Tariffoppgjøret 2018- Godkjenning av forhandlingsresultatet på HUK-området landsoverenskomst for utdanning

Tariffoppgjøret 2018- Godkjenning av forhandlingsresultatet på HUK-området landsoverenskomst for utdanning

Det vises til tidligere tilsendt Tariffnytt 39/2018 med informasjon om forhandlingsresultatet mellom partene under årets tariffoppgjør. I pressemelding fra Virke av 6. september ble det gjort oppmerksom på at ingen av tilleggene eller endringene skulle effektueres før oppgjøret var vedtatt.

Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av både Virke og arbeidstakerorganisasjonene og kan iverksettes for medlemmer bundet av Landsoverenskomsten for utdanning:

ØKONOMI 2018

Sentrale tillegg

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2018. Oversikt over sentrale tillegg: se her

Gjelder ansatte med stilling i kap. 4, pkt. 4.2.2 og pkt. 4.3.

Tillegg til ledere

Til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 1,5 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2018. Virkningsdato er 1.5.2018. Gjelder ledere med stilling i kap.4 pkt. 4.2.3

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2018

Tabell over garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet: se her

Gjelder kap. 4 pkt. 4.2.2 og pkt. 4.3.

Lokale forhandlinger

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.

Øvrige endringer i overenskomsten

KAP 1 Fellesbestemmelser

5.2 Lørdags- og søndagstillegg

Fra 1.1.2019 endres bestemmelsen slik:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

for timene pr. arbeidet time
0-289* minst kr 53,-
290 til 349* minst kr 100,-
350* + minst kr 150,-

*Antall timer pr kalenderår

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

Virke påpeker at arbeidsgivere må etablere rutiner slik at timer arbeidet på lørdag/søndag etter ny bestemmelse fra 1.1.19 blir registrert og summeres fortløpende. De forhøyede satsene gjelder fra time 290 og time 350.

5.4 Kvelds- og nattillegg

5.4.1 Turnusarbeidere

Fra 1.1.2019 endres bestemmelsen slik:

For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste.

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.

5.4.2 Andre arbeidstakere

Fra 1.1.2019 endres første ledd slik:

Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr. 28,- per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

7.1 Erstatning av ferie

Punktet slettes

9.1 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser

Sivil tjenesteplikt slettes.
Siste setning slettes grunnet allmenn verneplikt

KAP 4 Forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser

4.2.2 Stillinger

Ny stillingsbenevnelse:

Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning.
Merknad: Adjunkt med tilleggsutdanning og Stilling med krav om 5-årig U/H-utdanning (min 300 studiepoeng).

Øvrige forhold fra protokollen

Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons-, forelde- og andre lønnede permisjoner

Partene er enige om at arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.

Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelse

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.

Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

Forhandlinger gjennomføres innen 31. oktober 2018. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2018, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato.

Omregning av tillegg/overtidstillegg

Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning og 1 for arbeidsrett, eller send en e-post til arbeidsrett@virke.no