Kan ansatte nekte å håndhilse på motsatt kjønn?

Publisert:

Alle, uansett kjønn, skal behandles med respekt og på lik måte. Det la Diskrimineringsnemnda til grunn i sak hvor en ansatt nektet å håndhilse på kvinner. Hans arbeidsgiver, som valgte å ikke forlenge arbeidsforholdet, fikk medhold i saken.

Saken, som nylig ble behandlet av Diskrimineringsnemnda, gir et tydelig signal. Den mannlige læreren nektet å håndhilse på kvinner på grunn av sin religion, og fikk ikke forlenget vikariatet hos sin arbeidsgiver, en skole i Oslo. Han valgte å ta saken til Diskrimineringsnemnda da han mente å bli diskriminert, men han fikk ikke medhold.

Diskrimineringsnemnda la enstemmig til grunn at læreren ble forskjellsbehandlet, men det var uenighet om forskjellsbehandlingen var diskriminerende eller ikke. Flertallet mente at forskjellsbehandlingen ikke var diskriminerende fordi den var saklig, nødvendig og forholdsmessig.

I vurderingen ble særlig vist til at alle - uansett kjønn - skal behandles med respekt og på lik måte. Likebehandling av kjønnene er en minst like tungtveiende verdi i det norske samfunn som religionsfrihet, og veide tyngre i denne saken enn lærerens religiøse overbevisning. Det ble videre uttalt:

«Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt.»

Det er også interessant å merke seg at skolen var klar over at læreren ikke ville håndhilse på kvinner før han tiltrådte stillingen, og dette var et tema underveis i arbeidsforholdet. Skolen fikk likevel medhold i at de ved forlengelsen av vikariatet kunne sette som vilkår at han måtte håndhilse på alle uansett kjønn.

Ikke nødvendigvis oppsigelsesgrunn

Det er videre verdt å merke seg Diskrimineringsnemndas bemerkning om at utfallet ikke nødvendigvis ville blitt det samme i en oppsigelsessak. I et slikt tilfelle må det etter loven foreligge en «saklig grunn», og dette må vurderes konkret ut fra stillingen, arbeidsforholdet, hva som er avtalt og praktisert.

Diskrimineringsnemndas avveining mellom de to lovbeskyttede rettighetene - likebehandling og religion - er imidlertid et moment i den konkrete helhetsvurderingen som må foretas.

Dersom du vurderer å bringe arbeidsforholdet til opphør på grunn av konflikt knyttet til arbeidstakers religiøse overbevisning, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for veien videre.

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på tlf: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på .