• Lønn

  Minstelønnssatser fra 1. februar 2020

  Minstelønnssatsene Månedslønn
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403
  Lønnstrinn 1 reiseliv 26 194
  Lønnstrinn 2 reiseliv 26 332
  Lønnstrinn 3 reiseliv 26 670
  Lønnstrinn 4 reiseliv 34 371

  Lønnssatser 2018 Avtale for reiselivsbransjen (Handel og Kontor).pdf

 • Arbeidstid

  Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer.

  Arbeidstiden skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker.

  Arbeidstid før og etter bedriftens åpningstid skal regnes som ordinær arbeidstid.

  Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

  I virksomheter hvor driften krever at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal arbeidstiden ikke overstige 35,5 timer i uken. Se for øvrig arbeidsmiljøloven § 10-4 (4) og Landsoverenskomsten § 2.13.

  Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden. 3.7.

  Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom partene. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig, og skiftplan settes opp minst 4 uker i forveien.

  Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dag skift som verken går lørdag kveld eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstiden være 36,5 t/uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5, 35,5 og 33,5 t/uke, hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 t/uke.

  Avtalen, inkludert skiftplan og lønnsvilkår, sendes organisasjonene til orientering.

  Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel.

  Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 4 dager, skal det gis minst 14 dagers varsel.

  Bestemmelsene om midlertidig endring av åpnings-/stengetiden kan ikke anvendes for julaften, nyttårsaften og pinseaften.

  Ved midlertidig endring av arbeidstiden skal arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner kunne fritas dersom dette kan skje uten særlig ulempe for virksomheten.

  De siste 14 arbeidsdager før julaften kan den ordinære arbeidstid begynne og slutte 2 timer senere, om de ansatte er meddelt dette med 14 dagers varsel.

  Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse hvis forskjøvet tid med de nevnte 2 timer allerede er innregnet i arbeidstidsordningen og når forskyvningen allerede omfatter de siste 14 arbeidsdager før julaften.

  Hvis forskyvning er innregnet med mindre enn 2 timer, kan det for den resterende tid foretas forskyvning de siste 14 arbeidsdager før julaften.

  Arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner skal kunne fritas dersom dette kan skje uten særlige ulemper for virksomheten. 3.10. PÅSKEAFTEN (1) Påskeaften er fridag.

  Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det.

  På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15. Dette regnes som hel dag og betales med ordinær lønn.

  Når arbeidet slutter tidligere, kan tiden fram til ovennevnte tidspunkt kreves opparbeidet.

  Dersom arbeidstaker etter avtale med arbeidsgiver deltar på kurs, konferanser, faglige aktiviteter, studieturer, messer eller stands og som avholdes utenom ordinær arbeidstid, skal det i forkant treffes avtale om godtgjørelse for arbeidstaker i form av lønn, avspasering eller lignende.

  Ved innføring av ordninger med faste regelmessige personalmøter, kan bedriften legge disse som ordinær arbeidstid enten før eller etter den vanlige arbeidstiden etter konferanse med tillitsvalgte.

  For øvrig kan personalmøter ved behov legges etter ordinær arbeidstid. Det skal treffes avtale med tillitsvalgte på forhånd, så sant det er mulig. Slike møter skal godtgjøres som overtid dersom betingelsene for overtid etter reiselivsavtalen for øvrig er tilstede. Det skal betales minimum 2 timer ved nytt oppmøte.

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  a) gir lønnsansiennitet etter § 15.3 og

  b) har tilknytning til vedkommendes arbeid, og

  c) begynner kl. 16.00 eller senere, skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst to timer.

  Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon med lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

Siste nytt for denne avtalen

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Revisjonen gjelder Landsoverenskomsten med tilhørende bilag og avtaler. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget. 
  • Tariffavtalen blir grønnere ved at bærekraft får et større fokus. 
  • Kompetanseløp hvor det søkes støtte fra regjeringen om finansiering av bransjens kompetansesenter. 
  • Tidspunkt og satser for ulempekompensasjon er noe justert

  Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Handel og Kontor. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

  Last ned protokoll her. 

 • : Enighet om revisjon i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

  26. august 2020 ble det enighet om revisjon av Avtale for reiseliv HK i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. Partene ble enige om å prolongere avtalen for to nye år uten endringer.

  Enigheten er imidlertid knyttet til det endelige resultatet av forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor. Endringer i overenskomstene blir dermed ikke klart før Virke og HK har kommet til enighet om endringer i Landsoverenskomsten.

  Last ned protokoll her

 • : Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og HK står samlet overfor myndighetene og krever blant annet at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

  Tilbud om barnehage og skole for å sikre samfunnskritiske funksjoner
  Myndighetene har definert blant annet butikk- og bensinstasjonsansatte, og lagerarbeidere som kritiske samfunnsfunksjoner som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. Hver enkelt virksomhet må gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og de det gjelder oppfordres til å ta kontakt med sin kommune for avklaringer. Oversikten over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner finnes på nfd.dep.no

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Avtale for reiselivsbransjen mellom HK og Virke har en rekke detaljerte regler som regulerer etablering og endringer av arbeidstidsordninger:

  • Arbeidstidsordninger skal drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
  • Endringer av arbeidstidsordninger krever normalt fire ukers varsel
  • Hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige, står de fritt til å endre arbeidstidsordningene uten fire ukers varsel

  Virke og HK oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.  

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn