• Lønn

  Nye minstelønnssatser pr 1. april 2020:

  37,5 timers uke 0 år 3 år 6 år
  Uten særskilt krav til utdanning 136,45 142,15 151,55
  Krav om fagbrev eller tilsvarende 149,65 155,35 165,75
  35,5 timers uke 0 år 3 år 6 år
  Uten særskilt krav til utdanning 144,13 150,15 160,08
  Krav om fagbrev eller tilsvarende 158,07 164,09 175,08

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomst for kinoer (Fagforbundet, Delta).pdf

 • Arbeidstid

  Definisjon

  Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver.

  Arbeidstidens lengde

  37,5 timer
  Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4.

  35,5 timer
  Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle:

  I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 2000 og kl. 0600 og/eller minst hver 3. søndag.

  Alminnelig arbeidstid

  Den alminnelige arbeidstiden i kinoer legges som hovedregel i tidsrommet mellom kl. 1600 og kl. 2400, 7 dager pr. uke.

  Arbeidstidens inndeling

  Arbeidstidens inndeling, herunder eventuell innføring av fleksibel arbeidstid, fastsettes etter drøftinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte jf. aml §§ 10-3, 10-4 og 10-5.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Det sentrale forhandlingsresultatet for Landsoverenskomst for kino er vedtatt

  Virke kom tirsdag 3. november 2020 til enighet med Fagforbundet om revisjon av tariffavtalen for kinoer i hovedtariffoppgjøret 2020. Kinoene i Norge står i en krevende situasjon i forbindelse med pandemien, og partene ble i oppgjøret enige om et ansvarlig oppgjør innenfor frontfagets økonomiske ramme.

  Svarfrist var satt til fredag 20. november, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  Det ble avtalt et generelt tillegg på kr 1,50 og at minstelønnssatsene heves tilsvarende.

  Partene er enige om at hovedtariffoppgjøret 2020 er fullført med det sentrale oppgjøret, og at det ikke skal forhandles lokalt. Det er videre avtalt kartleggingsarbeid som skal gjennomføres av sentrale og lokale parter frem mot hovedtariffoppgjøret 2022.

  Merk at vi har funnet feil i de nye minstelønnssatsene i protokollen fra oppgjøret.  Riktige satser skal være slik:

  Last ned oppdatert protokoll med riktige satser her. 

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

 • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

  Virke kom den 4. april 2019, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

  Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

  Merk:

  • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
  • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
  • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

  Resultat av mellomoppgjøret 2019

  Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

  • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
  • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
  • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
  • Begravelsesbyråavtalen – Parat
  • Verkstedoverenskomsten – Parat

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

  • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
  • Overenskomst for renhold - NAF
  • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
  • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
  • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
  • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
  • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

  Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

  For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

  Særskilte overenskomstområder

  Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

  Avtale for reiselivsbransjen:

  • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
  • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

  Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

  Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

  • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

  Oljeoverenskomsten (NTF)

  • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

  Begravelsesbyråavtalen (Parat):

  • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

  Særskilt om studentsamskipnadene

  Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

  Effektuering av tillegg

  Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
  etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson