Enklere for aksjeselskap og stiftelser

Publisert:

​Det er foreslått en rekke forenklinger i reglene for aksjeselskap og stiftelser. Forslagene er utarbeidet av to ekspertutvalg som et ledd i regjeringens forenklingsarbeid og kan gi samlede årlige besparelser for næringslivet for over en milliard kroner.

For aksjeselskap foreslås det blant annet:

 • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone
 • Økt bruk av elektroniske løsninger, blant annet ved at det ikke skal stilles krav om protokoll i papirformat og at det kan avholdes elektronisk generalforsamling
 • Aksjeselskap behøver ikke lenger aktivt beslutte fravalg av revisjon. De nåværende terskler for revisjonsplikt foreslås videreført
 • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres
 • Enklere saksbehandlingsregler for aksjeselskap der alle aksjonærene er styremedlemmer
 • Plikten å oppbevare selskapsdokumentasjon reduseres til fem år
 • Styremedlemmer som velges av generalforsamlingen velges for en ubegrenset periode
 • Reduksjon av kravene til dokumentasjon ved etablering av aksjeselskap og fusjon av aksjeselskaper
 • Det skal bli enklere å avvikle aksjeselskaper
 • Flere krav til særattestasjoner oppheves


Stiftelseslovutvalget foreslår en ny lov om stiftelser med betydelige forenklinger fra dagens regler, blant annet ved saksbehandlingsreglene om endring av stiftelser (omdanning). I tillegg foreslås det blant annet:

 • Oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser
 • Forenklinger ved opprettelse av stiftelser, blant annet fjerne kravet om åpningsbalanse
 • Økt bruk av elektroniske løsninger
 • Presiseringer av styrets ansvar, blant annet om kapitalforvaltning og om handleplikten ved tap av egenkapital
 • Enklere vedtektsendringer kan registreres uten forutgående søknad til Stiftelsestilsynet
 • Såkalte utdelingsstiftelser skal kunne delegere myndigheten til utdelinger til daglig leder

Virke vil delta aktivt i det videre høringsarbeidet. Les begge utredningene her:
NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping
NOU 2016: 21 Stiftelsesloven — Forslag til ny stiftelseslov