Forhandlingsresultat godkjent

Handel og Kontor i Norge (HK) har godkjent resultatet fra meklingen mellom Virke og HK for LandsoverenskomstenKontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten

Les mer om løsningen i Siste oppdateringer for denne avtalen under. 

 • Arbeidstid

  De som omfattes av denne overenskomst er selv ansvarlig for å tilpasse og tilrettelegge sin arbeidstid i henhold til inngått arbeidsavtale og stillingsinstruks.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Ny revisjon av Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten og Kontoroverenskomsten er godkjent

  Handel og Kontor i Norge (HK) har godkjent resultatet fra meklingen mellom Virke og HK for Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:  

  • Fra 1. oktober er det nye satser og innretning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid.
   Mandag til fredag:
   Etter kl. 18:00: kr 22,- pr time
   Etter kl. 21:00: kr 45,- pr time
   Lørdag:
   Etter kl. 13:00: kr. 45,- pr. time
   Etter kl. 15:00: kr. 55,- pr. time
   Etter kl. 18:00: kr. 110,- pr. time
   Søndag:
   Hele døgnet: kr. 110,- pr. time
  • Fra 1. oktober 2020 faller bestemmelsen om at arbeidstakere med en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på færre enn 12 timers ikke har rett på tillegg kvelds-, natt- og helgearbeids bort. Dette betyr at alle timer arbeidet på kvelds-, natt- og helgearbeids gir rett til tillegg.
  • Sats for matpenger ved overtid er økt til 90 kroner. Dette gjelder fra 1. april 2020. For noen virksomheter omfattet av Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten vises det til midlertidig bilag omtalt i protokollen. Ta kontakt med Virke dersom du har spørsmål til de midlertidige bilagene.
  • HK og Virke vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger. Bedriftene kan ikke forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Det foretas ikke etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen den 2. oktober 2020.
  • Det foretas heller ingen omregning av overtids-, skifttillegg eller lignende for tiden før denne vedtakelsesdatoen. Det gjøres oppmerksom på at satsene i kvelds-, natt- og helgearbeid gjelder fra 1. oktober 2020, i tillegg at bestemmelsen om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid (§19) faller bort 30. september 2020. 

  Protokoll (12.09.20 - Riksmeklers møtebok) kan lastes ned lenger opp på denne siden.

 • : Nye plassoppsigelser fra HK

  Handel og Kontor har sendt Virke nye plassoppsigelser i forbindelse med brudd i forhandlingene om ny Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomt. Oversikt over bedrifter som er omfattet:

  • : Hva betyr de reviderte avtalene med HK og Parat for din virksomhet?

   Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomst, og enige med Parat om revidert Funksjonæravtale. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: likebehandlingsløsningen for sykelønn (som følger frontfaget), fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

   Sykelønn – generelt

   • Sykelønnsordningen sikrer ansatte dekning av lønn (begrenset oppad til 6G) i inntil 52 uker.
   • De første 16 dagene i sykdomsforløpet er det alltid arbeidsgiver som dekker lønnen (arbeidsgiverperioden).
   • Etter disse 16 dagene er det offentlige (NAV) som overtar betalingsforpliktelsen.
   • Behandlingstiden for refusjon til arbeidsgivere og direkte utbetaling til arbeidstakere fra NAV er lik. Det vil si fire uker for førstegangssøknad og to uker ved forlengelse.

   Sykelønn – forskuttering

   • Spørsmålet om forskuttering av sykepenger knytter seg til perioden etter de første 16 dagene: Skal arbeidsgiver fortsette å utbetale sykelønnen for deretter å kreve den refundert av NAV?
   • Løsningen som partene når er enige om, er et likebehandlingsprinsipp.
   • Den enkelte tariffbundne bedrift har ikke anledning til å forskjellsbehandle ansatte innad i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger – forskutterer man til noen, så må man forskuttere til alle.
   • Likebehandlingsprinsippet gjelder for den delen av lønnen man har krav på fra NAV (inntil 6G).
   • Denne løsningen er i tråd med det som ble avtalt i frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet).

   «12-timersregelen» er fjernet

   • I de gamle avtalene har Landsoverenskomsten og funksjonæravtalene en bestemmelse som gjør at deltidsansatte som jobber mindre enn 12 timer i gjennomsnitt per uke ikke har krav på ubekvemstillegg som andre har.
   • I den nye avtalen er 12-timersregelen fjernet. Dette har lenge vært en viktig sak for arbeidstakersiden. 

   Endrede innslagspunkter og satser for ubekvemstillegg (UB-tillegg)

   • Satsene for lørdag er endret både innslagspunkt når og nye timesatser.
   • Nye satser er kroner 55 fra kl. 15-18, tidligere var det det 45 kroner kl. 15-16 og deretter 90 kroner kl. 16-18. Fra kl. 18 og hele søndag er ny sats 110 kroner.
   • De økonomiske effektene av dette vil avhenge av hvilke åpningstider den enkelte bedrift har.

   Vi anbefaler alle virksomheter å ha en tett dialog med tillitsvalgte og ansatte om resultatene fra forhandlingene og fra når bestemmelsene blir gjeldene. Forhandlingsresultatet er nå til uravstemning hos HK og hos Parat. Et mindretall i HKs forhandlingsutvalg ønsker å stemme ned avtalen. Resultatet blir klart 5. oktober. Om det skulle bli et nei-flertall kan det eventuelt bli streik tidligst 9. oktober. Ved ja i uravstemningen trer tariffavtalen i kraft 1. april 2021.

  • : Enighet om revisjon av Lederoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor

   Etter mekling på overtid kom partene til enighet om revisjon av Lederoverenskomsten. Blant de viktigste endringene er innføringen av en ny bestemmelse om lønnspolitikk, en bedre tilpasset regel om gjennomføringen av den individuelle lønnsvurderingen, samt en rett for tillitsvalgte til å forhandle om en ramme for lokale lønnsoppgjør i bedrifter der det er en lokal tillitsvalgt. Videre er partene enige om en ny bestemmelse om seniorpolitikk.

   Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Handel og Kontor. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

   Last ned protokoll her. 

  • : Plassfratredelse - disse kan bli tatt ut i streik

   Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. 

   Dette gjelder for Landsoverenskomsten HK, Kontoroverenskomsten HK og Lederoverenskomsten HK, og Funksjonæravtalen Parat.

   Virksomheter som følger bransjeavtalene tilknyttet Landsoverenskomsten kan også bli tatt ut i streik. Dette gjelder Bok- og Papiravtalen HK, Forlagsavtalen HK, Avtale for reiselivsbransjen HK, og Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK.

   Oversikt over bedrifter som er omfattet:

   Alle bedrifter som er omfattet vil få en egen e-post med navneliste over arbeidstakere som skal streike fra og med lørdag.

   Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt. Det vil da bli sendt ut nye navnelister.
    
   Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert og omfattet av avtalene nevnt over. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet. 
    
   Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. 

   Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler for hvorledes dette skal gjøres.

   Meklingsfristen utløper kl. 24.00 fredag 11. september, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

  • : Q&A - Collective bargaining negotiations breakdown

   Read information about the collective bargaining negotiations breakdown in english below. 

   For more information on mediation and strike, visit  this page (in Norwegian) or contact our counselor hotline at tel. 22 54 17 00.

   Which negotiations are these?

   This concerns the negotiations between Virke and Handel og Kontor (HK) for new collective bargaining agreements (CBA 2020 - 2022).
   These are in detail:

   Negotiations between Virke and Parat for a new CBA (Funksjonæravtalen) have also broken down.

   Virke have reached agreements on a range of other CBAs, but with results connected to the agreements with Handel og Kontor and Parat. Hence, these agreements will not come into effect before mediation is completed.

   For some of the CBAs the parties have agreed to pause negotiations until the results of the agreements mentioned above are reached.

   What does this mean for your business?

   In the short term, this will have no consequences for individual businesses. Employees will continue coming to work and the existing CBA still applies.

   What is the next step?

   The breakdown in negotiations means that mediation will be hosted by Riksmekleren. Up until this point and during the negotiations hosted by Riksmekleren striking is not allowed. A strike is first allowed if the meditation fail and are officially completed without success. Riksmekleren is in charge of the mediation process and have good track record for helping the parties reach an agreement.

   When does mediation start, how long does it last, and is a strike an option?

   The parties will meet at Riksmekleren on September 10th and 11th, if the parties are unable to reach an agreement before this time. In most instances, Riksmekleren will succeed in helping the parties reach an agreement. A strike can only commence if they are unable to reach an agreement before the end of day (midnight) Friday September 11th.

   Who can be selected for a strike?

   Only employees who are members of Handel og Kontor and Parat, in businesses bound by the above-mentioned agreements between Virke/HK and Virke/Parat, can be selected for a strike.

   How do you know if your employees can be selected?

   Virke will inform businesses with employees that can be selected for a strike as soon as HK notifies Virke. Virke will receive notification from our counterparts with employee names in the selected businesses. Virke will also provide further information about the consequences this may have for your business in a newsletter.

   How should your business prepare for the coming days?

   Businesses should prepare for a range of practicalities including whether an advance agreement for downsizing should be made, how business operations can be adjusted and if the business can continue operating during a strike, and if the strike necessitates putting workers on furlough.

   One should also map out who should be the business’ contact person towards Virke, employees on strike, and the media, and provide information about the situation to employees, union representatives, customers, business associates and others.

   A strike must be announced four days in advance. If this notice is given September 7th, the strike may commence on September 12th. An extension of the strike must also be announced four days in advance.

   Key dates:

   • August 28th: Breakdown in negotiations between HK/Virke and Parat/Virke.
   • August 28th: Notice of who will be selected for strike given. Strike prohibited temporarily. Riksmekleren invites the parties to mediation.
   • September 7th: Strike notice will likely be given.
   • September 10th-11th: Suggested solution. Possible agreement.
   • September 12th: Possible agreement in overtime. First day of possible strike.
  • : Q&A - Brudd i forhandlinger

   Hvilke forhandlinger dreier dette seg om?

   Det er brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor om ny Landsoverenskomst for perioden 2020-2022, ny Lederoverenskomst og ny Kontoroverenskomst. Det er også brudd mellom Virke og Parat i forhandlingene om ny Funksjonæravtale.

   For en rekke andre tariffavtaler ble det oppnådd enighet, men med resultater som er koblet opp mot det som avtales med Landsoverenskomsten for HK eller Funksjonæravtalen med Parat – noe som da ikke blir klart før mekling er gjennomført.

   For enkelte av tariffavtalene ble det avtalt pause i forhandlingene inntil resultatet i Landsoverenskomsten og Funksjonæravtalen er avklart.

   Hva betyr dette for din virksomhet?

   I første omgang får dette ingen praktisk betydning for den enkelte virksomhet. Arbeidstakerne møter på jobb som vanlig og gjeldende tariffavtale løper videre.

   Hva skjer videre?

   Bruddet i forhandlingene betyr at tariffoppgjøret går til såkalt mekling. Det innebærer at arbeidskamp (streik) ikke tillatt før mekling er gjennomført. Det er Riksmekleren som styrer det videre arbeidet, og hjelper partene til å finne en omforent løsning.

   Når starter meklingen, hvor lenge varer den, og kan det bli streik?

   Partene skal møtes hos riksmekleren 10. og 11. september til såkalt meklingsinnspurt for å finne en løsning, dersom de ikke blir enige tidligere. Normalt vil mekleren lykkes med å oppnå enighet mellom partene. Det er bare dersom partene ikke blir enige innen utløpet av 11. september, at det kan iverksettes streik.

   Hvem kan tas ut i streik?

   Det er kun arbeidstakere organisert i Handel og Kontor og i Parat, i virksomheter som er bundet av landsoverenskomsten Virke/HK, kontoroverenskomsten Virke/HK, lederoverenskomsten Virke/HK og funksjonæravtalen Virke/Parat som kan tas ut i streik.

   Hvordan vet du om dine arbeidstakere blir tatt ut i en eventuell streik?

   Virke vil orientere de virksomhetene som har ansatte som kan bli tatt ut i streik, så snart HK varsler Virke om dette. Virke vil i orienteringen gi nærmere informasjon om konsekvensene av at virksomheten har ansatte som kan bli tatt ut i streik.

   Hvilke forberedelser bør din virksomhet gjøre?

   Det er en rekke praktiske forhold virksomhetene bør forberede seg på, herunder om det er behov for en forhåndsavtale om nedtrapping, hvordan driften kan legges opp eller om driften kan fortsette under en streik, og om streiken gjør det nødvendig med permitteringer. Man bør videre kartlegge hvem som skal være virksomhetens kontaktperson overfor for eksempel Virke, de streikende og media, samt gi informasjon om situasjonen og forberede informasjon om eventuell streik til ansatte, tillitsvalgte, kunder, forretningsforbindelser og andre.

   Streik skal varsles med plassfratredelse senest 4 dager før iverksettelsen. Hvis plassfratredelse mottas 7. september betyr dette at streik kan iverksettes fra 12. september. Utvidelse av streiken må også varsles med plassfratredelse minst fire dager i forveien.

   For mer utfyllende informasjon om mekling og streik, se våre utfyllende nettsider her eller kontakt Rådgivningstelefonen på 22 54 17 00.

  • : Brudd i forhandlingene mellom HK og Virke

   Handel og Kontor (HK) valgte i dag å gå til brudd i forhandlingene om revisjon av Lederoverenskomsten i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.

   For virksomheter bundet av denne overenskomsten innebærer dette at de ansatte kan bli tatt ut i streik senere, hvis partene ikke kommer til enighet i mekling.

   Merk altså at det ikke kan bli streik før mekling er gjennomført. Uenigheten blir brakt inn for Riksmekleren, som vil bistå for å finne en forhandlingsløsning. Meklingsfrist er ennå ikke fastsatt.

   Handel og Kontor vil samtidig som de sender melding til Riksmekleren sende plassoppsigelse for sine medlemmer. Virke vil orientere alle sine medlemmer om de er omfattet av plassoppsigelsen eller ikke, og hva dette innebærer.

   Vi anbefaler alle berørte medlemsbedrifter å sette seg inn i informasjonen om konfliktberedskap her. 

   Last ned protokoll her. 

  • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

   Virke kom den 4. april 2019, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

   Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

   Merk:

   • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
   • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
   • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

   Resultat av mellomoppgjøret 2019

   Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

   • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
   • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
   • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
   • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
   • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
   • Begravelsesbyråavtalen – Parat
   • Verkstedoverenskomsten – Parat

   Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

   For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

   • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
   • Overenskomst for renhold - NAF
   • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
   • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
   • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
   • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
   • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

   Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

   For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

   Særskilte overenskomstområder

   Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

   • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
   • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
   • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

   Avtale for reiselivsbransjen:

   • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
   • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

   Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

   Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

   • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
   • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

   Oljeoverenskomsten (NTF)

   • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

   Begravelsesbyråavtalen (Parat):

   • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

   Særskilt om studentsamskipnadene

   Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

   Lokale forhandlinger

   Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

   Effektuering av tillegg

   Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
   etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  Siste oppdateringer innen tariff og lønn

  • : Forhandlingene på HUK-området er utsatt til 30. november og 1. desember

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området fra 10.-12. november til 30.november-1.desember. Grunnen til dette er fordi resultatene fra andre tariffområder som har betydning for HUK-området ikke vil være tilstrekkelig avklart i midten av november.

  • : Forhandlingsresultat mellom HK og Virke godkjent

   Handel og Kontors (HK) medlemmer stemte «ja» i uravstemningen om forhandlingsresultatet av landsoverenskomsten, lederoverenskomsten og kontoroversenskomsten. Funksjonæravtalen med Parat er også godkjent. 

  • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

   Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

  • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

   Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

   Dette gjelder:

   Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

   Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

   Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

   – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

   Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

   Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

   – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

   Les pressemeldingen her. 

  • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

   Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

  Kontaktperson