Har tilkallingsvikarer rett på sykepenger?

En tilkallingsvikar er en arbeidstaker uten et fast arbeidsforhold i virksomheten, og som ringes ved behov. Tilkallingsvikaren står fritt til å si nei til et oppdrag. I denne artikkelen vil vi redegjøre for når tilkallingsvikarer har rett til sykepenger.

De fleste arbeidsgivere har behov for å benytte seg av tilkallingsvikarer fra tid til annen. Disse kan steppe inn på kort varsel i tilfeller hvor for eksempel en fast arbeidstaker plutselig blir syk. Les mer om tilkallingsvikarer og riktig bruk av disse i denne artikkelen.

Tilkallingsvikaren kan bli syk før tiltredelse av en vakt eller i løpet av den avtalte arbeidsperioden. Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over om du skal betale tilkallingsvikaren sykepenger, eller ikke.

Tvist om rettigheter og plikter i arbeidsgiverperioden, kan bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ankenemnda avgjør om arbeidsgiver skal betale sykepenger. Ankenemnda har i flere saker uttalt at tilkallingsvikarer har rett til sykepenger på visse vilkår.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

For å ha rett til sykepenger må tilkallingsvikaren ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker. Tilkallingsvikaren må ikke fysisk ha vært tilstede i fire uker, men det må ha gått mindre enn 14 dager mellom vaktene hos arbeidsgiver. Dette gjelder også selv om arbeidsforholdet består av enkeltstående vakter.

Tilkallingsvikaren må videre ha oppfylt sin plikt til å melde fra om fraværet, samt plikten til å dokumentere fraværet med enten egenmelding eller sykmelding fra lege. Vi minner om at en arbeidstaker må ha vært ansatt i minst to måneder og at det må være mindre enn 14 dager mellom vaktene, før egenmelding kan benyttes. Tilkallingsvikarer er derfor som oftest nødt til å dokumentere sitt sykefravær med sykmelding fra lege. Retten til å nytte egenmeldinger kan du lese mer om i denne artikkelen.

Etter praksis i ankenemnda er det av betydning om det er avtalt fremtidige vakter, eller ikke:

Avtalt fremtidige vakter

Dersom vilkårene om fire ukers opptjeningstid er oppfylt og det er avtalt nye vakter innen 14 dager, skal arbeidsgiver betale sykepenger for de avtalte fremtidige vaktene. Arbeidsgiverperioden inntrer fra første hele avtalte arbeidsdag hvor tilkallingsvikaren skulle arbeidet.

Ikke avtalt fremtidige vakter

Selv om det ikke er avtalt fremtidige vakter, skal tilkallingsvikaren i visse tilfeller likevel få sykepenger for ikke-avtalte ekstravakter. Forutsetningen er at det kan legges til grunn at tilkallingsvikaren ville fått ekstravakter dersom vedkommende ikke var blitt syk. For å vurdere dette ser Ankenemnda på om arbeidstaker de siste tre månedene før sykmeldingstidspunktet regelmessig har blitt tilkalt. Det skal heller ikke ha gått mer enn 14 dager mellom de enkelte arbeidsoppdragene.

Et eksempel

En arbeidstaker er ansatt i en deltidsstilling og tar ekstravakter ved behov. Arbeidstaker blir sykmeldt i ti kalenderdager og i denne perioden faller to faste vakter. Arbeidstaker har i de siste tre månedene før sykmelding dessuten arbeidet flere ekstravakter og det har vært mindre enn 14 dager mellom vaktene. Arbeidsgiver skal betale sykepenger i arbeidsgiverperioden for de faste vaktene og et gjennomsnitt av ekstravakter arbeidstaker presumptivt ville arbeidet.

Hvordan beregne sykelønn for tilkallingsvikarene?

Fastsettelse av sykepenger i arbeidsgiverperioden fremgår av folketrygdloven § 8-28. Timelønnede arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder får sykepenger beregnet som daglønn. Siden inntekten for tilkallingsvakter er variabel legges en lengre tidsperiode til grunn for beregningen enn hovedregelen på fire uker. Eksempelvis vil dagsats for en arbeidstaker som i løpet av de siste tre måneder har hatt en inntekt på kr 13.000 og arbeidet tilsammen 17 dager i perioden utgjøre kr 764,71. Dagsatsen fastsettes tilbake i tid og er uavhengig av eventuelt avtalte timer den enkelte dag tilkallingsvikaren skulle ha arbeidet.

Ytterligere artikler, faktaark mv. finner du her

Har du spørsmål til tilkallingsvikarers rett på sykepenger? 

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på e-post til