• Lønn

  Minstelønn/ garantilønn fra 1. februar 2020

  Timelønn i kroner
  Voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) 234,59
  Arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) 237,14
  Unge arbeidere mellom 16 og 17 år (§ 8-1.4) 164,21
  Unge arbeidere mellom 17 og 18 år (8-1.4) 187,67
  Midlertidig ansatte (§ 8-1.5) 234,59

  Lønnssatser 2018 Grossistoverenskomsten (NTF, YTF, Parat) (2).pdf

 • Arbeidstid

  ARBEIDSTIDENS LENGDE

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37 1/2 timer pr. uke. Den daglige effektive arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer den enkelte dag. (se dog punkt 2.2.3 om fleksitid).

  Fri med lønn for skolegang. Lønn under militærtjeneste. Etterlønn ved dødsfall.

  Arbeidstiden legges mellom kl. 0700 og kl. 1700.

  Når det arbeides på lørdag, slutter arbeidet senest kl. 1300.

  Annen arbeidstidsordning kan bare innføres eller endres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Det forutsettes også enighet om vilkårene. Den gjennomsnittlige arbeidstiden for perioden en slik avtale gjelder for, må ikke være lengre enn det som følger denne overenskomst pkt. 2.1. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven gjelder følgende:

  Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn 1⁄2 time hvor den effektive arbeids- tiden er mindre enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 1⁄2 time eller kortere.

  Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger.

  Som alminnelig retningslinje for fastsettelse av arbeidstiden gjelder at inndelingen mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift.

  Når det ansettes deltidsfunksjonærer skal det avtales skriftlig hvilken fast arbeidstid og månedslønn vedkommende skal ha. Den avtalte faste arbeidstid kan bare endres etter drøftelse med deltidsfunksjonæren etter en varselfrist på 4 uker, med mindre det avtales en kortere frist. Endringen må ikke være urimelig for dendeltidsansatte. Funksjonæren skal gis anledning til å konferere med den tillitsvalgte på forhånd.

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid).

  SPESIELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  1. gir lønnsansiennitet etter § 12.2. og

  2. har tilknytning til vedkommendes arbeid, og

  3. begynner kl. 16.00 eller senere,

  skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst to timer. Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon med lønn for én lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 1300.

  Når arbeidet slutter på ovennevnte tidspunkt, regnes dette som hel dag og betales med ordinær lønn.

  Når arbeidet slutter tidligere, kan tiden frem til ovennevnte tidspunkt kreves opparbeidet. Påskeaften er fridag.

  Ved enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte kan det avtales telefonvakttjeneste. Kompensasjon fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom lokale parter.

  Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
 • : Garantitillegg per 1. Februar for landsoverenskomsten, kontoroverenskomstene og funksjonæravtalene

  Lønnsgarantiordningene som har virkning fra 1. februar 2020 er nå ferdigforhandlet med Virkes motparter. 

  Garantireguleringen for 2020 innebærer følgende:

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time – kroner 933 per måned – med virkning fra 1. februar 2020.
  2. For ansatte i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, og som er omfattet av Landsoverenskomsten eller Funksjonæravtalene, heves minstelønnssatsen til kroner 234,59 per time med virkning fra 1. februar 2020.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2020.

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson