• Arbeidstid

  Arbeidstid

  Lokale avtaler

  De lokale parter skal drøfte inndeling og plassering av arbeidstiden, herunder om arbeid på enkelte tidspunkt skal godtgjøres særskilt. Hvis partene ikke blir enige om noe annet, gjelder bestemmelsene i denne paragraf.

  Ukentlig arbeidstid

  Effektiv ordinær arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

  Inndeling og eventuell endring av arbeidstiden

  Inndeling av arbeidstiden, herunder fleksitid og fastsettelse av pauser, skjer ved særlig avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte.

  Fast avtalt arbeidstid kan bare endres av driftsmessige grunner og etter forutgående drøftelser med de tillitsvalgte, og med 2 ukers varsel. Øvrige endringer kan kun skje ved avtale.

  Arbeidstid i forbindelse med helgedager

  Jul-, nyttårs- og pinseaften

  Jul- og nyttårsaften slutter arbeidet senest kl. 13.15. Det samme gjelder pinseaftenhvis ikke bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig å arbeide ut over dette tidspunkt.

  Bestemmelsen i første avsnitt gjelder ikke de funksjonærer som må være tilstede for å opprettholde forbindelsen mellom lager og produksjon eller utsalg.

  Påskeaften

  Påskeaften er fridag. Hvis ikke hele personalet kan gis fri, skal fridagen fordeles best mulig blant personalet fra år til år.

  Funksjonærer på dagtid, som av driftsmessige hensyn må arbeide påskeaften, skal i stedet ha fri en annen dag.

  Pauser

  Hvile- og spisepause

  Når den daglige arbeidstid er lenger enn 5 timer, skal funksjonærene ha en 30-minutters hvile- og spisepause. Er arbeidstiden 5 timer eller kortere, kan pausen reduseres til 15 minutter for funksjonærer som har en effektiv ukentlig arbeidstid som er kortere enn 37,5 timer. Er arbeidstiden 3 timer eller kortere, bortfaller pausen i sin helhet.

  Det kan også avtales andre ordninger med hensyn til spisepauser.

  Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  Kortere hviletid

  Ansatte som betjener særlig anstrengende kontormaskiner, f.eks. skjermterminaler og sentralbord betjent av 1 person, skal gis anledning til å veksle dette arbeid med annet kontorarbeid, eller gis kortere hviletid etter nærmere avtale med bedriftsledelsen.

  Tillegg for sen arbeidstid

  Tillegg for sen arbeidstid utbetales:

  Mandag til fredag:
  Etter kl. 18.00: kr. 22,- pr. time
  Etter kl. 21.00:  kr. 45,- pr. time

  Lørdag:
  Etter kl. 13.00: kr. 45,- pr. time
  Etter kl. 16.00:  kr. 90,- pr. time

  Søndag:

  Hele døgnet: kr. 96,- pr. time

  Ordningen gjelder også for deltidsansatte med en gjennomsnittlig arbeidstid på 12 timer eller mer per uke. Ekstrahjelp med mer enn 12 timer den enkelte uke omfattes også av ordningen. Ferie- vikarer omfattes ikke av ordningen.

  Merknad:
  Partene er enige om at arbeidstakere som har hatt et sammenhengende ansettelsesforhold forut for 
  ferievikariatet hos samme arbeidsgiver ikke omfattes av dette unntaket.

  De lokale parter kan avtale ordninger som fraviker overenskomstens:

  Tillegg for sen arbeidstid.

  Skiftarbeid/-tillegg

  Det er adgang til å innføre skiftordning etter arbeidsmiljølovens bestemmelser uten at dette skal

  medføre noen forlengelse av den daglige arbeidstid. Det vises til bilag 1.

  Innføring eller endringer av skiftordninger kan bare gjennomføres etter drøftelser mellom bedriften og de tillitsvalgte. Bestående arbeidstidsordning må sies opp skriftlig.

  Skiftplanene settes opp minst 4 uker i forveien.

  Hvis det innenfor den daglige arbeidstidsramme innføres 2-dag skift som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet, skal den ukentlige arbeidstiden være 36,5 t/uke. For andre typer skiftordninger skal arbeidstidens lengde være henholdsvis 37,5, 35,5 og 33,5 t/uke, hvor loven har henholdsvis 40, 38 og 36 t/uke.

  For skiftarbeid skal det betales et tillegg på enten 25 % for de timer det arbeides på 2. skift, eller 12,5 % for begge skift ved to-skiftsordninger. Arbeidstakere i bedrifter med etablert skiftordning og som etter eget ønske bare arbeider 2. skift, betales 12,5 % tillegg for alle timer.

  For alt skiftarbeid etter ordinær arbeidstid på lørdag og dager før helligdager og på søn- og hellig- dager til kl. 22.00 siste helligdagsaften samt 1. og 17. mai, betales 100 % tillegg. Skiftarbeider som arbeider overtid før eller etter skiftet, skal ha ordinære overtidsprosenter i tillegg til skiftprosenten for sitt skift, beregnet av timelønnen. Denne bestemmelsen skal ikke i noe tilfelle medføre at summen av skift- og overtidstillegg overstiger 150 %.

  Det er adgang til å avtale at skifttillegg helt eller delvis gis ved tilsvarende avkortning av arbeidstiden. Slike avtaler skal innsendes til organisasjonene til godkjennelse.

  Kurs og konferanser

  For kurs og konferanser som pålegges av arbeidsgiver og som avholdes utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs-/konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, f.eks. avspasering.

  Fri i forbindelse med utdanning på kveldstid

  Ansatte som tar utdanning på kveldstid som har tilknytning til eget arbeid, har rett til minimum 2 timers fritid mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse, forutsatt at undervisningen starter kl. 16.00 eller senere.

  Ved eksamen i forbindelse med slik utdanning, gis det fri uten lønnstrekk eksamensdagen. Det gis permisjon med lønn for én lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Landsdekkende avtale for administrativt personale med Negotia

  Virke og Negotia ble 14. september enige om revisjon av landsdekkende avtale for administrativt personale, og resultatet er nå godkjent. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Fra 1. oktober er det nye satser og innretning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid.
   Lørdag:
   Etter kl. 13.00: kr. 45,- pr. time
   Etter kl. 15.00: kr. 55,- pr. time
   Etter kl. 18.00: kr. 110,- pr. time
   Søndag:
   Hele døgnet: kr. 110,- pr. time
  • Fra 1. oktober 2020 faller bestemmelsen om at arbeidstakere med en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på færre enn 12 timers ikke har rett på tillegg kvelds-, natt- og helgearbeids bort, jf. § 5.6.2. Dette betyr at alle timer arbeidet på kvelds-, natt- og helgearbeids gir rett til tillegg.
  • Sats for matpenger ved overtid er økt til 90 kroner. Dette gjelder fra 1. april 2020.
  • Negotia og Virke vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger. Bedriftene kan ikke forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Det foretas ikke etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen den 5. oktober 2020.
  • Det foretas heller ingen omregning av overtids-, skifttillegg eller lignende for tiden før denne vedtakelsesdatoen. Det gjøres oppmerksom på at satsene i kvelds-, natt- og helgearbeid gjelder fra 1. oktober 2020, i tillegg at bestemmelsen om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid (§ 5.6.2) faller bort 30. september 2020. 

  Last ned protokoll her. 

 • : Pause i forhandlinger

  Virke og Negotia er i dag blitt enige om å utsette videre forhandlinger om revisjon av Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.

  Last ned protokoll her. 

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson