• Arbeidstid

  MAKSIMAL ARBEIDSTIDS LENGDE

  Den effektive ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke i gjennomsnitt.

  Denne bestemmelse gir ikke hjemmel for å utvide arbeidstiden for NITOs medlemmer som under normale forhold fra tidligere har en kortere arbeidstid enn 37 1⁄2 timer pr uke.

  Det vises til bilag om "Nedsettelse av arbeidstiden fra 1/1-1987", se bilag 5.

  ARBEIDSTID PÅ SKIFT
  For skift/turnusarbeid skal den gjennomsnittlige maksimale arbeidstid følge bilag 5, "Nedsettelse av

  arbeidstiden fra 1/1 1987".

  ARBEIDSTID JULAFTEN OG NYTTÅRSAFTEN

  Arbeidstiden på julaften og nyttårsaften skal være som bestemt for øvrige sammenlignbare grupper i bedriften. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse hvis driftsmessige hensyn gjør det nødvendig at vedkommende arbeidstaker er til stede utover dette tidspunkt. Denne bestemmelse gjelder ikke for arbeidstakere som arbeider på skift.

  GODTGJØRELSE FOR OVERTIDSARBEID FOR ARBEIDSTAKERE SOM HAR KRAV PÅ OVERTIDSBETALING (JF. AML. KAP. 10)

  Som overtidsarbeid regnes arbeid som forlanges utført utenfor den enkelte arbeidstakers fastlagte ordinære arbeidstid utover den arbeidstid som gjelder for heltidsansatte.

  For overtidsarbeid betales pr. time en timelønn + et overtidstillegg fastlagt i prosent av timelønnen.

  Ved nytt fremmøte til overtid etter ordinær arbeidstid skal det betales for minst 2 timer.

  Timelønnen for den enkelte finnes ved å dividere vedkommendes månedslønn med det timetall som fremkommer ved å multiplisere den fastlagte gjennomsnittlige ordinære ukentlige arbeidstid med 4 1/3, eller vedkommendes 4-ukers lønn med det timetall som fremkommer ved å multiplisere den fastlagte gjennomsnittlige ordinære ukentlige arbeidstid med 4.

  Den enkeltes timelønn for månedslønnede regnes ut slik:

  Månedslønn
  Gjennomsnittlig ukentlig, ordinære arbeidstid * 4 1/3

  Den enkeltes timelønn ved utlønning etter 4-ukers termin regnes ut slik: Månedslønn
  Gjennomsnittlig ukentlig, ordinære arbeidstid * 4

  OVERTIDSGODTGJØRELSE SOM FAST AVTALT TILLEGG TIL ORDINÆR LØNN

  Godtgjøring for overtid kan ikke inkluderes i den faste ordinære lønn.

  Det enkelte medlem av NITO kan imidlertid avtale med bedriften at overtidsgodtgjøring skal utbetales som et fastsatt månedlig, kvartalsvis eller årlig tillegg til ordinær lønn. Slike avtaler bør inngås skriftlig.

  Dersom den faktiske pålagte overtid regnet over året overstiger den faste godtgjøringen, , har vedkommende rett til et ytterligere tillegg for overskytende tid.

  For reisende arbeidstakere som ikke faller inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid/overtid etter lovens kap. 10, forutsetter partene at spørsmålet om regulering av arbeidstiden samt overtid, søkes løst gjennom lokale avtaler.

  Ovenstående bestemmelser gjelder ikke for arbeidstakere som faller utenfor arbeidsmiljøloven kapittel 10, jfr. § 10-12.

  Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 med referanse til § 10-12 pkt. 1 eller 2, skal det på forespørsel gis en skriftlig begrunnelse. Ved ansettelse av nyutdannede bør begrunnelse gis uoppfordret.

  De tillitsvalgte kan anmode bedriften om en redegjørelse for hvordan arbeidsmiljøloven § 10-12 praktiseres overfor det enkelte NITO medlem.

  OVERTIDSTILLEGGENE

  Overtidstillegg betales med 100 %:

  etter kl. 21:00 og før kl. 08:00, forutsatt at dette er påbegynt før kl. 06:00

  etter ordinær arbeidstids slutt på dager før en søn- eller helligdag

  etter kl. 12:00 på lørdager med 5 dagers uke

  på søn-, høytids- eller helligdager

  Hvor overtidsarbeidet utføres på frilørdager i henhold til fastlagt arbeidstidsinndeling, løper de 100 % etter den ordinære arbeidstids slutt på lørdager for angjeldende funksjonærgruppe.

  Bestemmelsen om 100 % overtidstillegg for arbeid etter kl. 21:00 gjelder ikke for skiftgående funksjonærer.

  For overtid på andre tider er tillegget 50 %.

  Deltidsansatte får overtidsbetaling hvis de arbeider utover sin avtalte arbeidstid når de arbeider utover 37,5 timer den enkelte uke eller den totale arbeidstid den enkelte dag overstiger 9 timer.

  Dersom andre grupper arbeidstakere i bedriften utbetales overtidstillegg etter høyere sats, eller høyere sats gis fra et tidligere tidspunkt, skal den samme sats tilstås NITOs medlemmer.

  AVSPASERING OG OVERTID

  Pålagt overtid kan etter avtale mellom den enkelte arbeidstaker og bedriftens ledelse kompenseres med fritid. Avspasering foretas time for time. Overtidstillegg skal uansett utbetales. Arbeidsgiver må legge til rette for at opparbeidet fritid skal avspaseres.

  Merknad:
  Arbeidsgiver og medarbeider bør avklare så tidlig som mulig når avspasering, eller lage en plan for avspasering, skal finne sted.


  MATPENGER VED OVERTIDSARBEID

  NITOs medlemmer skal ha samme rett til forpleining eller matpenger ved overtidsarbeid som andre grupper arbeidstakere ved bedriften.

  BEREDSKAPSVAKT UTENFOR ARBEIDSSTEDET – ORGANISERING OG GODTGJØRELSE
  Arbeidsgiver skal konferere med tillitsvalgte når det ved bedriften planlegges innføring eller

  omlegging av hjemmevaktordning.

  Hvis en arbeidstaker blir pålagt beredskapsvakttjeneste utenom den ordinære arbeidstid, skal det treffes spesiell avtale med bedriften om godtgjørelse for slike vakter.

  (Til protokollen: Endringen er av språklig karakter og medfører ikke behov for endring i eksisterende lokale ordninger).

  SKIFTARBEID – ORGANISERING OG GODTGJØRELSE
  Arbeidsgiver skal konferere med tillitsvalgte når det ved bedriften planlegges innføring eller om-

  legging av skiftarbeidsordning.

  Hvor arbeidstakeren deltar i skiftarbeid som det ikke er gitt noen kompensasjon for, skal det treffes spesiell avtale om en skiftkompensasjon.

  Skiftgodtgjørelsens størrelse skal fastsettes under hensyntagen til tilsvarende godtgjørelse for andre arbeidstakergrupper i bedriften.

  REISER I BEDRIFTENS TJENESTE

  1. Pålagt reise på fritid

  Ved pålagt reisevirksomhet som faller utenfor den ordinære arbeidstid, skal det gjennomføres lokale forhandlinger om og i hvilken utstrekning det skal gis kompensasjon for slik reisevirksomhet.

  Fra forhandlingene settes det opp protokoll.

  I bedrifter med bedriftsgruppe kan avtalen få form av særavtale.

  2. Dekning av utgifter på reiser

  Under reiser i bedriftens tjeneste får arbeidstakeren dekket sine reise- og diettutgifter etter de til enhver tid gjeldende reisebestemmelser ved bedriften.

  Hvor bedriften ikke har slike reisebestemmelser, godtgjøres reise- og diettutgifter etter regning eller særskilt avtale.

  Arbeidstaker kan ikke pålegges å forskuttere kostnader forbundet med reise i bedriftens tjeneste.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Overenskomst mellom Virke og NITO

  Overenskomst mellom Virke og NITO er i dag revidert. Partene er blant annet enige om å endre overenskomstens bestemmelse om avtaleopprettelse, ved at hovedregelen er at overenskomsten trer i kraft fra det tidspunkt kravet om tariffavtale er fremsatt, med mindre partene er enige om et annet tidspunkt.

  Sliterordningen mellom LO og YS tatt inn som nytt bilag. For øvrig videreføres overenskomsten uendret. Partene er også enige om dialog i tariffperioden hva angår partssammensatte utvalg.

  Last ned protokollen her

 • : Innmelding i AFP- og sliterordningen fra 1. juni 2019 for virksomheter som er omfattet av overenskomst med NITO eller Tekna.

  Styret i Fellesordningen har nå godkjent at virksomhetene som er omfattet av overenskomsten mellom Virke og NITO eller av overenskomsten mellom Virke og Tekna, kan opptas i AFP-ordningen. Disse virksomhetene er derfor meldt inn virkning fra og med 1. juni 2019.

  I hovedtariffoppgjøret 2018 ble det avtalt med NITO og Tekna at AFP skulle bli en del av overenskomstene fra 1. juni 2019, Det vises til protokoll med henholdsvis NITO og Tekna fra hovedtariffoppgjøret 2018.

  Dette innebærer at virksomheter som bare er omfattet av overenskomst med NITO eller Tekna fra nå av vil motta faktura fra Fellesordningen. Grunnlaget vil være lønnsmassen for samtlige ansatte i virksomheten, uansett om de er organisert eller ikke, og uansett hvilket forbund de tilhører. Pr 2019 er grunnlaget for kostnad til AFP ordningen 2,5 % av samlet lønnssum.

  Se mer informasjon om AFP.

  Mange virksomheter som er omfattet av Virkes overenskomst med NITO eller Tekna mottar allerede faktura fra Fellesordningen for AFP. Det skyldes at virksomheten allerede er innmeldt i AFP-ordningen fordi den også er omfattet av tariffavtale med et eller flere forbund i LO eller YS. Disse virksomhetene betaler allerede for samtlige ansatte, og vil dermed ikke få noen ny faktura.

  Vi minner om at medlemskap i AFP-ordningen bare gjelder for den delen av en virksomhet som er tariffbundet (organisasjonsnummer/bedriftsnummer). Det er viktig at virksomhetene holder Virke fortløpende orientert ved endringer i organisasjonsnummer/bedriftsnummer. Endringer bes meldt til: tariff@virke.no

  For spørsmål, kontakt Virke på tlf 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en epost til arbeidsrett@virke.no.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson