Tilrettelegging og oppfølging i HMS-arbeidet

Publisert:

Alle virksomheter skal i henhold til arbeidsmiljøloven arbeide systematisk med helse-, miljø og sikkerhet. Gjennom dette arbeidet skal arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker blant annet utarbeide rutiner og tiltak som har til hensikt å forebygge og hindre arbeidsrelatert sykdom.

Som arbeidsgiver har du ansvaret. Dine medarbeidere på sin side, skal medvirke både i det forebyggende arbeidet og ved å prøve ut nye løsninger når problemer eller utfordringer oppstår.

Tilretteleggingen avhenger av situasjonen

, og målet er å hindre at medarbeiderne blir syke, skadet eller at allerede eksisterende helsebelastninger blir forverret.

Arbeidsgivers ansvar for organisering og tilrettelegging er tredelt:

 1. Du har en generell plikt til å drive et systematisk arbeid med å forebygge og legge til rette for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere (aml §§ 3-1 og 4-1).

 2. Du har en generell plikt til å organisere og legge arbeidet til rette for den enkelte ut fra arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger (aml § 4-2).

 3. Du en spesiell plikt til individuell tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne på grunn av sykdom eller andre helsemessige forhold (aml § 4-6).

Som arbeidsgiver må du altså vurdere generelle tiltak for alle arbeidstakere, individuelle tiltak for den enkelte arbeidstaker utover de generelle tiltakene samt iverksette individuelle/spesielle tiltak for de som står i fare for å bli/er sykmeldt.

Det kan være mange grunner til at en arbeidstaker blir sykmeldt. Som arbeidsgiver er det viktig å vite om sykmeldingen skyldes forhold på arbeidsplassen, og om det er noe du kan gjøre for å hindre eller korte ned sykefraværet, enten det har sammenheng med arbeidet eller ikke.

Tilretteleggingstiltakene kan være både organisatoriske, psykososiale og fysiske. Forhold som er felles for alle arbeidstakere uavhengig av hvordan den enkelte opplever det, kalles organisatoriske arbeidsbetingelser. Vær klar over at dine medarbeidere kan få fysiske og psykiske belastninger på grunn av dårlige organisatoriske arbeidsbetingelser.

Eksempler på organisatorisketiltak:

 • Endring av rutiner, arbeidsfordeling, arbeidsoppgaver, tempo og arbeidstid

 • Opplæring og omskolering

 • Ansvars- og myndighetsforhold

Eksempler på psykososialetiltak:

 • Støtte og oppfølging fra leder

 • Status, verdsetting og inkludering

 • Sosialt miljø, kollegastøtte, holdninger og kultur

Eksempler på fysiske tiltak:

 • Tekniske hjelpemidler, regulerbar arbeidshøyde, heis, rampe og tilpassing av maskiner

 • Fysisk tilpasning og bygningsmessige endringer, som døråpninger og terskler

Tilretteleggingsplikten gjelder for alle arbeidstakere som har redusert arbeidsevne eller arbeidskapasitet, uavhengig om det er kortvarig eller langvarig, arbeidstakers alder, stillingsgrad og om arbeidstaker har fast eller midlertidig ansettelse.

Ofte vil du kunne gjøre grep som kommer flere til gode, og det er bedre at arbeidet er organisert slik at belastningene generelt reduseres, enn å skreddersy løsninger for den enkelte.

For nærmere spørsmål vedrørende [tema], kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for [arbeidsrett/forretningsjus], eller sende spørsmål på e-post til ,