiver ingen lønnsplikt for de permitterte.