Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Godkjent forhandlingsresultat

  Resultatet fra forhandlingene mellom Virke og Parat er godkjent av begge parter. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:  

   • Fra 1. oktober er det nye satser og innretning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid.
    Lørdag:
    Etter kl. 13.00: kr. 45,- pr. time
    Etter kl. 15.00: kr. 55,- pr. time
    Etter kl. 18.00: kr. 110,- pr. time
    Søndag:
    Hele døgnet: kr. 110,- pr. time
   • Fra 1. oktober 2020 faller bestemmelsen om at arbeidstakere med en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på færre enn 12 timers ikke har rett på tillegg kvelds-, natt- og helgearbeids bort. Dette betyr at alle timer arbeidet på kvelds-, natt- og helgearbeids gir rett til tillegg.
   • Sats for matpenger ved overtid er økt til 90 kroner. Dette gjelder fra 1. april 2020.
   • Parat  og Virke vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger. Bedriftene kan ikke forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger.
   • Det foretas ikke etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen den 5. oktober 2020.
   • Det foretas heller ingen omregning av overtids-, skifttillegg eller lignende for tiden før denne vedtakelsesdatoen. Det gjøres oppmerksom på at satsene i kvelds-, natt- og helgearbeid gjelder fra 1. oktober 2020, i tillegg at bestemmelsen om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid (§ 5.6.2) faller bort 30. september 2020. 

   Last ned protokoll her. 

  • : Pause i forhandlingene

   Virke og Parat er i dag blitt enige om å utsette videre forhandlinger om revisjon av Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.

   Last ned protokoll her. 

  • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

   Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

   Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

   Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

   Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
   I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

    

   Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
   Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

    

   Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

   1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
   2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
   3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
   4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
   5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

  Siste oppdateringer innen tariff og lønn