• Lønn

  Minstelønnssatser

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6  34 371 211,51

  Nye lønnssatser 2019 med kun garantitillegg Landsoverenskomsten (6).pdf

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf

 • Arbeidstid

  INNLEDENDE BESTEMMELSER

  1. Arbeidstiden skal fastsettes slik at den i størst mulig grad tilgodeser hensynet til rasjonell og lønnsom drift, og slik at både arbeidstakernes og arbeidsgivers behov ivaretas.

  2. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gjelder fullt ut, med mindre noe annet er avtalt i eller med hjemmel i dette kapittelet.

  3. Hovedavtalens bestemmelser gjelder ved fastsettelse og endring av arbeidstidsordninger.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  1. Arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger mellom partene. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  2. Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid). Det er en forutsetning for en slik avtale at det er praktisk gjennomførbart å avvikle avspasering av plusstid. Ved manglende tilrettelegging for slik avspasering, eller når avspasering ikke kan gjennomføres pga. arbeidssituasjon, skal eventuell plusstid kompenseres med ordinær lønn. Bestemmelsen gjelder ikke for ansatte som er unntatt fra arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2).

  ENDRING AV AVTALT ARBEIDSTIDSORDNING

  1. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger mellom partene, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel.

  2. Hvis partene på bedriften ikke blir enige, kan ny arbeidstidsordning ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker. Hvis partene på bedriften blir enige, kan ny arbeidstidsordning iverksettes uavhengig av 4-ukersvarselet.

  3. Deltidsansattes avtalte arbeidstidsordning kan ikke endres med mindre det er helt nødvendig ut fra bedriftens behov. Ved slike endringer skal det tas særlig hensyn til de deltidsansatte hvor endringen virker inn på forhold utenfor arbeidsforholdet, slik som f. eks. utdanning, familiære hensyn eller annen arbeidsgiver.

  DAGLIG ARBEIDSTID

  1. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer.

  2. Arbeidstiden skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker.

  UKENTLIG ARBEIDSTID

  1. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer per uke.

  2. I virksomheter hvor driften krever at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal arbeidstiden ikke overstige 35,5 timer per uke.

  3. Arbeidstaker har rett til å arbeide de antall timer som fremgår av arbeidsavtalen, jf. også reglene om gjennomsnittsberegning.

  UKENTLIG ARBEIDSFRI

  1. Heltidsansatte og deltidsansatte som arbeider hver dag i uken med gjennomsnittlig arbeidstid på minst 5 timer pr. dag, har rett til å kreve at arbeidstiden inndeles slik at den hver annen uke avvikles som 5-dagers uke med lørdagsfri.

  2. Ordningen fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom partene. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  ØVRIGE FRIDAGER

  1. Hvis den gjennomsnittlige arbeidstid pr. uke etter fradrag av fridagene ovenfor er over 37,5 timer pr. uke, skal overskytende tid avvikles som hele fridager og fortrinnsvis legges til mandag i sammenheng med frilørdagen så fremt dette er forenlig med rasjonell arbeidstidsordning.

  2. Fridager som nevnt ovenfor avvikles etter bruttosystemet. Det samme gjelder øvrige fridager som avvikles etter et fast system. Fridager ut over dette avvikles etter nettosystemet.

  3. Hvis ikke særlige forhold taler mot det, skal slike fridager gis i forhold til ansettelsestiden i beregningsperioden og unntak avtales skriftlig.

  GJENNOMSNITTSBEREGNING AV DEN ALMINNELIGE ARBEIDSTID

  1. Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om en arbeidstidsordning over en nærmere fastsatt periode på høyst 52 uker, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5. Den gjennomsnittlige arbeidstid for perioden kan høyst være 37,5 effektive timer pr. uke samtidig som ingen enkelt arbeidsdag må overskride 10 effektive timer. Det henvises for øvrig til den adgang bedriften og de tillitsvalgte etter arbeidsmiljølovens § 10-5 (2), har til å avtale skriftlig en arbeidstid utover de grenser som er nevnt ovenfor.
  2. For en arbeidstaker som er midlertidig ansatt, må arbeidstiden ikke gjennomsnittsberegnes over et tidsrom som er lengre enn arbeidsforholdets varighet.
  3. En arbeidstaker som tiltrer eller fratrer sin stilling før utløpet av den periode en arbeidstidsordning er avtalt for, og som har hatt en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 37,5 timer pr. uke, har ikke rett til betaling for det overskytende antall timer. Det kan heller ikke gjøres fradrag i lønnen hvis en arbeidstaker under samme betingelser har hatt en kortere arbeidstid i beregningsperioden enn gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke.
  4. Hvis det ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for deltidsansatte ikke er tatt hensyn til redusert arbeidstid som følge av arbeidstidsordning for heltidsansatte, f.eks. sommertid, foretas reduksjon i månedslønnen for den manglende arbeidstid.

  SPISEPAUSE

  1. Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  2. Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn en halv time der arbeidstiden er kortere enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 1⁄2 time eller kortere.

  SKIFTARBEID

  1. Det er adgang til å innføre skiftordning etter arbeidsmiljølovens bestemmelser uten at dette skal medføre noen forlengelse av den daglige arbeidstid. Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter enighet mellom partene. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig, og skiftplan settes opp minst 4 uker i forveien.

  2. Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dag skift som verken går lørdag kveld eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstiden være 36,5 t/uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5, 35,5 og 33,5 t/uke, hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 t/uke.

  3. Slike avtaler skal innsendes til organisasjonene til godkjennelse, hvis én av partene krever det.

  KRAV OM VARSEL VED MIDLERTIDIGE ENDRINGER AV ÅPNINGSTID

  1. Ved midlertidig endring av åpningstiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel.

  2. Ved midlertidig endring av åpningstiden for en periode på inntil 4 dager, skal det gis minst 14 dagers varsel.

  PÅSKEAFTEN

  1. Påskeaften er fridag.

  Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det.

   1. OG 17. MAI

  1. og 17. mai er fridager med full lønn i den utstrekning dette følger av lov av 26. april 1947 om 1. og 17. mai.

  ORDINÆR ARBEIDSTID PÅ JUL-, NYTTÅRS- OG PINSEAFTEN

  1. På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15. Dette regnes som hel dag og betales med ordinær lønn.

  2. Hvis det av hensyn til virksomheten er nødvendig eller hensiktsmessig, f.eks. i butikksentre, kan bedriften etter forutgående drøftelser med de tillitsvalgte, fastsette senere avslutning av arbeidet. Arbeidet etter ovennevnte tidspunkt godtgjøres som overtid og betales med 100 % overtidstillegg.

  KURS, KONFERANSER OG PERSONALMØTER

  1. Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

  2. Ved innføring av ordninger med faste regelmessige personalmøter, kan bedriften legge disse som ordinær arbeidstid enten før eller etter den vanlige arbeidstid etter drøfting med de tillitsvalgte.

  3. For øvrig kan personalmøter ved behov legges etter ordinær arbeidstid. Det skal treffes avtale med den tillitsvalgte på forhånd, så sant det er mulig. Slike møter skal godtgjøres som overtid dersom betingelsene for overtid etter Landsoverenskomsten for øvrig er tilstede. Det skal betales minimum 2 timer ved nytt oppmøte.

  RETT TIL FRI I FORBINDELSE MED UTDANNING

  1. Arbeidstakere som tar offentlig godkjent kveldsundervisning som gir lønnsansiennitet, kan kreve å få fri uten lønn, slik at det blir minst 2 timer mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse.
  2. Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.
  3. Det gis permisjon med lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  FRIDAGSORDNING ETTER BRUTTOSYSTEMET

  1. Med fridagsordning etter bruttosystemet menes fridager som avvikles etter et system som gir fridager på fast(e) dag(er) med faste tidsintervaller, f.eks. fri hver annen lørdag og hver 8. mandag. Fridagene opparbeides innenfor de samme tidsintervaller uten hensyn til om det inntreffer hellig- eller høytidsdager i perioden.

  2. Arbeidstakeren har da ikke krav på ny fridag om han er syk på fridagen eller om den faller i ferien, under militærtjeneste eller permisjoner, eller på en hellig- eller høytids-dag. Om arbeidstakeren ikke har opparbeidet tid til fridager på grunn av fravær som ovenfor nevnt, skal arbeidstakeren likevel ha sin oppsatte fridag.

  FRIDAGSAVVIKLING ETTER NETTOSYSTEMET

  1. Ved fridagsavvikling etter nettosystemet menes fridager som ikke bygger på et slikt fast system som nevnt i 2.5., f.eks. 7 dager pr. år utover fri hver annen lørdag og som legges til uregelmessige tider.

  2. For slike fridager legges opparbeidet og avregnet tid til grunn.

  3. Ved beregning av opparbeidet tid legges til grunn 45,5 effektive arbeidsuker pr. år. For arbeidstakere med 37,5 timers arbeidsuke utgjør dette på årsbasis 1706 1⁄4 timer.

  4. Ved avvikling av fridagsordninger etter nettosystemet kan fridagene ikke legges på hellig- eller høytidsdager, påskeaften eller på fastlagte feriedager. Feriedager kan heller ikke legges til opparbeidede fastlagte fridager.

  5. Hvis en arbeidstaker er syk på en på forhånd oppsatt fridag, gir dette ikke rett til ny fri-dag. Sykefravær i opparbeidelsesperioden gir rett til den etterfølgende oppsatte fridag.

  ANDRE FRIDAGSORDNINGER

  1. Hvis ansatte i bedriften ønsker en annen fridagsavvikling kan dette avtales skriftlig mellom bedriften og de tillitsvalgte.
  2. Dersom partene inngår avtale om innskrenket arbeidstid i visse perioder, reduseres antall fridager tilsvarende med mindre det avtales at den reduserte tid innarbeides ved en senere anledning.

  TILLEGG FOR SEN ARBEIDSTID

  1. Tillegg for sen arbeidstid utbetales:

   Mandag til fredag:
   Etter kl. 18.00: kr. 22,- per time Etter kl. 21.00: kr. 45,- per time

   Lørdag:
   Etter kl. 13.00: kr. 45,- per time Etter kl. 16.00: kr. 90,- per time

   Søndag:
   Hele døgnet: kr. 96,- per time

  2. Ordningen gjelder også for deltidsansatte med en gjennomsnittlig arbeidstid på 12 timer eller mer per uke. Ekstrahjelp med mer enn 12 timer den enkelte uke omfattes også av ordningen. Ferievikarer omfattes ikke av ordningen.

  3. Partene er enige om at arbeidstakere som har hatt et sammenhengende ansettelsesforhold forut for ferievikariatet hos samme arbeidsgiver ikke omfattes av dette unntaket.

  TILLEGG FOR SKIFTARBEID

  1. For skiftarbeid skal det betales et tillegg på enten 25 % for de timer det arbeides på 2. skift, eller 12,5 % for begge skift ved to-skiftsordninger. Arbeidstakere i bedrifter med etablert skiftordning og som etter eget ønske bare arbeider 2. skift, betales 12,5 % tillegg for alle timer.

  2. For alt skiftarbeid etter ordinær arbeidstid på lørdag og dager før helligdager og på søn- og hellig-dager til kl. 22.00 siste helligdagsaften samt 1. og 17. mai, betales 100 % tillegg. Skiftarbeider som arbeider overtid før eller etter skiftet, skal ha ordinære overtidsprosenter i tillegg til skiftprosenten for sitt skift, beregnet av timelønnen. Denne bestemmelsen skal ikke i noe tilfelle medføre at summen av skift- og overtidstillegg overstiger 150 %.

  3. Det er adgang til å avtale at skifttillegg helt eller delvis gis ved tilsvarende avkortning av arbeids-tiden. Slike avtaler skal innsendes til organisasjonene til godkjennelse, hvis én av partene krever det.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Ny revisjon av funksjonæravtalen er godkjent

  Parat har godkjent resultatet fra meklingen av funksjonæravtalen. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:  

  • Fra 1. oktober er det nye satser og innretning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid.
   Lørdag:
   Etter kl. 13.00: kr. 45,- pr. time
   Etter kl. 15.00: kr. 55,- pr. time
   Etter kl. 18.00: kr. 110,- pr. time
   Søndag:
   Hele døgnet: kr. 110,- pr. time
  • Fra 1. oktober 2020 faller bestemmelsen om at arbeidstakere med en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på færre enn 12 timers ikke har rett på tillegg kvelds-, natt- og helgearbeids bort. Dette betyr at alle timer arbeidet på kvelds-, natt- og helgearbeids gir rett til tillegg.
  • Sats for matpenger ved overtid er økt til 90 kroner. Dette gjelder fra 1. april 2020.
  • Parat og Virke vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger. Bedriftene kan ikke forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Det foretas ikke etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen den 2. oktober 2020.
  • Det foretas heller ingen omregning av overtids-, skifttillegg eller lignende for tiden før denne vedtakelsesdatoen. Det gjøres oppmerksom på at satsene i kvelds-, natt- og helgearbeid gjelder fra 1. oktober 2020, i tillegg at bestemmelsen om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid (§19) faller bort 30. september 2020. 

  Protokoll (12.09.20 - Riksmeklers møtebok) kan lastes ned her. 

 • : Hva betyr de reviderte avtalene med HK og Parat for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomst, og enige med Parat om revidert Funksjonæravtale. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: likebehandlingsløsningen for sykelønn (som følger frontfaget), fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

  Sykelønn – generelt

  • Sykelønnsordningen sikrer ansatte dekning av lønn (begrenset oppad til 6G) i inntil 52 uker.
  • De første 16 dagene i sykdomsforløpet er det alltid arbeidsgiver som dekker lønnen (arbeidsgiverperioden).
  • Etter disse 16 dagene er det offentlige (NAV) som overtar betalingsforpliktelsen.
  • Behandlingstiden for refusjon til arbeidsgivere og direkte utbetaling til arbeidstakere fra NAV er lik. Det vil si fire uker for førstegangssøknad og to uker ved forlengelse.

  Sykelønn – forskuttering

  • Spørsmålet om forskuttering av sykepenger knytter seg til perioden etter de første 16 dagene: Skal arbeidsgiver fortsette å utbetale sykelønnen for deretter å kreve den refundert av NAV?
  • Løsningen som partene når er enige om, er et likebehandlingsprinsipp.
  • Den enkelte tariffbundne bedrift har ikke anledning til å forskjellsbehandle ansatte innad i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger – forskutterer man til noen, så må man forskuttere til alle.
  • Likebehandlingsprinsippet gjelder for den delen av lønnen man har krav på fra NAV (inntil 6G).
  • Denne løsningen er i tråd med det som ble avtalt i frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet).

  «12-timersregelen» er fjernet

  • I de gamle avtalene har Landsoverenskomsten og funksjonæravtalene en bestemmelse som gjør at deltidsansatte som jobber mindre enn 12 timer i gjennomsnitt per uke ikke har krav på ubekvemstillegg som andre har.
  • I den nye avtalen er 12-timersregelen fjernet. Dette har lenge vært en viktig sak for arbeidstakersiden. 

  Endrede innslagspunkter og satser for ubekvemstillegg (UB-tillegg)

  • Satsene for lørdag er endret både innslagspunkt når og nye timesatser.
  • Nye satser er kroner 55 fra kl. 15-18, tidligere var det det 45 kroner kl. 15-16 og deretter 90 kroner kl. 16-18. Fra kl. 18 og hele søndag er ny sats 110 kroner.
  • De økonomiske effektene av dette vil avhenge av hvilke åpningstider den enkelte bedrift har.

  Vi anbefaler alle virksomheter å ha en tett dialog med tillitsvalgte og ansatte om resultatene fra forhandlingene og fra når bestemmelsene blir gjeldene. Forhandlingsresultatet er nå til uravstemning hos HK og hos Parat. Et mindretall i HKs forhandlingsutvalg ønsker å stemme ned avtalen. Resultatet blir klart 5. oktober. Om det skulle bli et nei-flertall kan det eventuelt bli streik tidligst 9. oktober. Ved ja i uravstemningen trer tariffavtalen i kraft 1. april 2021.

 • : Ingen streik – Virke og Parat enige etter mekling

  Etter mekling på overtid, kom Virke og Parat til enighet om revisjon av Funksjonæravtalen. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget. 
  • Tariffavtalen blir grønnere ved at bærekraft får et større fokus. 
  • Tidspunkt og satser for ulempekompensasjon er noe justert

  Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Parat. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson