Regelverk for oppfølging av sykmeldte

I tidslinjen under finner du nyttig informasjon om systematisk sykefraværsarbeid og hjelp i forhold til dette.

Tidslinjen er delt inn i de lovpålagte stoppunktene for sykefraværsoppfølging som er regulert i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Tidslinjen gjør det enkelt å hente informasjon om oppfølging og tilrettelegging og finne tilgjengelige virkemidler, skjemaer, maler etc. som er relevant for deg akkurat nå. Flere maler og nærmere informasjon om sykefravær og sykepenger finner du på medlemssidene.

Våre rådgivere bistår også medlemmer gjennom praktisk rådgivning i spørsmål knyttet til sykefravær og sykepenger. Rådgivningstelefonen: 22 54 17 00.

Kort oppsummert er dette hovedtrekkene i regelverket for oppfølging av sykmeldte: 

  • Senest innen 4 uker: Arbeidstaker og arbeidsgiver skal som hovedregel lage oppfølgingsplan etter fire uker og formidle denne til sykmelder. Dersom det er åpenbart unødvendig med en oppfølgingsplan kan dette sløyfes.
  • Senest innen 7 uker: Arbeidsgiver innkaller til dialogmøte 1. Dette gjelder først og fremst 100 prosent sykmeldte, men kan sløyfes når det åpenbart er unødvendig. For personer med gradert sykmelding skal dialogmøte 1 kun holdes hvis det er hensiktsmessig. Dialogmøtet er først og fremst en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV, lege og bedriftshelsetjeneste skal kun delta i dialogmøter ved behov.
  • Innen 8 uker: Sykmelder må dokumentere at det foreligger tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i arbeidsrelatert aktivitet for at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger med 100% sykmelding
  • Senest innen 26 uker: NAV-kontoret innkaller arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2.
  • Senest innen 1 år: NAV-kontoret må på ny vurdere arbeidstakerens rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. Dersom du som arbeidsgiver ser behov for et møte med NAV, legen og den ansatte på slutten av sykepengeåret kan du melde fra til NAV slik at de innkaller til det som kalles dialogmøte 3. Mer om oppfølging av sykemeldte kan du lese på Arbeidstilsynets nettsider.