Forhandlingsresultat godkjent

Handel og Kontor i Norge (HK) har godkjent resultatet fra meklingen mellom Virke og HK for LandsoverenskomstenKontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten

Les mer om løsningen i Siste oppdateringer for denne avtalen under. 

 • Lønn

  Minstelønnssatser

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6  34 371 211,51

  Nye lønnssatser 2019 med kun garantitillegg Landsoverenskomsten (6).pdf

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf

 • Arbeidstid

  Arbeidstiden skal fastsettes slik at den i størst mulig grad tilgodeser hensynet til rasjonell og lønnsom drift, og slik at både arbeidstakernes og arbeidsgivers behov ivaretas.

  Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gjelder fullt ut, med mindre noe annet er avtalt i eller med hjemmel i dette kapittelet.

  Hovedavtalens bestemmelser gjelder ved fastsettelse og endring av arbeidstidsordninger

  ARBEIDSTIDENS LENGDE

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37 1/2 timer pr. uke.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  Arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger mellom partene. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  ENDRING AV AVTALT ARBEIDSTIDSORDNING

  1. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom partene, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal fremlegges senest 3 uker før varslingsfristens utløp. Dersom fremleggelsen skjer senere, skal iverksettelses- tidspunktet forskyves tilsvarende.

  2. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke i verk- settes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet.

  3. Sommertidsordninger og fridagsordninger kan avtales lokalt, og skal omfatte samtlige arbeidstakere. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlingene.

  FLEKSIBEL ARBEIDSTID (FLEKSITID)

  1. Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid).

   I så fall anbefaler partene: Kjernetid kl. 09.00 - kl. 15.00 Fleksitid kl. 07.00 - kl. 17.00

   med frist for avregning av "minus/plusstid" på 2 måneder inklusive arbeidsmåneden.

   Det henvises til bilag nr. 1 hvor det er inntatt et eksempel på innholdet i en eventuell fleksitidsordning.

  2. Pålagt/avtalt overtid er ikke fleksitid, men følger bestemmelsene i § 3. Partene anbefales å lage regler som begrenser antallet overførte timer, og gjennom rutiner sikre at reglene overholdes. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om begrensninger av daglig, ukentlig og månedlig total arbeidstid.

  SPISEPAUSE

  Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  SKIFTARBEID

  Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Avtalen mellom de lokale partene med skiftplan og lønnsvilkår sendes organisasjonene til orientering.

  Dersom det innføres toskiftsordning uten arbeid lørdag kveld eller i helgedags- døgn, skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 36 1/2 t/uke. For andre ordninger der arbeidsmiljøloven har bestemmelser om hhv. 40, 38 og 36 t/uke, skal lengden ikke overstige hhv. 37 1/2, 35 1/2 og 33 1/2 t/uke.

  ORDINÆR ARBEIDSTID PÅ JUL- OG NYTTÅRSAFTEN

  Arbeides det på julaften og nyttårsaften, slutter arbeidet senest kl. 13.00.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste nytt for denne avtalen

 • : Nye plassoppsigelser fra HK

  Handel og Kontor har sendt Virke nye plassoppsigelser i forbindelse med brudd i forhandlingene om ny Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomt. Oversikt over bedrifter som er omfattet:

  • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

   Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

   Revisjonen gjelder Landsoverenskomsten med tilhørende bilag og avtaler. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

   • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget. 
   • Tariffavtalen blir grønnere ved at bærekraft får et større fokus. 
   • Kompetanseløp hvor det søkes støtte fra regjeringen om finansiering av bransjens kompetansesenter. 
   • Tidspunkt og satser for ulempekompensasjon er noe justert

   Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Handel og Kontor. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

   Last ned protokoll her. 

  • : Plassfratredelse - disse kan bli tatt ut i streik

   Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. 

   Dette gjelder for Landsoverenskomsten HK, Kontoroverenskomsten HK og Lederoverenskomsten HK, og Funksjonæravtalen Parat.

   Virksomheter som følger bransjeavtalene tilknyttet Landsoverenskomsten kan også bli tatt ut i streik. Dette gjelder Bok- og Papiravtalen HK, Forlagsavtalen HK, Avtale for reiselivsbransjen HK, og Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK.

   Oversikt over bedrifter som er omfattet:

   Alle bedrifter som er omfattet vil få en egen e-post med navneliste over arbeidstakere som skal streike fra og med lørdag.

   Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt. Det vil da bli sendt ut nye navnelister.
    
   Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert og omfattet av avtalene nevnt over. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet. 
    
   Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. 

   Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler for hvorledes dette skal gjøres.

   Meklingsfristen utløper kl. 24.00 fredag 11. september, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

  • : Enighet om revisjon i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

   27. august 2020 ble det enighet om revisjon av Forlagsavtalen  i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. Partene ble enige om å forlenge avtalen for to nye år uten endringer.

   Enigheten er imidlertid knyttet til det endelige resultatet av forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor. Endringer i overenskomstene blir dermed ikke klart før Virke og HK har kommet til enighet om endringer i Landsoverenskomsten.

   Last ned protokoll her

  • : Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

   Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

   Virke og HK står samlet overfor myndighetene og krever blant annet at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden.

   Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

   Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
   I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   Tilbud om barnehage og skole for å sikre samfunnskritiske funksjoner
   Myndighetene har definert blant annet butikk- og bensinstasjonsansatte, og lagerarbeidere som kritiske samfunnsfunksjoner som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn. Hver enkelt virksomhet må gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og de det gjelder oppfordres til å ta kontakt med sin kommune for avklaringer. Oversikten over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner finnes på nfd.dep.no

   Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
   Forlagsavtalen mellom HK og Virke har en rekke detaljerte regler som regulerer etablering og endringer av arbeidstidsordninger:

   • Arbeidstidsordninger skal drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
   • Endringer av arbeidstidsordninger krever normalt fire ukers varsel
   • Hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige, står de fritt til å endre arbeidstidsordningene uten fire ukers varsel

   Virke og HK oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.  

    

   Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

   1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
   2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
   3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
   4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
   5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
  • : Garantitillegg per 1. Februar for landsoverenskomsten, kontoroverenskomstene og funksjonæravtalene

   Lønnsgarantiordningene som har virkning fra 1. februar 2020 er nå ferdigforhandlet med Virkes motparter. 

   Garantireguleringen for 2020 innebærer følgende:

   1. Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time – kroner 933 per måned – med virkning fra 1. februar 2020.
   2. For ansatte i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, og som er omfattet av Landsoverenskomsten eller Funksjonæravtalene, heves minstelønnssatsen til kroner 234,59 per time med virkning fra 1. februar 2020.

   Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2020.

  • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

   Resultatet effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skjer med virkning fra dette tidspunkt.

   For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering.

  • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

   Virke kom den 4. april 2019 til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

   Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

   Merk:

   • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
   • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
   • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

   Resultat av mellomoppgjøret 2019

   Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

   • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
   • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
   • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
   • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
   • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
   • Begravelsesbyråavtalen – Parat
   • Verkstedoverenskomsten – Parat

   Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

   For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

   • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
   • Overenskomst for renhold - NAF
   • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
   • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
   • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
   • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
   • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

   Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

   For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

   Særskilte overenskomstområder

   Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

   • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
   • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
   • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

   Avtale for reiselivsbransjen:

   • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
   • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

   Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

   Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

   • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
   • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

   Oljeoverenskomsten (NTF):

   • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

   Begravelsesbyråavtalen (Parat):

   • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

   Særskilt om studentsamskipnadene

   Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

   Lokale forhandlinger

   Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

   Effektuering av tillegg

   Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
   etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  Siste oppdateringer innen tariff og lønn

  Kontaktperson