Omsorg

Virke er blant de største arbeidsgiverorganisasjonene for ideelle sykehjem og bo- og omsorgsaktører. Det gjelder sykehjem, aldershjem, seniorsenter, boliger, avlastningstilbud, dagtilbud og andre omsorgstilbud i kommunal sektor.

Dette jobber vi for

Vi arbeider for forutsigbare rammevilkår for medlemmene. Vi er i tett dialog med premissleverandører som Storting, departement, fagdirektorat og kommuner.

Fremover vil vi fortsette å arbeide for langvarige og gode avtaler med kommuner. Ivaretakelse av kompetansen og verdiene som ligger hos de ideelle aktørene er viktig. Det offentlige vil ikke klare å løse omsorgsbehovene uten de private aktørene. Virke arbeider også for at kommuner skal benytte seg av reservasjonsrett i anbud for ideelle aktører der det er relevant.

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører

Gode rammevilkår til tjenesteleverandører i kommunen, forutsigbarhet og redusert økonomisk risiko er viktig hvis ønsket er å beholde og styrke ideell sektor.

Oslo Economics har utarbeidet en rapport for Virke om konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører.

Et av hovedfunnene er at Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører.

I rapporten kan dere se regneeksempler på hva som skjer hvis man ikke får kompensert pris- og lønnsvekst godt nok.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Vi er opptatt av at organisasjoner skal ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, blant annet for at de skal kunne være trygge og gode arbeidsgivere, og for at de skal kunne levere planlagte og gode aktiviteter. Tilskudd og bevilgninger over statsbudsjettet er en av flere finansieringskilder for sektoren. 

Det er avsatt flere midler til styrking av helse- og omsorgstjenester i kommunene. For Virke er det avgjørende at Stortinget ser og anerkjenner at også ideelle aktører er viktige bidragsytere i disse tjenestene.

Pensjonskostnader
Vi forventer at regjeringen finner varige løsninger som kompenserer økte pensjonskostnader. Regjeringens arbeid med å finne løsninger på historiske pensjonskostnader for ideelle organisasjoners arbeid for kommuner og fylkeskommuner trekker ut, og vi er skuffet over manglende signaler på dette i statsbudsjettet. Vi viser til at dette er en sentral del av ideelle aktører rammevilkår. Vi mener dette arbeidet må få økt prioritet og ber Stortinget sikre fremgang.

Sikring av post til Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter
Posten til særlige omsorgsbehov som Mosserødhjemmet og Jødisk Bo- og seniorsenter har fått nytte av, er sikret for neste år. I fjor var det foreslått å avvikle ordningen som sikrer tilskudd for å ivareta særskilte behov pleietrengende jøder og adventister har. Dette er viktig for å sikre likeverdige omsorgstjenester. Les mer her

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Omstillingen mot fremtidens helsevesen

  Hvordan løser vi utfordringene i norsk helse- og omsorgsvesen? Og hva bør være de fremste eksemplene på oppgavedeling og forenkling, for å sikre god og enkel pasientflyt?

 3. Styrets rolle, plikter og ansvar for Virke ideell og frivillighet

  I dette kurset vil du lære om styrets rolle, og hvordan styret skal ivareta selskapsrettslige plikter i din frivillige eller ideelle organisasjon. Formålet er at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med å realisere virksomhetens oppgaver innenfor de gjeldene rettslige rammene som du vil lære mer om i kurset.

 4. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 5. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

Vil du redusere sykefravær og frafall? Bli et IA-sykehjem

IA-bransjeprogram for sykehjem er en del av IA-avtalen. Målet for bransjeprogrammet er å få ned sykefraværet og hindre frafall fra sykehjemssektoren.

Gjennom tre år har bransjeprogrammet kartlagt, utviklet og jobbet tett i dialog med sykehjem. Programmet er driftsnært og gir verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø og frafall i eget sykehjem.

Ønsker du å bli en del av bransjeprogrammet?
Les mer om dette her

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene