• Arbeidstid

  DEN ALMINNELIGE ARBEIDSTID

  Arbeidstakere som omfattes av 37,5 timer pr. uke er:

  Dagtidsarbeidere

  Turnusarbeid og andre arbeidstidsordninger som ikke går under pkt. 1.2. og pkt. 1.3. nedenfor.

  Arbeidstakere som omfattes av 35,5 timer pr. uke er:

  Arbeid som drives “hovedsakelig” om natten.

  2- skiftsarbeid og “sammenlignbart” turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og/eller helligdager.

  Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- og/eller bevegelig helligdag. “For at arbeid skal regnes som på søn- og/eller helligdagsarbeid etter arbeidsmiljøloven § 10-10 må vedkommende arbeidstaker enten ha arbeidet minst 4 timer inn i det døgn hvor det etter loven skal være helligdagshvile (dvs. samtlige 4 timer mellom kl. 18.00 og kl. 22.00) eller etter kl. 22.00, og i sistnevnte tilfelle uten noe krav til minste lengde av tiden.”

  Arbeidstakere som omfattes av 33,6 timer pr. uke er:
  Helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, jfr. arbeidsmiljøloven
  § 10-4 (6).

  Den alminnelige arbeidstid kan ikke strekkes utover kl. 01.00 natt uten at det er inngått spesiell avtale om dette mellom organisasjonene.

  INNDELING A V DEN UKENTLIGE ARBEIDSTID

  Den ukentlige arbeidstid som i gjennomsnitt ikke skal overstige 35,5 time (37,5) kan ved skriftlig avtale mellom bedrift og arbeidstaker ved tillitsvalgte eksempelvis ordnes på følgende måter:

  Daglig arbeidstid på 7 timer og 5 minutter (35,5 timer pr. uke) eventuelt 7 timer og 30 minutter (37,5 timer pr. uke) på hver av ukens 5 arbeidsdager. Med daglig arbeidstid forstås effektiv arbeidstid.

  Den daglige arbeidstid er lenger enkelte av ukens arbeidsdager og kortere andre, slik at gjennomsnittet for den enkelte uke blir 35,5 timer (37,5 timer).

  Den ukentlige arbeidstid er lenger enn 35,5 timer (37,5 timer) pr. uke enkelte perioder av året mot tilsvarende kortere arbeidstid i andre perioder.

  Den nåværende ukentlige arbeidstid opprettholdes eller delvis reduseres mot at det gis tilsvarende fridager spredt ut over hele året eller konsentrert til enkelte perioder.

  Sammenhengende fritid enkelte perioder av året. Det kan også bli spørsmål om andre ordninger etter skriftlig avtale.

  Det skal ved skriftlig avtale på bedriften kunne etableres andre arbeidstidsordninger. Blir ikke partene på bedriften, eventuelt med bistand av organisasjonene, enige om ordningen av den alminnelige arbeidstid, skal reglene nevnt i pkt. 2.1.1 gjelde.

  Der hvor partene blir enige om en ujevn arbeidstid, må den periode som gjennomsnittet 35,5 (37,5) timer pr. uke skal regnes over, ikke være lenger enn arbeidsforholdets antatte varighet og hva som arbeidsmiljøloven gir anledning til.

  Der hvor ikke annet er avtalt, kan den ordning som er truffet vedrørende den alminnelige arbeidstid sies opp av hver av partene med varsel på 2 måneder. Ingen ordning kan opphøre før den periode hvor arbeidstiden i ukentlig gjennomsnitt skal være 35,5 timer (37,5) er til ende.

  FRIDAGER

  Arbeidstiden skal ordnes slik at den ansatte i gjennomsnitt over maksimalt en 6 ukers periode får 2 fridager pr.uke. Arbeidstakernes fridager skal søkes variert og mest mulig lagt til søn – og helligdager. Av hensyn til arbeidstakerne skal flest mulig av fridagene legges til lørdager i forbindelse med søndagsfri. Hvis mulig skal det være første vakt før og siste vakt etter de to sammenhengende fridager.

  Minst hver annen uke skal det være 2 sammenhengende fridager hvor den ene dagen skal legges til søndag. Bedriftens driftsform bestemmer den andre dagen. For øvrig kan fridagene legges adskilt. Reglene om søndagsfri hver 2. uke gjelder ikke for sesong – og ekstraarbeidere. Arbeiderne skal ha oftere søndagsfri hvis dette driftsmessig er mulig. Mener arbeiderne at det er driftsmessig mulig ved endring av vaktlisten å gi søndagsfri i større utstrekning, kan saken tas opp til behandling på bedriften. Blir partene ikke enige, kan saken innbringes for organisasjonene og eventuelt avgjøres ved en nemnd. I bedrifter hvor partene er enig om at hovedtrafikken skjer i helger, kan den enkelte arbeidstaker selv ved skriftlig anmodning kunne arbeide oftere enn annen hver søndag.

