• Lønn

  Minstelønnssatser

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6  34 371 211,51

  Nye lønnssatser 2019 med kun garantitillegg Landsoverenskomsten (6).pdf

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf

 • Arbeidstid

  Arbeidstiden skal fastsettes slik at den i størst mulig grad tilgodeser hensynet til rasjonell og lønnsom drift, og slik at både arbeidstakernes og arbeidsgivers behov ivaretas.

  Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gjelder fullt ut, med mindre noe annet er avtalt i eller med hjemmel i dette kapittelet.

  Hovedavtalens bestemmelser gjelder ved fastsettelse og endring av arbeidstids- ordninger

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  Arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger mellom partene. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid).

  ENDRING AV AVTALT ARBEIDSORDNING

  1. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan skje etter forhandlinger mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal framlegges senest 3 uker før varslingsfristens utløp. Dersom fremleggelsen skjer senere, skal iverksettelses- tidspunktet forskyves tilsvarende.

  2. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke iverksette før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Partene er enige om at man ikke skal bruke 4- ukers varselet for jevnlige endringer. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukers varselet.

  3. Den deltidsansatte skal ha anledning til å konferere med de tillitsvalgte på forhånd. Den avtalte faste arbeidstid som skal ligge innenfor rammen av arbeidstidsordningen for heltidsansatte, kan bare endres etter forutgående avtale med vedkommende deltidsansatte etter en varselfrist på 4 uker, med mindre det avtales en kortere frist.

  DAGLIG ARBEIDSTID

  1. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer.

  2. Arbeidstiden skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker.

  3. Arbeidstiden legges mellom kl. 0700 og kl. 1700. Når det arbeides på lørdag, slutter arbeidet senest kl. 1300.

  UKENTLIG ARBEIDSTID

  Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer per uke.

  SPISEPAUSE

  1. Spisepausen skal så lang det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  2. Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn 1/2 time hvor den effektive arbeidstid er mindre enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 1/2 time eller kortere

  VAKTORDNING

  1. Ved enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte, kan det avtales vaktordning utover ordinær arbeidstids slutt.

   Kompensasjon for slik ordning fastsettes av de lokale parter.

   Ved uenighet mellom de lokale parter tas saken opp mellom organisasjonene.

  2. Ved enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte kan det avtales telefonvakttjeneste. Kompensasjon fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom lokale parter.

  SKIFTARBEID

  1. Innføring eller endring av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom partene. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig og skiftplan settes opp minst 4 uker i forveien.

  2. Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dagskift som verken går lørdag aften, eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstid være 36,5 t./uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5 35,5 og 33,5 timer hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 timer pr. uke.

  3. Skiftarbeid på 2 dagskift for sjåfører, lagerarbeidere mv. kan de første 5 virkedager i uken legges mellom kl. 0600 og kl. 2400, og på lørdager og dag før helligdag mellom kl. 0600 og kl. 1800 unntatt jul-, nyttårs- og pinseaften hvor arbeidet skal slutte senest kl. 1500.

  4. Hva angår nattarbeid henvises det til arbeidsmiljøloven § 10-11, nattarbeid etter særskilt avtale.

  5. Ved databehandlingsanlegg og for lignende større maskininstallasjoner, skal det være adgang til å innføre skiftordning med 2 dagskift. Skiftet skal legges innenfor arbeidsmiljølovens ramme uten at dette skal medføre noen forlengelse av den daglige arbeidstid.

  6. Avtalen mellom de lokale parter om betingelsene med hensyn til skiftplan og lønnsvilkår, sendes organisasjonene til orientering,

  PÅSKEAFTEN

  1. Påskeaften er fridag.

  2. Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det

  ORDINÆR ARBEIDSTID PÅ JUL-, NYTTÅRS- OG PINSEAFTEN

  1. På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 1300. Dette regnes som hel dag og betales med ordinær lønn.

  2. Når arbeidet slutter tidligere, kan tiden frem til ovennevnte tidspunkt kreves opparbeidet.

  KURS, KONFERANSER OG PERSONALMØTER

  1. Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

  2. Ved innføring av ordninger med faste regelmessige personalmøter kan bedriften legge disse som ordinær arbeidstid enten før eller etter den vanlige arbeidstid etter konferanse med de tillitsvalgte.

  3. For øvrig kan personalmøter ved behov legges etter ordinær arbeidstid. Det skal treffes avtale med den tillitsvalgte på forhånd, så sant det er mulig. Slike møter skal godtgjøres som overtid dersom betingelsene for overtid etter Landsoverenskomsten for øvrig er tilstede. Det skal betales minimum 2 timer ved nytt oppmøte.

  RETT TIL FRI I FORBINDELSE MED UTDANNING

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  a)  gir lønnsansiennitet etter § 12.2. og

  b)  har tilknytning til vedkommendes arbeid, og

  c)  begynner kl. 16.00 eller senere,

  skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst to timer.

  Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon med lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Revisjonen gjelder Landsoverenskomsten med tilhørende bilag og avtaler. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget. 
  • Tariffavtalen blir grønnere ved at bærekraft får et større fokus. 
  • Kompetanseløp hvor det søkes støtte fra regjeringen om finansiering av bransjens kompetansesenter. 
  • Tidspunkt og satser for ulempekompensasjon er noe justert

  Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Handel og Kontor. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

  Last ned protokoll her. 

 • : Enighet om revisjon i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

  25. august 2020 Enighet om revisjon av Bransjeavtale for informasjonsteknologi i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. Partene ble enige om å forlenge avtalen for to nye år uten endringer.

  Enigheten er imidlertid knyttet til det endelige resultatet av forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor. Endringer i overenskomstene blir dermed ikke klart før Virke og HK har kommet til enighet om endringer i Landsoverenskomsten.

  Last ned protokoll her

 • : Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og HK står samlet overfor myndighetene og krever blant annet at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

  Tilbud om barnehage og skole for å sikre samfunnskritiske funksjoner
  Myndighetene har definert blant annet butikk- og bensinstasjonsansatte, og lagerarbeidere som kritiske samfunnsfunksjoner som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. Hver enkelt virksomhet må gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og de det gjelder oppfordres til å ta kontakt med sin kommune for avklaringer. Oversikten over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner finnes på nfd.dep.no

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Bransjeavtale for informasjonsteknologi mellom HK og Virke har en rekke detaljerte regler som regulerer etablering og endringer av arbeidstidsordninger:

  • Arbeidstidsordninger skal drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
  • Endringer av arbeidstidsordninger krever normalt fire ukers varsel
  • Hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige, står de fritt til å endre arbeidstidsordningene uten fire ukers varsel

  Virke og HK oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.  

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

   

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson