Ingen streik – Virke og Parat enige etter mekling

Etter mekling på overtid, kom Virke og Parat til enighet om revisjon av Funksjonæravtalen. Les mer om løsningen i Siste oppdateringer for denne avtalen under. 

 • Lønn

  Minstelønnssatser

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6  34 371 211,51

  Nye lønnssatser 2019 med kun garantitillegg Landsoverenskomsten (6).pdf

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf

 • Arbeidstid

  INNLEDENDE BESTEMMELSER

  1. Arbeidstiden skal fastsettes slik at den i størst mulig grad tilgodeser hensynet til rasjonell og lønnsom drift, og slik at både arbeidstakernes og arbeidsgivers behov ivaretas.

  2. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gjelder fullt ut, med mindre noe annet er avtalt i eller med hjemmel i dette kapittelet.

  3. Hovedavtalens bestemmelser gjelder ved fastsettelse og endring av arbeidstidsordninger.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  1. Arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger mellom partene. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  2. Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid). Det er en forutsetning for en slik avtale at det er praktisk gjennomførbart å avvikle avspasering av plusstid. Ved manglende tilrettelegging for slik avspasering, eller når avspasering ikke kan gjennomføres pga. arbeidssituasjon, skal eventuell plusstid kompenseres med ordinær lønn. Bestemmelsen gjelder ikke for ansatte som er unntatt fra arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2).

  ENDRING AV AVTALT ARBEIDSTIDSORDNING

  1. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom partene, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel.

  2. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet.

  3. Deltidsansattes avtalte arbeidstidsordning kan ikke endres med mindre det er helt nødvendig ut fra bedriftens behov. Ved slike endringer skal det tas særlig hensyn til de deltidsansatte hvor endringen virker inn på forhold utenfor arbeidsforholdet, slik som f. eks. utdanning, familiære hensyn eller annen arbeidsgiver.

  DAGLIG ARBEIDSTID

  1. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer.

  2. Arbeidstiden skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker.

  UKENTLIG ARBEIDSTID

  1. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer per uke.

  2. I virksomheter hvor driften krever at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal arbeidstiden ikke overstige 35,5 timer per uke.

  3. Arbeidstaker har rett til å arbeide de antall timer som fremgår av arbeidsavtalen, jf. også reglene om gjennomsnittsberegning.

  UKENTLIG ARBEIDSFRI

  1. Heltidsansatte og deltidsansatte som arbeider hver dag i uken med gjennomsnittlig arbeidstid på minst 5 timer pr. dag, har rett til å kreve at arbeidstiden inndeles slik at den hver annen uke avvikles som 5-dagers uke med lørdagsfri.

  2. Ordningen fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom partene. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  ØVRIGE FRIDAGER

  1. Hvis den gjennomsnittlige arbeidstid pr. uke etter fradrag av fridagene ovenfor er over 37,5 timer pr. uke, skal overskytende tid avvikles som hele fridager og fortrinnsvis legges til mandag i sammenheng med frilørdagen så fremt dette er forenlig med rasjonell arbeidstidsordning.

  2. Fridager som nevnt ovenfor avvikles etter bruttosystemet. Det samme gjelder øvrige fridager som avvikles etter et fast system. Fridager ut over dette avvikles etter nettosystemet.

  3. Hvis ikke særlige forhold taler mot det, skal slike fridager gis i forhold til ansettelsestiden i beregningsperioden og unntak avtales skriftlig.

  GJENNOMSNITTSBEREGNING AV DEN ALMINNELIGE ARBEIDSTID

  1. Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om en arbeidstidsordning over en nærmere fastsatt periode på høyst 52 uker, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5. Den gjennomsnittlige arbeidstid for perioden kan høyst være 37,5 effektive timer pr. uke samtidig som ingen enkelt arbeidsdag må overskride 10 effektive timer. Det henvises for øvrig til den adgang bedriften og de tillitsvalgte etter arbeidsmiljølovens § 10-5 (2), har til å avtale skriftlig en arbeidstid utover de grenser som er nevnt ovenfor.
  2. For en arbeidstaker som er midlertidig ansatt, må arbeidstiden ikke gjennomsnittsberegnes over et tidsrom som er lengre enn arbeidsforholdets varighet.
  3. En arbeidstaker som tiltrer eller fratrer sin stilling før utløpet av den periode en arbeidstidsordning er avtalt for, og som har hatt en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 37,5 timer pr. uke, har ikke rett til betaling for det overskytende antall timer. Det kan heller ikke gjøres fradrag i lønnen hvis en arbeidstaker under samme betingelser har hatt en kortere arbeidstid i beregningsperioden enn gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke.
  4. Hvis det ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for deltidsansatte ikke er tatt hensyn til redusert arbeidstid som følge av arbeidstidsordning for heltidsansatte, f.eks. sommertid, foretas reduksjon i månedslønnen for den manglende arbeidstid.

  SPISEPAUSE

  1. Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  2. Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn en halv time der arbeidstiden er kortere enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 1⁄2 time eller kortere.

  SKIFTARBEID

  1. Det er adgang til å innføre skiftordning etter arbeidsmiljølovens bestemmelser uten at dette skal medføre noen forlengelse av den daglige arbeidstid. Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom partene. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig, og skiftplan settes opp minst 4 uker i forveien.

  2. Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dag skift som verken går lørdag kveld eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstiden være 36,5 t/uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5, 35,5 og 33,5 t/uke, hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 t/uke.

  3. Slike avtaler skal innsendes til organisasjonene til godkjennelse, hvis én av partene krever det.

  KRAV OM VARSEL VED MIDLERTIDIGE ENDRINGER AV ÅPNINGSTID

  1. Ved midlertidig endring av åpningstiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel.

  2. Ved midlertidig endring av åpningstiden for en periode på inntil 4 dager, skal det gis minst 14 dagers varsel.

  PÅSKEAFTEN

  1. Påskeaften er fridag.

  Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det.

   1. OG 17. MAI

  1. og 17. mai er fridager med full lønn i den utstrekning dette følger av lov av 26. april 1947 om 1. og 17. mai.

  ORDINÆR ARBEIDSTID PÅ JUL-, NYTTÅRS- OG PINSEAFTEN

  1. På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15. Dette regnes som hel dag og betales med ordinær lønn.

  2. Hvis det av hensyn til virksomheten er nødvendig eller hensiktsmessig, f.eks. i butikksentre, kan bedriften etter forutgående drøftelser med de tillitsvalgte, fastsette senere avslutning av arbeidet. Arbeidet etter ovennevnte tidspunkt godtgjøres som overtid og betales med 100 % overtidstillegg.

  KURS, KONFERANSER OG PERSONALMØTER

  1. Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

  2. Ved innføring av ordninger med faste regelmessige personalmøter, kan bedriften legge disse som ordinær arbeidstid enten før eller etter den vanlige arbeidstid etter drøfting med de tillitsvalgte.

  3. For øvrig kan personalmøter ved behov legges etter ordinær arbeidstid. Det skal treffes avtale med den tillitsvalgte på forhånd, så sant det er mulig. Slike møter skal godtgjøres som overtid dersom betingelsene for overtid etter Landsoverenskomsten for øvrig er tilstede. Det skal betales minimum 2 timer ved nytt oppmøte.

  RETT TIL FRI I FORBINDELSE MED UTDANNING

  1. Arbeidstakere som tar offentlig godkjent kveldsundervisning som gir lønnsansiennitet, kan kreve å få fri uten lønn, slik at det blir minst 2 timer mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse.
  2. Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.
  3. Det gis permisjon med lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  FRIDAGSORDNING ETTER BRUTTOSYSTEMET

  1. Med fridagsordning etter bruttosystemet menes fridager som avvikles etter et system som gir fridager på fast(e) dag(er) med faste tidsintervaller, f.eks. fri hver annen lørdag og hver 8. mandag. Fridagene opparbeides innenfor de samme tidsintervaller uten hensyn til om det inntreffer hellig- eller høytidsdager i perioden.

  2. Arbeidstakeren har da ikke krav på ny fridag om han er syk på fridagen eller om den faller i ferien, under militærtjeneste eller permisjoner, eller på en hellig- eller høytids-dag. Om arbeidstakeren ikke har opparbeidet tid til fridager på grunn av fravær som ovenfor nevnt, skal arbeidstakeren likevel ha sin oppsatte fridag.

  FRIDAGSAVVIKLING ETTER NETTOSYSTEMET

  1. Ved fridagsavvikling etter nettosystemet menes fridager som ikke bygger på et slikt fast system som nevnt i 2.5., f.eks. 7 dager pr. år utover fri hver annen lørdag og som legges til uregelmessige tider.

  2. For slike fridager legges opparbeidet og avregnet tid til grunn.

  3. Ved beregning av opparbeidet tid legges til grunn 45,5 effektive arbeidsuker pr. år. For arbeidstakere med 37,5 timers arbeidsuke utgjør dette på årsbasis 1706 1⁄4 timer.

  4. Ved avvikling av fridagsordninger etter nettosystemet kan fridagene ikke legges på hellig- eller høytidsdager, påskeaften eller på fastlagte feriedager. Feriedager kan heller ikke legges til opparbeidede fastlagte fridager.

  5. Hvis en arbeidstaker er syk på en på forhånd oppsatt fridag, gir dette ikke rett til ny fri-dag. Sykefravær i opparbeidelsesperioden gir rett til den etterfølgende oppsatte fridag.

  ANDRE FRIDAGSORDNINGER

  1. Hvis ansatte i bedriften ønsker en annen fridagsavvikling kan dette avtales skriftlig mellom bedriften og de tillitsvalgte.
  2. Dersom partene inngår avtale om innskrenket arbeidstid i visse perioder, reduseres antall fridager tilsvarende med mindre det avtales at den reduserte tid innarbeides ved en senere anledning.

  TILLEGG FOR SEN ARBEIDSTID

  1. Tillegg for sen arbeidstid utbetales:

   Mandag til fredag:
   Etter kl. 18.00: kr. 22,- per time Etter kl. 21.00: kr. 45,- per time

   Lørdag:
   Etter kl. 13.00: kr. 45,- per time Etter kl. 16.00: kr. 90,- per time

   Søndag:
   Hele døgnet: kr. 96,- per time

  2. Ordningen gjelder også for deltidsansatte med en gjennomsnittlig arbeidstid på 12 timer eller mer per uke. Ekstrahjelp med mer enn 12 timer den enkelte uke omfattes også av ordningen. Ferievikarer omfattes ikke av ordningen.

  3. Partene er enige om at arbeidstakere som har hatt et sammenhengende ansettelsesforhold forut for ferievikariatet hos samme arbeidsgiver ikke omfattes av dette unntaket.

  TILLEGG FOR SKIFTARBEID

  1. For skiftarbeid skal det betales et tillegg på enten 25 % for de timer det arbeides på 2. skift, eller 12,5 % for begge skift ved to-skiftsordninger. Arbeidstakere i bedrifter med etablert skiftordning og som etter eget ønske bare arbeider 2. skift, betales 12,5 % tillegg for alle timer.

  2. For alt skiftarbeid etter ordinær arbeidstid på lørdag og dager før helligdager og på søn- og hellig-dager til kl. 22.00 siste helligdagsaften samt 1. og 17. mai, betales 100 % tillegg. Skiftarbeider som arbeider overtid før eller etter skiftet, skal ha ordinære overtidsprosenter i tillegg til skiftprosenten for sitt skift, beregnet av timelønnen. Denne bestemmelsen skal ikke i noe tilfelle medføre at summen av skift- og overtidstillegg overstiger 150 %.

  3. Det er adgang til å avtale at skifttillegg helt eller delvis gis ved tilsvarende avkortning av arbeids-tiden. Slike avtaler skal innsendes til organisasjonene til godkjennelse, hvis én av partene krever det.

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Hva betyr de reviderte avtalene med HK og Parat for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomst, og enige med Parat om revidert Funksjonæravtale. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: likebehandlingsløsningen for sykelønn (som følger frontfaget), fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

  Sykelønn – generelt

  • Sykelønnsordningen sikrer ansatte dekning av lønn (begrenset oppad til 6G) i inntil 52 uker.
  • De første 16 dagene i sykdomsforløpet er det alltid arbeidsgiver som dekker lønnen (arbeidsgiverperioden).
  • Etter disse 16 dagene er det offentlige (NAV) som overtar betalingsforpliktelsen.
  • Behandlingstiden for refusjon til arbeidsgivere og direkte utbetaling til arbeidstakere fra NAV er lik. Det vil si fire uker for førstegangssøknad og to uker ved forlengelse.

  Sykelønn – forskuttering

  • Spørsmålet om forskuttering av sykepenger knytter seg til perioden etter de første 16 dagene: Skal arbeidsgiver fortsette å utbetale sykelønnen for deretter å kreve den refundert av NAV?
  • Løsningen som partene når er enige om, er et likebehandlingsprinsipp.
  • Den enkelte tariffbundne bedrift har ikke anledning til å forskjellsbehandle ansatte innad i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger – forskutterer man til noen, så må man forskuttere til alle.
  • Likebehandlingsprinsippet gjelder for den delen av lønnen man har krav på fra NAV (inntil 6G).
  • Denne løsningen er i tråd med det som ble avtalt i frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet).

  «12-timersregelen» er fjernet

  • I de gamle avtalene har Landsoverenskomsten og funksjonæravtalene en bestemmelse som gjør at deltidsansatte som jobber mindre enn 12 timer i gjennomsnitt per uke ikke har krav på ubekvemstillegg som andre har.
  • I den nye avtalen er 12-timersregelen fjernet. Dette har lenge vært en viktig sak for arbeidstakersiden. 

  Endrede innslagspunkter og satser for ubekvemstillegg (UB-tillegg)

  • Satsene for lørdag er endret både innslagspunkt når og nye timesatser.
  • Nye satser er kroner 55 fra kl. 15-18, tidligere var det det 45 kroner kl. 15-16 og deretter 90 kroner kl. 16-18. Fra kl. 18 og hele søndag er ny sats 110 kroner.
  • De økonomiske effektene av dette vil avhenge av hvilke åpningstider den enkelte bedrift har.

  Vi anbefaler alle virksomheter å ha en tett dialog med tillitsvalgte og ansatte om resultatene fra forhandlingene og fra når bestemmelsene blir gjeldene. Forhandlingsresultatet er nå til uravstemning hos HK og hos Parat. Et mindretall i HKs forhandlingsutvalg ønsker å stemme ned avtalen. Resultatet blir klart 5. oktober. Om det skulle bli et nei-flertall kan det eventuelt bli streik tidligst 9. oktober. Ved ja i uravstemningen trer tariffavtalen i kraft 1. april 2021.

 • : Ingen streik – Virke og Parat enige etter mekling

  Etter mekling på overtid, kom Virke og Parat til enighet om revisjon av Funksjonæravtalen. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget. 
  • Tariffavtalen blir grønnere ved at bærekraft får et større fokus. 
  • Tidspunkt og satser for ulempekompensasjon er noe justert

  Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Parat. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

  Last ned protokoll her. 

 • : Plassfratredelse - disse kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. 

  Dette gjelder for Landsoverenskomsten HK, Kontoroverenskomsten HK og Lederoverenskomsten HK, og Funksjonæravtalen Parat.

  Virksomheter som følger bransjeavtalene tilknyttet Landsoverenskomsten kan også bli tatt ut i streik. Dette gjelder Bok- og Papiravtalen HK, Forlagsavtalen HK, Avtale for reiselivsbransjen HK, og Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK.

  Oversikt over bedrifter som er omfattet:

  Alle bedrifter som er omfattet vil få en egen e-post med navneliste over arbeidstakere som skal streike fra og med lørdag.

  Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt. Det vil da bli sendt ut nye navnelister.
   
  Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert og omfattet av avtalene nevnt over. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet. 
   
  Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. 

  Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler for hvorledes dette skal gjøres.

  Meklingsfristen utløper kl. 24.00 fredag 11. september, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

 • : Q&A - Collective bargaining negotiations breakdown

  Read information about the collective bargaining negotiations breakdown in english below. 

  For more information on mediation and strike, visit  this page (in Norwegian) or contact our counselor hotline at tel. 22 54 17 00.

  Which negotiations are these?

  This concerns the negotiations between Virke and Handel og Kontor (HK) for new collective bargaining agreements (CBA 2020 - 2022).
  These are in detail:

  Negotiations between Virke and Parat for a new CBA (Funksjonæravtalen) have also broken down.

  Virke have reached agreements on a range of other CBAs, but with results connected to the agreements with Handel og Kontor and Parat. Hence, these agreements will not come into effect before mediation is completed.

  For some of the CBAs the parties have agreed to pause negotiations until the results of the agreements mentioned above are reached.

  What does this mean for your business?

  In the short term, this will have no consequences for individual businesses. Employees will continue coming to work and the existing CBA still applies.

  What is the next step?

  The breakdown in negotiations means that mediation will be hosted by Riksmekleren. Up until this point and during the negotiations hosted by Riksmekleren striking is not allowed. A strike is first allowed if the meditation fail and are officially completed without success. Riksmekleren is in charge of the mediation process and have good track record for helping the parties reach an agreement.

  When does mediation start, how long does it last, and is a strike an option?

  The parties will meet at Riksmekleren on September 10th and 11th, if the parties are unable to reach an agreement before this time. In most instances, Riksmekleren will succeed in helping the parties reach an agreement. A strike can only commence if they are unable to reach an agreement before the end of day (midnight) Friday September 11th.

  Who can be selected for a strike?

  Only employees who are members of Handel og Kontor and Parat, in businesses bound by the above-mentioned agreements between Virke/HK and Virke/Parat, can be selected for a strike.

  How do you know if your employees can be selected?

  Virke will inform businesses with employees that can be selected for a strike as soon as HK notifies Virke. Virke will receive notification from our counterparts with employee names in the selected businesses. Virke will also provide further information about the consequences this may have for your business in a newsletter.

  How should your business prepare for the coming days?

  Businesses should prepare for a range of practicalities including whether an advance agreement for downsizing should be made, how business operations can be adjusted and if the business can continue operating during a strike, and if the strike necessitates putting workers on furlough.

  One should also map out who should be the business’ contact person towards Virke, employees on strike, and the media, and provide information about the situation to employees, union representatives, customers, business associates and others.

  A strike must be announced four days in advance. If this notice is given September 7th, the strike may commence on September 12th. An extension of the strike must also be announced four days in advance.

  Key dates:

  • August 28th: Breakdown in negotiations between HK/Virke and Parat/Virke.
  • August 28th: Notice of who will be selected for strike given. Strike prohibited temporarily. Riksmekleren invites the parties to mediation.
  • September 7th: Strike notice will likely be given.
  • September 10th-11th: Suggested solution. Possible agreement.
  • September 12th: Possible agreement in overtime. First day of possible strike.
 • : Q&A - Brudd i forhandlinger

  Hvilke forhandlinger dreier dette seg om?

  Det er brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor om ny Landsoverenskomst for perioden 2020-2022, ny Lederoverenskomst og ny Kontoroverenskomst. Det er også brudd mellom Virke og Parat i forhandlingene om ny Funksjonæravtale.

  For en rekke andre tariffavtaler ble det oppnådd enighet, men med resultater som er koblet opp mot det som avtales med Landsoverenskomsten for HK eller Funksjonæravtalen med Parat – noe som da ikke blir klart før mekling er gjennomført.

  For enkelte av tariffavtalene ble det avtalt pause i forhandlingene inntil resultatet i Landsoverenskomsten og Funksjonæravtalen er avklart.

  Hva betyr dette for din virksomhet?

  I første omgang får dette ingen praktisk betydning for den enkelte virksomhet. Arbeidstakerne møter på jobb som vanlig og gjeldende tariffavtale løper videre.

  Hva skjer videre?

  Bruddet i forhandlingene betyr at tariffoppgjøret går til såkalt mekling. Det innebærer at arbeidskamp (streik) ikke tillatt før mekling er gjennomført. Det er Riksmekleren som styrer det videre arbeidet, og hjelper partene til å finne en omforent løsning.

  Når starter meklingen, hvor lenge varer den, og kan det bli streik?

  Partene skal møtes hos riksmekleren 10. og 11. september til såkalt meklingsinnspurt for å finne en løsning, dersom de ikke blir enige tidligere. Normalt vil mekleren lykkes med å oppnå enighet mellom partene. Det er bare dersom partene ikke blir enige innen utløpet av 11. september, at det kan iverksettes streik.

  Hvem kan tas ut i streik?

  Det er kun arbeidstakere organisert i Handel og Kontor og i Parat, i virksomheter som er bundet av landsoverenskomsten Virke/HK, kontoroverenskomsten Virke/HK, lederoverenskomsten Virke/HK og funksjonæravtalen Virke/Parat som kan tas ut i streik.

  Hvordan vet du om dine arbeidstakere blir tatt ut i en eventuell streik?

  Virke vil orientere de virksomhetene som har ansatte som kan bli tatt ut i streik, så snart HK varsler Virke om dette. Virke vil i orienteringen gi nærmere informasjon om konsekvensene av at virksomheten har ansatte som kan bli tatt ut i streik.

  Hvilke forberedelser bør din virksomhet gjøre?

  Det er en rekke praktiske forhold virksomhetene bør forberede seg på, herunder om det er behov for en forhåndsavtale om nedtrapping, hvordan driften kan legges opp eller om driften kan fortsette under en streik, og om streiken gjør det nødvendig med permitteringer. Man bør videre kartlegge hvem som skal være virksomhetens kontaktperson overfor for eksempel Virke, de streikende og media, samt gi informasjon om situasjonen og forberede informasjon om eventuell streik til ansatte, tillitsvalgte, kunder, forretningsforbindelser og andre.

  Streik skal varsles med plassfratredelse senest 4 dager før iverksettelsen. Hvis plassfratredelse mottas 7. september betyr dette at streik kan iverksettes fra 12. september. Utvidelse av streiken må også varsles med plassfratredelse minst fire dager i forveien.

  For mer utfyllende informasjon om mekling og streik, se våre utfyllende nettsider her eller kontakt Rådgivningstelefonen på 22 54 17 00.

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
 • : Garantitillegg per 1. Februar for landsoverenskomsten, kontoroverenskomstene og funksjonæravtalene

  Lønnsgarantiordningene som har virkning fra 1. februar 2020 er nå ferdigforhandlet med Virkes motparter. 

  Garantireguleringen for 2020 innebærer følgende:

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time – kroner 933 per måned – med virkning fra 1. februar 2020.
  2. For ansatte i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, og som er omfattet av Landsoverenskomsten eller Funksjonæravtalene, heves minstelønnssatsen til kroner 234,59 per time med virkning fra 1. februar 2020.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2020.

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

 • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

  Virke kom den 4. april 2019, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

  Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

  Merk:

  • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
  • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
  • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

  Resultat av mellomoppgjøret 2019

  Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

  • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
  • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
  • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
  • Begravelsesbyråavtalen – Parat
  • Verkstedoverenskomsten – Parat

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

  • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
  • Overenskomst for renhold - NAF
  • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
  • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
  • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
  • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
  • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

  Særskilte overenskomstområder

  Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

  Avtale for reiselivsbransjen:

  • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

  Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

  Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

  • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

  Oljeoverenskomsten (NTF)

  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

  Begravelsesbyråavtalen (Parat):

  • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

  Særskilt om studentsamskipnadene

  Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

  Effektuering av tillegg

  Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
  etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

 • : Garantitillegg per 1. februar for landsoverenskomsten, kontoroverenskomstene og funksjonæravtalene

  Garantireguleringen for 2019 innebærer følgende:

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,80 per time – kroner 943 per måned – med virkning fra 1. februar
  2019.

  2. For ansatte i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, og som er omfattet av Landsoverenskomsten eller Funksjonæravtalene, heves minstelønnssatsen til kroner 227,30 per time med virkning fra 1. februar 2019.

  Vi minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2019.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

 • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

  I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

  − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

  − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

 • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

  HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

 • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

  HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

  – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

  Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

  Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

Kontaktperson