  INNDELING AV ARBEIDSTID OG FRIDAGER

  Når det er fastslått hvordan den alminnelige arbeidstid skal ordnes, skal inndelingen av arbeidstiden fastsettes ved avtale (skriftlig oppsatt vaktliste) mellom bedriftens leder og arbeiderne ved deres tillitsvalgte, etter de regler som er gitt i Hovedavtalens § 4-2. I tilfelle nemndavgjørelse, fastsetter hver av partene godtgjørelsen til sin representant i nemnden, og hver av partene utreder halvparten av honoraret til nemndens formann.

  Før vaktliste sies opp skal den part som ønsker dette informere om bakgrunnen.

  Det skal tas hensyn til den enkelte avdelings behov for utveksling av informasjon ved vaktskifte.

  Den daglige arbeidstid skal være sammenhengende, bare avbrutt av 1 eller 2 spisepauser som sammenlagt ikke må overstige 1 time.

  Den enkelte arbeidstaker kan selv ved skriftlig anmodning 1 – én – dag pr. uke ha delt arbeidstid. Lengden av fripausen avtales skriftlig på bedriften. Dagen og lengden av fripausen avmerkes på vaktlisten.

  Spisepause. Se arbeidsmiljøloven § 10-9.

  Vaktlisten settes opp for en runde på minst 4 uker. Oppnås ikke enighet om vaktlisten avgjøres tvisten av en nemnd som nevnt i pkt. 4.1.

  I forbindelse med feriefravær, sykdomsfravær o.l. skal det mellom bedriften og tillitsvalgte opptas drøftelse om inntakelse av vikarer i de tilfeller hvor arbeidsbyrden kan bli for stor for de øvrige arbeidstakerne. Det vises for øvrig til Hovedavtalens § 4- 5.2. Når partene er enige om at vikar(er) skal inntas, plikter bedriften å gjøre det som er mulig for å få fatt på vikar/er.

  DELTIDSANSATTE

  Deltidsansatte er arbeidstakere som står på vaktliste, men ikke er beskjeftiget full daglig eller ukentlig arbeidstid.

  Uten avtale med den enkelte er det ikke adgang til å kreve mer arbeid ut over den fastsatte deltid.

  Over en 6 ukers periode avmerkes gjennomsnittlig 2 dager pr. uke som er den deltidsansattes ukentlige fridager (vedrørende overtidsbetaling se § 4 pkt. 1.7).

  EKSTRAHJELP

  Ekstrahjelp er arbeidstaker som tilkalles etter behov. De har ingen fast vaktliste å gå etter og har heller ingen garanti for hvilken utstrekning det vil være arbeid for dem.

  SPESIELLE BESTEMMELSER

  7.1 Jul, påske og pinse skal arbeiderne, i den utstrekning arbeidsgiveren finner at den daglige drift tillater det, gis fri. Det fastlønte personalet skal, hvis det gis fri, ikke trekkes i lønn.

  For det prosentlønte personale gjelder reglene i § 5 pkt. 5.

  Ekstraordinær vaktliste settes opp for disse dager i samråd med tillitsvalgte 14 dager i forveien.

  Ovenstående bestemmelser skal ikke være til hinder for, der hvor partene er blitt enige om en ujevn arbeidstid, å henlegge tilgodehavende fritid til disse høytider.

  De ordinære ukentlige fridager som er fastsatt på vaktlisten kan ikke flyttes uten at partene er blitt enige om det.

  SÆRBESTEMMELSER FOR HØYFJELLS– OG TURISTHOTELLER, FJELLSTUER O.L.

  Det skal så langt driftsmessige hensyn gjør det nødvendig, være adgang til å dele opp arbeidstiden i 2 – to økter. Herunder skal bedriften så langt det er mulig ta hensyn til arbeidstakernes ønske om sammenhengende arbeidstid før og etter fridager. Den daglige arbeidstid skal legges innenfor et tidsrom av 12 1⁄2 timer.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet med Fellesforbundet om revisjon av Landsoverenskomsten for Hotell- og restaurantvirksomheter

  Det ble i dag gjennomført forhandlinger med fellesforbundet om revisjon av Landsoverenskomsten for Hotell- og restaurant.

  Partene ble enige om  et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 til alle og et garantitillegg på kr. 1,40 pr. time som fordeles på minstelønnssatsene etter en avtalt fordelingsnøkkel.

  Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2020.  Fellesforbundet sender oppgjøret ut på uravstemning med svarfrist 18. desember 2020.

  Ny lønnstabell blir publisert så snart oppgjøret er godkjent.

  Last ned protokoll her

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

 • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

  Virke kom den 4. april 2019, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

  Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

  Merk:

  • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
  • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
  • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

  Resultat av mellomoppgjøret 2019

  Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

  • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
  • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
  • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
  • Begravelsesbyråavtalen – Parat
  • Verkstedoverenskomsten – Parat

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

  • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
  • Overenskomst for renhold - NAF
  • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
  • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
  • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
  • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
  • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

  Særskilte overenskomstområder

  Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

  Avtale for reiselivsbransjen:

  • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

  Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

  Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

  • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

  Oljeoverenskomsten (NTF)

  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

  Begravelsesbyråavtalen (Parat):

  • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

  Særskilt om studentsamskipnadene

  Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

  Effektuering av tillegg

  Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
  etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson