Endringer i arbeidsforholdet og endringer i arbeidsavtalen

Publisert:

​ Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidstakere skal ha arbeidsavtale, og det er minimumskrav om hvilke opplysninger en arbeidsavtale skal inneholde.

Arbeidsavtalen skal inneholde forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, blant annet bestemmelser om partenes identitet, lengde av pauser, oppsigelsesfrister osv.

Flere av disse opplysningene kan gis som henvisninger til lov- eller avtaleverk. Det er vanlig i arbeidsavtaler at det heter" ferie etter ferielovens bestemmelser". Dette er å forstå som dynamiske henvisninger. En har da avtalt at endringer i ferieloven også vil medføre endringer i den ansattes rett på ferie. Det er også vanlig med dynamiske henvisninger på punkter i avtalen som går ut over lovens minimumskrav slik at en avtaler at en for eksempel har rett til utgiftsdekning etter bedriftens til en hver tid gjeldende reiseregulativ, og at endringer i dette kan gjøres uten å gjøre ny avtale med den ansatte.

De øvrige opplysningene som en arbeidsavtale skal inneholde etter aml § 14-6 må fremgå av arbeidsavtalen, og etter aml § 14-8 skal endringer på disse punktene "tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen trådte i kraft".

Et praktisk eksempel her vil være der arbeidsgiver skifter navn på virksomheten – da skal den ansatte ha ny arbeidsavtale, selv om endringen kan synes som en bagatell.

Det er verd å merke seg at det i aml § 14-6 e) er krav til at arbeidsavtalen skal inneholde grunnlaget for en midlertidig tilsetting. Dersom en skal anvende en annen hjemmel for midlertidighet må derfor arbeidsavtalen gjenspeile dette. Det er videre krav i aml § 14-6 bokstav m) at det skal gis opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom det skjer endringer i tariffbindingen må dette fremkomme av ny arbeidsavtale. Dette er særlig viktig der virksomheten er bundet av en tariffavtale med AFP.

Etter aml § 14-8 skal endringene "tas inn i arbeidsavtalen" og med dette forstås at arbeidsavtalen må endres. Alternativt kan partene avtale at endringen følger som et vedlegg til arbeidsavtalen. Der den ansatte vegrer seg for å gjøre ny arbeidsavtale, for eksempel fordi han mener endringen ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver sørge for å skriftliggjøre endringen ensidig. Dersom arbeidstaker ikke angriper endringen rettslig kan arbeidsgiver legge endringen til grunn som en del av arbeidsavtalen mellom partene.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller sende en e-post til .